Nhãn

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

BẢN CHẤT CÁCH MẠNG CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Việt Nam bao gồm có lực lượng vũ trang chuyên trách và lực lượng vũ trang bán chuyên trách của nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý, có nhiệm vụ chiến đấu giành và giữ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm: LLVT nhân dân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng), Dân quân tự vệ và Công an nhân dân.


 1
          LLVTND là một đội quân kiểu mới, sinh ra và phát triển từ các đội vũ trang cách mạng, do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc. Chính vì vậy, LLVTND Việt Nam luôn mang đậm bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân; luôn chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đổi mới toàn diện đất nước, chủ động mở cửa, hội nhập hiện nay đòi hỏi phải tập trung xây dựng LLVTND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ “Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN” hiện nay.


 


 2
          Nghiên cứu về chất cách mạng của LLVTND, trước hết cân phải đề cập là ở hệ tư tưởng. Đó là Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, đồng thời cũng là của LLVT nước ta. Do vậy, biểu hiện cơ bản của bản chất cách mạng của LLVT ta là kiên định mục tiêu lý tưởng, nhiệm vụ cách mạng, con đường đi lên CNXH của Đảng, Nhà nước ta. Chấp hành nghiêm túc mọi nghị quyết, chỉ thị và nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

          Bản chất cách mạng của LLVTND còn thể hiện qua các mối quan hệ máu thịt với Đảng, với nhân dân. Mối quan hệ cơ bản, hàng đầu luôn luôn phải tuân thủ “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”; quan hệ quân với dân “như cá với nước”; quan hệ giữa quân sự và chính trị, trong đó phải đặt xây dựng về chính trị lên hàng đầu. Do vậy, phải luôn coi trọng việc xây dựng LLVT mạnh về chính trị làm nền tảng để xây dựng LLVT vững mạnh về mọi mặt; đảm bảo cho LLVT ta mãi mãi là lực lượng chính trị trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi hoàn cảnh. Điều đó càng trở nên đặc biệt quan trọng khi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay không chỉ là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Có như vậy, LLVT ta mới có bản lĩnh vững vàng, không chỉ thiện chiến trong đấu tranh vũ trang mà còn giỏi trong đấu tranh chính trị làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.


 


 3

          Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Nước ta đã đạt được nhiều thành tựu của sự nghiệp đổi mới, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, tích cực mở cửa hội nhập quốc tế sâu rộng. Chính trị nước ta ổn định, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Địa vị pháp lí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng vững chắc. Tuy vậy, đất nước ta vẫn còn đối mặt với nhiều yếu kém về kinh tế-văn hóa-xã hội. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái tư tưởng đạo đức một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… diễn biến phức tạp, đã và đang là những yếu tố tiềm ẩn “gây mất ổn định chính trị-xã hội và đe dọa chủ quyền quốc gia”


4


 
          Bên cạnh đó là các thế lực thù địch, phản động đang ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy phân hóa nội bộ, khiến chúng ta phải đối mặt với những khó khăn thách thức mới. Một trong những mục tiêu hàng đầu của các thế lực thù địch là tìm cách hạn chế, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với LLVTND ta. Để ngụy biện cho âm mưu, hoạt động của chúng, các thế lực chống đối đã đưa ra các luận điệu ngụy biện như: “Quốc gia hóa quân đội”, “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “Quân đội chỉ bảo vệ Tổ quốc”, “Quân đội dân tộc”… Chính vì vậy, việc giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng của LLVTND Việt Nam hiện nay là vô cùng cần thiết, là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa vừa cấp bách, vừa lâu dài và cần được tiến hành có hệ thống. Để giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng cho LLVTND nước ta trong giai đoạn hiện nay, theo chúng tôi cần quán triệt mạnh mẽ một số nội dung sau:
          Một là, kiên quyết giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng ta đối với LLVTND là nhân tố hàng đầu góp phần quan trọng vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời kì mới.

          Điều 4, Hiến pháp 1992 (sửa đổi) đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” [1]. Có thể thấy, đây là nguyên tắc có ý nghĩa sống còn đảm bảo bản chất cách mạng, anh hùng, bất khuất của LLVT nước ta. Do đó, trong mọi điều kiện hoàn cảnh khác nhau, LLVT nước nhà phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lí tối cao của Nhà nước góp phần xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do của đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam kể từ khi có Đảng đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam nói chung, của sự nghiệp quốc phòng, an ninh nói riêng.

          Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho độ ngũ cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị LLVTND các cấp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trong hành động, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu LLVTND trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia trong tình hình mới.


 


 5
          Nội dung của công tác này là việc tuyên truyền, học tập, nâng cao nhận thức cho đội ngũ LLVTND nắm vững chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, quán triệt mạnh mẽ mục tiêu lý tưởng chính trị cho LLVT, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, trình độ và bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ. Đây chính là cơ sở quan trọng đảm bảo cho LLVT hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

          Ba là, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện, phấn đấu xây dựng LLVTND Việt Nam đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
          Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định: “Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc”[2]. Để bản chất cách mạng của LLVT nước ta luôn được giữ vững và tăng cường, nhiệm vụ giáo dục ý thức, tinh thần yêu nước, anh hùng bất khuất, kiên cường là rất quan trọng. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững của LLVTND Việt Nam, yêu cầu đầu tư, từng bước hiện đại hóa phục vụ tốt cho công tác chiến đấu cũng quan trọng không kém. Lý luận về duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ ra rằng: vật chất, ý thức luôn cùng tồn tại song hành, luôn có sự vận động, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó, vật chất luôn quyết định ý thức. Đây chính là vấn đề cốt lõi, căn nguyên của mọi vấn đề trong xây dựng, phát triển LLVTND cách mạng thời kì mới.
          Bốn là, phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, tích cực của nhân dân ta trong giữ gìn, xây dựng, không ngừng tăng cường bản chất cách mạng của LLVT hiện nay.

          Có thể thấy rõ, sức mạnh tổng hợp của LLVT nhân dân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là sự kết tinh, phản ánh sức mạnh của chế độ chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của trí tuệ và sức lực con người Việt Nam, của truyền thống dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước ta. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là nền tảng vững chắc, là sức mạnh nguồn cội để xây dựng bản chất cách mạng của LLVTND Việt Nam. Ngay chính tên gọi các đơn vị LLVT đã chứa đựng từ “Nhân dân”, nó là minh chứng rõ nét về vai trò, sự đóng góp to lớn của nhân dân ta trong thành lập, xây dựng, phát triển ngày càng mạnh mẽ của LLVT các cấp. LLVTND Việt Nam “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng bản LLVT đất nước cần phải tiến hành đồng bộ theo nhiều phương hướng khác nhau. Chúng ta vừa huy động sự đóng góp của nhân dân không chỉ về mặt nhân lực, nguồn vật chất to lớn mà còn phải tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào các hoạt động kiểm tra, giám sát, tích cực góp ý kiến nhằm đảm bảo hoạt động tự chủ, trách nhiệm của nhân dân ta trong xây dựng LLVTND ngày càng cách mạng, thật sự vững mạnh trong thời đại XHCN đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


 


 


 6          Tóm lược lại, chúng ta thấy bản chất cách mạng của LLVTND ta là rất vĩ đại, vẻ vang. Lich sử chiến xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong gần 70 năm qua đã chứng minh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, LLVT ta cũng luôn nêu cao bản chất của một đội quân cách mạng, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây đắp nên truyền thống kiên cường, bất khuất của LLVT nước ta. Đứng trước yêu cầu bức thiết của của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cùng với sự tấn công chống phá của các thế lực thù địch trên các mặt đối với LLVT nước ta trong tình hình hiện nay, yêu cầu giữ gìn, tăng cường bản chất cách mạng cho LLVTND Việt Nam các cấp là yêu cầu quan trọng, cấp bách hơn lúc nào hết./.
 
                                                                                                                   Phillip Tran
 


 


[1]. Ủy ban thường vụ quốc hội, Hiến pháp năm 1992.
[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại họi đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb CTQG, H., 2011.

10 Nhận Xét :

 1. không những trong giai đoạn hiện nay mà trong quá khứ, chính xác là từ khi ra đời đến nay lực lượng vũ trang của việt nam, cụ thể là lực lượng quân đội nhân dân việt nam và lực lượng công an nhân dân việt nam đã luôn thể hiện được bản chất cách mạng của mình

  Trả lờiXóa
 2. hải đăng hưng14:16 17 tháng 6, 2013

  trong giai đoạn hiện nay thì lực lượng vũ trang ở việt nam vẫn thể hiện được bản chất cách mạng của mình, trong thời chiến lực lượng vũ trang đã thể hiện được phẩm chất cách mạng quá rõ ràng rồi, nhưng trong thời bình thì điều đó cũng không hề bị giảm sút

  Trả lờiXóa
 3. lực lượng vũ trang của việt nam, bao gồm lực lượng quân đội nhân dân và lực lượng công an nhân dân là những lực lượng mang trong mình bản chất cách mạng hết sức sâu sắc, đây là những lực lượng hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đảng cộng sản việt nam để bảo vệ đất nước

  Trả lờiXóa
 4. ai cũng hiểu rằng lực lượng quân đội nhân dân và lực lượng công an nhân dân, lực lượng vũ trang của việt nam là những lực lượng mang bản chất giai cấp rất sâu sắc, có nhiệm vụ hết sức rõ ràng là bảo vệ chủ quyền đất nước bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

  Trả lờiXóa
 5. việc lực lượng vũ trang việt nam có bản chất cách mạng hết sức sâu sắc, nằm dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản việt nam là một điều rất phù hợp và có lợi đối với nước ta, đây là điều nhân dân việt nam luôn hiểu, ủng hộ và luôn muốn nó được duy trì mãi như vậy

  Trả lờiXóa
 6. nhân dân việt nam thì rất ủng hộ tuyệt đối việc lực lượng vũ trang việt nam nằm dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản việt nam, nhưng trong thực tế có nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước lại không muốn cho điều đó tiếp tục tiếp diễn một chút nào, nguyên nhân thì ai cũng hiểu cả

  Trả lờiXóa
 7. việc người dân việt nam ủng hộ việc lực lượng vũ trang việt nam nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là do người dân việt nam luôn mong muốn những điều tốt dẹp nhất, còn ngược lại thì những thế lực thù địch lại không hề muốn như vậy

  Trả lờiXóa
 8. Hơn 80 năm gánh vác nhiệm vụ lịch sử, Đảng đã đưa dân tộc ta lên vị thế quốc tế như ngày nay. Bằng tất cả nghị lực và niềm tin trong bất kỳ tình huống nào, Đảng vẫn là người hoa tiêu vĩ đại vững vàng. Vì vậy, đối với mỗi người cộng sản, mọi sự xa rời Đảng là tự tách ánh sáng ra khỏi cuộc đời mình, là xa rời chân lý, xa rời Tổ quốc,

  Trả lờiXóa
 9. Người tử tế01:37 27 tháng 7, 2015

  lực lượng vũ trang nói chung và lực lương CAND nói riêng trên vao trò, chức năng và nhiệm vụ của mình đã và đang làm tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn quốc gia. Sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống khi phát sinh các vẫn đề nhạy cảm. Đó là thành công của toàn lực lượng mà nhìn sâu rộng ra là của Đảng, của Nhân Dân. Điều đó cho thấy bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang mà chúng ta cần phân biệt rõ ràng trong quá trình nhận thức.

  Trả lờiXóa
 10. Một quốc gia ổn định và phát triển điều cần thiết phải xây dựng được một nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Chúng ta nói về lực lượng vũ trang tức đang nói về lực lượng chính quy và tình nhuệ nhất, đó là đại diện của giai cấp công nhân trong quá trình bảo vệ tổ quốc. Xuất phát của lực lượng này cũng chính là từ những mái nhà tranh, từ làng quê bát ngát ruộng đồng. Do đó, lực lượng vũ trang Việt Nam mang đậm bản chất giai cấp và là đầy tớ trung thành của nhân dân!

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ