Nhãn

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Ba vấn đề cấp bách cần thực hiện theo Nghị Quyết Trung Ương IV Khóa XI

Tuệ Mẫn


Đảng Cộng Sản Việt Nam đại diện của quần chúng nhân dân Việt Nam đã gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân trải qua biết bao gian khổ, vượt qua khó khăn để đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Đảng và nhân dân ta đã giành được những thắng lợi nhất định, tạo được vị thế của mình trên trường quốc tế. Những thành tựu to lớn đạt được về khoa học kỹ thuật kinh tế, văn hóa – xã hội … là minh chứng cho đường đi đúng đắn của toàn Đảng toàn quân, toàn dân ta.

Hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường phía trước còn nhiều chông gai, các thế lực thù địch luôn ráo riết tìm cách phá hoại Đảng, chống phá nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chính vì vậy yêu cầu đặt ra đòi hỏi toàn đảng và nhân dân ta phải cùng nhau đoàn kết xây dựng Đảng vững mạnh, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa để đưa đất nước phát triển đúng định hướng mà ông cha ta đã hy sinh xương máu để có được.

Nghị quyết trung ương IV (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” , thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng toàn dân ta trong công cuộc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nghị quyết đã đưa ra ba vấn đề cấp bách cần thực hiện như sau:

Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Đây là một vấn đề mang tính trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Thực tế cho thấy, hiện nay, một bộ phận cán bộ Đảng viên có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trước những mặt trái của nền kinh tế thị trường đem lại cùng với sự tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch khiến một số cán bộ Đảng viên hoang mang, dẫn đến suy thoái về lập trường chính trị. Chính vì vậy Mỗi cán bộ Đảng viên cần phải có lập trường chính trị vững vàng, lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.  Không ngừng học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức, xây dựng nếp sống văn minh để đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, và để rèn luyện mình xứng đáng với tư cách người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộg xây dựng và bảo vệ đất nước. Cần có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ trình độ, năng lực, đạo đức cách mạng để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhấp quốc tế. Phát huy toàn diện quyền làm chủ của nhân dân trong các cuộc bầu cử các cấp. Lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cần phải thực hiện phê bình và tự phê bình trong Đảng một cách nghiêm túc, đúng đắn. Không nể nang né tránh, nhìn thẳng vào sự thật để phê bình và rút ra những kinh nghiệm khắc phục để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, công bằng, dân chủ văn minh vững bước tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội.

1 Nhận Xét :

  1. Cần phải thực hiện phê bình và tự phê bình trong Đảng một cách nghiêm túc, đúng đắn. Không nể nang né tránh, nhìn thẳng vào sự thật để phê bình và rút ra những kinh nghiệm khắc phục để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, công bằng, dân chủ văn minh vững bước tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ