Nhãn

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thời đại mới

Tiến Tân
Trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, việc kế thừa và phát huy những truyền thống dân tộc càng trở nên quan trọng. Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế phải đặc biệt quan tâm giữ gìn và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc. Tiếp thu tinh hoa các dân tộc trên thế giới, làm giàu đẹp thêm văn hóa Việt Nam”. Tuy nhiên, quá trình kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống dân tộc không phải là một quá trình kế thừa giản đơn, máy móc mà đầy tính phức tạp.

Trong việc kế thừa những giá trị tốt đẹp, khắc phục và tiến tới xóa bỏ những yếu tố tiêu cực trong truyền thống dân tộc chúng ta phải đặt những yếu tố tích cực và tiêu cực trong nhiều góc độ, nhiều khía cạnh xã hội để xem xét và đánh giá chúng một cách khách quan, khoa học. Bởi có những yếu tố trong truyền thống có thể tích cực khi xem xét dưới góc độ này, khía cạnh này nhưng lại là tiêu cực khi xem xét dưới góc độ khác.

Việc kế thừa truyền thống dân tộc không những phải khắc phục những yếu tố lạc hậu mà còn phải nâng các giá trị truyền thống lên một tầm cao mới. Kế thừa theo quan điểm biện chứng bao hàm cả sự đổi mới. Việc áp dụng nguyên xi, rập khuôn máy móc các hình thức của truyền thống dân tộc là làm mất sức sống và khả năng trường tồn của những giá trị truyền thống ấy. Tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc được hun đúc từ quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong lịch sử đó là biểu hiện của tinh thần chống giặc ngoại xâm, lòng dũng cảm xả thân bảo vệ tổ quốc, ngày nay phải biến nó thành sức mạnh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Lòng yêu nước cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng.

Quá trình kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một quá trình phức tạp, lâu dài do vậy nó đòi hỏi sự tự giác, rèn luyện của mỗi cá nhân, nó đòi hỏi phải có sự tham gia rộng rãi và hiệu quả của công tác giáo dục xã hội. Mỗi cá nhân chúng ta đều sinh sống trong những điều kiện kinh tế, xã hội nhất định ở đó chúng ta chịu sự ảnh hưởng của sự đan xen giữa những yếu tố của xã hội cũ và những yếu tố của xã hội mới. Do vậy việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thông tốt đẹp của dân tộc đối với mỗi cá nhân trước hết là quá trình đấu tranh một cách chủ động, tự giác giữa cái cũ và cái mới trong chính bản thân mỗi người. Tuy nhiên song song với quá trình tự rèn luyện của mỗi cá nhân thì đòi hỏi phải có sự tham gia của công tác giáo dục xã hội nhằm xây dựng, định hướng đúng đắn cho mỗi cá nhân trong việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Hay nói cách khác thông qua công tác giáo dục xã hội nhằm xây dựng ý thức xã hội về việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Để từ đó nó chi phối đời sống cá nhân và phát huy ảnh hưởng đến việc hình thành ý thức, nhân cách cá nhân.

Việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống dân tộc phải đi đôi với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất của nhân dân. Đây không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà là của toàn dân. Đặc biệt là những người làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, phải bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, phải nắm vững tâm tư, tình cảm, tâm lý, nguyện vọng của nhân dân, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong tư tưởng của mọi đối tượng, ở mọi tầng lớp; hướng vào phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú ý nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng có nhiều khó khăn. Phải nâng cao tính sắc bén, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền vu cáo, kích động, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực phản động, thù địch, của các phần tử cơ hội chính trị; những kẻ truyền đạo trái phép, các hoạt động mê tín dị đoan.

Vấn đề đề kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc là một trong những vấn đề quan trọng, cần thiết được quan tâm, nghiên cứu, đánh giá dưới nhiều góc độ, để góp phần vào việc xây dựng một nền văn hóa hòa nhập nhưng không hòa tan,  tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, tương xứng với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay.

317 Nhận Xét :

 1. Vấn đề đề kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc là một trong những vấn đề quan trọng, cần thiết được quan tâm, nghiên cứu, đánh giá dưới nhiều góc độ, để góp phần vào việc xây dựng một nền văn hóa hòa nhập nhưng không hòa tan, tiên tiến đậm đà bản

  Trả lờiXóa
 2. Truyền thống văn hóa dân tộc là cái để phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Chúng ta cần phải tích cực bảo vệ những truyền thống văn hóa của dân tộc .

  Trả lờiXóa
 3. truyền thống văn hóa ta có từ lâu đời, đó là nét đẹp của dân tộc ta, cần gìn giữ và phát huy hơn nữa

  Trả lờiXóa
 4. giữ gìn bản sắc văn hóa trong tình hình mới là hết sức quan trọng trong tình hiện nay. chống các biểu hiện làm mất thuần phong mỹ tục của nhân dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
 5. Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển cho nên việc giao lưu văn hóa là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên bên cạnh những văn hóa văn minh tiến bộ của nhân loại thì vẫn có những loại hình văn hóa không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mĩ tục của nhân dân Việt Nam. Chính vì thế chúng ta cũng cần có những biện pháp để ngăn chặn những loại hình văn hóa này xâm nhập vào đất nước ta. Bên cạnh đó việc giáo dục giới trẻ hiện nay cũng rất quan trọng bởi vì đây là lứa tuổi rất dễ bị ảnh hưởng.

  Trả lờiXóa
 6. Đất nước ta hiện nay có rất nhiều những luồng văn hóa có nguồn gốc từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta tuy nhiên trong số đó vẫn tồn tại những luồng văn hóa không lành mạnh và không phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân ta. Chính vì ta cần phải có những biện pháp và chiến lược để đối phó với vấn đề này bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhân dân ta. Đặc biệt những luồng văn hóa này rất dễ ảnh hưởng tới giới trẻ hiện nay chính vì vậy cần phải có những biện pháp để giáo dục giới trẻ để không cho những luồng văn hóa xấu không làm ảnh hưởng tới giới trẻ.

  Trả lờiXóa
 7. Giao lưu văn hóa để có thể tiếp cận và học hỏi những luồng văn hóa văn minh tiến bộ của nhân loại là một việc làm cần thiết và hữu ích. Tuy nhiên bên cạnh việc tiếp cận với những luồng văn hóa mới thì chúng ta cũng cần có những chính sách và biện pháp để gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc ta. Đất nước ta cũng có rất nhiều những truyền thống văn hóa tốt đẹp để cho chúng ta học tập chính vì thế việc gìn giữ và phát huy nó cũng là một việc làm để có thể lưu truyền cho các thế hệ sau của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 8. Có hai vấn đề cần chú ý ở đây: một là phải kế thừa được những tinh hó văn hóa dân tộc ta, giữ gìn những bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam đã gây dựng qua ngàn năm lịch sử.
  Hai là phải tiếp thu, lĩnh hội được những tinh hoa văn hóa mới của nhân loại, nhưng là những văn hóa tiến bộ và phù hợp với đặc điểm nước ta.

  Trả lờiXóa
 9. Như Minh Phương nói thì quan trọng nhất là vẫn phải trung hòa hai yếu tố trên, đừng quá nặng phần nào, nếu không coi trọng việc mở cửa, giao lưu văn hóa thì tự chúng ta sẽ lạc hậu hơn, nhưng nếu giao lưu quá giới hạn thì sẽ tự đánh mất đi bản sắc của mình

  Trả lờiXóa
 10. Tôi thấy rằng, các bậc tiền bối còn có những nhận thức sâu sắc về vấn đề này chứ lớp trẻ bây giờ chúng không có được để ý lắm, thích là hành động thôi chứ thực sự cái bản chất về văn hóa dân tộc trong các bạn ấy có mấy ai hiểu và muốn giữ gìn phát huy?... cho nên cần có những biện pháp và phương hướng để hướng giới trẻ ngày nay vào các hoạt động để các bạn hiểu sâu sắc thêm, yêu thêm văn hóa dân tộc mình

  Trả lờiXóa
 11. thương nguyễn01:49 25 tháng 5, 2013

  Đúng như thu nghiem đã nói ở trên chúng ta nên để ý đến tâm tư của thế hệ thanh niên về vấn đề này . Thật mấy hôm trước có thấy mấy đứa bạn mình náo nức để đi dự Hội nhày truyền thống Nhật Bản được tổ chức ở Hà Nội và Hải Phòng, mình cũng mom mem theo chân xem sao... đến nơi mới thấy các bạn ấy tổ chức nó lớn và quy mô thế nào, phải đến cả nghìn người, các bạn trẻ ai cũng nhiệt tình,, hăng hái đam mê.. nhảy những điệu nhảy dân tộc của Nhật Bản... nhìn thì vui nhưng mình ước gì đó là những nét văn hóa, những điệu nhảy của dân tộc Việt thì tốt biết mấy

  Trả lờiXóa
 12. Trường Thắng01:50 25 tháng 5, 2013

  Thật như vậy, cách đây khoảng 3 hay 4 tuần nhỉ, lễ hội đó được tổ chức hoành tráng lắm. Thiết nghĩ người Nhật cũng thật giỏi vì đã truyền bá được điệu nhảy dân tộc của họ đi khắp thế giới như vây.

  Trả lờiXóa
 13. Thế nên mới nói Việt Nam chúng ta phải làm sao để cố gắng không chỉ giữ mà phải phát huy những truyền thống văn hóa của ta trong giới trẻ ngày nay, hãy làm trước khi những bạn trẻ ấy lĩnh hội được những tinh hoa văn hóa rất đẹp trên thế giới

  Trả lờiXóa
 14. Mình cũng không phải là không muốn tiếp thu những điều tốt đẹp từ bên ngoài, nhưng mà nói chung khi chính những văn hóa trong nước mà các bạn trẻ không mấy mặn mà thì buồn vì các bạn ấy quá hướng ngoại là điều tất nhiên
  Thử nghĩ coi có bao nhiêu bạn trẻ bỏ tiền mua vé xem ca nhạc về Bác nhân ngày kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Nhưng khi một nhóm nhạc Hàn sang Việt Nam thì vé hầu như lúc nào cũng ở tình trạng "cháy"

  Trả lờiXóa
 15. Nhân việc mấy bác đang nói đến văn hóa dân tộc trong giới trẻ, mình thấy đúng là phải có cuộc cải cách về vấn đề này thôi, tình hình là ra đường để ý có mấy bạn trẻ thích nghe nhạc truyền thống, nghe nhạc dân tộc nữa đâu... vẫn biết sở thích là của mỗi người, nhưng vấn đề là làm sao để chúng ta tác động, gây dựng nên được cái sở thích cho các em ngay từ nhỏ

  Trả lờiXóa
 16. Đúng vậy, không thể đợi một người lớn lên rồi, có những nhận thức rồi mới muốn thay đổi nhận thức và sở thích của họ được, việc cảm thụ văn hóa, hướng mọi người yêu và phát huy văn hóa dân tộc phải sớm được thực hiện, có thể là từ khi các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường, và phải có những cách thức sinh hoạt hợp lí, phù hợp với giới trẻ, trực quan, sinh động, thu hút...

  Trả lờiXóa
 17. Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển nên việc giáo lưu văn hóa giữa các nước là việc làm rất cần thiết đúng đắn bởi vì nó phục vụ cho nhân dân ta để cho nhân dân ta tiếp cận với những văn hóa mới, tinh hoa văn hóa của nhân loại làm cho đời sống tinh thần của nhân dân thêm phong phú hơn. Tuy nhiên bên cạnh việc tiếp cận với những nền văn hóa mới thì chúng ta cũng cần biết gìn giữ phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc để nó có thể vươn ra tầm thế giới được bạn bè quốc tế đón nhận.

  Trả lờiXóa
 18. Đất nước Việt Nam ta không thiếu những truyền thống những văn hóa tốt đẹp có từ ngàn đời nay và nếu chúng ta quá mải mê với những truyền thống văn hóa mới mà lơ là bỏ quên đi những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc thì chúng ta sẽ đánh mất đi những văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Chính vì vậy bên cạnh việc tiếp nhận những văn hóa mới thì chúng ta cần phải làm tốt việc kế thừa phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc ta để không làm mai một đánh mất đi những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 19. Vìai cậubuồn09:00 28 tháng 5, 2013

  Vấn đề kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc là một trong những vấn đề quan trọng, cần thiết được quan tâm, nghiên cứu, đánh giá dưới nhiều góc độ, để góp phần vào việc xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, tương xứng với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay. Và thậm chí, trong những bước ngoặt nhất định, đòi hỏi văn hoá phải đi trước một bước so với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

  Trả lờiXóa
 20. Tuy hiện nay chúng ta đang trong thời kì hội nhập và giao lưu văn hóa nên sẽ có rất nhiều nền văn hóa mới vào trong nước ta để tạo thêm sự phong phú cũng như đầy đủ về mặt tinh thần cho nhân dân. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể lãng quên đi sao nhãng đi những truyền thống quý báu của dân tộc. Chúng ta phải biết kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa đó để nó khởi sắc hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 21. Đúng thế chúng ta không nên chỉ vì quá mải mê tiếp cận giao lưu với những nền văn hóa mới mà bỏ quên lãng quên đi những truyền thống quý báu của dân tộc mình. Cần phải có những biện pháp chiến lược cụ thể để có thể kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc ta để những truyền thống văn hóa đấy ngày càng khởi sắc hơn nữa và được bè bạn thế giới biết đến, đón nhận.

  Trả lờiXóa
 22. Vấn đề phát huy văn hóa dân tộc, nguồn sức mạnh nội sinh của đất nước trong quá trình hội nhập. Vào WTO, chúng ta vừa có điều kiện để phát huy văn hóa dân tộc, vừa phải có trách nhiệm hơn, có ý thức cao hơn trong việc tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong điều kiện mới của sự mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là để đến với thế giới một cách tốt hơn, học tập chỗ mạnh của các nền văn hóa khác một cách tốt hơn, tiếp thu văn hóa nhân loại, thông qua tính dân tộc để thâu lượm, sàng lọc tính thời đại, tính thế giới.

  Trả lờiXóa
 23. Các giá trị tốt đẹp của xã hội và con người Việt Nam là sản phẩm của lịch sử dựng nước và giữ nước suốt mấy ngàn năm của dân tộc và là bản chất của quá trình lịch sử ấy. Các thế hệ ông cha đã sản sinh ra những giá trị văn hóa dân tộc; kế thừa, phát huy và phát triển là công việc của con cháu, của thế hệ hôm nay. Trên tinh thần ấy, cần phải quán triệt sâu sắc những định hướng mà Đại hội X của Đảng đã chỉ ra về kế thừa, phát huy và phát triển giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: “Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam”.

  Trả lờiXóa
 24. Mỗi dân tộc có cách giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Cần phải có thái độ biện chứng “gạn đục, khơi trong” những giá trị văn hóa dân tộc. Văn hóa luôn là hệ thống mở, những giá trị đích thực tiêu biểu cho cốt cách, phẩm chất dân tộc Việt Nam cần phải được bồi đắp nội dung mới cho phù hợp với thời đại, những mặt hạn chế cần phải được khắc phục, đổi thay. Những giá trị bên ngoài đã được “Việt Nam hoá”, được các thế hệ con người Việt Nam thâu lượm, chọn lọc biến “cái của người”, thành “cái của ta” cũng là văn hóa dân tộc.

  Trả lờiXóa
 25. Dù gì thì chúng ta cũng phải phải kế thừa được những tinh hó văn hóa dân tộc ta, giữ gìn những bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam đã gây dựng qua ngàn năm lịch sử. Bảo tồn nó , duy trì nền văn hóa của Việt Nam , đậm đà bản sắc dân tộc , thứ quý giá đó phải được tồn tại và phát triển

  Trả lờiXóa
 26. Trùm Bá Đạo08:49 17 tháng 11, 2013

  Đúng rồi đấy , những truyền thống văn hóa tốt đẹp của văn hóa dân tộc ta được bao nhiêu những thế hệ ông cha ta đi trước xây dựng nên và truyền đạt lại cho con cháu sau này , nhiệm vụ của chúng ta là làm sao bảo tồn , duy trì và phát huy những nét đẹp truyền thống quý báu đó , không để những thứ quý giá đó bị mai một đi

  Trả lờiXóa
 27. Tôi thiết nghĩ rằng những thứ vô giá đó chính là những thứ tốt đẹp về văn hóa truyền thống của dân tộc , đó là những thứ tài sản đáng quý , chúng ta được thừa hưởng những cái đó , trong tình hình ngày nay thời đại hiện đại , hội nhập và phát triển , việc bỏn tồn , duy trì và phát triển văn hóa là một vấn đề rất cần thiết được đăt ra

  Trả lờiXóa
 28. Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc chứ không phải bảo thủ. Chúng ta phải biết đâu là điều tốt, điều đáng qúy để lưu giữ và phát triển và bài trừ những hủ tục. Đây là vấn để cấp thiết cần phải được thực hiện

  Trả lờiXóa
 29. Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, dân tộc luôn là vấn đề được Nhà nước chú trọng quan tâm. Có những bản sắc dân tộc cần được bảo tồn mãi mãi. Đó là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 30. Chúng ta đã biết rằng hiện nay do sự giao lưu hội nhập văn hóa nên đã có rất nhiều những luồng văn hóa mới du nhập vào nước ta cũng có rất nhiều những sự mới mẻ, tốt đẹp tuy nhiên không phải nền văn hóa nào cũng đều tốt cả có những loại văn hóa đã ảnh hưởng xấu tới nhân dân đặc biệt là giới trẻ. Hơn nữa chúng ta cũng không nên quá mải mể chú tâm đến những luồng văn hóa mới mà quên đi những truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc ta. Cần phải có những sự gìn giữ và phát huy nó để cho nó không bị mai một gìn giữ muôn đời cho con cháu chúng ta.

  Trả lờiXóa
 31. Hiện nay chúng ta biết rằng đã có rất nhiều những luồng văn hóa mới những luồng văn hóa du nhập từ nước ngoài vào nước ta để làm cho đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được phong phú hơn cũng là để trao đổi giao lưu văn hóa. Tuy nhiên nó cũng lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến những tác hại vô cùng xấu cho đất nước ta đó chính là nó có những loại văn hóa không lành mạnh không phù hợp với thuần phong mĩ tục của đất nước ta làm cho một số bộ phận người bị ảnh hưởng và có những hành động suy nghĩ không được đúng đắn. Thế nên cần phải biết có những biện pháp để ngăn chặn được vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 32. Cùng với tiếng nói, chữ viết, trang phục là phương tiện cấu thành và thể hiện bản sắc dân tộc rõ nét nhất. Trải qua các thời kỳ lịch sử, các dân tộc thiểu số nước ta đã tạo dựng được những bộ trang phục mang nét riêng, đẹp, độc đáo, thấm nhuần giá trị văn hóa truyền thống của mỗi tộc người. Tuy nhiên với sự thay đổi của điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, thời gian qua, trang phục truyền thống của các dân tộc đã có sự biến đổi nhanh chóng, nhiều tộc người không còn giữ được bản sắc văn hóa của trang phục dân tộc mình, đặc biệt là những tộc người có số dân rất ít, những tộc người sinh sống ở những địa bàn có sự giao thoa, ảnh hưởng văn hóa cao. Vậy nên chúng ta cần phải có những biện pháp kế hoạch để giải quyết tình trạng này.

  Trả lờiXóa
 33. Như chúng ta đã biết, lịch sử Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Quá trình đó đã rèn luyện và hun đúc nên những thế hệ con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, sẵn sàng xả thân để cứu nước, thương yêu con người, thương yêu đồng loại, có tinh thần chịu đựng gian khổ, khó khăn... Những đức tính đó đã trở thành truyền thống mà hàng ngàn đời nay, những thế hệ con người Việt Nam đã nâng niu, gìn giữ, đó là những giá trị tinh thần, tư tưởng, tâm lý như lòng yêu nước, tính cần cù, óc sáng tạo, hài hước, trọng nhân nghĩa, kính thầy, ham học,… những giá trị tốt đẹp đó có tác dụng củng cố, phát triển quan hệ xã hội, tạo ra sức mạnh cho con người vượt qua khó khăn trong cuộc sống hiện tại để phát triển xã hội và hoàn thiện nhân cách. Có những phong tục tập quán, những thói quen không phù hợp với sự phát triển xã hội thì không thể coi đó là những truyền thống. Vậy, khi nói đến đạo đức truyền thống thường là nói đến những giá trị văn hóa, tinh thần tốt đẹp, có ý nghĩa tích cực.

  Trả lờiXóa
 34. Nhân cách con người Việt Nam đã được hun đúc nên từ những di sản quý báu của truyền thống dân tộc. Và hơn thế nữa, cần phải biết kế thừa, biết phát huy và đổi mới những giá trị đó cho phù hợp với xu thế của thời đại. Bên cạnh những giá trị đạo đức truyền thống như lòng yêu nước, lòng nhân ái, vị tha, tính trung thực, tinh thần ham học hỏi, truyền thống tôn sư trọng đạo, đức tính cần cù, giản dị... chúng ta cần tiếp nhận những giá trị mới được bổ sung trong sự phát triển của thế giới ngày nay, đó là những giá trị: lý tưởng nhân đạo, chính sách nhân đạo, lối sống nhân đạo, vẻ đẹp tâm hồn, hoà bình - hoà hợp, bình đẳng - công lý, nhân quyền, dân quyền, lòng nhân ái, lòng vị tha, yêu thiên nhiên, sự lương thiện, thận trọng, sáng tạo, công bằng, sòng phẳng, tự giác, tự trọng.

  Trả lờiXóa
 35. Ở nước ta, từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng và quản lý của Nhà nước, bên cạnh những mặt tích cực, đã xuất hiện những cách sống và lối sống xa lạ, trái với các chuẩn mực của xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Một bộ phận trong các tầng lớp, các thành phần xã hội khi mưu cầu lợi ích cá nhân đã chà đạp lên nhưng khuôn mẫu, những giá trị đạo đức đích thực. Nạn tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính và các tệ nạn xã hội khác đang phát triển tràn lan. Một bộ phận trong lớp trẻ hiện nay có tâm lý sống thực dụng, buông thả, quay lưng lại với văn hóa, đạo đức truyền thống... Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống là vấn đề cần phải nhìn nhận nghiêm túc và có sự quan tâm đặc biệt cùng với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 36. Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các gia đình Việt Nam đã phát huy truyền thống tốt đẹp, đóng góp sức người sức của, cùng cả nước tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống mới văn minh tiến bộ. Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X một lần nữa nhấn mạnh: “ Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt nam, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

  Trả lờiXóa
 37. Ngày nay, nước ta đang thực hiện tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế trong xu hướng toàn cầu hoá. Sự giao lưu mở cửa hội nhập đã đem đến cho gia đình Việt nam nhiều cơ hội, có điều kiện phát triển kinh tế, giao lưu với các nền văn hoá tiên tiến văn minh của các nước, song bên cạnh những mặt tích cực, cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề tác động đến đời sống gia đình Việt nam như: mặt trái của kinh tế thị trường, đã làm cho các thế hệ gia đình Việt Nam đang đứng trước những thử thách sóng gió, các giá trị văn hoá gia đình truyền thống tốt đẹp của người Việt nam đang có biểu hiện xuống cấp, mai một. Thế nên cần phải có những biện pháp cấp thiết mang tính lâu dài để có thể giải quyết được vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 38. Nhiều tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc, rượu chè, mại dâm...đã và đang xâm nhập vào các gia đình làm cho giá trị văn hoá gia đình bị suy giảm. Mâu thuấn, xung đột giữa các thế hệ về phép ứng xử, tình trạng bạo lực gia đình có chiều hướng ngày càng gia tăng. Đứng trước những thử thách to lớn đó nếu chúng ta không quan tâm củng cố, ổn định và xây dựng gia đình thì những khó khăn thách thức đó sẽ tiếp tục làm suy yếu gia đình. Vì vậy trong công tác xây dựng văn hoá gia đình và gia đình văn hoá cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt nam, gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

  Trả lờiXóa
 39. Trong giai đoạn ngày nay, với xu thế hội nhập toàn cầu thì việc giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp và tiếp thu những giá trị văn hoá hiện đại là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với mỗi gia đình và toàn xã hội. để chúng ta có thể hoà đồng với các nước tiên tiến nhưng vẫn không làm mất đi bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Đã đến lúc chúng ta cần phải có những biện pháp hành động cụ thể để có thể giải quyết tốt đạt hiệu quả cao trong vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 40. Toàn cầu hóa có những mặt tích cực cơ bản là tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu, hội nhập văn hóa, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa thế giới, thúc đẩy và hình thành nền kinh tế tri thức, góp phần hình thành lối sống văn minh, hiện đại. Nhưng bên cạnh đó, toàn cầu hóa cũng có những tác động tiêu cực là tạo nguy cơ lệ thuộc về kinh tế, văn hóa, chính trị dẫn đến các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo; các giá trị văn hóa truyền thống bị phôi phai, biến dạng; đạo dức truyền thống bị xói mòn, lối sống thực dụng, vị kỷ, lai căng. Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết đối với mọi quốc gia.

  Trả lờiXóa
 41. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá”. Người đã khẳng định: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến và phải coi là quan trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa”. Vậy nên cần phải có những biện pháp cũng như kế hoạch để kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 42. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng ta đã khẳng định: nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết “Xây dựng và phát riển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” mà Hôi nghị trung ương 5 khóa VIII (1998) đưa ra đến nay vẫn là Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, chỉ đạo quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa ở nước ta, cần được kế thừa, bổ sung và phát huy trong thời kỳ mới. Văn kiện Đại hội X (2006) đã nhấn mạnh: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”. Có thể thấy được chủ trương và kế hoạch của Nhà nước ta luôn quan tâm đến những truyền thống văn hóa của dân tộc ta cho dù là đất nước có phát triển thế nào đi chăng nữa.

  Trả lờiXóa
 43. Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. “Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình-làng xã-Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”. Bản sắc văn hóa dân tộc là cơ sở để liên kết xã hội và liên kết các thế hệ, tạo nên sức mạnh tinh thần của dân tộc. Vì vậy, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành yêu cầu khách quan và là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện nay.

  Trả lờiXóa
 44. Nhìn lại tiến trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam, điểm nổi bật chiếm vị trí hàng đầu và trở thành chuẩn mực đạo lý Việt Nam là tinh thần yêu nước, ý chí tự lập, tự cường, truyền thống đoàn kết vì đại nghĩa dân tộc. Cuộc sống lao động gian khổ đã tạo ra truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và kiên nhẫn; yêu cầu phải liên kết lại để đấu tranh với những khó khăn, thách thức đã tạo ra sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với nhau trong mối quan hệ gia đình, láng giềng, dòng họ của người Việt cũng như trong cộng đồng nhà – làng - nước - dân tộc. Lịch sử cũng cho con người Việt Nam truyền thống tương thân tương ái, sống có đạo lý, nhân nghĩa; khi gặp hoạn nạn thì đồng cam cộng khổ, cả nước một lòng; tính thích nghi và hội nhập; lối ứng xử mềm mỏng và truyền thống hiếu học, trọng nghĩa, khoan dung. Đây chính là sức mạnh tiềm tàng, là nội lực vô tận cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

  Trả lờiXóa
 45. Văn hóa dân tộc cổ truyền hiện đứng trước sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đứng trước những thách thức gay gắt của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa. Nhiều ngành văn hóa nghệ thuật đang có phần chững lại, tìm đường và tự cách tân. Hơn bao giờ hết đặt ra vấn đề bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, vấn đề lựa chọn các giá trị cũ, xây dựng các giá trị mới. Bảo tồn nhưng vẫn phải là một nền văn hóa mở. Hiện đại nhưng không xa rời dân tộc. Công cuộc đổi mới văn hóa đang tiếp tục.

  Trả lờiXóa
 46. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mục tiêu chung được xác định là giải phóng mạnh mẽ năng lực sáng tạo của mọi người dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ nhằm đưa dân tộc Việt Nam phát triển và hạnh phúc; làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội; trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Trả lờiXóa
 47. Các hoạt động văn hóa cần hướng vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực và quan hệ con người. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các giá trị truyền thống, đạo lý của dân tộc. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa, việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ văn hóa phải được thực hiện đồng bộ, mang tính chiến lược lâu dài.

  Trả lờiXóa
 48. Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất nước; khắc phục xu hướng thương mại hoá, xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí, xuất bản. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ hoạt động báo chí, xuất bản vững vàng về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ và có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ mới. Rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới báo chí, xuất bản trong cả nước theo hướng tăng cường hiệu quả hoạt động, đồng thời đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất - kỹ thuật theo hướng hiện đại.Phát triển và mở rộng việc sử dụng internet, đồng thời có biện pháp quản lý, hạn chế mặt tiêu cực, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng internet để truyền bá tư tưởng phản động, lối sống không lành mạnh.

  Trả lờiXóa
 49. Cần phải hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của dân tộc. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hoá, văn nghệ, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá với phát triển du lịch và hoạt động thông tin đối ngoại nhằm truyền bá sâu rộng các giá trị văn hoá trong công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và người nước ngoài. Xây dựng và thực hiện các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số. Xây dựng và thực hiện các chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ những người hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

  Trả lờiXóa
 50. Tiếp tục phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu chất nhân văn, dân chủ, vươn lên hiện đại, phản ánh chân thật, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, khẳng định cái đúng, cái đẹp, đồng thời lên án cái xấu, cái ác. Khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm những phương thức thể hiện và phong cách nghệ thuật mới, đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh, đa dạng và bồi dưỡng lý tưởng, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. Khắc phục yếu kém, nâng cao tính khoa học, sức thuyết phục của hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần hướng dẫn sự phát triển của sáng tạo văn học, nghệ thuật, từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 51. Đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng nếp sống văn hoá trong các gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi mặt đời sống, được thể hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác, quan hệ hằng ngày của cộng đồng và từng con người, tạo sức đề kháng đối với các sản phẩm độc hại. Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống có văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục, bạo lực, gây rối trật tự công cộng, mại dâm, ma tuý, cờ bạc... Sớm có chiến lược quốc gia về xây dựng gia đình Việt Nam, góp phần giữ gìn và phát triển những giá trị truyền thống của văn hoá, con người Việt Nam, nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

  Trả lờiXóa
 52. Môi trường văn hóa còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, sự lan tràn của các sản phẩm và dịch vụ văn hóa mê tín dị đoan, độc hại, thấp kém, lai căng... Sản phẩm văn hóa và các dịch vụ văn hóa ngày càng phong phú nhưng vẫn rất thiếu những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng tích cực và sâu sắc trong đời sống. Có biểu hiện lúng túng, hữu khuynh trong cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng tư tưởng trong lý luận - phê bình và sáng tác, trước những tác động ngày càng phức tạp của quá trình hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa. Xu hướng "thương mại hóa", chạy theo thị hiếu thấp kém trong một bộ phận báo chí, xuất bản, hoạt động văn hóa nghệ thuật chưa được ngăn chặn có hiệu quả, đã làm giảm sút, hạ thấp các chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ của văn hóa. Chính điều này đang làm cho sự nghiệp kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc đang bị ngăn cản cản trở.

  Trả lờiXóa
 53. Bản sắc văn hoá dân tộc là những yếu tố độc đáo, đặc sắc của một nền văn hóa, biểu hiện “đặc tính dân tộc”, “cốt cách dân tộc”, tạo nên sức mạnh cố kết, duy trì và phát triển đời sống của dân tộc, là bộ “gen” bảo tồn của dân tộc, là các giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, truyền thống, bản lĩnh, phẩm chất, tâm hồn, lối sống, cách cảm, chách nghĩ, khát vọng và biểu tượng riêng của mỗi quốc gia, dân tộc Vậy nên cần phải kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 54. Bản sắc văn hóa dân tộc là dấu hiệu cơ bản để phân biệt nền văn hóa của dân tộc này với dân tộc khác, quốc gia này với quốc gia khác. Bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện tập trung trong truyền thống văn hóa dân tộc. Truyền thống văn hóa là các giá trị do lịch sử truyền lại, được các thế hệ sau kế thừa gìn giữ và phát huy trong thời đại của mình, tạo nên dòng chảy liên tục của lịch sử văn hóa. Thế nên nếu chúng ta không biết gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc thì chúng ta sẽ rất dễ đánh mất đi những giá trị của dân tộc mình làm cho con cháu mình mất đi những niềm tự hào.

  Trả lờiXóa
 55. Nền kinh tế thị trường và những tác động tiêu cực của xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến người thầy thuốc. Hiện tượng “phong bì” phổ biến tại các bệnh viện. Những tác động tiêu cực dù ít, dù nhiều cũng đã làm xói mòn đạo đức, sự vươn lên làm chủ tay nghề và việc chữa trị, chăm sóc người bệnh của người Thầy Thuốc. Người dân kêu ca nhiều về thái độ ứng xử của nhân viên y tế tại các bệnh viện hiện nay, về tình trạng thiếu trách nhiệm, thờ ơ với người bệnh của một bộ phận nhân viên y tế. Điều này làm đau lòng và tổn hại đến danh dự của bất cứ ai đã gắn bó cả cuộc đời với nghề nghiệp cao quý này, bởi với họ, không có đức thì không thể làm nghề y.

  Trả lờiXóa
 56. Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, mà còn rất đề cao các giá trị đạo đức, các giá trị tinh thần. Bởi vì các giá trị này trong nhiều trường hợp, đóng vai trò động lực đối với sự tiến bộ xã hội. Do vậy, nếu chúng ta biết hướng về cội nguồn, biết bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, đó chính là nội lực cho sự phát triển bền vững của xã hội hiện tại và cả trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 57. Ngày nay, trong sự nghiệp phát triển đất nước, từng bước xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh và phức tạp, chúng ta càng cần phải gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời phải coi trọng giáo dục đạo đức, phải tăng cường giáo dục đạo đức trong gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội. Đặc biệt, việc giáo dục đạo đức trong gia đình là hết sức cơ bản và quan trọng. Bởi vì, gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng trong việc giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách cho mỗi con người.

  Trả lờiXóa
 58. Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đang là nhiệm vụ cấp bách trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đó là nền tảng, là cơ sở để đất nước ta hòa nhập sâu rộng với thế giới nhưng không hòa tan, vẫn phát huy được niềm tự hào của dân tộc, bản sắc văn hóa riêng của con người và đất nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 59. Nền giáo dục trong xã hội học tập hướng vào việc xây dựng cho con người năng lực đón nhận, xử lý, sử dụng, truyền bá… thông tin để xã hội tiến kịp sự phát triển của tri thức nhân loại. Bên cạnh những lợi ích hết sức thiết thực mang lại từ nền giáo dục mở, từ sự hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với thế giới, mọi người, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên ít nhiều không tránh khỏi những tác động bởi những mặt trái của cơ chế thị trường, của văn hóa Phương Tây, đó là tư tưởng đề cao chủ nghĩa cá nhân, sự tha hóa về đạo đức, nhân cách, lối sống hưởng thụ, đua đòi, trụy lạc. Vì vậy cần có những biện pháp để có thể ngăn chặn những tác hại xấu của những luồng văn hóa này không để cho nó tiếp tục ảnh hưởng tới nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 60. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Vì là sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo, phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng, toàn bộ những phát minh đó là văn hóa”. Cha ông ta đã có những sự sáng tạo để tạo ra những đặc trưng riêng những nét văn hóa riêng cho dân tộc ta vì thế con cháu chúng ta cần phải có những biện pháp để kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa đó.

  Trả lờiXóa
 61. Văn hoá bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra nhằm mục tiêu phục vụ con người. Bản sắc dân tộc của văn hoá là các giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, cốt cách, phẩm chất và bản lĩnh của mỗi nền văn hoá. Đối với Việt Nam, bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện tập trung ở lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, đạo lý trọng nghĩa tình, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống…". Vì vậy mà cần phải có biết gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa này.

  Trả lờiXóa
 62. Trách nhiệm của chúng ta ngày nay là phải tiếp tục, giữ gìn, bảo vệ và giáo dục cho lớp lớp con cháu để dân tộc ta mãi mãi là dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần lồng ghép những chuyên đề về truyển thống văn hóa dân tộc vào chương trình giảng dạy để giáo dục đạo đức, tư duy, lối sống và bản lĩnh cho sinh viên để các em vào đời với đầy đủ hành trang của người công dân tốt, thông minh, cần cù, sáng tạo, có tính kỷ luật cao mang dáng dấp, tinh hoa của người Việt Nam sẵn sàng đi lên phía trước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 63. Lòng yêu nước, yêu đồng bào tạo nên sức mạnh của dân tộc, giúp cho sự thống nhất ý chí, trí tuệ, tài năng của các cá nhân trong cộng đồng xã hội, tạo nên sức mạnh to lớn để ứng phó với mọi khó khăn, với nguy cơ trước kẻ thù xâm lược. Những nét văn hóa đặc sắc vừa nêu trên đã có từ ngàn xưa, duy trì, phát triển cho đến ngày nay, đòi hỏi chúng ta phải biết trân trọng, bảo vệ và phát huy trong hoàn cảnh mới và coi đó là nét văn hóa đặc sắc cần giáo dục cho các thế hệ mai sau.

  Trả lờiXóa
 64. Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân hết sức quan tâm đến việc giữ gìn các di sản văn hóa dân tộc, từ đó tạo tiền đề cần thiết để làm sống dậy một tiềm năng văn hóa, coi đó như là nguồn lực bên trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) đã chỉ rõ: “ Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa”. “Coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể”.

  Trả lờiXóa
 65. Một trong những giải pháp mang tính lâu dài và bền vững là thông qua giáo dục để có thể bảo vệ được những truyền thống văn hóa của dân tộc. Giáo dục chính là kênh truyền thống có tính hiệu quả cao nhất, đặc biệt là giáo dục đại học.Thông qua những hoạt động ngoại khóa, những chương trình lồng ghép trong các môn học, dần dần đưa những giá trị cốt lõi, hồn dân tộc của các di sản văn hóa đến từng sinh viên để các em có nhận thức đầy đủ, sâu sắc và từ đó có những hành động, việc làm góp phần gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa của đất nước.

  Trả lờiXóa
 66. Chúng ta có thể tự hào mà nói rằng, văn hóa bản địa, văn hóa làng xã là tài sản vô giá của dân tộc cần phải được giữ gìn, phát huy trên cơ sở sàng lọc, loại bỏ những gì phi văn hóa, duy trì và làm phong phú thêm những nét đep văn hóa vốn có. Bên cạnh lũy tre, cây đa, bến nước thì những làn điệu dân ca, điệu múa, câu hò, bài vè, ca dao, tục ngữ ... luôn tồn tại, phát triển cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Vì thế ngay tại những làng quê là nơi chúng ta cần phải có những biện pháp để bảo vệ kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 67. Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, kính trọng, lễ phép với người lớn tuổi, đề cao vai trò người phụ nữ... cũng là những nét văn hóa truyền thống của nhân dân ta. Thực chất những nét văn hóa, truyền thống đó mang trong bản thân nó, ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, có sức nêu gương trong mỗi gia đình, trong cộng đồng làng xã. Tất cả những đức tính trên vô cùng cao quý và luôn được người Việt Nam giáo dục dạy dỗ cho con cháu từ tuổi nhỏ đến khi trưởng thành. Từng người Việt đã và phải “ngấm” thật sâu, thật bền dòng chảy truyền thống văn hóa dân tộc này. Có thể thấy được truyền thống văn hóa ở khắp mọi nơi và nó là những tài sản vô giá của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 68. Lòng yêu thiên nhiên, thái độ gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên là biểu hiện của đạo đức, là nét văn hóa đã tồn tại từ ngàn xưa của dân tộc ta. Ngày nay, diện tích rừng ngày càng thu hẹp, số lượng động vật hoang dã ngày càng ít đi, khí hậu không ngừng thay đổi thất thường là hậu quả của việc khai thác rừng quá mức, không bảo tồn thiên nhiên mà chính con người đã tự mình gây ra. Đã đến lúc phải dừng ngay” việc vay mượn tài nguyên của thế hệ con cháu”. Phải giáo dục cho thế hệ trẻ, các học sinh sinh viên về tình yêu thiên nhiên, quý trọng những gì mà thiên nhiên mang lại cho con người.

  Trả lờiXóa
 69. Mỗi một dân tộc bao giờ cũng có những sắc thái văn hóa đặc thù, phản ánh những phong cách, diện mạo của chính dân tộc đó. Khi một dân tộc quay lưng với truyền thống, đánh mất bản sắc văn hóa của dân tộc mình, nhất định sẽ không tồn tại. Xuất phát từ thực tế đó, Đảng ta coi việc xây dựng và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của quá trình phát triển đi lên của đất nước. Mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ những người chủ tương lai của đất nước phải luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đó cũng là thể hiện trách nhiệm đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 70. iện nay song song với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, việc xây dựng nền văn hóa văn minh hiện đại, trong đó bảo tồn và phát huy văn hóa bản địa là việc làm vô cùng cần thiết trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt trong giáo dục đại học hiện nay. Những trí thức Việt Nam trong thời đại CNH-HĐH của nền kinh tế tri thức toàn cầu phải là những hiền tài, nguyên khí của quốc gia, mang đầy đủ bản lĩnh, bản sắc và tinh hoa của dân tộc Việt. Phải làm sao để các giá trị truyền thống của 4.000 năm văn hiến lan tỏa thành giá trị đặc thù của nền văn hóa Việt. Đội ngũ tri thức Việt Nam được đào tạo từ trường đại học, từ xã hội sẽ nổi lên như những bông hoa tươi thắm đặc sắc trong nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ngày nay.

  Trả lờiXóa
 71. Hiện nay song song với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, việc xây dựng nền văn hóa văn minh hiện đại, trong đó bảo tồn và phát huy văn hóa bản địa là việc làm vô cùng cần thiết trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt trong giáo dục đại học hiện nay. Những trí thức Việt Nam trong thời đại CNH-HĐH của nền kinh tế tri thức toàn cầu phải là những hiền tài, nguyên khí của quốc gia, mang đầy đủ bản lĩnh, bản sắc và tinh hoa của dân tộc Việt. Phải làm sao để các giá trị truyền thống của 4.000 năm văn hiến lan tỏa thành giá trị đặc thù của nền văn hóa Việt. Đội ngũ tri thức Việt Nam được đào tạo từ trường đại học, từ xã hội sẽ nổi lên như những bông hoa tươi thắm đặc sắc trong nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ngày nay.

  Trả lờiXóa
 72. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế cùng với sự giao thoa về văn hóa, nhận thức thẩm mỹ của đồng bào các dân tộc có sự thay đổi. Trang phục các dân tộc đang có sự biến đổi nhanh chóng, nhiều tộc người không còn giữ được bản sắc văn hóa của trang phục truyền thống, nhất là những tộc người có số dân rất ít, những tộc người sinh sống ở những địa bàn có sự giao thoa, ảnh hưởng văn hóa cao. Vì thế cần phải có những biện pháp để ngăn chặn và khắc phục được những vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 73. Trang phục cũng như các giá trị văn hóa truyền thống khác chịu sự tác động của các điều kiện khách quan, chủ quan... Việc bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường tự nhiên, môi trường lịch sử - xã hội nhân văn, nhận thức thẩm mỹ của cá nhân, cộng đồng các dân tộc… Đặc biệt là sự tác động của các chủ trương, chính sách liên quan đến bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc nói chung, trang phục truyền thống nói riêng.

  Trả lờiXóa
 74. Trong thời đại mà sự giao lưu hội nhập của những luồng văn hóa mới đang dần làm cho con người chúng ta bị lãng quên đi những giá trị văn hóa của dân tộc ta những giá trị văn hóa có từ hằng ngàn đời nay được lưu giữ và phát huy qua các thế hệ. Thế nên đã đến lúc chúng ta cần phải có những biện pháp để có thể lưu giữ những truyền thống văn hóa này để nó ngày càng được phát triển hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 75. Có lẽ xuất phát từ một xã hội thuần nông, kinh tế còn nghèo nàn nên cũng ảnh hưởng và tác động nhiều tới đời sống con người Việt Nam. Nhưng không vì thế mà ông bà ta xưa quên nếp sống văn hóa. Văn hóa và bản sắc Việt với những điều tốt đẹp được hun đúc và gìn giữ hàng ngàn năm. Trong bài viết này tôi chỉ xin nói về những quan niệm và cách sống, giao tiếp, ứng xử của người xưa để thấy những người “chân đất”, để thấy ông cha ta rèn luyện nhân cách và nếp sống như thế nào?

  Trả lờiXóa
 76. Đói cho sạch, rách cho thơm; Giấy rách phải giữ lấy lề: Nghèo, đói nhưng phải lấy lễ nghĩa, đạo đức làm trọng. Nhưng bây giờ thói hư tật xấu không những bắt nguồn từ nghèo đói mà kể cả từ sự giàu có nữa. Ví như tính tham lam, thiếu ý thức của một bộ phận người Việt, mua bán gian lận, sinh hoạt bê tha, xả rác bừa bãi … đâu có kể giàu nghèo.

  Trả lờiXóa
 77. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng; Miếng ăn miếng nhục; Miếng ăn quá khẩu thành tàn…Các cụ dạy về văn hóa ăn uống rất sâu xa. “Ăn” là một bản năng nhưng cũng phải học, học hàng ngày. Ăn uống phải nhìn xung quanh, không chỉ biết có bản thân mình, phải biết giữ ý tứ, thể diện. Không thể để bị khinh, để mang nhục chỉ vì miếng ăn. Ra nước ngoài mới bộc lỗ rõ điều này. Thế nên hãy học từ những điều nhỏ nhất để có những cách ứng xử có văn hóa trước bạn bè quốc tế.

  Trả lờiXóa
 78. Học ăn, học nói, học gói, học mở: Từ việc ăn, cho đến việc nói và làm; đều phải học, không có gì tự nhiên mà đến. Đi nước ngoài lại càng phải học vì văn hóa, nếp sống, cách nghĩ khác nhau. Mà học thì không quá khó, chỉ cần mình có ý thức học hỏi và chịu khó quan sát thì mình có thể làm được như họ. Như ăn tiệc, như xếp hàng, như giao tiếp ứng xử với người nước ngoài, như giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng…

  Trả lờiXóa
 79. Vùng quê yên bình07:41 17 tháng 2, 2014

  Uốn cây từ thuở cây non, dạy con từ thuở con còn thơ ngây: Đây là một bài học cho các bậc cha mẹ, nhà trường trong việc dạy dỗ con cái. Vậy để hình thành nếp sống văn hóa, thói quen tốt thì gia đình và nhà trường, xã hội phải dạy dỗ trẻ ngay khi còn nhỏ. Người lớn cũng thấy được sự ảnh hưởng của mình để làm gương cho trẻ em. Như vậy thì những thói hư tật xấu làm sao có đất để tồn tại?

  Trả lờiXóa
 80. Tiên học lễ, hậu học văn: Đề cao lễ nghĩa, đạo đức của con người mà ta cần phải học trước khi học về kiến thức. Đây là cái gốc để hình thành nhân cách tốt của mỗi con người, và rộng ra của một xã hội văn minh. Đi một đàng học một sàng khôn: Càng được đi ra ngoài xã hội, ra thế giới càng có cơ hội để học tập, học những điều tốt, điều hay; để từ bỏ những thói hư, tật xấu như các bạn đã nói.

  Trả lờiXóa
 81. Trên kính, dưới nhường; tôn sư trọng đạo: Đó là bài học về ứng xử với những người xung quanh, đó là một trật tự xã hội mà con người phải tuân thủ. Nó thật khác biệt với những gì diễn ra mà chúng ta thấy như cảnh cha con, anh em, thầy trò cãi cọ chửi bới, đối xử tệ bạc, thậm chí đâm chém lẫn nhau bất chấp đạo lý; cảnh chen lấn xô đẩy nơi công cộng bất chấp luật lệ… Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm: Dạy con cháu ý thức vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp, hình thành thói quen tốt sẽ có tác động tốt đến đời sống của gia đình (rộng ra là xã hội).

  Trả lờiXóa
 82. Còn rất nhiều quan niệm, cách răn dạy của ông bà ta đối với con cháu để mong muốn con cháu mình được học tập và áp dụng trong cuộc sống để cuộc sống đẹp hơn, tốt hơn. Như các câu: Lá lành đùm lá rách; Kim vàng ai nỡ uốn câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời; Cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư; Không thầy đố mày làm nên; Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng… Vậy nên chúng ta cần phải phát huy những ý nghĩa từ những lời răn dạy của cha ông ta để lại.

  Trả lờiXóa
 83. Các cụ xưa tuy nghèo thật nhưng luôn có lòng tự trọng: Đói cho sạch, rách cho thơm. Những quan niệm sống xưa cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thiết nghĩ, văn hóa không phân biệt giàu nghèo. Thực tế cuộc sống đã chứng minh người giàu không có nghĩa là có văn hóa và ai bảo người nghèo thì không có văn hóa? Giữa người nghèo, hoặc ít tri thức xấu tính và người giàu hoặc trí thức đầy mình xấu tính thì ai đáng chê cười hơn? Nhiều ý kiến cho rằng trước đây người Việt ra nước ngoài không bị coi thường như bây giờ, vậy nguyên nhân do đâu? Đó chính là cách chúng ta ứng xử chúng ta cần phải biết phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 84. Tôi tự hào vì mình là người Việt với một truyền thống văn hóa, đạo lý tốt đẹp. Nhưng tôi thấy xấu hổ vì những tính xấu của người Việt. Bạn đừng tự ái vì những bài viết chê trách người Việt xấu tính vì liều “thuốc đắng” đó là sự thật. “Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng”, thà rằng “mất lòng trước nhưng được lòng sau”, người xưa nói thế quả không sai đâu.

  Trả lờiXóa
 85. Việt Nam ta còn nghèo, về kinh tế còn phải phấn đấu nhiều. Nhưng văn hóa, văn minh thì không thể không học tập. Xã hội ta vẫn nhiều những con người, những hành vi, nghĩa cử đẹp; vẫn nhiều những cái hay cái đẹp. Biết hay để học biết nhục để sửa, vậy nên ta phải học, học người xưa, người nay, học thế giới xung quanh thì mới ngẩng cao đầu được. Hãy gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc học hỏi những điều răn dạy mà cha ông ta đã để lại để có được sự ứng xử tốt trong cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 86. Ông bà ta có câu “Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại", ấy là văn hoá người Việt Nam. Vậy mà, thời gian gần đây, người Việt liên tiếp chê bai nhau, nói xấu nhau, hạ nhục nhau làm mất thể diện dân tộc. Và khi thể diện dân tộc không còn, khi chính người Việt không dám tự hào về người Việt mà phải coi mình là người Nhật, người Anh...thì liệu sức mạnh dân tộc ta có còn? Hãy nên biết đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để có thể xây dựng một xã hội văn minh hiện đại một đất nước phát triển.

  Trả lờiXóa
 87. Với bao nhiêu tật xấu mà những độc giả đua nhau kể ra- những người tự coi mình là người có học thức nhất, thử hỏi thước đo nào đánh giá trình độ văn hoá của họ và liệu rằng họ có biết tí gì về văn hoá Việt Nam ?.Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt luôn thống nhất với nhau rằng : Văn hoá Việt Nam là nền văn hoá gốc nông nghiệp, là nền văn hoá nông nghiệp lúa nước. Thế nên đã đến lúc chúng ta cần phải có những biện pháp hành động cụ thể để gìn giữ những truyền thống văn hóa của dân tộc không thể để tình trạng này tiếp diễn.

  Trả lờiXóa
 88. Đất nước ta từ thời cha ông ta đã luôn có những truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay và nó sẽ luôn là những thứ vô giá đối với chúng ta. Vậy nên chúng ta cần phải biết gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hóa đấy chứ không nên chỉ biết chạy theo những luồng văn hóa mới mà quên đi những truyền thống văn hóa từ ngàn đời của cha ông ta. Hãy biết kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa này.

  Trả lờiXóa
 89. Đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo được sáng tạo dựa trên dòng nhạc lễ, nhã nhạc cung đình và những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của dân ca miền Trung và miền Nam. Đây là một minh chứng sinh động về sức lan tỏa của văn hoá truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập của văn hóa thế giới, tạo cơ hội để người dân trên toàn thế giới niềm hân hạnh được thưởng thức và hiểu rõ hơn về nền văn hóa tươi đẹp và phong phú của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 90. Các tỉnh thành cùng các nghệ sĩ - nghệ nhân và nhân dân cả nước, nhất là các địa phương quê hương của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, với tất cả tình cảm và trách nhiệm hãy hợp tác chặt chẽ, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ để loại hình nghệ thuật độc đáo này luôn được bảo tồn và phát triển sáng tạo, luôn có vị trí xứng đáng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào miền Nam, của nhân dân Việt Nam và của nhân loại.

  Trả lờiXóa
 91. Rất tự hào và xin chúc mừng cho Nam bộ đã đóng góp vào sự đa dạng của nền Văn hóa Việt một di sản đã được thế giới ghi nhận. Tuy nhiên, cái đáng lo là bây giờ được công nhận rồi thì phát huy điều đó như thế nào? Phát triển nó thế nào để đờn ca tài tử luôn đổi mới trên nền sự kế thừa và phát triển sáng tạo phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại? Dừng đánh mất đi chính mình, nhưng cũng đừng vì đổi mới mà không còn nhận ra đó là mình và đó là hồn người Nam bộ.

  Trả lờiXóa
 92. Xếp hàng là 1 lối sống văn minh. Dù nó rất nhỏ nhưng thể hiện sự kiên nhẫn của con người. Nhưng ngày nay nhiều bạn trẻ kém ý thức chuyện này lắm, và 1 trong những lý do là chính gia đình ko dạy các bạn ấy từ nhỏ. Các bạn có thể thấy đây là một trong những điều rất nhỏ nhưng nó lại làm nên một xã hội có văn hóa văn minh tiến bộ đấy và từ xã xưa cha ông ta đã thực hiện. Vậy nên hãy học từ cái nhỏ nhất chứ không cần phải đi đâu xa.

  Trả lờiXóa
 93. Kế thừa là quy luật phát triển tất yếu của mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Kế thừa còn được xem là một trong những đặc trưng cơ bản, phổ biến của phủ định biện chứng, là sợi dây liên kết bền vững giữa cái cũ và cái mới, giữa sự vật cũ và sự vật mới trên con đường phát triển. Thực chất đây là quá trình đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa sự vật cũ với sự vật mới nhằm phát huy những yếu tố, bộ phận tích cực, tiến bộ của cái cũ, sự vật cũ để xây dựng, tạo nên cái mới, sự vật mới. Quá trình đó vừa diễn ra sự lọc bỏ và giữ lại những “hạt nhân hợp lý”, vừa bổ sung, phát triển và tạo ra các giá trị mới đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thế giới hiện thực.

  Trả lờiXóa
 94. bông hồng thời gian01:34 18 tháng 2, 2014

  Trong quá trình phát triển, giữa cái cũ và cái mới, sự vật cũ và sự vật mới bao giờ cũng có mối liên hệ ràng buộc, tương tác qua lại, xâm nhập vào nhau, chuyển hóa lẫn nhau và làm tiền đề của nhau. Cái cũ, sự vật cũ khi mất đi không có nghĩa là mất đi hoàn toàn, mà trong nó vẫn được bảo tồn và giữ lại những yếu tố tích cực, những “hạt nhân hợp lý” để tạo tiền đề, nền tảng cho sự phát triển tiếp theo. Thế nên cần phải kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 95. bông hồng thời gian01:35 18 tháng 2, 2014

  Ngành y thời nay đã bị biến tướng. Rất nhiều y bác sĩ hách dịch, làm tiền bệnh nhân, sung sướng trên sự đau khổ của người khác. Đến bệnh viện thấy nhiều bác sĩ lạnh lùng đối lập với những bệnh nhân còm cõi, đau yếu, sao mà đau lòng... Y đức có còn được dạy ở trường y không vậy, thưa các y bác sĩ…? Hãy nên nhìn nhận lại vấn đề này một cách đúng đắn hơn đi.

  Trả lờiXóa
 96. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những di sản quý báu của dân tộc và nhân loại. Trong đó, truyền thống văn hóa của dân tộc được Đảng ta kế thừa và phát huy triệt để, góp phần trực tiếp nâng truyền thống văn hóa của dân tộc và các giá trị của nó lên một tầm cao mới, với một chất lượng mới. Những thành tựu đạt được qua 25 năm đổi mới đã chứng minh sự đúng đắn trong quan điểm của Đảng ta nhằm khai thác, kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc vào xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  Trả lờiXóa
 97. tiểu yêu yêu02:11 18 tháng 2, 2014

  kkkkkkkkkkkkkkkkkk

  Trả lờiXóa
 98. tiểu yêu yêu02:12 18 tháng 2, 2014

  Do điều kiện đặc thù của sự sinh tồn, truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam từng bước được hình thành và phát triển. Truyền thống đó đã đồng hành và phát huy sức mạnh của nó trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy cũng thường xuyên được các thế hệ người Việt Nam kế tiếp tuyển chọn và sàng lọc, loại bỏ những yếu tố không còn phù hợp, giữ lại những nhân tố tích cực, tiến bộ, những “hạt nhân hợp lý”. Nhờ đó, dân tộc Việt Nam luôn đứng vững trước muôn vàn thử thách, chiến thắng tất cả các thế lực ngoại xâm, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền của dân tộc, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 99. Khi nhận thức và hành động, các chủ thể văn hóa cần có thái độ khách quan, khoa học trong giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc. Tích cực đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu, thông qua điều tra, khảo sát, đánh giá phân loại một cách có hệ thống, đồng bộ để lưu giữ những truyền thống văn hóa còn tiến bộ, còn phát huy tác dụng. Kiên quyết loại bỏ những gì của truyền thống văn hóa đã trở nên lỗi thời, lạc hậu, không còn phát huy tác dụng. Xây dựng một thái độ đúng mực đối với những gì cần được bảo tồn, giữ gìn. Cái gì cần được bảo tồn, giữ gìn thì phải bảo tồn, giữ gìn ngay từ khi nó còn đang tồn tại. Hiện nay, trong hệ các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc có rất nhiều giá trị độc đáo, đặc sắc cần phải được giữ gìn, kế thừa và phát huy.

  Trả lờiXóa
 100. Kế thừa truyền thống văn hóa của dân tộc ở nước ta hiện nay là quá trình bổ sung, phát triển hơn nữa những “hạt nhân hợp lý” trong truyền thống văn hóa được giữ lại, làm cho truyền thống đó có nội dung và hình thức mới phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng nên truyền thống văn hóa với những giá trị đặc sắc, độc đáo, mang sắc thái riêng của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 101. Trong quá trình phát triển, truyền thống văn hóa của dân tộc không hề đứng yên và bất biến, mà trái lại luôn được các thế hệ người Việt Nam kế tiếp kế thừa, bổ sung, phát triển và đổi mới liên tục. Đặc biệt, ở những thời kỳ chuyển biến mạnh mẽ của lịch sử, vào những thời điểm chuyển giao thời đại, nhiều giá trị, nhiều khía cạnh của truyền thống văn hóa dân tộc cũng có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Tuy nhiên cũng cần phải biết gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc ta chứ không nên để cho nó bị mai một đi như hiện nay.

  Trả lờiXóa
 102. Trong thời kỳ mới đã và đang đặt ra những yêu cầu, nội dung và hình thức mới cho việc bổ sung, phát triển truyền thống văn hóa của dân tộc. Dựa trên nền tảng của những “hạt nhân hợp lý” trong truyền thống văn hóa dân tộc được giữ lại, cần tích cực bổ sung, phát triển thêm các giá trị mới, bảo đảm cho sự phát triển của hệ thống các giá trị văn hóa dân tộc luôn là một dòng chảy liên tục, không đứt đoạn.

  Trả lờiXóa
 103. Các giá trị mới là những cái mới phù hợp, cái mới đang phát huy tốt tác dụng theo quan điểm của Đảng và nhân dân ta. Các giá trị mới ở đây không phải hoàn toàn tách rời giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tinh hoa của nhân loại, càng không phải do ý muốn chủ quan của một vài cá nhân áp đặt, mà nó được hình thành trong sự kế thừa biện chứng, trong sự tiếp nối hợp lôgíc các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử.

  Trả lờiXóa
 104. Trong đó, các giá trị văn hóa truyền thống cần phải được bảo tồn và phát huy trong những giá trị văn hóa hiện đại và ngược lại, những giá trị văn hóa hiện đại phải dựa trên nền các giá trị văn hóa truyền thống, lấy nó làm điểm tựa để phát triển. Chẳng hạn, truyền thống đoàn kết cố kết dân tộc để giữ nước: “Cử quốc nghênh địch”, “cả nước chung sức đánh giặc” của các triều đại phong kiến Việt Nam trước đây có thể được kế thừa và nâng cao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới thành tư tưởng đại đoàn kết toàn dân, đại đoàn kết dân tộc, toàn dân tham gia phát triển kinh tế, toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng, toàn dân sẵn sàng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 105. Kế thừa truyền thống văn hóa của dân tộc ở nước ta hiện nay gắn với quá trình mở rộng giao lưu và tiếp biến những giá trị văn hóa của các dân tộc khác trên thế giới. Mở rộng giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc với nhau là một vấn đề có tính quy luật của mọi nền văn hóa, đồng thời cũng là một trong những động lực cơ bản thúc đẩy sự phát triển văn hóa của mỗi dân tộc. Đảng ta chỉ rõ: “Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình”

  Trả lờiXóa
 106. Xét một cách khách quan thì Việt Nam là đất nước có một nền văn hóa mở với một tư duy văn hóa mở. Người Việt Nam không có tư tưởng kỳ thị dân tộc, không cực đoan trong giao lưu và tiếp biến văn hóa với các quốc gia, dân tộc khác. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn tiếp thụ có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của các nước có quan hệ với Việt Nam để bổ sung và làm giàu truyền thống văn hóa của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 107. Ngày nay, dưới sự tác động của xu thế toàn cầu hóa, của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, cùng với đó là công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đang đi vào chiều sâu, nên việc mở rộng giao lưu và tiếp biến với những giá trị văn hóa của các dân tộc khác trên thế giới được đặt ra như một tất yếu. Thông qua đó, truyền thống văn hóa của dân tộc được truyền bá ra bên ngoài, được tiếp xúc nhiều hơn với các nền văn hóa khác để học hỏi, trao đổi, so sánh, tiếp nhận, tiếp biến, làm phong phú thêm truyền thống văn hóa của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 108. Tôi có thể lấy một ví dụ cụ thể đó là truyền thống quân sự Việt Nam là một trong những giá trị đặc sắc và độc đáo của truyền thống văn hóa dân tộc mà cả thế giới phải thừa nhận. Trong cái đặc sắc và độc đáo đó có sự giao lưu và tiếp biến, kế thừa sáng tạo và “vượt gộp” của những tinh hoa quân sự trên thế giới. Nếu không có quá trình này thì không thể tạo ra cái đặc sắc và độc đáo trong truyền thống quân sự Việt Nam. Ngày nay, truyền thống đó muốn tồn tại và phát triển, tất yếu phải mở rộng giao lưu và tiếp biến với những tinh hoa quân sự hiện đại của thế giới, tiếp thụ có chọn lọc các thành tựu mới nhất của khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự trên thế giới để xây dựng một nền quân sự Việt Nam hiện đại, đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

  Trả lờiXóa
 109. Hằng năm, ngành Văn hóa các địa phương đều đưa ra những con số cụ thể về hoạt động bảo tồn, phát huy vốn văn hóa của các dân tộc bản địa, nhất là văn hóa phi vật thể (diễn tấu cồng chiêng, hát kể sử thi, sử dụng và chế tác nhạc cụ kết hợp với dân ca, dân vũ) của người Êđê, Jarai, M’nông… sinh sống trên địa bàn. Có điều, những con số mà ngành Văn hóa đưa ra khiến nhiều người làm công tác quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực này băn khoăn vì đến nay chưa thấy văn bản báo cáo nào về khảo sát, đánh giá một cách khoa học và đầy đủ về mặt chất lượng, cũng như hiệu quả của công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ kế thừa và phát huy vốn văn hóa của các dân tộc thiểu số tại chỗ. Chỉ có làm được như thế thì chúng ta mới có thể đảm bảo được những truyền thống văn hóa của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 110. Ở góc độ nào đó mà nói thì “bài toán” bảo tồn và phát triển vốn văn hóa của cộng đồng người dân tộc thiểu số ở đây đã được giải quyết. Âm nhạc cồng chiêng cũng như các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác đã sống dậy và lan tỏa nhờ nỗ lực của lớp trẻ; ngược lại vốn văn hóa ấy đã góp phần nuôi nấng các em bằng giá trị vật chất cụ thể, đong đếm được. Điều đó cũng giống Nhã nhạc cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh, hay Đờn ca tài tử Nam bộ… đã được thế hệ trẻ tiếp nhận từ những người đi trước đem phục vụ rộng rãi cho công chúng dưới nhiều hình thức hết sức đa dạng và phong phú: ở nhà hàng, khách sạn, tụ điểm sinh hoạt văn hóa và trong cả những tuor - tuyến du lịch được nhiều cá nhân, cộng đồng tổ chức.

  Trả lờiXóa
 111. hiều người làm công tác nghiên cứu văn hóa đánh giá: đây cũng là đường hướng khả thi nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống hiện nay. Nhà nước và các cấp, ngành liên quan nên khuyến khích, đồng thời xây dựng những thiết chế quản lý văn hóa năng động, phù hợp hơn để thực hiện có hiệu quả công tác này. Đã đến lúc chúng ta cần phải có những hành động cụ thể hơn hiệu quả hơn chứ không thể để cho những truyền thống văn hóa của dân tộc đang bị mai một dần đi.

  Trả lờiXóa
 112. Muốn bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống thì việc giáo dục, đào tạo thế hệ kế thừa là vấn đề quan trọng nhất. Tôi có thể lấy một ví dụ cụ thể là ở Cư M’gar, thời gian qua ngành Văn hóa huyện đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để tổ chức nhiều Hội diễn văn hóa - văn nghệ cho đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn, mở gần 30 lớp truyền dạy diễn tấu cồng chiêng và thành lập nhiều câu lạc bộ sinh hoạt dân ca, dân vũ cho các em thanh thiếu niên. Con số thống kê thi rõ ràng như vậy, tuy nhiên chất lượng và hiệu quả như thế nào thì vẫn chưa kiểm chứng được.

  Trả lờiXóa
 113. Trong câu chuyện bảo tồn, phát huy vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa, các nghệ nhân đều cho rằng: giáo dục và truyền dạy những gì được cho là di sản của ông bà để lại, nên giao trách nhiệm cho gia đình và cộng đồng. Còn Nhà nước, mà trực tiếp là ngành Văn hóa nên quan tâm hơn đến vấn đề này từ những việc thiết thực nhất như kịp thời phát hiện, nêu gương và khen thưởng (tinh thần lẫn vật chất) cho những gia đình, cộng đồng làm tốt công tác trên. Hãy làm từ những việc nhỏ đến lớn để có thể bảo vệ được truyền thống văn hoá của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 114. Trách nhiệm phát huy các giá trị văn hóa dân tộc là từ nhiều phía. Một mặt là các cơ quan nhà nước, các chuyên gia… mặt khác là ở ngay chính các thanh niên dân tộc thiểu số. “Mỗi thanh niên các dân tộc thiểu số ở đây đều là những người tiêu biểu, khi trở về địa phương hãy lắng nghe cộng đồng, trăn trở với những vấn đề của đồng bào dân tộc mình để tiếp tục góp ý kiến phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam”.

  Trả lờiXóa
 115. Văn hóa nghệ thuật đang nổi lên hàng đầu trong đời sống văn hóa của xã hội nước ta. Nó tác động mạnh mẽ vào sự định hướng giá trị, vào tình cảm, suy nghĩ, hành vi, lý tưởng của các cá nhân và xã hội. Chúng ta đang xây dựng nền văn hóa và văn hóa nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc nghiên cứu vấn đề kế thừa giá trị truyền thống văn hóa dân tộc không những có ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng nền văn hóa chung của đất nước mà còn có tác dụng phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc trong sự phát triển văn hóa và văn hóa nghệ thuật.

  Trả lờiXóa
 116. Từ xưa đến nay cái mới cái tiến bộ luôn luôn thay thế cho những cái lỗi thời lạc hậu. Để xây dựng những nền văn hóa nghệ thuật mới, xưa nay vẫn theo phương thức: Lấy cái hay thắng cái dở, lấy cái đẹp thắng cái xấu, cái thấp hèn, lấy sự phát triển để thắng sự lụi tàn… Nhưng muốn làm được như vậy, điều quan trọng bậc nhất là phải kế thừa được giá trị truyền thống văn hóa dân tộc để xây dựng nền văn hóa nghệ thuật mới. Có như vậy mới thực hiện được tư tưởng của Đảng, đó là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 117. Trong những năm tới, văn hóa nghệ thuật Việt Nam đứng trước thời cơ lớn và những thách thức mới. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải tiến hành một cuộc đấu tranh gian khổ và phức tạp giữa cái mới và cái cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa tốt và xấu... Hiện thực đó là mảnh đất giàu tiềm năng cho những tìm tòi, sáng tạo của văn nghệ sĩ để tiếp tục xây đắp một nền văn hóa nghệ thuật ngày càng lớn mạnh với những tác giả, tác phẩm có tầm vóc xứng đáng với dân tộc.

  Trả lờiXóa
 118. Chúng ta cần phải biết rằng văn hóa nghệ thuật luôn luôn sống trên mảnh đất hiện thực và giá trị nghệ thuật phải có công chúng tiếp nhận. Hiện thực và công chúng đang diễn biến vô cùng phong phú, đa dạng. Chưa bao giờ dân tộc ta chứng kiến những biến đổi xã hội lớn lao và rộng khắp như hiện nay. Hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật và sản phẩm của chúng là đa dạng, đa thanh, đa phong cách. Nhưng mục đích và kết quả của hoạt động sáng tạo ấy phải vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển dân tộc và con người. Vậy nên hãy xây dựng một nên văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc mang được những sắc thái riêng của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 119. Đứng trước những thách thức của thực tiễn đặt ra thì để xây dựng những nền văn hóa nghệ thuật mới, xưa nay vẫn theo phương thức: Lấy cái hay thắng cái dở, lấy cái đẹp thắng cái xấu, cái thấp hèn, lấy sự phát triển để thắng sự lụi tàn… Nhưng muốn làm được như vậy, điều quan trọng bậc nhất là phải kế thừa được giá trị truyền thống văn hóa dân tộc để xây dựng nền văn hóa nghệ thuật mới. Có như vậy mới thực hiện được tư tưởng của Đảng, đó là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Không lúc nào như lúc này chúng ta cần phải có những hành động cụ thể thiết thực để có thể gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 120. Vùng quê yên bình06:48 18 tháng 2, 2014

  Dù tiếp cận công nghiệp hóa, hiện đại hóa dưới góc độ nào thì vấn đề đặt ra là không thể không gắn nó với việc kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc. Hơn nữa, sự phát triển của một xã hội, không bao giờ chỉ dừng lại ở sự tăng trưởng về kinh tế, mà phải diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Nó phải được thể hiện ở toàn xã hội cũng như trong từng cá nhân. Và như vậy, xét trên phương diện phát triển toàn diện xã hội, thì vấn đề kế thừa và
  phát huy truyền thống dân tộc càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  Trả lờiXóa
 121. bông hồng thời gian06:50 18 tháng 2, 2014

  Muốn phát huy tối đa nguồn lực con người phục vụ cho sự phát triển, nhất thiết chúng ta phải làm sống dậy và phát huy sức mạnh của văn hóa truyền thống - yếu tố đã từng làm nên cội nguồn của sức mạnh dân tộc, giúp dân tộc ta vượt qua bao thăng trầm của lịch sử. Các văn kiện của Đảng thời kỳ đổi mới đã nhiều lần khẳng định: “Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơbản cho sự phát triển nhanh và bền vững”, “Cần khai thác và sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó có nguồn lực con người là quý báu nhất, có vai trò quyết định”.

  Trả lờiXóa
 122. Như vậy, trong xã hội hiện nay, cả hiện đại và truyền thống đều tạo nên động lực, trong đó tư liệu hiện đại là điều kiện cơ bản quy định nội dung và tính chất của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, còn tư liệu truyền thống là một trong những cơ sở quy định bước đi và tốc độ của chính quá trình đó. Chúng ta có thể tiến nhanh hoặc chậm, thuận lợi hoặc trắc trở, một phần không nhỏ là tùy thuộc vào sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để tạo nên hợp lực cho sự phát triển đất nước.Bởi vậy, có nhà nghiên cứu đặt vấn đề “đến hiện đại từ truyền thống”(2) là hoàn toàn có cơ sở và đã được thực tiễn lịch sử kiểm nghiệm.

  Trả lờiXóa
 123. tiểu yêu yêu06:55 18 tháng 2, 2014

  Kinh nghiệm của các nước Á Đông đã thực hiện thành công nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cho thấy việc phát huy truyền thống tích cực của quá khứ, nhất là truyền thống văn hóa trong xã hội hiện đại không chỉ là một khả năng, một thực tế mà còn là một nhân tố quan trọng làm nên kỳ tích phát triển được cả thế giới ngưỡng mộ. Truyền thống tác động nhiều đến hiện đại, đương nhiên là cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực. Nó có thể kìm hãm, níu áo, cũng có thể phát huy, thúc đẩy sự phát triển của hiện tại.

  Trả lờiXóa
 124. tiểu yêu yêu00:14 19 tháng 2, 2014

  Kinh nghiệm của chính mình, người Nhật Bản đã đi đến khẳng định: “Không một nước nào có thể tiến triển được mà lại xem thường quá khứ của mình. Quá khứ áp đặt tiến trình phát triển tiếp theo của một đất nước… Các chính sách kinh tế thiếu sự nhìn nhận lịch sử chẳng khác gì những trò cực kỳ phiêu lưu. Một chính sách tỏ ra là thành công đối với Nhật Bản lại có thể bộc lộ là vô dụng ở Anh, và ngược lại, bởi vì giữa các nước có những sự khác biệt về tính cách, lối ứng xử của nhân dân và mọi đặc tính văn hóa khác do quá khứ để lại”

  Trả lờiXóa
 125. Xưa nay, nói đến sự nhìn nhận và đánh giá truyền thống, người ta thường xuất phát từ nhiều cơ sở khác nhau. Phải xác định đúng chỗ đứng trong hiện tại, tức là phải xuất phát từ yêu cầu của việc xây dựng một xã hội công nghiệp, hiện đại để nhìn nhận truyền thống và lựa chọn truyền thống. Có như vậy, chúng ta mới có thể biến truyền thống thành một động lực của xã hội hiện đại. Hơn nữa, quá trình kế thừa và phát huy truyền thống nói chung cần phải được tiến hành theo những phương pháp tiếp thu một cách khoa học thì mới đem lại hiệu quả thiết thực.

  Trả lờiXóa
 126. bông hồng thời gian00:21 19 tháng 2, 2014

  Chúng ta phải xuất phát từ một xã hội hiện đại thì mới thấy rõ được bộ mặt truyền thống, từ kết cấu sự vận động đến khả năng mà nó có thể đạt được trong các điều kiện lịch sử xác định. Chẳng hạn, nếu xem xã hội Việt Nam hiện đại là sự phát triển lên từ xã hội truyền thống thì hiểu được xã hội Việt Nam ngày nay là điều kiện để thấy rõ truyền thống của mình hãy phát huy những truyền thống đó để nó sẽ trở thành một nét đặc trưng một động lực cho chúng ta.

  Trả lờiXóa
 127. Vùng quê yên bình00:25 19 tháng 2, 2014

  Phải kế thừa có phê phán văn hoá truyền thống, không bê nguyên si văn hoá truyền thống mà cần có sự gạt bỏ, lọc bỏ, vượt qua những hạn chế lịch sử của văn hoá truyền thống, nghĩa là chỉ tiếp thu những tinh hoa, những hạt nhân hợp lý của nó để làm phong phú thêm nền văn hoá đương đại và phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển. phải nâng cao những gì đã được kế thừa từ truyền thống lên ngang tầm thời đại mới ở một trình độ mới, bằng cách bổ sung thêm những tư tưởng mới, thổi thêm sinh khí của thời đại mới cho phù hợp với hoàn cảnh hiện đại và mới tiếp tục phát huy tác dụng trong điều kiện mới.

  Trả lờiXóa
 128. Quá trình kế thừa văn hoá truyền thống phải gắn liền với sự phát triển sáng tạo trong đó kế thừa những yếu tố tích cực chính là tạo tiền đề, tạo động lực cho sựphát triển và sáng tạo. Điều này cho phép tạo ra nền văn hoá mới vừa mang bản sắc dân tộc, vừa mang tính thời đại, đồng thời còn tạo ra môi trường thuận lợi để hoà nhập vào nền văn hoá thế giới. Hãy nên biết phát huy những giá trị văn hóa của cha ông ta để lại để kết tạo ra một nền văn hóa có bản sắc riêng của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 129. Trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, hầu như nước nào cũng đứng trước thử thách của phát triển. Chúng ta chủ trương tìm kiếm con đường phát triển riêng phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa truyền thống của riêng mình. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là hiện tượng mới ở nước ta. Để nhiệm vụ đó được tiến triển nhanh chóng, chúng ta cần phải ra sức kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc đã được hình thành và hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

  Trả lờiXóa
 130. Sự nghiệp đổi mới của chúng ta diễn ra trong thời đại mở cửa và hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, trong đó có đời sống văn hóa. Mở cửa và hội nhập về văn hóa là quá trình giao lưu, học hỏi, là quá trình “cho” và “nhận” các giá trị văn hóa, tinh thần giữa các dân tộc. Chỉ có đứng vững trên những quan điểm phương pháp luận khoa học, chúng ta mới kế thừa và phát huy mạnh mẽ những giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp của dân tộc, góp phần quan trọng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 131. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta khẳng định: Phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Đảng ta đã xác định, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội mới mà chúng ta xây dựng. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chính là xây dựng tư tưởng, đạo đức và lối sống mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

  Trả lờiXóa
 132. Cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng quan hệ quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa, lối sống của nhân dân nước ta đã có những biến đổi đáng kể. Mức sống của nhân dân được cải thiện đã tạo điều kiện để phát triển các nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của cá nhân và cộng đồng. Những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đã củng cố lòng tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh những điều này thì hiện nay đã có rất nhiều những luồng văn hóa mới không phù hợp với nhân dân ta đã du nhập vào và gây ra những tác hại vô cùng xấu cho nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 133. Một điều đáng mừng là hàng loạt các giá trị mới được hình thành, góp phần làm đa dạng và phong phú lối sống của các tầng lớp nhân dân. Sự tác động của quá trình phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho các cá nhân, các nhóm xã hội năng động, cởi mở và giàu khả năng thích nghi với biến đổi của môi trường trong nước và quốc tế. Giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng cũng tạo điều kiện cho nhân dân tiếp thu các giá trị tốt đẹp trong lối sống của các dân tộc khác để bổ sung cho mình. Tuy nhiên nó cũng đang là thách thức lớn đối với những truyền thống văn hóa của dân tộc ta trong tình hình hiện nay.

  Trả lờiXóa
 134. Do chúng ta đã không có những biện pháp cụ thể để giải quyết những vấn này và đã tạo ra một khuyết điểm nổi bật là tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống chưa được ngăn chặn, nhiều mặt còn diễn biến phức tạp và trầm trọng hơn, công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa đạt yêu cầu, trong khi đó, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, kỷ cương xã hội không nghiêm đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân, gây bức xúc trong đời sống xã hội

  Trả lờiXóa
 135. Vấn đề lối sống và xây dựng lối sống hiện nay cũng đang đặt ra những thách thức mới, đặc biệt là vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng lối sống mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Hiện tượng suy thoái đạo đức, lối sống đã và đang diễn ra phức tạp. Những biểu hiện của nó ngày càng rõ nét hơn và đến mức không thể không quan tâm. Lối sống thực dụng, tham nhũng, lãng phí có xu hướng gia tăng, gây nhức nhối đời sống xã hội.

  Trả lờiXóa
 136. Các thế lực thù địch luôn lợi dụng các thế lực bên ngoài để gây sức ép cho Việt Nam. Đáng chú ý, gần đây, trong báo cáo nhân quyền năm 2009, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền ở Việt Nam khi cho rằng: Chính phủ Việt Nam gia tăng đàn áp những người hoạt động chính trị, nhà báo, các blogger, hạn chế quyền tự do ngôn luận, đi lại, lập hội, tự do tôn giáo; cho rằng “hệ thống tư pháp ở Việt Nam bị bóp méo”, “Việt Nam tăng cường đàn áp những người bất đồng chính kiến”, can thiệp quyền tự do của công dân; hạn chế thành lập các công đoàn độc lập của người lao động; tình trạng tham nhũng gia tăng, tồn tại nạn bạo hành…”

  Trả lờiXóa
 137. Vùng quê yên bình01:50 19 tháng 2, 2014

  Dù tiếp cận công nghiệp hóa, hiện đại hóa dưới góc độ nào thì vấn đề đặt ra là không thể không gắn nó với việc kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc. Hơn nữa, sự phát triển của một xã hội, không bao giờ chỉ dừng lại ở sự tăng trưởng về kinh tế, mà phải diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Nó phải được thể hiện ở toàn xã hội cũng như trong từng cá nhân. Và như vậy, xét trên phương diện phát triển toàn diện xã hội, thì vấn đề kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  Trả lờiXóa
 138. Văn hóa Việt Nam là sự tổng hòa các giá trị văn hóa của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Trong đó, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa mang bản sắc riêng. Sự đa dạng được đặt trên nền tảng của sự thống nhất và đoàn kết chính là nét đặc trưng cơ bản, đồng thời cũng là giá trị cao cả mà các thế hệ người Việt hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ và phát huy. Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách con người. Xây dựng Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 139. Việt Nam là một đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời và là một quốc gia đa dân tộc. 54 dân tộc là 54 sắc màu văn hoá tạo nên nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Mỗi dân tộc được phân bố ở các vùng miền của Tổ quốc và có giá trị truyền thống, sắc thái văn hoá riêng. Việc kế thừa, phát triển sắc thái, giá trị văn hoá các dân tộc có ý nghĩa làm phong phú thêm nền văn hoá Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 140. Văn hoá là một lĩnh vực rộng lớn có liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội, ở mọi thời đại, mọi giai đoạn lịch sử. Văn hoá được coi là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của một quốc gia dân tộc. Văn hoá của môt dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc và nét văn hoá riêng của dân tộc ấy. Bản sắc dân tộc thể hiện trong giá trị văn hoá của dân tộc, nó biểu hiện cho sự định hướng và lựa chọn trong hành động của con người. Vì thế, vấn đề kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 141. Vấn đề kế thừa trong sự phát triển của văn hóa được các nhà nghiên cứu xem như là một phạm trù mang tính quy luật, đây là nhân tố làm nên đặc thù bản sắc văn hóa, vẻ đẹp và sức mạnh truyền thống của một dân tộc, ngày nay nó còn là động lực phát triển kinh tế xã hội, là vấn đề chính trị của quốc gia và dân tộc, trong quá trình đưa đất nước hội nhập vào xu hướng phát triển của thời đại. Nếu như chúng ta không biết gìn giữ cũng như phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ mất hết đi những truyền thống văn hóa của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 142. Trong đời sống hàng ngày, nhu cầu thường trực về thưởng thức và sáng tạo văn hóa của xã hội là vô tận, đó cũng chính là nguồn nuôi dưỡng cho các giá trị văn hóa có sức sống vĩnh hằng. Vì “cái gì có thể mất đi nhưng văn hóa còn lại mãi mãi với thời gian”. Sự tiếp biến, tồn tại và phát triển không ngừng của các giá trị văn hóa trong lịch sử chính là đặc thù cơ bản, là bản chất và quy luật của kế thừa biện chứng của văn hóa.

  Trả lờiXóa
 143. Văn hóa vừa là sản phẩm sáng tạo của con người, vừa là môi trường nhân tạo để nuôi dưỡng đời sống vật chất và tinh thần của con người. Cùng với thiên nhiên thứ nhất do tạo hóa tạo nên, văn hóa trở thành môi trường sống của con người, văn hóa được nhìn nhận là động lực của sự tiến bộ xã hội. Cần phải khắc phục nhận thức phiến diện về văn hóa, đồng nhất văn hóa với một vài hoạt động thuộc lĩnh vực tinh thần như: âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh…. và xem nhẹ vai trò, chức năng xã hội của nó.

  Trả lờiXóa
 144. Phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Những giá trị này đã được giữ gìn, bảo lưu sáng tạo, và phát huy qua các thế hệ trở thành truyền thống văn hóa dân tộc, là cơ sở để liên kết xã hội và liên kết các thế hệ, tạo nên sức sống bất diệt của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 145. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, truyền thống yêu nước và đại đoàn kết dân tộc đóng vai trò nền tảng và là động lực để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu, truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc, bổ sung vào đó những nội dung mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là yêu cầu hàng đầu đối với việc xây dựng nền văn hóa hiện nay.

  Trả lờiXóa
 146. Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đâm đà bản sắc dân tộc là một yêu cầu cần thiết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phương hướng phát triển này vừa giữ gìn và phát huy được bản sắc và bản lĩnh văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển không ngừng, đạt tới trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới.

  Trả lờiXóa
 147. Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại có sự thống nhất hữu cơ giữa tính tiên tiến và tính đậm đà bản sắc dân tộc. Trình độ tiên tiến của nền văn hóa không mâu thuẫn với bản sắc văn hóa dân tộc, hai đặc tính thống nhất biện chứng với nhau, tác động qua lại và quy định lẫn nhau.

  Trả lờiXóa
 148. Nền văn hóa tiên tiến trước hết là nền văn hóa yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối qhệ hài hoà giữa tự nhiên với cá nhân và cộng đồng, giữa tự nhiên với xã hội. Thế nên cần phải biết phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc ta để cho nó trở thành những nét đặc trưng riêng của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 149. Tính nhân văn thể hiện ở ngay trong mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mà Đảng ta đã đề ra. Đây là nền văn hóa hướng tới đấu tranh, giải phóng cho con người, trước hết là nhân dân lao động khỏi sự áp bức, bóc lột về phương diện giai cấp, dân tộc và xã hội; phấn đấu để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ nhiều hơn những thành tựu văn hóa của dân tộc và nhân loại.

  Trả lờiXóa
 150. “Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

  Trả lờiXóa
 151. Tính dân chủ của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn liền với chế độ chính trị - xã hội tiến bộ “của dân, do dân và vì dân”. Nền văn hóa này khai thác động lực dân chủ trong nhân dân, tạo điều kiện để phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân và cộng đồng, đề cao trách nhiệm của công dân trước nhân dân, dân tộc và thời đại. Tính chất dân chủ của nền văn hóa thống nhất với việc đề cao ý thức công dân, đề cao trật tự kỷ cương xã hội và thống nhất giữa quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trước pháp luật.

  Trả lờiXóa
 152. Nền văn hóa tiên tiến phản ánh trình độ phát triển cao mang tính hiện đại, cập nhật với thành tựu văn hóa chung của khu vực và cộng đồng quốc tế. Bên cạnh hệ tư tưởng tiên tiến là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các thành tố khác của nền văn hóa Việt Nam cũng phải được hiện đại hóa. Cần phải phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, nâng cao trình độ dân trí, khả năng chiếm lĩnh và sử dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

  Trả lờiXóa
 153. bông hồng thời gian01:17 20 tháng 2, 2014

  Nền văn hóa mới phải tập trung xây dựng những phẩm chất mới, xây dựng đạo đức, lối sống của con người Việt Nam hiện đại ngang tầm với công cuộc đổi mới. Mặt khác, nền văn hóa Việt Nam phải tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những vấn đề đặt ra trong xu thế toàn cầu hóa, khẳng định bản lĩnh và bản sắc dân tộc trong giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế.

  Trả lờiXóa
 154. Bản sắc văn hoá dân tộc là những yếu tố độc đáo, đặc sắc của một nền văn hóa, biểu hiện “đặc tính dân tộc”, “cốt cách dân tộc”, tạo nên sức mạnh cố kết, duy trì và phát triển đời sống của dân tộc, là bộ “gen” bảo tồn của dân tộc, là các giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, truyền thống, bản lĩnh, phẩm chất, tâm hồn, lối sống, cách cảm, chách nghĩ, khát vọng và biểu tượng riêng của mỗi quốc gia, dân tộc.

  Trả lờiXóa
 155. Bản sắc văn hóa dân tộc là dấu hiệu cơ bản để phân biệt nền văn hóa của dân tộc này với dân tộc khác, quốc gia này với quốc gia khác. Bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện tập trung trong truyền thống văn hóa dân tộc. Truyền thống văn hóa là các giá trị do lịch sử truyền lại, được các thế hệ sau kế thừa gìn giữ và phát huy trong thời đại của mình, tạo nên dòng chảy liên tục của lịch sử văn hóa.

  Trả lờiXóa
 156. Nhà nước ta cũng đã có những chủ trương chính sách để có thể giải quyết được vấn đề này. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) ra đời đáp ứng đúng yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng của nhân dân, đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được xã hội nhiệt tình hưởng ứng thực hiện, gắn kết chặt chẽ hơn văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và tạo nên những thành tựu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... của đất nước.

  Trả lờiXóa
 157. tiểu yêu yêu01:26 20 tháng 2, 2014

  Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới được củng cố và nâng cao. Tính chủ động, sáng tạo, tính tích cực xã hội của nhân dân bước đầu được phát huy; dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được mở rộng. Sự tham gia tích cực, tự giáccủa nhân dân vào các hoạt động văn hóa, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã tạo được chuyển biến bước đầu và tiền đề rất quan trọng để văn hóa nước nhà tiếp tục phát triển đúng hướng và vững chắc.

  Trả lờiXóa
 158. tiểu yêu yêu01:27 20 tháng 2, 2014

  Văn hóa trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, từng bước gắn bó chặt chẽ hơn với các nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Các giá trị văn hóa ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò tích cực và khả năng tác động mạnh vào các lĩnh vực của đời sống. Những nét mới trong chuẩn mực văn hóa và trong nhân cách con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng bước được hình thành.

  Trả lờiXóa
 159. So với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, trước những biến đổi ngày càng phong phú trong đời sống xã hội những năm gần đây, những thành tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ để tác động có hiệu quả đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có một số mặt nghiêm trọng hơn, tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước, niềm tin của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 160. Sự phát triển của văn hóa chưa đồng bộ và tương xứng với tăng trưởng kinh tế, thiếu gắn bó với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa tạo được chuyển biến rõ rệt. Môi trường văn hóa còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, sự lan tràn của các sản phẩm và dịch vụ văn hóa mê tín dị đoan, độc hại, thấp kém, lai căng...

  Trả lờiXóa
 161. Sản phẩm văn hóa và các dịch vụ văn hóa ngày càng phong phú nhưng vẫn rất thiếu những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng tích cực và sâu sắc trong đời sống. Có biểu hiện lúng túng, hữu khuynh trong cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng tư tưởng trong lý luận - phê bình và sáng tác, trước những tác động ngày càng phức tạp của quá trình hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa.

  Trả lờiXóa
 162. Trong xã hội ngày nay thì xu hướng "thương mại hóa", chạy theo thị hiếu thấp kém trong một bộ phận báo chí, xuất bản, hoạt động văn hóa nghệ thuật chưa được ngăn chặn có hiệu quả, đã làm giảm sút, hạ thấp các chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ của văn hóa. Vậy nên cần phải có những biện pháp quản lí cũng như các chủ trương để vấn đề này không còn tồn tại những điểm xấu điểm đen này.

  Trả lờiXóa
 163. Vùng quê yên bình01:33 20 tháng 2, 2014

  Việc xây dựng thể chế văn hóa, các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách trên lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là chính sách về quan hệ giữa kinh tế và văn hóa còn chậm, chưa đổi mới, thiếu đồng bộ, làm hạn chế tác dụng của văn hóa đối với các lĩnh vực quan trọng của đời sống đất nước. Vậy nên cần có những sự cải cách những sự thay đổi và nghiên cứu vấn đề này một cách cụ thể hơn có những biện pháp thiết thực hơn nữa để nó thật sự hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 164. Tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn, lạc hậu về đời sống văn hóa - tinh thần ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng căn cứ cách mạng trước đây vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả. Khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, khu vực, tầng lớp xã hội tiếp tục mở rộng. Cần có những đợt những chính sách để có thể đảm bảo được sản phẩm văn hóa tốt sẽ đến được với tất cả mọi người cũng như phát huy được những truyền thống văn hóa của vùng miền.

  Trả lờiXóa
 165. Nhận thức trong Đảng từ Trung ương đến cấp ủy các cấp về vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa chưa thật đầy đủ, các quan điểm chỉ đạo, phương hướng phát triển và các nhiệm vụ của văn hóa được xác định trong Nghị quyết chưa được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, việc tổ chức thực hiện còn thiếu tập trung, chưa đồng bộ, không kiên quyết. Nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy nhà nước chưa được triển khai tích cực, có nơi còn bị xem nhẹ; không ít cán bộ, đảng viên chưa nêu được tấm gương văn hóa cho quần chúng.

  Trả lờiXóa
 166. Trong tổ chức thực hiện, năng lực và tầm lãnh đạo văn hóa của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể còn nhiều hạn chế. Chậm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương lớn, bị động trước những khuynh hướng mới xuất hiện và một số biến đổi phức tạp trên lĩnh vực văn hóa. Chưa có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tài năng, nâng cao năng lực của những người hoạt động, sáng tạo văn hóa; coi nhẹ cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật; chưa xây dựng được cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp để phát triển văn hóa trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 167. Trong một bộ phận đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, báo chí và xuất bản có những biểu hiện xa rời đời sống, lúng túng trong định hướng sáng tạo và hoạt động nghiệp vụ, chạy theo chủ nghĩa thực dụng, chiều theo thị hiếu thấp kém đã tạo ra một số sản phẩm văn hóa chất lượng thấp, thậm chí sai trái. Thế nên cũng cần có những biện pháp để quản lí vấn đề này một cách hiệu quả hơn.

  Trả lờiXóa
 168. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đánh giá: “Văn hoá phát triển chưa tương xứng với kinh tế. Quản lý văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản còn thiếu chặt chẽ. Môi trường văn hoá bị xâm hại, lai căng, thiếu lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục, các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ độc hại làm suy đồi đạo đức, nhất là trong thanh thiếu niên, rất đáng lo ngại”. Thế nên muốn xây dựng được một nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thì cần phải loại trừ được những khuyết điểm này.

  Trả lờiXóa
 169. Cần phải củng cố và tiếp tục xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú, đa dạng. Đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng nếp sống văn hoá trong các gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi mặt đời sống, được thể hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác, quan hệ hằng ngày của cộng đồng và từng con người, tạo sức đề kháng đối với các sản phẩm độc hại.

  Trả lờiXóa
 170. Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống có văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục, bạo lực, gây rối trật tự công cộng, mại dâm, ma tuý, cờ bạc... Sớm có chiến lược quốc gia về xây dựng gia đình Việt Nam, góp phần giữ gìn và phát triển những giá trị truyền thống của văn hoá, con người Việt Nam, nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

  Trả lờiXóa
 171. Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá ở các cấp, đồng thời có kế hoạch cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số công trình văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao hiện đại ở các trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của đất nước. Xã hội hoá các hoạt động văn hoá, chú trọng nâng cao đời sống văn hoá ở nông thôn, vùng khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, các nhóm xã hội, giữa đô thị và nông thôn.

  Trả lờiXóa
 172. Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá truyền thống, cách mạng. Tiếp tục phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu chất nhân văn, dân chủ, vươn lên hiện đại, phản ánh chân thật, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, khẳng định cái đúng, cái đẹp, đồng thời lên án cái xấu, cái ác.

  Trả lờiXóa
 173. Khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm những phương thức thể hiện và phong cách nghệ thuật mới, đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh, đa dạng và bồi dưỡng lý tưởng, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. Khắc phục yếu kém, nâng cao tính khoa học, sức thuyết phục của hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần hướng dẫn sự phát triển của sáng tạo văn học, nghệ thuật, từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 174. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  Trả lờiXóa
 175. Phát triển hệ thống thông tin đại chúng.Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất nước; khắc phục xu hướng thương mại hoá, xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí, xuất bản.Cần phải đưa được những giá trị văn hóa cũng như tinh hoa văn hóa của dân tộc cũng như thế giới đến với mọi người.

  Trả lờiXóa
 176. Để có thể bảo vệ được những truyền thống tinh hoa văn hóa của dân tộc thì phải hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của dân tộc. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hoá, văn nghệ, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá với phát triển du lịch và hoạt động thông tin đối ngoại nhằm truyền bá sâu rộng các giá trị văn hoá trong công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và người nước ngoài.

  Trả lờiXóa
 177. Hiện nay đã có rất nhiều những truyền thống văn hóa những di tích lích sử... đang bị mai một hư hỏng đi. Vậy nên cần xây dựng và thực hiện các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số. Xây dựng và thực hiện các chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ những người hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

  Trả lờiXóa
 178. Cần phải tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ hoạt động báo chí, xuất bản vững vàng về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ và có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ mới. Rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới báo chí, xuất bản trong cả nước theo hướng tăng cường hiệu quả hoạt động, đồng thời đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất - kỹ thuật theo hướng hiện đại.

  Trả lờiXóa
 179. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hoá. Đổi mới, tăng cường việc giới thiệu, truyền bá văn hoá, văn học, nghệ thuật, đất nước, con người Việt Nam với thế giới. Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, báo chí, xuất bản. Xây dựng một số trung tâm văn hoá Việt Nam ở nước ngoài và trung tâm dịch thuật, quảng bá văn hoá Việt Nam ra nước ngoài.

  Trả lờiXóa
 180. Tiếp thu những kinh nghiệm tốt về phát triển văn hoá của các nước, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc của nước ngoài với công chúng Việt Nam. Thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả các sản phẩm văn hoá. Xây dựng cơ chế, chế tài ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hoá sự xâm nhập và tác hại của các sản phẩm đồi trụy, phản động; bồi dưỡng và nâng cao sức đề kháng của công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

  Trả lờiXóa
 181. Vấn đề nghiên cứu các giải pháp phát huy yếu tố tích cực, xoá bỏ các yếu tố tiêu cực, kìm hãm sự phát triển là yêu cầu cấp bách nhưng cũng đầy khó khăn. Cấp bách vì “mệnh lệnh” từ thực tiễn hàng ngày đang đòi hỏi như vậy. Khó khăn vì phải tìm ra cơ sở khoa học, định hướng cho các giải pháp phát huy các yếu tố tích cực, xoá bỏ yếu tố tiêu cực, phải giải quyết được các mối quan hệ giữa “Truyền thống và đổi mới”, giữa “cổ truyền và hiện đại”. Muốn vậy cần phải phân biệt và nhận diện các yếu tố tích cực, cũng như các yếu tố tiêu cực trong văn hoá truyền thống. Trên cơ sở “nhận diện” đề xuất cả chính sách, giải pháp thực thi hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

  Trả lờiXóa
 182. Văn hoá như dòng sông cuộn chảy, vừa tiếp thu các dòng chảy từ thượng nguồn vừa tiếp nhận muôn ngàn con suối chi lưu đổ về. Vì vậy văn hoá luôn biến đổi hình thành. Văn hoá hình thành trong thời gian là sự kế thừa, bồi đắp từ ngọn nguồn truyền thống. Văn hoá hình thành các yếu tố văn hoá mới trong không gian là sự giao lưu văn hoá . Kế thừa, phát huy văn hoá truyền thống cũng như giao lưu văn hoá là quy luật vận động của văn hoá . Vấn đề kế thừa phát huy các yếu tố văn hoá tích cực là tất yếu khách quan. Nhưng quan trọng hơn là biện pháp kế thừa bảo tồn ra sao cho phù hợp với cuộc sống hiện tại.

  Trả lờiXóa
 183. Trong những năm gần đây, cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, đã diễn ra sự "phục hưng" trong lĩnh vực văn hoá. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống như quan hệ trong gia đình, làng xóm, lễ hội, phong tục tập quán có lúc bị xem thường đang dần dần được khôi phục. Mặc dù vậy, kinh tế thị trường với khuynh hướng "thương mại hoá", với sự xáo trộn hơn về bậc thang giá trị, sự phục hồi những hủ tục . cũng đang tác động ráo riết. Hơn lúc nào hết, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống đang trở nên ngày càng bức thiết và đây không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 184. "một môn học về văn hoá dân tộc với mấy chục tiết trong nhà trường chỉ là những hạt mưa, trong khi thông tin ngoài xã hội hàng ngày là những cơn lũ: thử điểm xem trên các phương tiện thông tin đại chứng hàng ngày có bao nhiêu fim, bài có nội dung giáo dục về văn hoá dân tộc và có bao nhiêu vụ án đầy tình tiết giật gân và bạo lực. Việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống phải dựa trên nguyên tắc lựa chọn và duy trì nguyên vẹn những cái gì? Cái gì cần dẹp bỏ? Cái gì cần bổ sung, làm mới?

  Trả lờiXóa
 185. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần phải vững vàng về tư tưởng chính trị, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; có ý thức bảo vệ và xây dựng cộng đồng dân cư; có tinh thần học tập, lao động sáng tạo, thi đua yêu nước, đoàn kết giúp đỡ nhau; phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, một lòng một dạ tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đây là những nhân tố góp phần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức và giành được những thành tựu quan trọng trong xây dựng quê hương, đất nước.

  Trả lờiXóa
 186. Phương hướng chung sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cồng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo nên trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc CNXH.

  Trả lờiXóa
 187. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta khẳng định: Phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Đảng ta đã xác định, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội mới mà chúng ta xây dựng. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chính là xây dựng tư tưởng, đạo đức và lối sống mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

  Trả lờiXóa
 188. Mức sống của nhân dân được cải thiện đã tạo điều kiện để phát triển các nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của cá nhân và cộng đồng. Những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đã củng cố lòng tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng loạt các giá trị mới được hình thành, góp phần làm đa dạng và phong phú lối sống của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên vẫn cần phải biết kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 189. Sự tác động của quá trình phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho các cá nhân, các nhóm xã hội năng động, cởi mở và giàu khả năng thích nghi với biến đổi của môi trường trong nước và quốc tế. Giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng cũng tạo điều kiện cho nhân dân tiếp thu các giá trị tốt đẹp trong lối sống của các dân tộc khác để bổ sung cho mình. Những mặt hạn chế của lối sống nông thôn đang từng bước được khắc phục để phù hợp với xã hội đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Trả lờiXóa
 190. Vấn đề lối sống và xây dựng lối sống hiện nay cũng đang đặt ra những thách thức mới, đặc biệt là vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng lối sống mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Hiện tượng suy thoái đạo đức, lối sống đã và đang diễn ra phức tạp. Những biểu hiện của nó ngày càng rõ nét hơn và đến mức không thể không quan tâm. Lối sống thực dụng, tham nhũng, lãng phí có xu hướng gia tăng, gây nhức nhối đời sống xã hội.

  Trả lờiXóa
 191. Vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và việc xây dựng lối sống là vấn đề đã được nhiều tập thể, nhiều nhà khoa học nước ta và nước ngoài quan tâm, nghiên cứu ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên dường như nó vẫn chưa thực sự hiệu quả chưa thực sự mang lại được những lợi ích và đang đạt ra cho Nhà nước ta nhiều thách thức nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Vậy nên trước những yêu cầu đặt ra thì cần phải có những chủ trương chính sách cũng như những công trình nghiên cứu hiệu quả hơn để có thể kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 192. Việc kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại là một trong những việc làm cần có được sự vào cuộc của cả cộng đồng. Đây là một trong những vấn đề phong phú, phức tạp đòi hỏi phải tiếp tục được nghiên cứu cả chiều rộng lẫn chiều sâu để có thể có được những giải pháp những biện pháp thật sự hiệu quả mang lại lợi ích hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 193. Khái niệm văn hóa là khái niệm động và mở. Ngày nay, không ai phủ nhận tính đa dạng và phức tạp của khái niệm văn hóa. Bởi lẽ, văn hóa không còn giới hạn trong khuôn khổ của một khoa học mà là sự “hỗn loạn”, sự đa chiều (Pluraliseme) của nhiều khoa học. Điều này đã dẫn đến việc có quá nhiều quan niệm khác nhau về văn hóa ở cả Phương Đông lẫn Phương Tây. Thế nên chúng ta cần phải biết gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hóa đặc trưng của dân tộc không để cho nó bị mai một đi.

  Trả lờiXóa
 194. Có thể nói ở mọi thời đại, trong mọi giai đoạn lịch sử, văn hóa luôn là yếu tố có vai trò to lớn, tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội. Văn hóa được coi là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của một quốc gia dân tộc. Văn hóa khắc họa bản sắc và phương thức tồn tại của một cộng đồng, khiến cộng đồng ấy có một đặc thù riêng. Vậy nên cần phải biết cách gìn giữ và phát huy những nét đặc trưng riêng đó không để cho nó bị mai một hay bị lãng quên bởi những luồng văn hóa mới.

  Trả lờiXóa
 195. Có thể xem đặc trưng văn hóa mang bản sắc dân tộc. Và yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định nhất của một nền văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc là cái “hồn”, là sức sống nội sinh, là cái thẻ căn cước của mỗi dân tộc, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Từ đó, mỗi dân tộc có thể biểu lộ một cách trọn vẹn nhất sự hiện diện của mình trong quá trình giao lưu và hội nhập. Vì vậy, vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Và bản sắc dân tộc là cụm từ được dùng nhiều nhất trong thập kỷ này.

  Trả lờiXóa
 196. Việt Nam là một đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời và không ai có thể phủ nhận được sức mạnh và giá trị trường tồn của nền văn hóa ấy. Việt Nam cũng là một quốc gia đa dân tộc và hơn 54 dân tộc là hơn 54 sắc màu văn hóa tạo nên nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Mỗi dân tộc được phân bố ở các vùng miền của Tổ quốc và có giá trị truyền thống, sắc thái văn hóa riêng. Việc gìn giữ, kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc có ý nghĩa làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 197. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đề cao vai trò của văn hóa và phát huy vai trò to lớn của văn hóa - xã hội. Văn hóa luôn được đặt lên hàng đầu và là một trong những yếu tố không thể thiếu trong việc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại của Đảng. Cụ thể nhất đó chính là trong những năm gần đây, Đảng ta rất chú trọng đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số.

  Trả lờiXóa
 198. Nền văn minh ở miền núi phải được xây dựng trên cơ sở mỗi dân tộc phát huy bản sắc văn hóa của mình, vừa tiếp thu tinh hoa của các dân tộc khác và góp phần phát triển văn hóa chung của cả nước, tạo ra sự phong phú đa dạng trong nền văn minh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vì vậy, việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nói riêng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng để thực hiện mục tiêu: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

  Trả lờiXóa
 199. Đặc điểm, vai trò của bản sắc văn hoá Việt Nam trong đời sống hiện nay, đặc biệt là đời sống văn hoá khi đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động hội nhập vào xu thế toàn cầu hoá là một trong những vấn đề cần phải được nghiên cứu xem xét một cách kĩ lưỡng để có những cách để văn hóa mang lại những lợi ích nhất cho cuộc sống của chúng ta cũng như không để cho nó bị mai một đi.

  Trả lờiXóa
 200. Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế tri thức. Sự phát triển của một quốc gia được đánh giá bằng sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật, sự thành bại của một quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào việc ứng dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên, sức mạnh tiềm tàng, to lớn tạo nên sức sống mãnh liệt cho dân tộc không thể thiếu đó là giá trị đạo đức truyền thống. Đạo đức truyền thống được xem là thang giá trị tinh thần cao nhất, dòng chảy xuyên suốt trong tiềm thức con người, việc giữ gìn và phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc luôn được đề cao.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ