Nhãn

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Phong Vũ


Toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực tham gia xây dựng  đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Một công việc vô cùng hệ trọng với toàn Đảng, toàn dân ta,công việc đó có ý nghĩa quyết định tới cả một dân tộc, một quốc gia. Đây là là cơ hội cho Đảng và nhân dân ta nhưng đồng thời cũng có thể nói đó cũng là “ Cơ Hội” của các thế lực thù địch.


 12


Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất, trong đó người dân trao quyền cho nhà nước, để đổi lại nhà nước cam kết tôn trọng bảo vệ quyền của người dân. Đối với bất kỳ một một quốc gia nào cũng vậy Hiến pháp là nền tảng tư tưởng, chính trị và pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của một Nhà nước gắn liền với một chế độ xã hội. Chính vì vậy với việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một công việc vô cùng hệ trọng. Đó là cơ hội để Đảng và Nhà nước tiếp thu ý kiến của nhân dân một cách sâu rộng hơn để hoàn thiện Hiến pháp nước nhà cho phù hợp với tình hình hiện nay. Như Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.Và nhân dân ở đây là “ Nhân dân là toàn thể các dân tộc cùng sinh sống hòa bình trên lãnh thổ Việt Nam”. Nhân dân làm chủ nhà nước bằng cách sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Chính vì vậy đối với nhân dân đây là cơ hội để nhân dân tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến hoàn thiện Hiến pháp nhà nước của nhân dân, và đó là cơ hội để nhân dân thể hiện tình yêu nước thể hiện ý thức trách niệm của mình với dân tộc với chính bản than mình, cơ hội để nhân dân thấy được quyền làm chủ đất nước của mình.

Và với các thế lực thù địch; các tổ chức phản động trong và ngoài nước;các phần thử ảo tưởng, hoang tưởng chính trị; những kẻ chống đối…cũng có thể nói việc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là “cơ hội” của chúng. Những kẻ này chưa bao giờ ngưng hay từ bỏ chống phá Đảng và Nhà nước ta hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đây là cơ hội để chúng dở mọi thủ đoạn âm mưu để hòng đạt được mục đích của chúng. Và thực tế chỉ sau một thời gian lấy ý kiến chúng đã chống phá ta rất mạnh mẽ với đủ mọi hình thức đủ mọi thủ đoạn.  Những quan điểm những luận điệu phản động được chúng soạn thảo rồi mạo danh nhân dân hoặc nặc danh để  đăng tải ở rất những trang mạng, những blog  của chúng , thậm chí chúng còn làm giả bản Dự thảo sử đổi Hiến pháp. Không ít tài liệu “đen” như vậy đang được chúng phát tán . Và như tôi đã nói đây đúng là “cơ hội” của chúng chúng hoạt động rất mạnh mẽ và hầu hết chúng “đánh” vào vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng ta, chúng xuyên tạc đủ điều để chống phá Đảng ta, chúng đòi đa đảng hay nói trắng ra là chúng hòng “tư sản hóa”, chúng đòi tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng,…Và rất nhiều quan điểm, luận điệu sai trái khác đã được chúng tuyên truyền ,xuyên tạc.

Cơ hội thì bao giờ cũng đi liền với thách thức, thách thức hay khó khăn của Đảng và nhân dân ta chính là “cơ hội” của những thế lực thù địch, những tổ chức phản động, những phần tử ảo tưởng chính trị,…Việc tham gia xây dựng và lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một công việc hệ trọng với dân tộc chính vì thế đây  là cơ hội vô cùng lớn và đồng thời cũng là thách thức cũng lớn không kém đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Mỗi chúng ta – những công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy nâng cao ý thức trách nhiệm  của mình với dân tộc, với nước nhà mà dung hết khả năng sang tạo hãy dung cái tâm mình để xây dựng và tuyệt đối cẩn trọng với những luận điệu, những hành động sai trái của các thế lực thù địch và đặc biệt tránh để chúng lợi dụng, kích động, lôi kéo hay mua chuộc. Mỗi chúng ta hãy chung tay với Đảng và Nhà nước vì một Việt Nam tươi đẹp.

0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ