Nhãn

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Mãi mãi niềm tin son sắt với Đảng

Hoa NắngĐảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã lãnh đạo toàn dân tộc đoàn kết, đấu tranh kiên cường bất khuất, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.  Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cuộc  kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và đi lên CNXH.

Từ tình hình thực tiễn Đảng ta đã quán triệt nguyên tắc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; coi cách mạng và đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, kiên quyết dựa vào dân, lấy ý kiến nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân làm cơ sở quan trọng cho mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Trong quá trình tiến hành cách mạng, chúng ta đã không ít lần gặp khó khăn tưởng chừng khó vượt qua, như công cuộc chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, cách mạng nước ta ở thế “Ngàn cân treo sợi tóc”; và cũng tương tự, năm 1986 khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế đang đứng bên bờ vực thẳm, song Đảng ta đã mạnh dạn đổi mới tư duy lý luận, nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật và có những quyết sách phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy sức sáng tạo, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi toàn diện, vượt bậc “Một ngày bằng hai mươi năm”.

Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, vị thế nước ta ngày càng được nâng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có cả những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cấp cao, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...” đã bắt đúng bệnh của Đảng ta. Đó là cơ sở quan trọng giúp cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh giữ vừng niềm tin mà nhân dân giành cho.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã kiểm điểm một cách sâu sắc, phát huy tinh thần “Tự chỉ trích” đấu tranh thẳng thắn, nêu cao tinh thần “Tự phê bình và phê bình” nghiêm túc chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, tồn tại và có biện pháp sửa chữa khắc phục, có những biện pháp chủ yếu để tháo gỡ khó khăn cho đất nước; thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, khiến lòng dân háo hức và mong đợi khôn nguôi.

 

0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ