Nhãn

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

ĐẬP TAN QUAN ĐIỂM PHẢN ĐỘNG “QUÂN ĐỘI CHỈ LÀ CỦA DÂN TỘC”

  Phillip Tran
 
          Xưa nay, các thế lực thù địch luôn tìm cách chia rẽ mối quan hệ máu thịt, gắn bó keo sơn giữa Đảng ta với lực lượng vũ trang nhân dân nói (nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhaann dân) nhằm mục đích phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Để đạt được mục tiêu đó, chúng điên cuồng, ráo riết, tăng cường nhiều mặt hoạt động trên các lĩnh vực cụ thể khác nhau, trong đó chú trọng tuyên truyền phá “hoại tư tưởng”, phát động “Chiến tranh tâm lý” nhằm làm mất lòng tin, giảm “đề kháng”, dần suy yếu sức chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


 


 11

Với quan điểm thù địch “quân đội chỉ là của dân tộc”, chúng luôn tìm mọi cách để quan điểm này có vẻ như được dựa trên “cơ sở” thực tiễn rằng, quân đội ta là quân đội có một truyền thống anh hùng, gắn với vận mệnh của dân tộc, của đất nước, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc; rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội có quan hệ máu thịt với nhân dân, là quân đội của dân, do dân và vì dân, vì thế, việc đặt vấn đề “quân đội chỉ là của dân tộc”, “của đất nước”, “của nhân dân” là “phù hợp”, chứ không cần thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, một lực lượng chính trị nào! Cách lập luận đó dễ làm cho một số người thiếu cảnh giác, nhẹ dạ, cả tin, lầm tưởng rằng các quan điểm đó là phù hợp, cần thiết, thiện chí, là hợp lý, khách quan và đúng với thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta!

          Thủ đoạn tinh vi này của các thế lực thù địch là lợi dụng và trực tiếp đánh vào tình cảm, lòng tự hào chính đáng của nhân dân ta về quân đội anh hùng, hòng khơi gợi, kích động, làm cho người dân nghĩ rằng “quân đội là chỉ của dân tộc”, là một “lôgích tự nhiên”.
“Quân đội là của quốc gia, dân tộc”, một giọng điệu tưởng như khách quan, không chính trị, không giai cấp, nhưng lại nằm trong âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta nói chung và lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng của các thế lực thù địch, thực chất là nhằm lái chính trị của quân đội ta sang chính trị tư sản. Bằng quan điểm đó, các thế lực thù địch âm mưu khéo léo loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, xóa nhòa bản chất chính trị - giai cấp của quân đội, tiến tới làm biến chất quân đội nhân dân của Đảng Cộng sản ta. Đây mới là âm mưu đích thực của các thế lực thù địch trong mục tiêu chống phá quân đội ta, nhưng lại rất dễ làm cho nhiều người rơi vào chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, khó nhận biết thực chất âm mưu, thủ đoạn của chúng.
Các thế lực thù địch hy vọng rằng, thông qua quá trình “Diễn biến hoà bình” chống phá Đảng và chống phá quân đội, thông qua việc “phi chính trị hoá” quân đội ta, tuyên truyền cho cái gọi là “quân đội là chỉ của dân tộc”, sẽ vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội ta mất phương hướng: “không biết bảo vệ ai”, không biết “chống lại ai”. Từ đó, biến công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước trở thành lực lượng, công cụ trực tiếp cho hành động chống Đảng và chống Nhà nước ta.
          Tóm lại, quan điểm “quân đội là chỉ của dân tộc” là một quan điểm thù địch, thể hiện âm mưu thâm độc, nguy hiểm của địch. Đấu tranh với các quan điểm thù địch là cả một cả quá trình lâu dài, liên tục, khó khăn, dòi hỏi sự chung tay góp sức của toàn hệ thống chính trị và nhân dân ta. Trên cơ sở vạch trần các luận điệu phản động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải luôn cảnh giác, nhận diện, bác bỏ, đấu tranh phản bác với các quan điểm của địch. Đồng thời, cần luôn quán triệt rằng quân đội nhân dân Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, tích cực xây dựng, phấn đấu rèn luyện ngày càng vũng mạnh, mãi là đội quân tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, vì lí tưởng của Đảng mà chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, hạnh phúc của nhân dân ta, qua đó quét sạch mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động./.
 
                                                                                             

 


0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ