Nhãn

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

BÀN VỀ CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN MẠNG INTERNET








Philip Tran



Khi bàn về thuật ngữ “quan điểm sai trái”, chúng ta hiểu rằng đây chỉ là cách nói chung nhất, nhưng thực chất nó bao hàm nhiều cấp độ: “lệch lạc”, “sai lầm”, “sai trái”, “thù địch”. Tuy nhiên, có thể nhận thức, nhận diện nó chủ yếu dưới hai cấp độ cơ bản: Quan điểm sai trái và quan điểm thù địch. Quan điểm sai trái trước hết là bản thân nó đã chứa đựng những quan điểm sai lầm về thực tiễn và khoa học...

 1



            Tính chất của sai trái có thể do nguyên nhân hạn chế về trình độ nhận thức quy định, do đó có nơi, có lúc, chủ thể của nó không hoàn toàn là những kẻ thù địch. Còn quan điểm thù địch thì trước hết là bản thân nó đã chứa đựng những quan điểm sai trái, đối lập về lợi ích và lập trường giai cấp và chủ thể của nó thường là những kẻ đối lập về lập trường tư tưởng và đối lập về lợi ích giai cấp, quốc gia, dân tộc. Do tính chất phức tạp và quyết liệt của đấu tranh giai cấp hiện đại, trên thực tiễn chính trị - xã hội Việt Nam, chúng ta thường sử dụng định ngữ kép là “sai trái, thù địch” để chỉ các quan điểm đối lập với lập trường, lợi ích của giai cấp công nhân, Đảng Cộng sản và dân tộc Việt Nam. Trong trường hợp này, thuật ngữ sai trái được sử dụng để nhấn mạnh tới phương diện phản khoa học, phi thực tiễn của loại quan điểm trên. Còn khi dùng thuật ngữ thù địch là để nhấn mạnh tới sự đối lập với lợi ích, lập trường giai cấp công nhân – dân tộc Việt Nam. Từ cách tiếp cận đó, có thể quan niệm cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên mạng internet là một phương thức đấu tranh tư tưởng, đấu tranh ý thức hệ trong điều kiện mới - các thế lực thù địch lợi dụng mạng công nghệ thông tin hiện đại mạng internet để truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá chế độ XHCN ở nước ta. Do đó, cần đặt hoạt động chống phá bằng phương thức truyền bá các quan điểm sai trái trên mạng internet trong tổng thể các hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch. Mạng internet được các thế lực thù địch triệt để sử dụng - là phương tiện hữu hiệu, thuận tiện cho việc truyền bá thông tin quan điểm sai trái. Đó cũng là một hình thức mới của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại. Mục tiêu của các thế lực thù địch là thông qua phương tiện hữu hiệu internet để truyền bá, phát tán và reo rắc rộng rãi thông tin sai trái, thù địch, nhằm phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng chính trị; tác động phá hoại nội bộ, vào việc hoạch định chủ trương, chính sách nhằm làm cho cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cộng sản, mơ hồ lập trường giai cấp. Đồng thời tạo khuynh hướng dân chủ tư sản để phân hoá trong Đảng, phi chính trị hoá dần dần Nhà nước, quân đội, công an, các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước “tự diễn biến”, “tự đổi màu”, “tự chuyển hóa”, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… tự sụp đổ theo phương thức “dùng cộng sản lật đổ cộng sản”.


 2


            Chính vì vậy, đấu tranh với quan điểm sai trái trên mạng Internet cần kết hợp chặt chẽ đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các biện pháp, công tác chuyên môn của các lực lượng khác nhau. Trong đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta rõ bản chất, mục tiêu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua đó, góp phần giúp quần chúng nhân dân nâng cao tính tự giác, tính chủ động, phản ứng, đấu tranh kịp thời với các quan điểm, luận điệu sai trái phát tán trên mạng internet./.

1 Nhận Xét :

  1. Nhân danh công lý08:17 23 tháng 7, 2015

    Với tốc độ lan truyền tin chóng mặt, việc tra cứu thông tin một cách dễ dàng, nguồn thông tin lại khó nhận biết ai là chủ nhân thật sự của nó... Điều đó chính là môi trường thuận lợi cho các đối tượng xấu ngày đêm chống phá, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Cho nên trong thời gian tới, mạng internet vẫn sẽ là công cụ được các đối tượng chú trọng sử dụng thậm chí ở trên các phương diện tinh vi hơn nữa.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ