Nhãn

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tiến Tân
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng và cấp bách. Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Đo đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân vào Đảng.

Xuất phát từ những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, đặc biệt là đạo đức mác-xit. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, người cộng sản, người thầy của cách mạng Việt Nam đã đi xa nhưng Người đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng đó là tư tưởng đạo đức cách mạng, luôn mang tính thời đại. Trong di sản Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta niều tác phẩm, bài viết cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu noi theo.

1 Nhận Xét :

  1. thanh niên chúng ta phai ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ