Nhãn

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Vững bước đi theo con đường mà Bác đã chọn

Hoa NắngTrên suốt chặng đường bôn ba qua nhiều châu lục, cuộc sống lao động đầy gian khổ đã không làm Người chùn bước, trái lại, càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nước nồng nàn và mục tiêu giải phóng dân tộc kiên định, thôi thúc Người tranh thủ mọi cơ hội để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa. Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những năm tháng tìm tòi không mệt mỏi về lý luận và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế đã dẫn dắt người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành bất chấp mọi hiểm nguy, đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành nhà hoạt động cách mạng quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc. Với tầm tư duy của thời đại, sớm nhận thức được xu thế phát triển của lịch sử và tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga mở ra, Người đã khám phá ra chân lý "chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ". Khi đọc bản Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người đã vui mừng reo lên "Đây là cái cần cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta". Người nhận thức sâu sắc rằng cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo và con đường phát triển tất yếu của cách mạng giải phóng dân tộc là tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, chỉ có làm cách mạng xã hội chủ nghĩa mới giữ vững và phát huy được những thành quả của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, đó là con đường cách mạng dân tộc dân chủ do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo đánh đổ đế quốc, thực dân, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó tiến lên thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lê nin, thể hiện tính quy luật của sự phát triển lịch sử của xã hội Việt Nam, trở thành quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đó chính là Đường cách mệnh cho dân tộc ta mà Người đã chọn.

Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong suốt hơn 83 năm qua, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nguyện đi theo con đường mà Người đã chọn, đó cũng là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

8 Nhận Xét :

 1. Xã hội chủ nghĩa là xã hội của dân , do dân vì dân, dân làm chủ, vì thế đi theo con dường Bac và Đảng đã chọ là con đường đứng đắn

  Trả lờiXóa
 2. nhân dân ta nguyện theo Đảng theo con đường mà Hồ Chủ Tịch đã chọn!

  Trả lờiXóa
 3. con đường mà chủ tịch hồ chí minh đã chọn cho chúng ta mà chúng ta nguyện đi theo là con đường mang tính tất yếu của lịch sử

  Trả lờiXóa
 4. trong suốt hơn 83 năm qua, Đảng và nhân dân đã cùng nhau vươt qua được biết bao là sống gió, và giờ đây, non sông VIệt Nam đã lớn mạnh hơn rất nhiều, to đẹp hơn rất nhiều, nhưng ở phía trước, tương lai đang chờ chúng ta nhiều thách thức, Đảng và dân cần cố gắng hơn nữa, nỗ lực hon nữa để có thể hoàn thành sứ mênh cách mạng mà Bác đã giao phó " xây dựng nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"

  Trả lờiXóa
 5. Bác đã đem lại ấm no no cho nhân dân, chỉ ra cho đất nước con đường đi đến hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 6. con đường xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho nước Việt Nam nền độc lập sau hàng ngàn năm bị áp bức. và đây là con đường đấu trang duy nhất phù hợp với tình hình Việt Nam

  Trả lờiXóa
 7. Bác đã hy sinh cả cuộc đời này để đi tìm ánh sáng cho Việt Nam, ngày nay, những tinh thần, tư tưởng của Bác luôn là ngọn đuốc soi sáng cho những chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngọn đuốc soi đường cho cách mạng VIệt Nam

  Trả lờiXóa
 8. Sao lại một Đảng ko thể lãnh đạo được đất nước. Quá khứ đã chứng minh rồi và hiện tại cũng đã khẳng định: Đảng Cộng sản là phù hợp nhất với cách mạng Việt nam, dân tộc Việt nam. Khó khăn hiện tại là tình trạng ko chỉ riêng của Việt Nam mà còn của nhiều nước khác, ko thể đổ lỗi cho chế độ Nhất nguyên và độc đảng được

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ