Nhãn

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Thế Nào là Dân Chủ?

Tuệ Mẫn


1images


Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp


Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ có nghĩa là “Dân là chủ, Chính phủ là đầy tớ”. Hồ Chí Minh cho rằng : “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ vững đạo đức công dân…”.  Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Đảng và Nhà nước ta phải thực hành dân chủ. Người khẳng định :

“Nước ta là nước dân chủ


Bao nhiêu lợi ích đều vì dân


Bao nhiêu quyền hạn đều của dân


Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân


Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.


Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.


Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.


Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân."


( Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2000, tập 5, trang 618.)


Như vậy, nước ta một nước dân chủ là nước mà quyền lực thuộc về quần chúng nhân dân, quần chúng nhân dân có quyền cử ra bộ máy chính quyền, các đoàn thể điển hình như các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Các buổi tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân, trả lời những thắc mặc của nhân dân...


Đảng Cộng Sản Việt Nam từ nhân dân mà ra, bảo vệ quyền và lợi ích của quần chúng nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi thời đại luôn là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn Dân ta. Đảng cộng sản Việt Nam cùng đông đảo quần chúng nhân dân đã đứng lên giành độc lập tự do cho dân tộc, đưa đất nước đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa, đây là một sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là sự lựa chọn của đông đảo quần chúng nhân dân ta.


Ngay khi vừa dành được chính quyền tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân bằng cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức vào năm 1946. Đất nước hòa bình, Bắc Nam sum họp một nhà. Nhân dân ta bước vào công cuộc xây dựng đất nước theo hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Bằng việc trao quyền lực về tay quần chúng nhân dân, toàn Đảng, toàn dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn về kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật... giữ vững an ninh, quốc phòng. Đảm bảo cho đất nước ngày càng phát triển.


Như vậy, một nước dân chủ là đất nước mà quyền lực thuộc về quần chúng nhân dân, mọi quyền hạn, mọi lợi ích đều thuộc về quần chúng nhân dân. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đều dựa vào ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân, đều bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân.


Vì vậy, cần phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân ở mọi thời đại. Mỗi người dân chúng ta cần phải thực hiện tốt quyền làm chủ của mình. Để xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.


13 Nhận Xét :

 1. Lương Việt Anh19:05 28 tháng 2, 2013

  Vấn đề là còn rất nhiều người chưa hiểu quyền của mình bao gồm những gì. Chúng ta phải tuyên truyện nhận thức thêm cho họ

  Trả lờiXóa
 2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VIệt Nam là nhà nước của dân , do dân , vì dân. Quyền lực thuộc vế nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 3. đúng như Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ có nghĩa là “Dân là chủ, Chính phủ là đầy tớ”. thử hỏi nước mỹ dân chủ đã được như Việt Nam chưa! mà suốt ngày cứ ca bài ca dân chủ!

  Trả lờiXóa
 4. Dân chủ là vấn đề nóng hiện nay, khi mà các tổ chức phản động tìm cách, dựa vào vấn đề này để chống phá chúng ta

  Trả lờiXóa
 5. dân hcur, hiểu 1 cách dân dã và tường minh chính là nhân dân làm chủ, và thực tế, từ khi Đảng và nhân dân thắng lợi giặc ngoại xâm thì nhân dân thực sự được làm chủ

  Trả lờiXóa
 6. dân chủ là dân làm chủ.mọi chuyện đều do nhân dân quyết định, nhà nước được xây dựng nên là nhà nước của dân do dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 7. Xã hội dân chủ là xã hội mà người dân được tham gia đóng góp và xây dựng những quyết sách lớn của đất nước, và ngay từ khi ra đời xã hội Việt Nam đã thực hiện tốt việc đấy

  Trả lờiXóa
 8. dân chủ thực ra cũng chỉ là mang tính chất tương đối, tất nhiên đảng và nhà nước cũng như toàn xã hội luôn phần đấu để cho mỗi người trong xã hội đề được sống một cách thoải mái nhất, nhưng đúng là cái gì cũng có khuôn khổ của nó, đặc biệt là xã hội vẫn phải luôn được quản lý một cách chặt chẽ

  Trả lờiXóa
 9. thực sự thì dân chủ luôn là một cái đích rất lớn mà đảng cộng sản việt nam và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam luôn muốn hướng tới, trong tình hình hiện nay thì vấn đề dân chủ vẫn rất được coi trọng, nhân dân việt nam đang được sống và sinh hoạt vô cùng thoải mái

  Trả lờiXóa
 10. việc có nhận thức về dân chủ như thế nào còn tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người là như thế nào, nhưng nhìn chung thì cái gì cũng có tính chất tương đối mà thôi, dân chủ không phải là muốn làm gì thì làm, cái gì cũng phải có giới hạn, ở nước nào cũng vậy cả thôi

  Trả lờiXóa
 11. "https://vietnamhumanrightscommitte.wordpress.com", trang này là trang phản động nhỉ? Tìm đọc bài về dân chủ thấy ra nó.

  Trả lờiXóa
 12. về chế độ chính trị, khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội đã được nhân dân ta, mà đại diện cao nhất là Quốc hội thừa nhận và ghi vào Hiến pháp. Khẳng định nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

  Trả lờiXóa
 13. Điều mà chúng ta trước khi bàn phải khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột rằng: Ở Việt nam, người dân được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp một cách tối đa nhất.
  Dân chủ tức là bạn có quyền bày tỏ quan điểm mang tính xây dựng chứ không có nghĩa là được ăn noí một cách tự do thái quá, hoặc tự do chống phá nhà nước. Cần phan biệt rõ bỏi một số kẻ sẽ lợi dụng điều này để chống phá ta.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ