Nhãn

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

ÂM MƯU VÀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA - TƯ TƯỞNG

Phillip Tran


          Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa có nghĩa là: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” [*].

Capture


          Với định nghĩa này, Hồ Chí Minh đã khắc phục được quan niệm phiến diện về văn hóa trong lịch sử và hiện tại, hoặc chỉ đề cập đến lĩnh vực tinh thần, trong văn học nghệ thuật, hoặc chỉ đề cập đến lĩnh vực giáo dục, phản ảnh trình độ học vấn… Trên thực tế, văn hoá bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà loài người đã sáng tạo ra, nhằm đáp ứng sự sinh tồn và cũng là mục đích cuộc sống của loài người.

Như vậy, văn hóa là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần do con người và loài người sáng tạo nhờ lao động và hoạt động thực tiển trong quá trình lịch sử của mình. Văn hóa được hiểu theo 2 nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Đó là văn hóa tinh thần văn hóa vật chất.

Có thể khái quát, tư tưởng là quan điểm ý nghĩ của con người với hiện thực khách quan. Tư tưởng thuộc phạm trù ý thức, là sản phẩm chủ quan của con người. Vì vậy, ý thức như thế nào phụ thuộc vào đối tượng, phản ánh, môi trường xung quanh và trình độ nhận thức, tâm sinh lý của mỗi người. Khi quan điểm được khái quát hóa xây dựng thành một hệ thống lý luận, phản ánh được lợi ích của một giai cấp thì được gọi là hệ tư tưởng của giai cấp đó. Giai cấp nào thống trị xã hội thì hệ tư tưởng của nó cũng thống trị xã hội – hệ tư tưởng thống trị.

Âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta diễn ra trên nhiều phạm vi, gốc độ khác nhau của đời sống xã hội. Trong đó, chúng rất chú trọng tấn công vào lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, coi đây là mặt trận hàng đầu để chống phá quyết liệt, với các nội dung sau:

Một là, tấn công vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, hiến pháp và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Một số đối tượng lợi dụng viết sách, báo, tài liệu và các diễn đàn hội thảo tuyên truyền các quan điểm dân chủ tư sản, các khuynh hướng cơ hội chính trị: đòi từ bỏ mục tiêu XHCN lùi về giai đoạn dân chủ nhân đân, bôi đen CNXH hiện thực, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận lịch sử đấu tranh của Đảng và nhân dân ta, ca ngợi và công khai hô hào đi theo con đường tư sản ... Ngoài ra, chúng còn sử dụng một số người trong nước có tham gia kháng chiến trước đây, nay dao động, bất mãn đòi bác bỏ toàn bộ chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chúng đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều 4 của Hiến pháp; đòi tự do dân chủ vô độ; tố cáo ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tư tưởng người khác chính kiến... Vào những thời điểm Đảng chuẩn bị Đại hội, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối phối hợp cùng lực lượng thù địch bên ngoài, đã biên soạn, tán phát nhiều loại tài liệu chống phá Đảng. Nhà nước... bằng nhiều phương tiện in ấn, sao chụp, truyền dẫn hiện đại đến từng cơ quan, từng nhà dân hoặc cả cán bộ.


Lợi dụng những khuyết tật của ta mà phê phán, lên án, đấu tranh như: tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hội, những vụ án liên quan đến cán bộ vi phạm... để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin trong nhân dân; đáng chú ý là, các phần tử cơ hội chính trị móc nối với số phản động lưu vong tán phát tài liệu, loan tin đồn nhảm, đưa lên mạng Internet những thông tin xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Hai là, chúng phủ định đướng lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta và cho rằng, “kinh tế thị trường” sẽ từng bước làm thay đổi bản chất chế độ XHCN còn chờ thêm ít lâu nữa thì sẽ tới lúc chế độ cộng sản chỉ còn trên danh nghĩa”... Các thế lực thù địch dùng cả lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, đồng thời tập trung phát triển lực lượng và phương tiện ở trong nước, tạo ra sự “tự diễn biến”, sự chống đối mạnh mẽ từ nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân, làm cho nhân tố bên trong phát triển trở thành lực lượng chính trị đối lập.

Ba là, các thế lực cực hữu ở Mỹ và các nước phương Tây, tăng sức ép với ta qua các thủ đoạn: dùng Quốc hội thông qua các nghị quyết báo cáo định kỳ, tạo dư luận chống Việt Nam... về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc. Chúng còn thông qua các quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, đào tạo để tăng cường lôi kéo, mua chuộc cán bộ chủ chốt ; triển khai hoạt động hỗ trợ giáo dục đào tạo trên diện rộng thông qua 15 chương trình dự án lớn như: “Chương trình khách tham quan quốc tế” (IVP), ''Chương trình viết văn quốc tế” (IWP), “Chương trình Fulbnght Việt Nam”, “Quỹ Ford”, “Quỹ giáo dục Víệt Nam”... Ngoài ra, các thế lực thù địch còn kết hợp “Diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ, chống phá ta như đã xảy ra ở Tây Nguyên tháng 2/2001 và 4/2004.

Hoạt động chống phá ta của các thế lực thù địch, đã có những tác động nhất định vào tư tưởng của nội bộ và quần chúng như:

Thứ nhất, có một số cán bộ, đảng viên giảm lòng tin đối với CNXH, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoang mang, dao động mất phương hướng hoặc muốn đi theo con đường phát triển TBCN; một bộ phận bị ảnh hưởng bởi trào lưu xã hội dân chủ, nguy hiểm hơn khi một số cán bộ, đảng viên tính chiến đấu bị tê liệt, còn tham gia vào việc truyền bá, tán phát tài liệu có quan điểm sai trái.

Thứ hai, chúng xác định thanh niên, sinh viên là một trong những mũi nhọn để tấn công thưc hiện “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. Chúng còn tấn công vào các đối tượng trí thức, văn nghệ sĩ, lôi kéo, kích động họ đấu tranh đòi tự do tuyệt đối về tư tưởng trong sáng tác, tặng giải thưởng cho những người có tác phẩm chống cách mạng Việt Nam...

Thứ ba, chúng sử dụng hình thức tuyên truyền mỵ dân, kích động gây chia rẽ giữa lớp người cộng sản tiền bối, với những người đang giữ vị trí lãnh đạo. Nghiêm trọng hơn, chúng đã lợi dụng được một số cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh bất mãn thành lập nhóm hoạt động nhằm tạo dựng ngọn cờ đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, chúng cũng thực hiện ý đồ nham hiểm trong hoạt động tuyên truyền gây chia rẽ các dân tộc trong cộng đồng đân tộc Việt Nam “đòi ly khai, tự trị”.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động sẽ không ngừng tăng cường quy mô thực hiện âm mưu, hoạt động chống phá ta càng ráo riết hơn với những thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi hơn. Do đó, cần tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng - văn hoá trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo sự nhất trí cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội về mục tiêu, lý tưởng, kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc. Thực hiện có kết quả tích cực cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chặn đứng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đẩy lùi “Bốn” nguy cơ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tương - văn hoá; giữ vững ổn định chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

 

Tài liệu:

[*]. Hồ chí minh toàn tập, t.3, tr.431.

14 Nhận Xét :

 1. các thế lực thù địch đang muốn chuyển hóa tư tưởng của nhân dân ta theo tư bản chủ nghĩa, nhằm đưa đất nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa!

  Trả lờiXóa
 2. nền tảng tư tưởng của 1 chính Đảng cầm quyền với xã hội là rất quan trọng, nó quyết định đến tư tưởng, sụ ủng hộ của nhân dân với Đảng cầm quyền hay không , vì vậy mà các thế lwucj thù địch luôn chọn vấn đề tư tưởng là mực tiêu chống phá, nếu chúng phá được nền tảng tư tưởng, nghĩ là chúng đã lật đổ được chính quyền tới 90% rồi, 10% còn lại là do chính quyền tự giải thể mà thôi

  Trả lờiXóa
 3. Văn hóa tư tưởng ở Việt Nam là sự chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của Việt Nam với văn hóa phương Đông và Phương Tây, là sự kết hợp của truyền thống và hiện đại, của dân tộc và quốc tế mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. vì vậy việc bảo vệ văn háo tư tưởng là vấn đề then chốt trong việc bảo vệ đất nước và xây dụng XHCN

  Trả lờiXóa
 4. tiến lên CNXH phải có cả vật chất lẫn tinh thần, song con người là quyết định; để đưa đất nước đi lên, không thể không đặt trọng tâm vào kinh tế, nhưng chủ thể của hoạt động kinh tế lại chính là con người và thước đo trình độ con người lại chính là văn hóa. văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, vì vậy mà đây chính là tâm điểm, và mục tiêu mà các thế lwucj thù địch muốn đánh vào, nhằm làm lệch " đường đi " của nhân dân

  Trả lờiXóa
 5. nền văn hiến của chúng ta có từ ngàn đời, việc thay đổi nó không dễ chút nào nhưng không có nghĩa là không thế. về tư tưởng, Đảng ta dẫ dắt đất nước chưa được lâu, vì thế tư tưởng mà nhân dân tiếp thu chưa thật sự vững chắc ,vì vạy công tac văn hóa tư tưởng cần phải được đậy mạnh, và củng cố, nhằm đập tan ý đò đen tối của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 6. nhà nước cần có nhiều biện pháp chỉ đạo kịp thời trước những âm mưu chống phá văn hóa tư tưởng của các thế lực thù địch. đặc biệt là tầng lớp thanh niên

  Trả lờiXóa
 7. các thế lực thù địch luôn muốn phá hoại văn hóa tư tưởng của nước ta, muôn đưa nước ta đi theo quỹ đạo của chúng! âm mưu này nhất định sẽ thất bại toàn diện!

  Trả lờiXóa
 8. văn hóa tư tưởng là nền tảng đưa con người chúng ta theo định hướng chúng, Các thế lực thù ddicjd đành và tư tưởng là thay đổi nền tảng ấy, 1 khi đã thay đổi thì khó mà trở lại như ban đầu, nếu ko phất hiện kịp thời sẽ dần dần đi sâu cà đời sống

  Trả lờiXóa
 9. thế lực thù địch luôn tìm cách đánh vào tư tưởng của nhân dân ta chúng nhằm vào trước hết là những người hiểu biết còn hạn hẹp, bản lĩnh chính trị còn non kém để lôi kéo kích động do đó ta cần phải trang bị cho dân ta thêm hiểu biết, thêm tin yêu và Đảng và Nhà Nước, cần vạch rõ bộ mặt của quân phản động để nhân dân hiểu

  Trả lờiXóa
 10. con người là nhân tố quyết định đến sự thành công, khi người ta đông lòng , đồng quan điểm thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng khi mỗi người có ý kiên khác nhau ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài đặc biệt là từ các thế lực thù địch thì rất nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 11. âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng là một vấn đề vô cũng nguy hiểm nhằm thực hiện diễn biến hòa bình trên đất nước ta.Chúng ta cần phải thật sự cẩn thận đề phong đấu tranh đặc biệt chú trọng những vấn đề có liên quan đến dân tộc tôn giáo những điều mà kẻ đich dễ lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc dùng lời lẽ mị dân

  Trả lờiXóa
 12. bọn phản động chống phá nhà nước bây giờ vô cùng tinh vi và xảo quyệt, chúng đang tìm đủ mọi cách để chống phá nhà nước ta, tuyên truyền những văn hóa, tư tưởng không lành mạnh về Đảng về nhà nước!mỗi công dân Việt Nam cần phải cảnh giác hơn nữa với bọn chúng, cần phải nâng cao hơn nữa hiểu biết về các lĩnh vực trong cuộc sống!

  Trả lờiXóa
 13. university of texas health science center at houston lemon grass medicinal uses . ga health insurance quote viagra florida health care association find doctor by specialty

  Trả lờiXóa
 14. Nhân danh công lý15:10 29 tháng 9, 2015

  Sự nguy hiểm của việc chống phá về tư tưởng hay chúng vẫn thường gọi là đâu tranh bất bạo động. Các nước châu phi, châu âu và gần đây nhất là seria chính là một trong những nạn nhận của chiến dịch trên. Nó như loài gặm nhấm, ăn dần từng tí một tinh thần của người dân, lâu dần nó ngấm vào máu và tự biến đổi khi nào không hay.
  Do đó, cơ quan chức năng nên có những biện pháp phù hợp để nâng cao nhận thức cho người dân tránh bị lôi kéo vào hoạt động của số đối tượng này.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ