Nhãn

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Chủ nghĩa xã hội, sự lựa chọn tất yếu của lịch sử

Hoa NắngTrải qua thử thách của thời gian, lịch sử nhân loại với biết bao sự đổi thay nhưng Chủ nghĩa Mác vẫn tồn tại, phát triển, mặc cho mọi loại kẻ thù, tư tưởng ra sức tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại. Lý tưởng cách mạng cao đẹp đó tiếp tục được khẳng định trên thực tế. Chủ nghĩa cộng sản là tương lai, sự lựa chọn tất yếu của lịch sử nhân loại.

Sự thống nhất giữa thế giới quan và phương pháp luận, lý luận khoa học và thực tiễn cách mạng, nhận thức và hành động là cơ sở tạo nên sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác không những đã chỉ ra những quy luật chung nhất quy định sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người; mà còn trực tiếp nghiên cứu "giải phẫu" xã hội tư bản chủ nghĩa. Mác đã chỉ ra rằng chủ nghĩa tư bản chỉ là một nấc thang trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Toàn bộ quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đầy đủ nhất cho sự tiến lên chủ nghĩa xã hội và sau cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Từ lý luận khoa học áp dụng vào thực tiễn đấu tranh cách mạng, Học thuyết Mác đã không ngừng được bổ sung, phát triển đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng ở mỗi nước, trong từng thời kỳ cách mạng. Giai cấp công nhân và những người cộng sản trên toàn thế giới kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, mục tiêu, lý tưởng cộng sản, gắn mục tiêu chủ nghĩa xã hội với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội. Hơn nữa, thông qua cuộc đấu tranh bền bỉ với các loại kẻ thù tư tưởng ở cả bên ngoài và trong nội bộ để bảo vệ, phát triển bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Từ năm 1930 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, hy sinh nhưng đã giành thắng lợi vẻ vang. Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Thực tiễn phát triển đất nước trong những năm tới đang đặt ra nhiều vấn đề lý luận cần giải quyết đưa đất nước tiếp tục phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Kiên trì đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức, trên cơ sở ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, tăng cường vai trò của Nhà nước; phát triển kinh tế, điều phối một cách hợp lý thị trường đi đôi với chăm lo những vấn đề an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; giải quyết tốt mối quan hệ, sự tương tác giữa thị trường và Nhà nước, phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tiễn Việt Nam ở từng giai đoạn.

Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo; nâng cao trình độ, năng lực bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ cả đức và tài, trong đó đức là “gốc”, xứng đáng là người lãnh đạo, người “đày tớ” thật trung thành của nhân dân; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân; phát huy sức mạnh toàn dân đoàn kết thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ