Nhãn

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

SINH VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.

 


  Tiểu chiêu                
          Hồ Chí Minh cho rằng , trong thế hệ trẻ việc tu dưỡng đạo đức là vô cùng quan trong vì đối với mỗi người sinh viên , họ chính là những con người được đào tạo bài bamnr để đóng góp cho đất nước của chúng ta khi họ ra trường, hay nói cách khác sinh viên chính là " người chủ tương lai của nước nhà" ; là cầu nối giữa các thế hệ và sinh viên chính là người tiếp sức cho cách mạng trong thời đại hiện nay.   
          Sinh viên là những con người được đào tạo trong các trường đại  học và có tài năng tuy nhiên có tài mà không có đức thì chỉ là người vô dụng , cho nên việc tu dưỡng đạo đức với sinh viên là vô cùng quan trọng và cần thiết.
          Hồ Chí Minh không chỉ là nha đạo đức học lỗi lạc mà con là một tấm gương đạo đức vô song. Chính điều này đã đem lại cho tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người có một sức sống mãnh liệt và cổ vũ lớn lao với nhân dân ta và nhân dân thế giới. Để có đủ tài đức để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước , thanh niên cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          Thanh niên cần trung với nước , hiếu với dân , suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp , giải phóng con người.đó chính là một phẩm chất đạo đức quan trọng của sinh viên hiện nay, chính  là sự trung thành với đất nước với nhân dân, và đó cũng chính là phẩm chất đạo đức cần có với sinh viên của đất nước đi theo con đường Xã hội Chủ nghĩa như đất nước Việt Nam chúng ta, đạo đức vì cộng đồng vì nhân loại.
          Học cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng , nếp sống giản dị và đức khiêm tốn vô thường. Một đạo đức hi sinh tính cá nhân của con người, không phải vì riêng tư, từ bỏ những ham muốn cá nhân , sống trong sạch, giản dị , giàu lòng nhân ái , gương mẫu trong sinh hoạt học tập, tránh rơi vào thói ích kỉ , cá nhân , tham lam .
          Học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích trong cuộc sống. Có được đức tính như vậy sinh viên có thể vượt qua các khó khăn thủ thách gặp được trong cuộc sống và sẽ gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.
          Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả thì sinh viên phải có sự tu dưỡng, rèn luyện hết mình , luôn luôn cố gắng phấn đấu vì gia đình quê hương đất nước, luôn yêu quê hương đất nước, giàu lòng nhân ái và tích cực làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trong cuộc sống.                                                                                 

 


Thế Nào là Dân Chủ?

Tuệ Mẫn


1images


Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp


Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ có nghĩa là “Dân là chủ, Chính phủ là đầy tớ”. Hồ Chí Minh cho rằng : “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ vững đạo đức công dân…”.  Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Đảng và Nhà nước ta phải thực hành dân chủ. Người khẳng định :

“Nước ta là nước dân chủ


Bao nhiêu lợi ích đều vì dân


Bao nhiêu quyền hạn đều của dân


Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân


Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.


Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.


Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.


Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân."


( Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2000, tập 5, trang 618.)


Như vậy, nước ta một nước dân chủ là nước mà quyền lực thuộc về quần chúng nhân dân, quần chúng nhân dân có quyền cử ra bộ máy chính quyền, các đoàn thể điển hình như các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Các buổi tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân, trả lời những thắc mặc của nhân dân...


Đảng Cộng Sản Việt Nam từ nhân dân mà ra, bảo vệ quyền và lợi ích của quần chúng nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi thời đại luôn là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn Dân ta. Đảng cộng sản Việt Nam cùng đông đảo quần chúng nhân dân đã đứng lên giành độc lập tự do cho dân tộc, đưa đất nước đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa, đây là một sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là sự lựa chọn của đông đảo quần chúng nhân dân ta.


Ngay khi vừa dành được chính quyền tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân bằng cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức vào năm 1946. Đất nước hòa bình, Bắc Nam sum họp một nhà. Nhân dân ta bước vào công cuộc xây dựng đất nước theo hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Bằng việc trao quyền lực về tay quần chúng nhân dân, toàn Đảng, toàn dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn về kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật... giữ vững an ninh, quốc phòng. Đảm bảo cho đất nước ngày càng phát triển.


Như vậy, một nước dân chủ là đất nước mà quyền lực thuộc về quần chúng nhân dân, mọi quyền hạn, mọi lợi ích đều thuộc về quần chúng nhân dân. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đều dựa vào ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân, đều bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân.


Vì vậy, cần phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân ở mọi thời đại. Mỗi người dân chúng ta cần phải thực hiện tốt quyền làm chủ của mình. Để xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.


Vững bước đi theo con đường mà Bác đã chọn

Hoa NắngTrên suốt chặng đường bôn ba qua nhiều châu lục, cuộc sống lao động đầy gian khổ đã không làm Người chùn bước, trái lại, càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nước nồng nàn và mục tiêu giải phóng dân tộc kiên định, thôi thúc Người tranh thủ mọi cơ hội để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa. Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những năm tháng tìm tòi không mệt mỏi về lý luận và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế đã dẫn dắt người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành bất chấp mọi hiểm nguy, đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành nhà hoạt động cách mạng quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc. Với tầm tư duy của thời đại, sớm nhận thức được xu thế phát triển của lịch sử và tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga mở ra, Người đã khám phá ra chân lý "chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ". Khi đọc bản Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người đã vui mừng reo lên "Đây là cái cần cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta". Người nhận thức sâu sắc rằng cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo và con đường phát triển tất yếu của cách mạng giải phóng dân tộc là tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, chỉ có làm cách mạng xã hội chủ nghĩa mới giữ vững và phát huy được những thành quả của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, đó là con đường cách mạng dân tộc dân chủ do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo đánh đổ đế quốc, thực dân, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó tiến lên thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lê nin, thể hiện tính quy luật của sự phát triển lịch sử của xã hội Việt Nam, trở thành quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đó chính là Đường cách mệnh cho dân tộc ta mà Người đã chọn.

Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong suốt hơn 83 năm qua, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nguyện đi theo con đường mà Người đã chọn, đó cũng là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Nâng cao nhận thức trước những luận điệu của thế lực thù địch phát tán trên Internet

Tiến Tân


Hiện nay trên Internet các thế lực thù địch không ngừng đưa ra những luận điệu sai trái nhằm xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận thức rõ bản chất, mục tiêu của các thế lực thù địch đây là điểm mấu chốt. Đó là cách tốt nhất để nâng cao tính tự giác, tính chủ động, phản ứng, đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet.

Các thế lực thù địch đang tận dụng công cụ thông tin hiện đại - mạng internet, tiến hành chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong đó, phương thức truyền bá các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam được các thế lực thù địch triệt để sử dụng. Từ sau khi Đảng ta chủ trương lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XI, trước và trong thời gian diễn ra Đại hội XI, đặc biệt là lấy kiến để sửa đổi Hiến pháp năm 1992 các tổ chức phản động lưu vong, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối ở trong nước tăng cường truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam trên các báo điện tử, trang tin điện tử, blog.
Các thế lực thù địch đang ráo riết, điên cuồng chống phá ta trong thời điểm này. Thể hiện rõ nhất là chúng tung lên mạng với số lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch hòng gây nhiễu thông tin. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, thông tin có diện rộng, thông tin gần như tức thì…nên những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên, sinh viên - đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này. Cũng từ đó, một trong những hệ quả nguy hiểm của thủ đoạn này là gây mất phương hướng, sa sút niềm tin, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng.Mục tiêu của các thế lực phản động là nhằm tan rã niềm tin của nhân dân đối với Cương lĩnh, đường lối, chống phá sự lãnh đạo của Đảng.
Những vấn đề trên đã đặt ra yêu cầu và thách thức đối với Đảng ta, tác động xấu từ các quan điểm sai trái trên mạng đối với xã hội hiện nay và trong thời gian tới sẽ là không nhỏ. Do vậy mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phải nâng cao nhận thức trước những luận điệu mang tính phản động của các thế lực thù địch. Cần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đó là chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ trong thời đại toàn cầu hóa

Hoa NắngTrong Di chúc, Người căn dặn: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí hến thủ. Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xă hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng chính là xây dựng con người XHCN trong tương lai, vì vậy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài đáp ứng được những yêu cầu cần thiết của thời đại. Theo Người, cách mạng càng phát triển càng đòi hỏi đông đảo đội ngũ cán bộ các thế hệ, dân trí phải được nâng cao, giáo dục phải phát triển để làm nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng các thế hệ cách mạng, trong đó đặc biệt quan trọng là thế hệ trẻ. Muốn thế hệ trẻ của chúng ta trở thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa "hồng" vừa "chuyên", thì công tác giáo dục phải tiến hành một cách toàn diện.

Thế hệ trẻ phải trang bị cho mình tri thức đầy đủ về các lĩnh vực khoa học, có kỹ năng thực hành, có thể đảm nhiệm được những công việc mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong mỗi con người tài và đức phải được đi liền với nhau, giáo dục toàn diện nhưng phải phù hợp với tŕnh độ, lứa tuổi phải biết kết hợp giữa lư luận và thực hành, lao động trí óc phải kết hợp với lao động chân tay

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chăm lo đến việc giáo dục đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, coi đó là vấn đề then chốt trong chiến lược con người. Điều đó thể hiện ở sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến những nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng của tuổi trẻ. Từ đó đề ra những chủ trương chính sách, kế hoạch giáo dục - đào tạo cụ thể, xác thực theo tiêu chí xây dựng con người trong hến tŕnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là có kỹ năng, kỹ thuật và con người trong thời đại kinh tế tri thức là năng lực tri thức và khả năng sáng tạo. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh kết hợp với các tổ chức xă hội phát động nhiều phong trào hoạt động sôi nổi trên phạm vi cả nước, tiêu biểu là các phong trào: "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện"... Từ những phong trào này, thế hệ trẻ Việt Nam được trưởng thành về mọi mặt: trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Qua đó khơi dậy những tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, tạo cơ hội môi trường để thế hệ trẻ đóng góp sức lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những mặt mà thế hệ trẻ đã đạt được vẫn còn tồn tại những thiếu sót cần phải khắc phục sửa chữa. Mặt trái của cơ chế thị trường trong thời kỳ mở cửa, do những thiếu sót trong công tác tổ chức, quản lư xă hội cũng như trong công tác giáo dục - đào tạo, sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ Đảng viên đă tác động tiêu cực tới thanh, thiếu niên hôm nay. Nhiều thanh niên mất phương hướng chính trị, mất niềm tin vào lư tưởng Cộng sản chủ nghĩa, một số sống bàng quan vô trách nhiệm với bản thân gia đ́nh và xă hội, lười lao động, trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, đua đ̣i lối sống hưởng lạc thực dụng, xa rời những đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, coi thường kỷ cương pháp luật. Điều này đă và đang trở thành mối lo ngại của toàn xã hội. Nghiêm túc nh́n nhận, chúng ta thấy công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu niên trong thời gian qua tuy đă có cố gắng song c̣n nhiều bất cập, chưa theo kịp những đòi hỏi của tình hình. Để khắc phục những tồn tại trên, các ngành, các cấp Đảng và chính quyến phải quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục. Các đoàn thể, các tổ chức xã hội phải tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh chống các tệ nạn xă hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm giúp đỡ những thanh thiếu niên lầm đường lạc lối, hướng những đối tượng này vào những hoạt động hữu ích. Đặc biệt vai trò gia đình là hết sức quan trọng, ông bà, cha mẹ, anh chị phải nêu những tấm gương tốt về đạo đức, lối sống cho con em mình. Giáo dục gia đình có tác động mạnh mẽ tới sự hình thành nhân cách con người. Nhân cách tốt sẽ là nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ vững vàng trên con đường sự nghiệp của mình. Một khi có đầy đủ cả đức lẫn tài tuổi trẻ hoàn toàn có thể gánh vác sứ mệnh lịch sử là người chủ tương lai của nước nhà.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, mang tính chiến lược, nhưng dưới thời đại Hồ Chí Minh và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta nhất định thực hiện thành công mục tiêu xây dựng chủ nhân của tương lai đưa đất nước ta vững bước trên con đường Xã hội chủ nghĩa.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Lời chúc dành cho Bà Ngoại nhân ngày 27.2

Tuệ Mẫn


Hôm nay là ngày 27.2 ngày thầy thuốc Việt Nam. Như thường lệ tôi lên mạng xã hội, gửi lời chúc đến bạn bè tôi, những người đang học tập cũng như làm việc theo ngành y. Nhưng người tôi nhớ đến nhất không ai khác lại chính là bà ngoại tôi.

Bà tôi không phải Bác sĩ nhưng mọi người xung quanh xã đều biết đến bà ngoại tôi, vì bà ngoại tôi biết chữa bệnh bằng thuốc nam. Từ khi còn nhỏ, cha mẹ mất sớm, một mình bà tôi phải tự làm thuê cho địa chủ để kiếm cơm nuôi mình và nuôi em trai còn nhỏ. Rồi bà tự học cách kiếm thuốc nam để chữa bệnh cho em, cho mình mỗi khi đau ốm. Bà học rất nhanh và nhớ rất lâu. Tất cả những vị thuốc dân gian truyền lại, những vị thuốc mà người Cao Lan thường hái bà đều nhớ rất kỹ, và cứ như vậy bà biết rất nhiều loại thuốc, từ thuốc chữa các bệnh ngoài da đến các bệnh như thần kinh tọa, sỏi thận, sỏi mật… biết thuốc nam nên mỗi khi người trong nhà mắc bênh bà lại lên núi tìm thuốc chữa khỏi bênh cho con, cháu. Dần dần nhiều người biết đến bà ngoại tôi, Rồi đến tìm bà tôi để chữa bệnh.

Tuy cuộc sống còn khó khăn, vất vả, thiếu thốn đủ thứ Nhưng đặc biệt bà ngoại tôi không bao giờ nhận tiền của người bệnh. Bà chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người, để tỏ lòng biết ơn với Bà ngoại tôi, họ thường đưa tiền cho bà nhưng nhất định bà tôi không chịu nhận. Bà tôi nói “Bà chữa bênh cho con cho cháu, các cháu cũng như con cháu trong nhà bà , khỏi bệnh là bà vui rồi”.

Cứ như vậy mọi người càng quý mến bà tôi hơn, có người sau khi được bà tôi chữa khỏi bệnh đã nhận bà tôi làm mẹ nuôi. Bà tôi luôn ân cần chăm sóc, hỏi han người bệnh. Còn nhớ bạn tôi bị sỏi thận, theo lời giới thiệu của tôi, bạn tôi đã đến để bà ngoại tôi lấy thuốc. Sau khi uống thuốc của bà, bạn tôi khỏi bệnh, và mỗi lần được nghỉ học về thăm bà, bà vẫn luôn hỏi bạn cháu đã khỉ bệnh chưa, và dặn là phải ăn uống thế nào, kiêng những thức ăn gì.

Lại nhớ hôm mùng 2 tết năm ngoái, có người trong xóm đến chơi và nói với bà là có chồng bị đau răng, không ăn được cơm suốt một tuần nay, chỉ nằm một chỗ không dậy được. Bà tôi lo lắng hỏi han bệnh tình, rồi bà bảo để bà lên núi lấy cây thuốc cho cháu uống. Chân bà yếu, phải chống gậy mà chỉ bà biết cây thuốc đó, tôi theo bà lên núi tìm thuốc, bước theo sau bà mà tôi cảm thấy lòng nhân ái, thương người như thể thương thân của bà ngoại tôi thật lớn lao.

Theo chân bà đi hái thuốc từ khi còn nhỏ khiến tôi rất thích nghề y. Vì nụ cười của người bệnh mỗi khi khỏi bệnh tôi đã quyết tâm theo nghề y. Hiện tôi đang là sinh viên của một trường Đại Học y dược, học theo tấm gương của bà tôi, tôi luôn tự nhủ trong tâm khắc sâu lời dạy “Lương y như từ mẫu”. Gắng học tập thật tốt để trở thành bác sĩ giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, và đặc biệt là tiếp tục thực hiện công việc cao cả, chữa bệnh cho mọi người mà bà ngoại tôi đã dùng cả tâm huyết để làm.

Hôm nay ngày 27.2 ngày thầy thuốc Việt Nam, ngoài những lời chúc dành cho bạn bè, tôi xin gửi tới bà ngoại tôi, người thầy thuốc tận tụy, người đã thắp sáng ước mơ của tôi “Chúc bà luôn mạnh khỏe là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Con sẽ gắng học hành thật tốt để trở thành bác sĩ giỏi như bà hằng mong đợi. Con nhớ và yêu bà”./.

 

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Bác Hồ và những mùa xuân xa xứ


    NHẬT MINH


            Trong 79 mùa xuân của Bác có 30 mùa xuân tha hương, cộng thêm hai mùa xuân vừa tha hương vừa nằm trong ngục Tưởng Giới Thạch. Dù phải trải qua biết bao gian khổ nhưng với niềm tin tưởng và tinh thần lạc quan cách mạng, Người đã có những mùa xuân tươi đẹp nhất.

Ngày 5/6/1911, Bác Hồ rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Lần đầu tiên, Bác Hồ ăn Tết xa quê hương là tại nước Mỹ. Đó là mùa xuân năm Nhâm Tý khi Bác Hồ đang ở Niu-Oóc. Trên đất khách quê người, mùa xuân vất vả năm ấy, Bác Hồ vẫn dành thời gian rảnh rỗi để học tập, đi xe điện ngầm tới thăm “khu Hác-lem” của người da đen và nhiều khu vực khác ở Niu-Oóc.

Năm 1914, Bác Hồ đón giao thừa ở Luân Đôn, thủ đô nước Anh. Tháng giêng năm Giáp Dần ấy, Bác đến làm thuê ở khách sạn Draytơn Coốc, rồi sau đó là Cáclơtơn… Năm 1918, Bác Hồ đón Tết Mậu Ngọ tại Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Khoảng rằm tháng giêng năm Tân Dậu (1921), lúc này Bác đã mang tên là Nguyễn Ái Quốc, được Bộ trưởng thuộc địa Pháp An-be Xa-rô gọi đến đe dọa. Đây là mùa Xuân thứ 10, Bác Hồ xa quê hương.

Ngày 1/2/1922, tức ngày mồng 5 Tết, ngày kỷ niệm nghĩa quân Tây Sơn đại thắng quân Thanh, Bác Hồ đã hoàn thành việc chuẩn bị cho ra đời tờ báo Le Paria và khai bút viết bài kêu gọi mua báo Le Paria “tờ báo vì lợi ích của công lý và tiến bộ…”

Mùa xuân năm Quý Hợi (1923), Bác Hồ cùng đồng bào người Việt sống ở Pa-ri đón mừng năm mới. Năm Quý Hợi đó, theo dương lịch, ngày mồng một Tết là ngày thứ sáu (ngày 16/2). Đa số Việt kiều là dân thợ thuyền làm nghề bồi bếp và phục vụ, hoặc nghề tự do, chỉ có một số ít là công chức hoặc sinh viên. Để khỏi ảnh hưởng đến công việc làm ăn, bữa tiệc đón mừng năm mới được chuyển sang tối mồng hai Tết, tức tối thứ bảy ngày 17/2/1923.


Mùa xuân năm Giáp Tý (1924), Bác Hồ bí mật sang Nga, ở trong khách sạn Lux, số 10 phố Tvecskaia, Mát-xcơ-va, những mong gặp Lê-nin thì Lê-nin đã qua đời. Tết năm ấy, dưới trời tuyết lạnh, Bác Hồ tay chân lạnh cóng, áo không đủ ấm, xúc động, lặng lẽ tiễn biệt Lê-nin. Đây là mùa xuân đầu tiên Bác Hồ ở Liên Xô.

Xuân Ất Sửu (1925), Bác Hồ với tên mới là Vương, là Lý Thụy… đã đón giao thừa ở Quảng Châu, Trung Quốc, mở lớp huấn luyện chính trị cho các thanh niên yêu nước Việt Nam “gieo mầm cách mạng cho Tổ quốc Việt Nam”.

Ngày mồng một Tết Bính Dần (1926), Bác Hồ khai bút viết thư gửi đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân, đề nghị gửi tài liệu để phục vụ tập san “Nông dân” sắp ra mắt. Mồng hai Tết năm ấy, Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Quốc dân Đảng Trung Quốc đã mời một nhà cách mạng Việt Nam tên là Vương Đạt Nhân đến phát biểu ý kiến. Vương Đạt Nhân đã tố cáo thực dân Pháp đàn áp nhân dân Việt Nam, phá hoại cách mạng Trung Quốc… và kêu gọi: “Cùng nhau liên hiệp lại, không phân biệt nước nào, dân tộc nào… Tất cả hãy đứng lên chống kẻ thù chung…” Vương Đạt Nhân ấy chính là Nguyễn Ái Quốc, là Bác Hồ của chúng ta.

Mùa xuân năm 1927, Bác Hồ chủ trương ra tờ báo “Lính cách mệnh” nhằm mục đích tuyên truyền giác ngộ binh lính Việt Nam, xuất bản tại Quảng Châu. Sau đó ba tháng, Bác Hồ rời Trung Quốc trở lại Liên Xô. Tết năm 1928, Bác Hồ ăn Tết với những bát cháo và bánh mì rẻ tiền tại một cửa hàng ăn của công nhân Béc-lin.

Từ năm 1934 đến năm 1938, năm mùa Xuân trên đất Liên Xô, Bác Hồ chỉ học, đọc sách, dịch tài liệu cho Phòng Đông Dương của Viện Các vấn đề dân tộc thuộc địa. Tháng 10/1938, Bác Hồ từ Liên Xô trở lại Trung Quốc. Giữa năm 1940, xe tăng của phát xít Đức tràn vào Pa-ri và ngày 20/6/1940, nước Pháp đầu hàng.

Sau 30 năm đi tìm đường cứu nước, qua nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, Bác Hồ về đến Tổ quốc vào mùa Xuân Tân Tỵ ngày 8/2/1941 để trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

NHỮNG MÙA XUÂN NĂM TỴ CỦA BÁC HỒ

      NHẬT MINH

         Trong suốt 79 mùa xuân của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua bảy lần đón những mùa xuân năm Tỵ với những dấu ấn đặc biệt.

Kể từ khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5-6-1911, năm Tỵ đầu tiên mà Người đón Xuân trong nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết là Tết Ðinh Tỵ -1917. Xuân năm đó, Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh đang sống và hoạt động trên xứ sở đảo quốc sương mù, như Người nói “để học tiếng Anh và xem nước tự nhận là “Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước của mình hiện tình ra sao“. Ðể có tiền sống, khảo sát và tìm hiểu, Nguyễn Tất Thành đã phải làm rất nhiều nghề, có nghề rất nặng nhọc: quét tuyết cho một trường học, làm thợ đốt lò ở trung tâm sưởi ấm của Luân Ðôn, rửa bát đĩa, rồi làm bánh tại khách sạn Carlton ở Thủ đô Luân Ðôn…

Xuân Kỷ Tỵ (1929), Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đang hoạt động ở vùng Ðông Bắc Thái-lan, nơi mà một đêm nghe một bà mẹ hát ru con bằng tiếng Việt, sáng ra Người đã thốt lên “Xa nhà chốc mấy mươi niên/Ðêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con“. Những vần thơ đưa về ký ức tuổi thơ với những tình cảm sâu nặng nơi quê nhà. Ở thời điểm này, với tên gọi Thầu Chín, Nguyễn Ái Quốc tích cực xây dựng cơ sở, lực lượng cách mạng trong Việt kiều yêu nước, để từ đó tuyên truyền yêu nước và phong trào đấu tranh cách mạng về trong nước. Đây cũng là năm Nguyễn Ái Quốc và những đồng chí tiên phong truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về trong nước, soi đường cho phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta phát triển, đòi hỏi sự lãnh đạo của một chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân: cuối năm 1929, ba tổ chức cộng sản Việt Nam được thành lập.

Tròn 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, ngày Bác trở về Tổ quốc giữa thời khắc cả nước đón Tết Tân Tỵ (ngày 28-1-1941 là ngày mùng 2 Tết), Người đã đưa về cho cả dân tộc ta mùa xuân mới tràn ngập những niềm vui hạnh phúc.

Sau này, Người kể lại: “Bao nhiêu năm thương nhớ, đợi chờ. Hôm nay mới bước chân về nơi non sông gấm vóc của mình. Khi bước qua cái bia giới tuyến, lòng Bác vô cùng cảm động…”  . Ngày 8-2-1941, với tên gọi Già Thu, Bác Hồ về sống và làm việc tại hang Cốc Bó - một hang núi kín đáo ở thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nơi núi rừng hùng vĩ, chan chứa xúc cảm gợi nguồn thi hứng, Người đã làm bài thơ tả cảnh Pác Bó hùng vĩ:

Non xa xa, nước xa xa,/Nào phải thênh thang mới gọi là./Ðây suối Lê nin, kia núi  Mác,/Hai tay xây dựng một sơn hà.

Tháng 5-1945, tại đây Bác Hồ đã chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 để quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam, chuẩn bị lực lượng và phương pháp lãnh đạo toàn dân đấu tranh đi tới thắng lợi của Cách mạng Tháng  Tám – 1945, giành độc lập dân tộc.

Bác Hồ cùng cả dân tộc đón Xuân Quý Tỵ 1953, khi cuộc kháng chiến của chúng ta bước sang năm thứ bảy, với những thắng lợi lớn trên các mặt trận quân sự, ngoại giao, trong phát triển lực lượng.

Năm 1954, niềm tin vào Bác Hồ và Ðảng đã đưa dân tộc ta đoàn kết đi tới thắng lợi Ðiện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, kết thúc chín năm kháng chiến gian khổ để bước vào  cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, khó khăn, gian khổ nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, khi đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền nam Việt Nam, đồng thời mở rộng chiến tranh đánh phá miền bắc nước ta bằng không quân và hải quân. Ðã có lúc, không ít bạn bè quốc tế bi quan về thắng lợi của nhân dân ta trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước, bởi sự khốc liệt của nó, do sự tàn bạo của đế quốc Mỹ gây ra…

Nhưng toàn dân ta thêm vững lòng tin khi được nghe giọng nói trầm ấm, thiết tha của Bác Hồ đọc thơ chúc Tết mỗi độ Xuân về. Lời thơ chúc Tết của Bác những năm tháng này như tiếng kèn xung trận vang dậy khắp non sông… với những vần thơ hào hùng, tràn ngập niềm tin tất thắng.

Tết Ất Tỵ 1965 là Tết năm Tỵ cuối cùng “Trước khi từ biệt thế giới này”, Bác Hồ làm thơ Xuân tặng đồng bào và chiến sĩ cả nước:

           Chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới,
          Nhà nước ta vừa tuổi hai mươi,
        Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi,
       Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới,
      Ðồng bào hai miền thi đua sôi nổi,
      Ðấu tranh anh dũng, cả nước một lòng,
     Chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi!
    Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công!

Những vần thơ xuân của Bác luôn thấm đẫm tư tưởng cách mạng, ngôn từ không cao siêu mà giản dị dễ hiểu, bao la tình nhân ái, ấm áp như mùa xuân, lay động lòng người và có sức thuyết phục lớn.

Trong ngày đầu năm 1-1-1965, Báo Nhân Dân số 3928 đã đăng bài báo Bác viết về Tết trồng cây với hai câu thơ mở đầu“Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân“. Những vần thơ như nỗi lòng Bác lo cho tương lai của đất nước, của dân tộc, khi Người đã bước sang tuổi 75 và đã bắt đầu nghĩ tới việc viết Di chúc để lại cho đời sau. Nhiều xuân Tỵ đã đi qua, nhân dân Việt Nam đã và đang phấn đấu thực hiện trọn vẹn di huấn của Người. Hôm nay, dù còn gặp nhiều khó khăn trở ngại, song ánh sáng tư tưởng, đạo đức của Người đang dẫn dắt chúng ta đi tới đích trong sự nghiệp xây dựng “đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như Người hằng mong ước.

 

 

 

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Quan tâm chú trọng bồi dưỡng lý tương cách mạng cho thế hệ trẻ là vấn đề chiến lược lâu dài

Tiến TânTrong giai đoạn hiện nay, đa số đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng; sẵn sàng tình nguyện, xung kích vượt qua mọi khó khăn để lập thân, lập nghiệp, cống hiến trí tuệ và sức trẻ phục vụ Tổ quốc. Nhiều thanh niên không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu lập nhiều thành tích xuất sắc... qua đó khẳng định trí tuệ Việt Nam, đem vinh quang  về cho đất nước.

Bên cạnh đó, mặt trái của quá trình toàn cầu hóa,  trước những khó khăn và thách thức hiện nay, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên của đoàn chậm đổi mới, chưa sát với tình hình thực tế, còn nặng về thuyết giảng, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác nắm bắt tư tưởng, tình hình thanh niên còn thụ động, chưa hiệu quả, việc tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác giáo dục của Ðoàn hạn chế. Có một bộ phận thanh niên không có lý tưởng phấn đấu, xa rời lý tưởng của Đoàn, không tham gia sinh hoạt đoàn, hội; sống nhạt nhòa, ảnh hương của lối sống phương Tây, mắc các tệ nạn xã hội, dễ bị lôi kéo và trở thành tội phạm. Một số nội dung hoạt động trọng tâm chưa được triển khai đồng bộ, thiếu giải pháp, hiệu quả chưa rõ nét, chưa đáp ứng nhu cầu thanh niên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tổ chức và hoạt động của Ðoàn cơ sở còn yếu, đặc biệt trên địa bàn dân cư, khu vực nông thôn, miền núi; nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn chậm đổi mới. Công tác cán bộ đoàn, trình độ cán bộ đoàn còn nhiều bất cập, không ít người  yếu về kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác, chưa gắn bó với thanh niên, chưa bán sát địa bàn đặc biệt là các địa bàn cơ sở. Vẫn còn tình trạng hành chính, hình thức trong hoạt động của Ðoàn; một số cấp bộ đoàn và cán bộ đoàn chưa thẳng thắn trong đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, sai trái.

Yêu cầu cấp bánh trong giai đoạn hiện này là Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục mạnh dạn và quyết liệt đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa, lối sống đẹp, sống có ích, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên, thiếu niên. Xác định nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Ðoàn là bồi đắp ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên. Lựa chọn nội dung, phương thức phù hợp và chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Qua đó rèn luyện đoàn viên, thanh niên trưởng thành, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, trung thành với lý tưởng của Ðảng. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, trọng tâm là chất lượng cơ sở đoàn; trẻ hóa và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ đoàn.

Công tác phát triển Đảng cần được quan tâm hơn nữa, chú trọng trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền cần tiếp tục chăm lo, quan tâm hơn nữa thanh niên và công tác thanh niên thông qua việc thực hiện tốt các chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về thanh niên. Tin tưởng giao thanh niên và tổ chức đoàn triển khai những nhiệm vụ quan trọng, qua đó tạo bước đột phá trong chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tăng cường đối thoại với thanh niên, nghe thanh niên nói và nói với thanh niên để kịp thời định hướng cũng như giải quyết, đáp ứng những vấn đề chính đáng đang được tuổi trẻ quan tâm. Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước do đó việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho họ là vấn đề hết sức cấp bách, có tính chiến lược và lâu dài đòi hỏi sự quan tâm phối hợp của các Bộ nghành và toàn xã hội để đất nước ta vững bước đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chọn.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

 


Tiểu chiêu
                                                                     
          Nếu như nói an ninh , quốc phòng, giáo dục , văn hóa - xã hội ... là những lĩnh vực không thể thiếu cho sự ổn định và phát triển của đất nước thì khoa học - công nghệ là một lĩnh vực vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự phát triển của mỗi đất nước chứ không riêng gì đất nước Việt Nam ta , đó là một lĩnh vực mà có mối liên hệ mật thiết và bổ trợ cho sự phát triển  của các lĩnh vực khác. Đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế thì khoa học- công nghệ ngày càng quan trọng.
 
          Khoa học - công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích trong sự phát triển của đất nước. Nó giúp đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước , đổi mới công nghệ máy móc cũ thay bằng công nghệ máy móc mới  hiện đại và ngày càng giảm sức lao động của con người. Có khoa học - công nghệ , năng suất lao động ngày càng tăng lên , hàng hóa của cải vật chất ngày càng nhiều , đất nước ngày càng phát triển và có vị thế lơn về kinh tế, nhất là trong quá trình hội nhập thì việc có vị thế lơn về kinh tế trong khu vực và thế giới là vô cùng cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Không chỉ vậy khoa học - công nghệ còn giúp nâng cao chất lượng y tế , quốc phòng , an ninh... về máy móc , phương tiện tạo điều kiện lớn cho sự phát triển của y tế nước nhà , đời sống nhân dân từng bước cải thiện , quốc phòng an ninh sẽ ngày càng hiện đại hơn và bảo vệ vững chắc an ninh và tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước. Rõ ràng một điều là khoa học - công nghệ sẽ giúp cho việc hiện đại hóa các máy móc , công nghệ trong các lĩnh vực khác như văn hóa , giáo dục ,như vậy khoa học - công nghệ sẽ làm cho đất nước ngày càng văn minh hơn.
 
          Trong quá trình hội nhập hiện nay thì khoa học - công nghệ sẽ làm cho đất nước ngày càng văn minh hiện đại , đẩy nhanh, mạnh và vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Nâng cao sức cạnh tranh và tiếng nói của đất nước Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế. Chính vì vậy mà khoa học - công nghệ là một trong lĩnh vực trọng tâm mà Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và tăng cường thúc đẩy phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nãy và cũng là lĩnh vực luôn được chú trọng xuyên xuốt tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
          Để cho khoa học - công nghệ phát triển mạnh trên đất nước Việt Nam thì đòi hỏi đất nước ta phải chú trọng đầu tư phát triển mạnh mè nền giáo dục cho thế hệ trẻ vì chính họ - những chủ nhân tương lai của đất nước, với sức trẻ , tính năng động sáng tạo sẽ tiếp thu khoa học - công nghệ của thế giới , và đặc biệt là có thể sáng tạo ra những sản phẩm trí tuệ cho đất nước. Sức trẻ chính là nhân tố chính và là nhân tố quyết định cho sự phát triển của nước nhà .

Tản Mạn Về Cuộc Sống

Tuệ Mẫn


Cuộc sống ban cho mỗi chúng ta những điều rất tuyệt vời, bất kể điều đó là buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng để cảm nhận được nó không phải dễ dàng.

Nhiều lúc bận rộn với bộn bề cuộc sống mà ta quên đi những điều bình dị nhất. Nhiều lúc sống vội vã, hấp tấp khiến ta chỉ nhìn về một phía mà quên đi xung quanh ta mọi thứ ra sao. Nếu không mở lòng mình, chan hòa với thiên nhiên con người ta dễ bị những bộn bề cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn và rồi không nhận ra những điều tuyệt vời và để lãng phí đi những điều đơn giản mà quý giá.

Tôi có một tuổi thơ đầy kỷ niệm. Tôi luôn ao ước được quay trở lại thời tuổt thơ ấy, đuổi bướm, hái hoa. Những trưa hè cùng lũ bạn vùng vẫy, thỏa sức cười đùa hòa mình vào dòng suối mát. Thế nhưng những gì đã qua không thể nào trở lại được. Dù mỗi khi nghĩ đến, nhắc đến nó cứ khiến tôi bồi hồi nuối tiếc những gì đã qua.

Lớn lên, cuộc sống bận rộn hơn. Và tôi dường như trở nên vội vã, tâm hồn tôi không còn mộng mơ như thời trẻ con nữa. Tôi cảm thấy mình sống thực tế hơn, bộn bề công việc ở nơi thành phố tấp nập khiến tôi cảm thấy mình như đang nằm trong một chiếc túi. Ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Nhiều lúc tôi thèm khát được ngồi một mình giữa màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng nhạt, ngắm khoảng không bao la với những màn sương nhẹ. Thật yên bình, tĩnh lặng biết bao.

Tôi chợt nhớ đến những lời ru ngọt ngào của mẹ. Dù bận rộn, tấp nập đến đâu quê hương mình cũng là nơi bất cứ ai cũng hướng về sau những mệt nhoài của công việc. Quê hương, nơi lưu giữ cả tuổi thơ đầy kỷ niệm. Nơi có dáng mẹ gầy, mẹ cười hiền trên cánh đồng lúa thoảng mùi khói rơm mỗi vụ gặt. Là hình ảnh bà bên cơi trầu với nụ cười móm mém thân thương…

Trở về với đô thị phồn hoa, Nhìn ra bên ngoài thành phố hào hoa, tấp nập. Người người hối hả nhộn nhịp. Tôi lại thấy Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán rám nắng của cô bé bán vé số, Nụ cười hiếm hoi của cậu bé đánh giày. Đâu đó những mảnh đời bất hạnh đang rất cần được chúng ta nhìn thấy và chung tay giúp đỡ.

Nếu dừng lại, sống chậm lại để nhìn nhận xung quanh, để lắng nghe tất thảy mọi âm thanh của cuộc sống thì chúng ta sẽ thấy được nhiều việc cần làm, cần suy ngẫm. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng ta biết chia sẻ, không chỉ là chia sẻ với người thân, bạn bè mà còn là chia sẻ với xã hội, với thiên nhiên. Hòa mình vào thiên nhiên để thấy mình thanh thản, để sống và cảm nhận những điều tuyệt vời mà cuộc sống đem lại cho mỗi chúng ta.

Mãi mãi niềm tin son sắt với Đảng

Hoa NắngĐảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã lãnh đạo toàn dân tộc đoàn kết, đấu tranh kiên cường bất khuất, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.  Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cuộc  kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và đi lên CNXH.

Từ tình hình thực tiễn Đảng ta đã quán triệt nguyên tắc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; coi cách mạng và đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, kiên quyết dựa vào dân, lấy ý kiến nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân làm cơ sở quan trọng cho mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Trong quá trình tiến hành cách mạng, chúng ta đã không ít lần gặp khó khăn tưởng chừng khó vượt qua, như công cuộc chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, cách mạng nước ta ở thế “Ngàn cân treo sợi tóc”; và cũng tương tự, năm 1986 khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế đang đứng bên bờ vực thẳm, song Đảng ta đã mạnh dạn đổi mới tư duy lý luận, nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật và có những quyết sách phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy sức sáng tạo, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi toàn diện, vượt bậc “Một ngày bằng hai mươi năm”.

Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, vị thế nước ta ngày càng được nâng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có cả những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cấp cao, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...” đã bắt đúng bệnh của Đảng ta. Đó là cơ sở quan trọng giúp cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh giữ vừng niềm tin mà nhân dân giành cho.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã kiểm điểm một cách sâu sắc, phát huy tinh thần “Tự chỉ trích” đấu tranh thẳng thắn, nêu cao tinh thần “Tự phê bình và phê bình” nghiêm túc chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, tồn tại và có biện pháp sửa chữa khắc phục, có những biện pháp chủ yếu để tháo gỡ khó khăn cho đất nước; thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, khiến lòng dân háo hức và mong đợi khôn nguôi.

 

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Phát huy tính xung kích của thanh niên trong thời đại mới

Hoa NắngThanh niên là chủ nhân của đất nước trong tương lai, là lực lượng tiên phong trong sự phát triển của xã hội. Năng động, sáng tạo họ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.Hưởng ứng tháng thanh, mỗi đoàn viên phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Đồng thời quảng bá nền văn hóa của nước nhà ra khắp bạn bè năm châu.

Để là có thể xây dựng nước nhà ngày càng thêm phát triển, thịnh vượng thì thế hệ trẻ chung ta phải tích cực trong nhiều mặt.

 Trong giai đoạn hiện nay, đoàn viên thanh niên phải có trách nhiệm và phải đi đầu trong học tập, để đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Học tập ở đây không chỉ là hoàn thành các chương trình của nhà trường, thanh niên phải học tập truyền thống văn hoá, lịch sử, chủ nghĩa Mác –Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập  để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. Là sinh viên ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, phải tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường, trung thực và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong học tập, chấp hành và tuyên truyền, vận động người khác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật  của Đảng và Nhà nước. 

Là đoàn viên thanh niên trong thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta phải nêu cao truyền thống  hào hùng của dân tộc, truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường của các thế hệ cha anh. Trách  nhiệm của đoàn viên thanh niên hiện nay là lý tưởng, có văn hóa trau dồi đạo đức, làm tròn bổn phận của người công dân tốt và xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Có như thế mới sống đẹp, sống có ích trong xã hội. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới phải biết “đề kháng”, “miễn dịch” trước sự xâm nhập của lối sống thiếu văn hoá, không lành mạnh.

 Đoàn viên thanh niên phải tích cực, chủ động trong công việc, dám nghĩ, dám làm, nhất là luôn phải tìm tòi và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xung kích, tiến quân vào khoa học công nghệ, đi đầu trong việc cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Không những thế, đoàn viên thanh niên phải tuân thủ kỷ luật lao động, không ngừng học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc càng nặng nề hơn. Chúng ta phải tích cực rèn luyện, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, xung kích, đi đầu trong việc thực hiện  nghĩa vụ quân sự. Đồng thời chúng ta phải tích cực tuyên truyền và vận động người dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, chính sách quốc phòng an ninh, kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi xâm hại đến an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội.

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Ba vấn đề cấp bách cần thực hiện theo Nghị Quyết Trung Ương IV Khóa XI

Tuệ Mẫn


Đảng Cộng Sản Việt Nam đại diện của quần chúng nhân dân Việt Nam đã gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân trải qua biết bao gian khổ, vượt qua khó khăn để đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Đảng và nhân dân ta đã giành được những thắng lợi nhất định, tạo được vị thế của mình trên trường quốc tế. Những thành tựu to lớn đạt được về khoa học kỹ thuật kinh tế, văn hóa – xã hội … là minh chứng cho đường đi đúng đắn của toàn Đảng toàn quân, toàn dân ta.

Hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường phía trước còn nhiều chông gai, các thế lực thù địch luôn ráo riết tìm cách phá hoại Đảng, chống phá nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chính vì vậy yêu cầu đặt ra đòi hỏi toàn đảng và nhân dân ta phải cùng nhau đoàn kết xây dựng Đảng vững mạnh, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa để đưa đất nước phát triển đúng định hướng mà ông cha ta đã hy sinh xương máu để có được.

Nghị quyết trung ương IV (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” , thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng toàn dân ta trong công cuộc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nghị quyết đã đưa ra ba vấn đề cấp bách cần thực hiện như sau:

Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Đây là một vấn đề mang tính trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Thực tế cho thấy, hiện nay, một bộ phận cán bộ Đảng viên có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trước những mặt trái của nền kinh tế thị trường đem lại cùng với sự tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch khiến một số cán bộ Đảng viên hoang mang, dẫn đến suy thoái về lập trường chính trị. Chính vì vậy Mỗi cán bộ Đảng viên cần phải có lập trường chính trị vững vàng, lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.  Không ngừng học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức, xây dựng nếp sống văn minh để đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, và để rèn luyện mình xứng đáng với tư cách người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộg xây dựng và bảo vệ đất nước. Cần có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ trình độ, năng lực, đạo đức cách mạng để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhấp quốc tế. Phát huy toàn diện quyền làm chủ của nhân dân trong các cuộc bầu cử các cấp. Lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cần phải thực hiện phê bình và tự phê bình trong Đảng một cách nghiêm túc, đúng đắn. Không nể nang né tránh, nhìn thẳng vào sự thật để phê bình và rút ra những kinh nghiệm khắc phục để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, công bằng, dân chủ văn minh vững bước tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội.

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội

Tuệ Mẫn


Điều 4 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định  “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Bất kể người dân Việt Nam nào cũng biết được Đảng Cộng Sản Việt Nam là đại diện của quần chúng nhân dân và nhân dân lao động Việt Nam.

Khi Chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít nhăm nhe xâm lược Việt Nam. Chúng đã gây ra biết bao đau thương cho dân tộc. Chúng thi hành những luật pháp dã man, Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước của ta. Chúng đàn áp các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Nhân dân ta bần cùng, cơ cực vì đủ các loại thuế má mà chúng đặt ra, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta trở nên lầm than, cơ cực. Các cuộc chiến tranh chúng gây ra cho đất nước ta đã khiến biết bao gia đình rơi vào cảnh tang thương. Mất đi người thân do bom đạn chiến tranh.

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo quần chúng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Sau chiến tranh, Đảng đã đưa ra cách chính sách sáng suốt đưa đất nước ta từng bước khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại. Từng bước phát triển đi lên. Kết quả là nước ta thoát khỏi nạn đói nghèo, lạc hậu những thành tựu đạt được về khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế... Một số con số minh chứng như sau: Năm 1986-1990: GDP tăng 4,4%/năm. 1991-1995: Nền kinh tế khắc phục được tình trạng trì trệ, suy thoái, đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao liên tục và toàn diện.GDP bình quân năm tăng 8,2%. Đất nước ra khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế, bắt đầu đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Từ năm 1996-2000, Năm 2000-2005, nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, GDP bình quân mỗi năm đạt 7,5%. Năm 2005, tốc độ tăng trưởng đạt 8,4%, GDP theo giá hiện hành, đạt 838 nghìn tỷ đồng, bình quân đầu người đạt trên 10 triệu đồng, tương đương với 640 USD.
Từ một nước thiếu ăn, mỗi năm phải nhập khẩu 50 vạn - 1 triệu tấn lương thực, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. Năm 2005, nước ta đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu gạo, thứ 2 về cà phê, thứ 4 về cao su, thứ 2 về hạt điều, thứ nhất về hạt tiêu. 2005-2010: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7%. Mặc dù khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta đạt cao. Trong 5 năm, tổng vốn FDI thực hiện đạt gần 45 tỉ USD, vượt 77% so với kế hoạch đề ra. Tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm ước đạt 150 tỉ USD, gấp hơn 2,7 lần kế hoạch đề ra và gấp hơn 7 lần so với giai đoạn 2001-2005. Tổng vốn ODA cam kết đạt trên 31 tỉ USD, gấp hơn 1,5 lần so với mục tiêu đề ra; giải ngân ước đạt khoảng 13,8 tỉ USD, vượt 16%. GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD.
Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn sản xuất với thị trường.
Về cơ cấu ngành, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP giảm dần, năm 1988 là 46,3%, năm 2005 còn 20,9%, năm 2010 còn 20,6%. Trong nội bộ ngành nông nghiệp cơ cấu trồng trọt và chăn nuôi đã chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng tỷ trọng các sản phẩm có năng suất và hiệu quả kinh tế cao, các sản phẩm có giá trị xuất khẩu.
Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng nhanh và liên tục. Năm 1988 là 21,6%, năm 2005 lên 41%. Công nghiệp và xây dựng phát triển mạnh với thiết bị công nghệ ngày càng hiện đại.
Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP đã tăng từ 33,1% năm 1988 lên 38,1% năm 2005. Các ngành dịch vụ đã phát triển đa dạng hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của sản xuất và đời sống. Ngành du lịch, bưu chính viễn thông phát triển với tốc độ nhanh. Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn pháp lý... có bước phát triển theo hướng tiến bộ, hiệu quả.

Để đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của đất nước, vì sự phát triển của nền dân chủ và hạnh phúc của nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...Toàn Đảng toàn dân ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Nhân dân cả nước chọn Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lược lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo cách  mạng. Và là Đảng duy nhất được phép hoạt động.

Các thế lực thù địch thường tuyên truyền đòi sửa đổi Điều 4 hiến pháp, đòi thực hiện đa đảng, họ cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam không thực hiện dân chủ, công bằng. Tuy nhiên đó chỉ là cái cớ để các thế lực thù địch nhằm tranh giành quyền lực. Nếu thực hiện đa đảng, vô số các đảng sẽ mọc ra như nấm, tranh giành quyền lực lẫn nhau dẫn đến đất nước hỗn loạn, Đảng Cộng Sản Việt Nam mất đi vai trò lãnh đạo của mình, mọi hậu quả sẽ giáng xuống nhân dân lao động, đất nước không phát triển, nhân dân lầm than. Đất nước ta sẽ không còn theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mọi thành quả cách mạng mà ông cha ta đã hy sinh xương máu để có được sẽ không còn ý nghĩa.

Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng của nhân dân lao động Việt Nam, cùng nhân dân Việt Nam kiên định thực hiện mục tiêu Xã Hội Chủ Nghĩa chính vì vậy Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định và phát triển, tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thời đại mới

Tiến Tân
Trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, việc kế thừa và phát huy những truyền thống dân tộc càng trở nên quan trọng. Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế phải đặc biệt quan tâm giữ gìn và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc. Tiếp thu tinh hoa các dân tộc trên thế giới, làm giàu đẹp thêm văn hóa Việt Nam”. Tuy nhiên, quá trình kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống dân tộc không phải là một quá trình kế thừa giản đơn, máy móc mà đầy tính phức tạp.

Trong việc kế thừa những giá trị tốt đẹp, khắc phục và tiến tới xóa bỏ những yếu tố tiêu cực trong truyền thống dân tộc chúng ta phải đặt những yếu tố tích cực và tiêu cực trong nhiều góc độ, nhiều khía cạnh xã hội để xem xét và đánh giá chúng một cách khách quan, khoa học. Bởi có những yếu tố trong truyền thống có thể tích cực khi xem xét dưới góc độ này, khía cạnh này nhưng lại là tiêu cực khi xem xét dưới góc độ khác.

Việc kế thừa truyền thống dân tộc không những phải khắc phục những yếu tố lạc hậu mà còn phải nâng các giá trị truyền thống lên một tầm cao mới. Kế thừa theo quan điểm biện chứng bao hàm cả sự đổi mới. Việc áp dụng nguyên xi, rập khuôn máy móc các hình thức của truyền thống dân tộc là làm mất sức sống và khả năng trường tồn của những giá trị truyền thống ấy. Tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc được hun đúc từ quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong lịch sử đó là biểu hiện của tinh thần chống giặc ngoại xâm, lòng dũng cảm xả thân bảo vệ tổ quốc, ngày nay phải biến nó thành sức mạnh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Lòng yêu nước cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng.

Quá trình kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một quá trình phức tạp, lâu dài do vậy nó đòi hỏi sự tự giác, rèn luyện của mỗi cá nhân, nó đòi hỏi phải có sự tham gia rộng rãi và hiệu quả của công tác giáo dục xã hội. Mỗi cá nhân chúng ta đều sinh sống trong những điều kiện kinh tế, xã hội nhất định ở đó chúng ta chịu sự ảnh hưởng của sự đan xen giữa những yếu tố của xã hội cũ và những yếu tố của xã hội mới. Do vậy việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thông tốt đẹp của dân tộc đối với mỗi cá nhân trước hết là quá trình đấu tranh một cách chủ động, tự giác giữa cái cũ và cái mới trong chính bản thân mỗi người. Tuy nhiên song song với quá trình tự rèn luyện của mỗi cá nhân thì đòi hỏi phải có sự tham gia của công tác giáo dục xã hội nhằm xây dựng, định hướng đúng đắn cho mỗi cá nhân trong việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Hay nói cách khác thông qua công tác giáo dục xã hội nhằm xây dựng ý thức xã hội về việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Để từ đó nó chi phối đời sống cá nhân và phát huy ảnh hưởng đến việc hình thành ý thức, nhân cách cá nhân.

Việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống dân tộc phải đi đôi với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất của nhân dân. Đây không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà là của toàn dân. Đặc biệt là những người làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, phải bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, phải nắm vững tâm tư, tình cảm, tâm lý, nguyện vọng của nhân dân, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong tư tưởng của mọi đối tượng, ở mọi tầng lớp; hướng vào phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú ý nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng có nhiều khó khăn. Phải nâng cao tính sắc bén, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền vu cáo, kích động, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực phản động, thù địch, của các phần tử cơ hội chính trị; những kẻ truyền đạo trái phép, các hoạt động mê tín dị đoan.

Vấn đề đề kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc là một trong những vấn đề quan trọng, cần thiết được quan tâm, nghiên cứu, đánh giá dưới nhiều góc độ, để góp phần vào việc xây dựng một nền văn hóa hòa nhập nhưng không hòa tan,  tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, tương xứng với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tiến Tân
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng và cấp bách. Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Đo đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân vào Đảng.

Xuất phát từ những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, đặc biệt là đạo đức mác-xit. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, người cộng sản, người thầy của cách mạng Việt Nam đã đi xa nhưng Người đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng đó là tư tưởng đạo đức cách mạng, luôn mang tính thời đại. Trong di sản Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta niều tác phẩm, bài viết cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu noi theo.

học quá nhiều có phải là giải pháp tốt cho con trẻ

 


  Tiểu Chiêu
    
        Học là điều không thể thiếu cho mội người, trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển với tốc độ chóng mặt của xã hội thì kho tàng tri thức cũng không ngừng tăng lên đòi hỏi sự trau dồi kiến thức của con người cũng phải đáp ứng được yêu cầu đó.Chắc hẳn các bậc phụ huynh của chúng ta cũng nhận thức rõ điều đó và đầu tư khá lớn cho việc học của con cái mình.
          Tuy nhiên hiện nay việc ép con tre học quá nhiều liệu có phải là cách tốt nhất cho sự phát triển và tương lai của con trẻ, đành rằng việc học là tốt tuy nhiên với bộ óc ngây thơ của chúng thì chúng ta chỉ cẩn cho chúng tiếp thu một lượng kiến thức vừa đủ và đơn giản , thời gian còn lại là để chúng vui chơi lành mạnh, để trẻ em có thể phát triển trí não, tình cảm, bản năng ..... một cách toàn diện.
          Học quá nhiều liệu có lợi hay hại,chúng ta hãy tìm hiểu một vài ví dụ nho nhỏ về việc này. Hiện nay nhiều bậc phụ huynh đã cố gắng đăng kí cho con mình học sớm , thi sớm để tiết kiệm và có nhiều thời gian để học hơn .Tuy nhiên, những ý nghĩ vô tình đó đã cướp mất tuổi thơ của các em, việc học quá tải, quá sức đôi khi còn gây ra phản ứng không tốt. Điều này hoàn toàn phản khoa học, làm ảnh hưởng tới tâm lý cũng như kết quả học tập của trẻ. “Ngay như ở Bộ GD&ĐT đã thiết kế chương trình thì thấy, kỹ năng tập đoc, tính toán của trẻ được hình thành từ từ, nếu ép trẻ học quá sức dẫn đến nhiều hiệu ứng xấu, những nền tảng đầu tiên của trẻ bị đánh mất gây ra mệt mỏi, đã mệt mỏi trẻ sẽ không có hứng thú để học và do đó rất không có lợi cho trẻ.
          Việc học quá nhiều sẽ khiến cho trẻ không có cảm giác hứng thú khi học , thậm chí là sợ học,từ đó dần dần sẽ chán nản trong học tập nhiều hơn, kết quả học tập không được như mong muốn sẽ đem lại tâm lý nặng nề cho trẻ.
          Trẻ em là tuổi ăn , tuổi lớn phải được vui chơi , phát triển toàn diện một cách tự nhiên, chúng ta bắt trẻ học quá nhiều thì trẻ sẽ không còn thời gian để vui chơi và phát triển sẽ, và lâu dần những đứa trẻ đó sẽ không có được sự phát triển tự nhiên theo quy luật của nó, nảy sinh ra nhiều vấn đề mà gia đình ,  nhà trường và xã hội khó giải quyết.
          Bộ nào của trẻ còn khá non nớt , không thể tiếp nhận quá nhiều thứ trong đầu , cứ nhồi nhét kiến thức trong đầu thì đâu có hiệu quả , không chừng sẽ khiến cho các em giống như một cái máy móc bằng thịt , học máy móc , thiếu tính sáng tạo, khoa học , đầu óc non nớt của trẻ sẽ mệt mỏi , căng thẳng đâu thể phát triển được.
          Không chỉ vậy , học quá nhiều ở tre sẽ thường gây ra các bệnh về mắt, hiện nay các bệnh về mắt ở trẻ em xảy ra rất nhiều đem lại nhiều lo lắng cho các ông bố bà mẹ.
          Vậy nên các bậc phụ huynh hãy dành thời gian suy nghĩ lại về việc học của con mình đã phù hợp với lứa tuổi chưa, cần tạo điều kiện cần thiết cho trẻ học tập , vui chơi hợp lý,bổ ích , hiệu quả, để con trẻ có thể phát triển toàn diện ,đảm bảo chô tương lại và trí não của trẻ.

 


Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Dòng Suối Quê Hương

Tuệ Mẫn


Quê hương tôi có con sông xanh biếc


Nước gương trong soi tóc những hàng tre


Những câu thơ của nhà thơ Tế Hanh lại vẳng đâu đó trong tôi mỗi khi tôi nhớ về quê hương mình.

Trước nhà tôi là một dòng suối nhỏ, nước trong vắt, uốn khúc ven bờ dòng suối là những thửa ruộng nhỏ, những hàng tre xanh rì, thi thoảng dòng suối uốn lượn qua chân núi như những chiếc khăn lụa mượt mà quanh chiếc cổ trắng ngần của người thiếu nữ.

6


Dòng suối là nơi tôi cùng chúng bạn thường tắm mát mỗi buổi chiều. Những buổi trưa hè nóng nực, lũ trẻ con chúng tôi lại ùa nhau xuống suối tắm mát, có đứa sợ bố mẹ mắng cứ phải nep nép không dám cười đùa. Các cô thiếu nữ sau mỗi buổi chiều làm nương lại ngồi nghỉ bên suối, tìm những hòn đá kỳ nhỏ để kỳ những đôi chân trắng ngần

Những hôm trời mưa, nước từ các triền núi xối xả đổ xuống dòng suối, dòng suối như một con rồng lớn, mình đỏ những phù sa ầm ào chảy xiết. Ngập cả những thửa ruộng ven bờ suối. Trai tráng đứng vớt những cành củi trôi theo dòng nước lũ, trẻ nhở tíu tít đòi bố mẹ cho ra xem nước lũ. Khi mưa ngớt, nước rút là lúc thấp thoáng người lớn, trẻ con đi xúc tép, đánh cá ven bờ suối. Cuộc sống của bản làng quê tôi cứ yên bình như vậy...


  “Tôi lớn lên mỗi người một ngả


Kẻ sớm khuya chài lưới ven sông


Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng


Tôi cầm súng xa nhà đi chiến đấu”


 Đám trẻ chăn châu ven bờ suối ngày xưa lớn lên, mỗi người một nơi nhưng dù có đi đâu, ở phương trời nào thì mỗi chúng tôi đều luôn nhớ đến quê hương, đến dòng suối trong mát ấy, đã tắm mát, nuôi nấng bao ước mơ của trẻ nhỏ. Cho chúng tôi những tiếng cười trong veo. Những tháng ngày tuổi thơ đầy kỷ niệm. Cho chúng tôi biết yêu quê hương mình. Quê hương hai tiếng gọi thiêng liêng!

Thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”

Hoa  Nắng
Hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân viên chức trong nghành Y đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", mỗi đơn vị phải tổ chức nhiều đợt học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, qua đó, cán bộ công nhân viên chức đã nâng cao ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân và nghiêm túc, tự giác hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Tạo chuyển biến là đội ngũ y, bác sĩ đã phát huy tốt việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, sử dụng nhiều phương pháp điều trị không dùng thuốc, tạo sự an toàn cho người bệnh. Song song đó, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức phải đảm bảo thực hiện nghiêm chế độ thường trực cấp cứu; bảo đảm hồ sơ, bệnh án người bệnh; việc chẩn đoán và điều trị bệnh được thực hiện theo đúng phác đồ; công tác hướng dẫn bệnh nhân được triển khai chu đáo... Ngoài ra mỗi cán bộ còn thực hiện tốt quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp giữa thầy thuốc với người bệnh, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho bệnh nhân.

Bên cạnh  công tác khám chữa bệnh, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ y tế mạnh về chất cũng phải được chú trọng; tăng cường tiếp thu và triển khai tốt những kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh; khuyến khích cán bộ công nhân viên chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, các đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, sáng kiến khoa học, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động chính trị sâu rộng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”.

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Hội Lồng Tồng

Tuệ Mẫn


Cứ mỗi độ đầu xuân năm mới. Khi những cánh đồng vụ mùa đã mơn mởn rau má, rau xam là thời điểm đồng bào dân tộc Tày tổ chức lễ Hội Lồng Tồng. Lồng Tồng nghĩa là Xuống Đồng theo nghĩa tiếng Tày. Hội Lồng Tồng là lễ hội lớn trong năm của đồng bào dân tộc Tày trên Đất nước ta. Thửa ruộng to nhất, tốt nhất sẽ được chọn làm nơi tổ chức lễ hội. Với ý nghĩa cầu mong một năm mới may mắn, vụ mùa bội thu. Mưa thuận gió hòa cho mùa màng tươi tốt.

Xuan

Hội Lồng tồng


Hội Lồng Tồng đã có từ rất lâu đời, không ai biết được chính xác Hội Lồng Tồng có từ bao giờ, nhưng chắc chắn rằng, khởi nguồn của lễ hội phải được sinh ra từ xã hội của người Tày khi đã sống thành làng bản quần cư trong cộng đồng.

Những câu hát then, hát lượn du dương, vang vọng khắp bản làng. Những đôi trai gái tày thấp thoáng trong những chiếc áo chàm cùng nhau xuống đồng xem hội. Người già, Phụ nữ ngồi quây quần bên nhau kể chuyện, hát then. Thi làm bánh dầy, thi gói Pẻng Tooc một loại bánh trưng của dân tộc Tày. Trẻ em thì rộn rã với những trò chơi dân gian. Thanh niên nam nữ gặp nhau, trao nhau những câu hát then, hát lượn. Cùng nhau chơi tung còn giao duyên.

image4s


Cuộc thi cấy lúa


Hội Lồng Tồng không chỉ là lễ hội của riêng dân tộc Tày, mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu của đồng bào các dân tộc như Nùng, Sán Chỉ, Dao, Mông... Các dân tộc trong khu vực cùng giao lưu đoàn kết, cùng hát lên những câu hát truyền thống đặc trưng của dân tộc mình. Lễ Hội Lồng Tồng thể hiện tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc thiểu số như anh em một nhà.

Ngày nay, lễ Hội Lồng Tồng vẫn luôn được giữ gìn và phát huy. Cứ mỗi độ xuân sang, khắp các bản làng lại tưng bừng ngày hội Lồng Tồng. Đồng bào các dân tộc sống quanh khu vực lại cùng nhau xuống đồng vui hội để cùng nhau cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Từ đó tinh thần đaòn kết giữa cộng đồng các dân tộc càng thêm gắn bó. Cùng nhau xây dựng và bảo vệ quê hương, làng bản đoàn kết, giàu mạnh và văn minh.

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Thắp hương tưởng nhớ hay là cái cớ để làm rùm beng?

Tuệ Mẫn


Hôm nay, mình đọc được bài viết trên Xuân Việt Nam. Bài viết có tiêu đề Nhân sĩ trí thức hai miền vinh danh các liệt sĩ chống Tàu. Đọc qua bài viết, tưởng rằng đây là một hành động tốt,một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Nhưng khi đọc hết bài viết mình lại thấy hành động này quả thực là có vấn đề.

Hôm qua, ngày 17.2 là ngày tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979. Một nhóm các "Trí thức" với những vòng hoa trắng và những dải băng màu đen nổi bật với dòng chữ "Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh  dũng hy sinh trên mặt trận chống quân Trung Quốc xâm lược". Đã tiến đến tượng đài liệt sĩ để "dâng hương tưởng niệm."

1" Hạnh Phúc Một Tang Gia"


đội ngũ "Trí thức" này tươi cười rạng rỡ, với đầy đủ mọi phương tiện máy quay,máy chụp ảnh, giơ cao những chiếc vòng hoa và tạo dáng chụp ảnh. Nhìn những chiếc vòng hoa trong tư thế này, mình bỗng liên tưởng đến chiếc vòng hoa đang được đội ngũ "Trí thức" này dùng làm những chiếc khẩu hiệu trong những cuộc biểu tình mà những người "Tâm thần chính trị" vẫn thường làm trong thời gian gần đây.

2


"Giương" vòng hoa để chụp ảnh


"Đội ngũ trí thức" cùng dàn máy quay, máy ghi âm, máy chụp ảnh tiến thẳng vào khu vực có biển ghi KHU VỰC BẢO VỆ. Một chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ tại đây đã ra yêu cầu đoàn không được tự ý đi vào khu vực bảo vệ khi chưa làm thủ tục đăng ký, chưa có sự cho phép. gây mất trật tự, làm mất đi sự tôn nghiêm của nơi này. "Đội ngũ trí thức" lao nhao, kẻ cãi lý, kẻ chĩa mãy quay, máy ghi âm, cố tình làm rùm beng, làm lộn xộn ở khu vực linh thiêng này. Rồi rút lui.


Vấn đề bắt đầu lộ rõ ở đây, khi sau đó trên các trang mạng, các blog của các "Trí thức" ấy là hàng laọt bài báo, hàng laọt các clip với tiêu đề "Sáng nay, 17/2/2013 Công an Hà Nội ngăn viếng liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược". Và vô số các bình luận như  "Một số tên hán gian tay sai của Tàu khựa đã dám ngăn cản các trí thức dâng hoa".


Ý đồ của "Đội ngũ trí thức" đi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã rõ ràng. Kéo nhau đến, làm rùm beng, quay phim chụp ảnh vậy là xong việc, rút lui tiếp tục làm rùm beng trên các trang mạng. Tấm lòng tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc của "Đội ngũ trí thức" này chưa thấy thể hiện ở đâu. Chỉ thấy mục đích chính của độing ngũ này là dựa vào tình hình chính trị nhạy cảm, khoét sâu vào những vấn đề nhạy cảm đó gây căng thẳng,phức tạp hơn tình hình, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, gây chia rẽ Đảng và Nhân Dân.


Thiết nghĩ, ở chốn linh thiêng, các anh Hùng liệt sĩ đã thấu hiểu rạch ròi bụng dạ của đội ngũ đến dâng hương tưởng niệm. Một trò lố bịch của những kẻ chống phá chính quyền. Khá khen cho chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ ở đây, đã làm tốt công việc của mình, không để đám "Trí thức" láo nháo làm mất đi vẻ trang nghiêm, tôn kính của nơi linh thiêng mà bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng tôn thờ.

Tuyển tập làm văn cười ra nước mắt

(Sưu Tầm)


Đề: Tả con lợn.

Nhà em có nuôi một con heo có bộ lông vàng óng, hai tai to như hai lá mít, hai mắt to như hai hạt điều, cái đầu to bằng trái dừa khô, và cái bụng to bằng chiếc thùng gánh nước...

Đề: Tả về người bạn thân của em.

Em có một người bạn rất thân tên là Trung Hiếu. Mắt bạn đen như hai hột na. Da bạn trắng như tuyết. Tóc bạn đen như gỗ mun. Môi bạn đỏ như son. Hàng ngày, em với bạn thường rủ nhau đi học.

Đề: Em hãy phân tích câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn"

Câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn cho ta thấy nước ta có nguồn nước rất dồi dào. Nước rất quan trọng trong đời sống chúng ta: cây cối cũng cần nước, ví dụ: đậu bắp, động vật cũng cần nước, ví dụ: trâu, bò, gà, vịt... Không có nước thì con người sẽ chết. Câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn làm em liên tưởng đến câu tục ngữ "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" nghĩa là ăn quả rồi phải nhớ giữ lại hạt để trồng cây mới.

Đề: Tả con gà.

Nhà em có nuôi một con gà rất to và đẹp, nó nặng chừng 10 kg, bụng to như cái chậu, mỏ nó như hai hạt trấu chắp lại....

Đề: Tả con voi.

Chủ nhật tuần vừa rồi em được mẹ em cho đi chơi công viên, ở đó có rất nhiều con vật nhưng em thích nhất là con voi. Con voi có cái tai như cái chổi, cái mồm như cái máy tính laptop của mẹ em.

Đề: Tả con gà trống.

Mẹ đi chợ mua cho em một con gà trống con. Em rất thích. Sau mấy tháng chăm nom chú gà, bây giờ nhà em có thêm được 5 chú gà con.

Đề: Hãy đặt câu có từ "đỡ đần".

Vì em chăm học nên em đỡ đần.

Đề: Tả cô giáo em.

Cô giáo em cao 1m3, dáng người to ngang trông rất vừa vặn... Mỗi khi chúng em lên nộp bài, mắt cô sáng lên như 2 cái đèn pin.

Đề: Tả về con vật mà em yêu thích.

Nhà em nuôi một con mèo. Thân hình của nó to bằng cái chậu tắm còn đôi tai nó lại chỉ nhỏ bằng cái móng tay của em.

Đề: Tả về gia đình em.

Nhà em có 3 người, em thì đi học, mẹ em thì làm ruộng, còn bố em làm bộ đội ngoài đảo xa và bán điện thoại di động.

Đề: Tả con gà trống (của một học sinh thành phố).

Nhà em có một con gà trống. Trông nó rất đẹp. Toàn thân nó phủ một màu vàng. Nó chẳng biết gáy cũng chẳng biết làm gì. Miệng nó thường ngậm một bông hoa hồng. Mẹ em thường đặt nó trên bàn thờ để thắp hương cúng cụ.

Đề: Đặt câu có từ Hán Việt.

Cái thủ của bạn Hương rất to.

Đề: Hãy tả về một người bạn thân của em.

Em có cô bạn tên là Hương. Bạn có mái tóc đen nhánh. Đôi mắt to, cái bụng của bạn trắng hếu.

Đề: Hãy tả một loại cây mà nhà em trồng?

Nhà em có trồng một cây chuối. Đến mùa chuối ra quả. Cả buồng chuối dài 3 cm. Lúc quả chín mẹ em chia cho hàng xóm, ăn mấy ngày không hết.

Đề: Tả về vật nuôi trong nhà em.

Nhà em có một con mèo tam thể rất đẹp. Nó tên là Miu Miu. Lông nó óng mượt. Đôi mắt nó tròn to như 2 hòn bi. Mấy cái râu vểnh lên vểnh xuống. Từ ngày có Miu Miu, chuột chạy hết sang nhà hàng xóm. Em rất quý con mèo nhà em.

Đề: Em hãy tả về bà của mình.

Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.

Đề: Tả con trâu.

Quê em nhà nhà làm nông nghiệp nên gia đình ai cũng có một con trâu. Chú trâu nhà em rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Ngày ngày chú theo bố em ra đồng để cày ruộng. Thân hình chú vạm vỡ, 2 chiếc ngà dương lên oai hùng. Chân chú rất to và đen hơn chân bố em.

Đề: Tả con mèo.

Nhà em có nuôi một chú mèo. Lông chú trắng mượt rất xinh xắn. Đầu chú to đúng bằng quả bóng nhựa 1.500 đồng mà mẹ mới mua cho em.

Đề: Tả về anh chị em của em.

Ông anh trai nhà em rất con trai và thông minh nữa, hẳn là vì anh có cái đầu to như trái dừa khô và đôi mắt đen huyền óng ả.

Đề: Tả con gà.

Nhà em có nuôi 1 con gà trống, chú ăn rất khỏe lớn rất nhanh càng lớn chú càng giống gà mái.

Đề: Tả buổi đi chơi mà em tham gia.

Chủ nhật vừa qua cả nhà em được tổ chức đi Vũng Tàu. Mọi người dậy từ rất sớm để tập hợp lên xe. Đi được một quãng đường mọi người trên xe đều ngủ chỉ trừ bác tài là còn thức vì bác đã uống thuốc chống ngủ.

Đề: Tả con trâu (của một học sinh thành phố).

Nhà em có nuôi một con trâu. Nó đáng yêu lắm. Hàng ngày, mẹ xích nó ở góc hiên. Trên cổ nó có đeo một cái nơ màu hồng thật xinh xắn. Nó ăn rất ít cơm. Nó có khuôn mặt trái xoan thanh tú.

Đề: Tả một buổi học.

Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Không còn cảnh nô nghịch, chạy nhảy nhốn nháo nữa. Các bạn, ai ai vào vị trí của người đó. Sách vở để ngay ngắn trên bàn. Cô giáo bước vào lớp. Học sinh đứng dậy chào cô. Cô mặc chiếc áo dài hoa rất đẹp. Tóc cô thẳng mượt thả đến ngang lưng. Cô đặt chiếc cặp đen lên bàn và cất tiếng dịu dàng: "Hôm nay có ai đóng tiền không?"

Đề: Tả em bé.

Ở bên nhà em có một bé gái rất dễ thương, hai mắt em bé to tròn như hai hột lạc sống, cái mũi em to như cái trống.

Đề: Tả con gà trống.

Nhà em có con gà trống rất to, chân dài. Hôm qua nó bị thiến rồi nên nó không đạp mái được nữa.

Đề: Tả một cái cây.

Cái cây rất cao và to, tán lá xum xuê, thân cây mười người ôm không xuể. Cái cây cao 15 cen ti mét.

Đề: Tả con lợn.

Con lợn nhà em. Cái mỏ nó nhọn. Cái đuôi nó cong. Cái mào nó đỏ. Cái cựa nó sắc. Em rất yêu con lợn nhà em.

Đề: Tả ông nội.

Ông nội em đẹp lão lắm, hai mắt ông tròn xoe như hai hòn bi ve, râu ông dài và mượt như chùm hoa bắp ngô, lúc nào đi ông cũng chống gậy giống như hề Sác-lô.

Đề: Tả bác công nhân.

Tay bác toàn dầu mỡ, trán thì lấm tấm mồ hôi, tai bác như hai cái mộc nhĩ. Thỉnh thoảng bác hay ra bờ rào vườn rau nhà em đi vệ sinh.

Đề: Tả cô giáo em.

Cô giáo em mặt đỏ như mặt trời, chân đi xào xạc tựa mây bay.

Đề: Tả buổi chào cờ đầu tuần.

Sáng thứ hai tuần nào cũng vậy, trường em lại tổ chức chào cờ. Đầu tiên là thầy hiệu phó phụ trách lao động lên mắng mỏ một tí. Sau đó đến lượt thầy hiệu trưởng lên mắng. Khi thầy hiệu trưởng mắng, cái cục ở cổ thầy cứ chạy đi, chạy lại.

Đề: Tả cây hoa hồng.

Những bông hồng xinh xinh như những con cún con đậu trên cành.

Đề: Tả cây bàng.

Ở cạnh nhà em cách một quán phở có một cây bàng. Cây bàng đã sống trên 10 năm nên nó đã già và nó đã biến thành cây đa.

Đề: Em hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất.

Nhà em có một con chim chích bông, nó nhỏ và xinh, lông nó màu vàng óng, em thấy nó không ngừng nhảy và mổ mồi. Em rất yêu con gà của ông em.

Đề: Tả em bé.

Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.

Đề: Đặt câu hỏi với vần: ôm, ốp.

Mẹ em tát em đôm đốp.

Đề: Đặt câu về phần gieo âm tiết.

Có con trâu, bị ruồi bâu. Có con chim, bị vỡ tim.

Đề: Tả một con vật mà em yêu nhất.

Nhà em có nuôi một con gà trống rất đẹp, em rất yêu nó. Hằng ngày, em cho nó ăn. Chiều chiều, em dắt nó đi dạo mát 15 phút.

Đề: Tả cái cặp đi học.

Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp, hàng ngày em đeo nó đến trường, cái cặp đựng được nhiều sách vở, nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!

Đề: Tả về ông bà nội.

Khi em được sinh ra thì bố mẹ em đã làm ma cho ông bà nội em rồi.

Đề: Tả về cô giáo mà em yêu quý.

Cô giáo em rất đẹp. Cô có vầng trán cao thể hiện sự thông minh. Mái tóc cô dài thướt tha như dòng nước. Nhưng em thích nhất vẫn là cái răng nanh của cô, nó làm cho nụ cười của cô thêm phần quyến rũ. Cô còn hay đọc tập làm văn cho tụi em chép nữa.

Đề: Tả người thầy em yêu quý nhất.

Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản.

Đề: Tả anh bộ đội.

Anh bộ đội cao khoảng 1,20 m, súng AK dài 1m rưỡi.

Đề: Tả ông nội.

Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

Đề: Tả một dụng cụ lao động.

Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng, để hốt rác, và còn dùng để xúc cứt chó nữa.

Đề: Miêu tả về bố.

Bố em có một hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.

Đề: Em hãy miêu tả mùa Xuân.

Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội. Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim líu lo gọi mẹ.

Đề: Tả cây chuối.

Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Dương Tự Trọng và sai lầm không thể tha thứ

Tiểu Chiêu


   
        Một đại tá giữ một vị trí quan trọng trong ngành mà có vai trò then chốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ở tuổi 52 , giữ một chức vị quan trọng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, có sũy nghĩ của một nhà lãnh đạo , bản lĩnh chính trị vững vàng, nhưng Dương Tự Trọng là không làm tròn trách nhiệm của một chiến sỹ Công an nhân dân, không chỉ vậy còn có hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài .
Đại tá Dương Tự Trọng bị bắt giam về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, theo Điều 275 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc và chỗ ở của đại tá Dương Tự Trọng (52 tuổi) tại Hà Nội. Đồng thời, Bộ Công an ra quyết định tước quân tịch CAND đối với ông Dương Tự Trọng, ông chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức cho nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng bỏ trốn.
          Thông tin đại tá Dương Tự Trọng bị bắt đã làm xôn xao dự luận cả nước , sau khi Dương Chí Dũng trốn thoát thì cũng có nhiều tin đồn rằng việc Dương Chí Dũng chạy trốn thành công có sự tiếp tay của đại tá Dương Chí Dũng , và bây giớ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, Dương Tự Trọng đã sa vào vòng lao lý.
Người dân đất Cảng không xa lạ gì với cái tên Dương Tự Trọng, bởi ông nổi tiếng là một cán bộ cảnh sát hình sự giỏi nghề. Thời gian làm Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự rồi sau đó là Phó giám đốc Công an Hải Phòng, ông Trọng từng trực tiếp chỉ đạo nhiều chuyên án lớn, triệt phá các băng ổ nhóm giang hồ cộm cán đất Cảng.
Đại tá Dương Tự Trọng còn được nhiều người biết đến không phải tư cách là một sĩ quan công an mà là một người đam mê nghệ thuật. Ông Trọng thường sáng tác thơ, nhạc và đã được đăng tải trên một số báo, tạp chí.
         
          Vậy và giờ đây người dân đất cảng không khỏi xôn xao , thất vọng trước hành vi của vị đại tá đáng kính đó, đại tá Dương Tự Trọng đã phạm một sai lầm vô cùng lớn mà không thể quay lại,được, niềm tin của nhân dân vào ông đa bị mất.Trong sự nghiệp của đại tá Dương Tự Trọng, ông này đã từng trực tiếp vận động được rất nhiều người thân của tội phạm động viên chúng ra đầu thú. Tuy vậy, khi chính người thân của mình phạm tội thì ông Trọng lại tổ chức cho anh trai bỏ trốn.
          Chỉ một lỗi lầm là không thể quay lại được.

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

ĐỐT PHÁO TRONG NGÀY TẾT Có nên chăng !

 


Tiểu chiêu
 
                Trong ngày giao thừa tưng bừng và rộn rã, không khí năm mới đến gần , trong giây phút đón giao thừa đó, nhìn lên bầu trời thấy những ánh sáng của pháo hoa thật đẹp và tràn đầy không khí xuân, chắc hẳn ai cũng thấy thật rộn rã trong lòng,hẳn trong chúng ta ai cũng thích ngắm pháo hoa. Tuy nhiên đốt pháo hoa trong ngày tết một cách tràn lan lại là một vấn đề bức xúc và khó giải quyết . Hiện nay trong dịp tết là tình hình về buôn bán tầng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ lại diễn ra phức tạp. Trên các vùng biên giới việc buôn lậu pháo nổ diến ra nhiều và ngày càng tinh vi hơ, các cơ quan chức năng đã tích cực ngăn chặn , bắt giữ ,tịch thu rất nhiều khối lượng và các loại pháo nổ khác nhau tuy nhiên đó cũng chỉ là con số nhỏ , còn phần lớn vẫn đưa và thị trường trong nước tiêu thụ. Các loại pháo được tiêu thụ rộng rãi đặc biệt là thanh thiếu niên . Làm cho công việc quản lý giữ gìn an ninh trật tự của các cơ quan chức năng thêm khó khăn.
          Đốt pháo nổ tràn lan , bất hợp lý mang lại tác hại rất nghiêm trọng cho bản thân người đốt pháo , cho gia đình và xã hội. Các loại pháo thủ công thường sử dụng thuốc nổ đen (một loại thuốc nổ được phát minh sớm nhất gồm hỗn hợp của than củi, lưu huỳnh và muối nitrat kali) theo một tỷ lệ nhất định, với sự thêm thắt một số phụ gia như bột nhôm, hóa chất tạo màu (như magiê và nhôm đốt cháy tạo ra ánh sáng trắng, muối natri tạo ra màu vàng, stroni nitrat hoặc cacbonat tạo ra màu đỏ, bari nitơrat tạo ra màu xanh lá cây, muối đồng tạo ra màu xanh nước biển...). Các phụ gia thêm thắt vào thuốc nổ với dụng ý nhất định, hoặc tạo nên các bộ phận cấu thành của pháo (như thuốc phóng, ngòi nổ, chất cháy), hoặc tạo nên sắc màu của pháo khi đốt. Từ đó, có rất nhiều loại pháo như pháo nổ (pháo giật, pháo nện, pháo bánh, pháo ném, pháo diêm, pháo tép, pháo cối hay pháo đại, pháo chuột, pháo vịt,...); pháo hoa (pháo hoa, pháo sáng, pháo dù, pháo tháp, pháo phụt, pháo thăng thiên, pháo nhị thanh, pháo tam thanh, pháo dây...)    Khi đốt pháo, ngoài các tiếng nổ đùng đoàng, tạch tạch, cùng ánh sáng nhiều màu, nhiều vẻ của pháo hoa còn có các đám bụi khói. Bụi khói pháo tuỳ thuộc thành phần phối chế thuốc pháo mà có thể khác nhau. Một lượng lớn khí lưu huỳnh đioxit, nitơ đioxit, cacbon đioxit, cacbon monoxit là những khí có hại cho sức khoẻ con người và bụi của các oxit kim loại, trong đó lưu huỳnh đioxit, nitơ đioxit là những chất có tính ăn mòn, tính axit và tính oxy hoá - khử rất mạnh. Chính các chất khí này khi hoà tan vào nước mưa sẽ tạo nên các đám mưa axit. Khi đốt quá nhiều pháo nổ mà gặp lúc không có gió, áp suất khí quyển thấp thì không có cách nào làm cho bay tản đi nơi khác, sẽ kích thích mạnh đường hô hấp khiến người ta ho, viêm phế quản. Pháođược sử dụng trong các lễ hội. Một cuộc khảo sát trong lễ hội Diwali ở Ấn Độ năm 2008 cho thấy số trường hợp mắc hen suyễn tăng lên 12% trong những người tham gia lễ hội. Thậm chí nhiều người không mắc hen suyễn nhưng vẫn bị viêm cuống phổi.    Khi làm pháo, khi vận chuyển, khi đốt, trong một số bước tiến hành nếu có sơ suất có thể làm nổ một lượng lớn thuốc pháo hoặc pháo thành phẩm, có thể gây thương vong lớn. Ở nước ta, trước đây trong các ngày lễ tết, đặc biệt vào dịp tết Nguyên đán đã xảy ra rất nhiều trường hợp thương vong đáng tiếc. Theo thống kê, mỗi năm có hàng trăm người chết và hàng nghìn người bị thương do pháo và thuốc pháo gây nên.
          Ngoài ra khi đốt pháo, tiếng nổ đinh tai cũng gây tiếng ồn lớn, góp phần gây “ô nhiễm âm thanh” ở các thành phố. Khi đốt pháo bất ngờ có thể làm cho trẻ em, khách bộ hành kinh hoàng, gây tác động có hại cho trật tự công cộng.
          Về kinh tế, trước đây mỗi năm riêng việc đốt pháo của các gia đình Việt Nam đã tiêu tốn nhiều chục tỷ đồng, đó là chưa tính đến việc bắn pháo hoa công cộng. Trong khi đó, chúng ta còn là một nước nghèo, thu nhập bình quân đầu người chưa cao, còn nhiều vùng khó khăn rất cần sự quan tâm đầu tư, còn rất nhiều người nghèo cần sự chia xẻ đùm bọc miếng cơm manh áo.
          Do vậy đốt pháo nổ trong dịp tết và các dịp lễ hội ngoài việc tăng không khí vui tuwoi thì lại mang lại cho chúng ta không ít tác hại , ảnh hưởng tới môi trường , sức khỏe con người và tình hình an ninh , trật tự.
           Chính vì các tác hại nghiêm trọng nêu trên, ở nước ta đã có quy định cấm đốt pháo và được đại đa số dân chúng tự giác chấp hành.  Các cơ sở giáo dục đã có nhận thức đúng đắn về các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong vấn đề quản lý và sử dụng pháo nên đã có những việc làm tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Ngoài việc tổ chức, tuyên truyền, ký cam kết, các đơn vị đã có những hình thức và việc làm cụ thể, sáng tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương và đơn vị.
          Là mỗi người dân ,nhận thức rõ được tác hại của pháo nổ , chúng ta cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về sử dụng , buôn bán tàng trữ pháo nổ , tố cáo các hành vi sử dụng , buôn bán tàng trữ trái phép chất pháo nổ , để tình trạng này không còn là vấn đề bức xúc trong xã hội ,đảm bảo sức khỏe cho mọi người và tình hình an ninh trật tự trong dịp tết.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Ngày xuân và những lễ hộiTiểu chiêu
       Tết đến xuân về cả đất nước tràn ngập trong không khí tưng bừng của mùa xuân , mọi người ai ai cũng hân hoan trong năm mới và mong muốn cho một năm mới tràn đầy ấm no hạnh phúc. Tâm linh là một thứ không thể thiếu trong ngày đầu xuân năm mới , trong mùa xuân về khắp nơi trên đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta lại tổ chức những lễ hội lớn để nhân dân khắp miền có thể tham gia vui xuân và cầu chúc những điều may mắn trong năm mới đến cho gia đình , đây cũng là dịp để người dân có thể thỏa sức vui xuân và tận hưởng không khí lễ hội tưng bừng, chiêm ngưỡng những vể đẹp và khám phá những phong tục hoàn toàn mang tín ngưỡng đẹp giàu truyền thống văn hóa dân tộc . Phú quý sinh lễ nghĩa , càng ngày nhân dân ta càng coi trọng lề hội , đặc biệt những lễ hội mang tính chất thờ cúng tâm linh là nới mà được người dân quan tâm nhất, nới mà những niềm tin và hi vọng của nhân dân được gửi gắm. Việt Nam có khoảng 8.000 lễ hội, trong đó lễ hội dân gian chiếm phần lớn. Đây là những lễ hội quan trọng nhất, đã hình thành và phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử, trở thành một nét đẹp không thể thiếu trong những ngày xuân mới.Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ,Đảng và Nhà nước ta đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất ,an ninh... cho nhân dân tham gia lễ hội lành mạnh , an toàn và giảm các tiêu cực trong mùa lễ hội.

           Trong những ngày đầu năm mới đã  có rất nhiều lễ hội đã được khai mạc và thu hút rất nhiều nhân dân cũng như khách tham quan tham gia lễ hội đầu năm. Ngày mùng 6 tết ,lễ hội chùa Hương 2013, lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới tận 3 tháng với chủ đề Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt, chính thức khai hội tại sân Thiên Trù, chùa Hương, huyện Mỹ Đức - Hà Nội.Nhưng không chờ đến ngày khai hội, hàng vạn du khách đã trẩy hội chùa Hương trong những ngày đầu tiên của năm mới. Chỉ riêng trong 5 ngày đầu năm, danh thắng chùa Hương đã đón hơn 70.000 lượt du khách về trẩy hội và lễ chùa. Dự kiến lượng khách đến lễ hội chùa Hương năm nay sẽ tăng khoảng 8% so với năm ngoái, tức khoảng 1,5 triệu lượt người.Được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn là lễ hội trọng điểm của năm nên lễ hội chùa Hương 2013 được chuẩn bị khá chu đáo. Trước mùa lễ hội, các tuyến giao thông từ huyện Mỹ Đức vào đến chùa Hương đã được nâng cấp, sửa chữa cũng như lắp đặt hệ thống biển báo chỉ dẫn từ Hà Đông về suối Yến. Chủ các thuyền, đò vận chuyển khách cũng được tập huấn kiến thức về an toàn giao thông đường thủy, thái độ phục vụ khách… Mùa hội này, có khoảng 4.800 thuyền, đò được đưa vào sử dụng phục vụ du khách.

     Bắt đầu từ sáng ngày mùng 6 này thì lễ hội chùa Bái Đính cũng đã được khai mạc , thu hút khá đông lượng du khách đến tham quan và tham gia lễ hội , để đảm bảo cho không khí lễ hội lành mạnh tỉnh Ninh Bình đã tăng cường các đội kiểm tra liên ngành nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, đưa việc kinh doanh dịch vụ du lịch đi vào nề nếp; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi trường hợp chèo kéo, ép khách mua hàng, chụp ảnh, xe ôm, trông giữ xe trái phép.
Sáng nay, trên địa bàn Hà Nội diễn ra ba lễ hội lớn: Lễ hội kỷ niệm 1973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), lễ hội Gióng đền Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), lễ hội Cổ Loa (huyện Đông Anh). Mặc dù trời mưa nhưng các lễ hội vẫn diễn ra tưng bừng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới tham dự.
          Đặc biệt trong năm vừa qua tục thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại , như vậy Phú Thọ là tỉnh đầu tiên trong một năm có hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là tục thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan. Mặc dù chưa tổ chức lễ hội nhưng đầu xuân cũng đã có rất nhiều khách thập phương đổ về đây cầu xuân.
Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

MÔI TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO SỰ PHÁT TRIỂN LÂU DÀI CỦA ĐẤT NƯỚC.

 


Tiểu Chiêu
         
          Đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế, trong sự phát triển đó , Việt Nam đang đẩy mạnh và chú trọng đầu tư trong các lĩnh vực , đặc biệt là về kinh tế , phát triển kinh tế là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên phải làm sao để phát triển kinh tế có sự bền vững cho tương lai va nhất là cho môi trường sống của con người thì đó lại chính là một vấn đề không hề dễ giải quyết .
 
          Trong sự phát triển kinh tế hiện nay , nhất là trong thời kì công nghiệp hóa , hiện đại hóa thì công nghiệp là ngành không thể thiếu . Tất cả các nước muốn phát triển mạnh đều dựa vào công nghiệp , đó là một thực tế không thể phủ nhận, nhưn cũng chính công nghiệp lại đem lại hậu quả nặng nề cho môi trường , ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới đời sống con người. Hiện nay thì lượng chất thải công nghiệp thải ra môi trường là rất lớn , chưa kể các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về môi trường đã thải các chất thải độc hại ra môi trường bên ngoái làm cho nguồn nước , đất đai , không khí khu vực đó bị ô nhiễm nghiêm trọng khó có thể cứu vãn. khói bụi từ các nhà máy thải ra môi trường không khí gây ra tác hại lớn cho bầu không khí. Không chỉ vậy , việc chặt phá rừng hiện nay đang diễn ra rất nhiều và ngày càng hủy hoại nghiêm trọng tài nguyên rừng của đất nước .
 
          Việc hủy hoại môi trường như vậy thực tế đã mang lại những hậu quả vô cùng nặng nề , mà chính con người chúng ta phải hứng chịu những hậu quả đó . Các chất thải từ các nhà máy thải ra làm ôn nhiềm môi trường sống xung quanh các khu vực nhà máy đó , khiên cho nguồn nước ,không khí tại đó bị ô nhiễm , do đó những người dân sống xung quanh đó hít thở không khí, sử dụng nguồn nước khu vực đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và có thể sẽ có các chất độc hại mang tính dị truyền , như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nòi giống họ. Trên đất nước ta cũng đã xuất hiện nhiều làng ung thư, các con sông , con suối đục nguyên một màu thâm đen , chúng đâu còn trong xanh như ngày xưa, đó chính là các hậu quả đang ngày ngày hiện hữu trước mắt con người.  Cây cối hiện nay đang bị chặt phá rất nhiều , khiến cho tài nguyên rừng giảm sút một cách nghiêm trọng , các loài vật cũng bị giảm mạnh về số lượng , nhiều loài có nguy cơ bị tuyệt chủng , ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học .  Các tuyến rừng đầu nguồn bị tàn phá đáng kể , khiến cho tình trạng lũ lụt , sạt lở đất ngày càng diển ra nhiều và tàn phá tới tính mạng và tài sản của con người. Rừng là lá phổi xanh của thế giới , rừng bị tàn phá sẽ tất nhiên hủy hoại nghiêm trọng tới bầu khí quyển , làm bục tầng ozon làm cho trái đất nóng dần lên , tình trạng băng ở bắc cực tan ra lấn chiếm đất liền của con người.
 
          Môi trường bị tàn phá hiện nay phần lớn là do con hoạt động của con người đã hủy hoại đến môi trườn , do vậy bảo vệ môi trường cũng chính là con người. Trước hết là ý thức của mỗi người trong bảo vệ môi trường , vì đây là nơi mà chúng ta đang sống và cũng chính là nơi mà các thế hệ sau chúng ta sẽ sống vì vậy mà chúng ta cần bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Nhà nước chính là nhân tố chính chi phối tới môi trường , vì vầy mà nhà nước cần có các chính sách phù hợp về bảo vệ môi trường và các chính sách phát triển kinh tế sao cho có sự hòa hợp ổn định với môi trường. Không chỉ có mỗi quốc gia mà cả thể giới cần tham gia và vấn đề môi trường toàn cầu, mà điều cần giải quyết trước tiên chính là vấn đề hiệu ứng nhà kính , đang ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới các quốc gia.
 
          Môi trường đang ngày càng bị hủy hoại nghiêm trọng, ngày càng cấp thiết và đang bị de dọa tới cuộc sống hằng ngày của chúng ta . Môi trường còn con người còn môi trường bị hủy hoại thì tức là con người cũng đang bị hủy hoại , hãy cùng nhau bảo vệ lấy môi trường sống của chúng ta , chính là bảo vệ lấy chính chúng ta .

 
Chia sẻ