Nhãn

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Theo Tiengnoitre


“Đoàn kết, đoàn kết,  đại đoàn kết


Thành công, thành công,  đại thành công”


Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã luôn luôn coi trọng củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

13070041061

Khối đại đoàn kết toàn dân


Qua thực tiễn đấu tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết thành kinh nghiệm: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

Trong giai đoạn đổi mới, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta trong bối cảnh mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu với thế giới trên nhiều phương diện, tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp và khó lường trước, việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên tổng hợp lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, cần có sự đoàn kết thống nhất cao độ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng phát huy sức mạnh tổng hợp luôn luôn mang tính thời đại. Từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành công hết sức to lớn đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước ta như ngày hôm nay. Tinh thần đại đoàn kết dân tộc phải được kết thừa và phát huy hơn nữa để đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Hoàn thành tâm niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

9 Nhận Xét :

 1. Đoàn kết, đại đoàn kết là sức mạnh của dân tộc. Lịch sử đã chứng minh điều đó.

  Trả lờiXóa
 2. Lời dạy của Bác Hồ luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, sẽ đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh và phát triển.

  Trả lờiXóa
 4. Tôi hoàn toàn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 5. Cho dù kẻ thù xâm lược có mạnh đến đâu thì chúng sẽ phải chịu thất bại trước tinh thần đoàn kết một lòng của dân tộc ta. Việt Nam tuy nhỏ nhưng nhất định không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào.

  Trả lờiXóa
 6. Càng ngày kinh tế càng khó khăn, muốn đất nước được giàu mạnh nhất thiết cần sự cố gắng của toàn dân.

  Trả lờiXóa
 7. Chúng ta đang bước vào thời kỳ hội nhập với Thế giới, rất cần sức mạnh đoàn kết toàn dân và bên cạnh đó vẫn phải giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc.

  Trả lờiXóa
 8. Cho dù kẻ thù xâm lược có mạnh đến đâu thì chúng sẽ phải chịu thất bại trước tinh thần đoàn kết một lòng của dân tộc ta. Việt Nam tuy nhỏ nhưng nhất định không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào.

  Trả lờiXóa
 9. Lời dạy của Bác Hồ luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ