Nhãn

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

QUI ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG BẢO VỆ TỔ QUỐC QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP VIỆT NAM


        Phillip Tran


          Hiến pháp là đạo luật cơ bản, quan trọng của Nhà nước và xã hội nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, tổ chức bộ máy Nhà nước và quan hệ giữa Nhà nước với công dân. Trong các bản hiến pháp của dân tộc đều hướng tới điều chỉnh các nhóm quan hệ cơ bản, thường xuyên của đời sống kinh tế - xã hội, ở đó có các quyền và nghĩa vụ quan trọng của công dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc là một vấn đề đặc biệt quan trọng, bao hàm nội dung, ý nghĩa rất rộng lớn trong và ngoài nước. Đây là tổng hợp các hoạt động nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của một chế độ xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của quốc gia;  phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Trước hết phải xác định sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp lớn lao, vĩ đại không chỉ của riêng ai mà là sự nghiệp cách mạng của toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành, quản lý thống nhất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, trong đó các lực lượng vũ trang gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Điều này đã được quán triệt cụ thể thông qua các bản Hiến pháp trong lịch sử như: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992.

Capture


          Trong Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của dân tộc chỉ với 3.385 từ đã diễn tả cụ thể về các quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc như sau: Trong điều 4, Hiến pháp nêu rõ: Mỗi công dân Việt Nam phải: - Bảo vệ Tổ quốc; - Tôn trọng Hiến pháp; - Tuân theo pháp luật”; điều 5 qui định Công dân Việt Nam có nghĩa vụ phải đi lính” [1]. Như vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập nước, ý thức được ý nghĩa tầm quan trọng trong khẳng định quyền và nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, Đảng, Nhà nước ta đã qui định các nội dung mang tính pháp lí quan trọng trong Hiến pháp. Đây là cơ sở vững chắc, quan trọng góp phần tạo cho điều kiện cho công dân thể hiện các quyền của mình, đồng thời là căn cứ để Đảng, Nhà nước ta đảm bảo các quyền nghĩa vụ của công dân được thực thi và bảo vệ trên thực tế.

Đến Hiến pháp năm 1959, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục khẳng định vững chắc hơn đối với các quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc. Điều 42 - Hiến pháp 1959 đã chỉ rõ: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý nhất của công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc” [2]. Trong bối cảnh lúc bấy giờ cách mạng nước ta đang gặp khó khăn, Mĩ và tay sai của chúng ráo riết tiến hành các chiến dịch “tố công”, “diệt công” gây ra thiệt hại to lớn cho cách mạng. Đứng trước tình hình đó, Đảng ta với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo đã huy động sức mạnh to lớn của dân tộc ta vào sự nghiệp chống Mĩ cứu nước. Tiếp tục khẳng đinh các quyền, nghĩa vụ của công dân nhưng có điểm mới trong Hiến pháp năm 1946 là bảo vệ Tổ quốc là “thiêng liêng”, “cao quí” nhằm nâng cao vai trò, ghi nhận sự đóng góp của công dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ là tổng hợp các hoạt động khác nhau chứ không phải mỗi việc “đi lính” như Hiến pháp 1946 đã đề cập. Hoạt động không trực tiếp chiến đấu nhưng làm công tác hậu cần, sản xuất phục vụ tiền tuyến đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi cuộc chiến đấu. Hiến pháp 1959 qui định như lúc bấy giờ sẽ là động lực thúc đẩy nhân dân ta hăng hái lên đường hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp sức mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong Hiến pháp năm 1980, điều 76 qui định: “Công dân phải trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất đối với dân tộc”. Điều 77 của Hiến pháp có nêu: Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân” [3].

Xét trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, chúng tôi thấy đây là giai đoạn mà đất nước ta vừa hoàn thành nhiệm vụ thống nhất Tổ quốc. Xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng là hai yêu cầu xuyên suốt, đan xen vào nhau. Các thế lực thù địch và các loại tội phạm lợi dụng các điều kiện khó khăn của nước ta khi mới thống nhất đã điên cuồng chống phá nhằm lật đổ chế độ, Nhà nước ta. Trong đó, chúng tổ chức tấn công ta tổng thể trên nhiều mặt trận về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… Lúc bấy giờ một bộ phận công dân của ta vi tin theo lời địch mà hoạt động chống lại Đảng, nhà nước ta gây ra các hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước ta vừa tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của công dân ta trong bảo vệ Tổ quốc vừa vạch trần các âm mưu đen tối của kẻ địch, răn đe thức tỉnh nhân dân ta cảnh giác với hoạt động móc nối lôi kéo, tuyên truyền phá hoại tư tưởng nhằm lôi kéo nhân dân ta vào các hoạt động chống đối của kẻ địch. Qua đó, đốc thúc nhân dân tham gia sản xuất, xây dựng, phát triển kinh tế vừa đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc qua các phong trào toàn dân.

Hiến pháp năm 1992, điều 77 tiếp tục khẳng định: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân” [4].

1


          Đây là giai đoạn mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng sau hơn 5 năm đổi mới. Chúng ta đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng sụp đổ sau dư chấn khủng hoảng chính trị từ các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. Kinh tế thị trường dần dần được hình thành, lực lượng sản xuất được giải phóng thúc đẩy nước ta từng bước hội nhập sâu rộng với các nước trên thế giới. Việt Nam từ một nước kém phát triển đã vươn lên thành những nước đang phát triển, hạt tiêu cà phê xuất khẩu đứng hàng thứ nhất, xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, … Cùng với nhiều thành tựu khác góp phần quan trọng nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc lúc này dù không còn khó khăn như trước nhưng nặng nề, phức tạp hơn đòi hỏi sự tham gia của hệ thống chính trị và toàn dân ta. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của công dân trong bảo vệ Tổ quốc là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết.

Như vậy, bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kì giai đoạn của lịch sử đều rất quan trọng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nước ta đang ở trong thời kì quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tích cực hội nhập quốc tế bảo vệ Tổ quốc ngày càng nặng nề. Các thế lực thù địch, phản động sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ, Nhà nước XHCN Việt Nam. Do đó, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc hiện nay là tổng hòa các lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đập tan mọi hoạt động thù địch, trong đó, phát huy vai trò của công dân trong bảo vệ Tổ quốc là yêu cầu bức thiết, luôn đúng trong mọi giai đoạn của lịch sử dân tộc./.

 

                                                                                       Tư liệu:

[1]. Quốc hội (1946), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1946.

[2]. Quốc hội (1959), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1959.

[3]. Quốc hội (1980), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1980.

[4]. Nxb. chính trị quốc gia (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992.

 

 

 

 

 

 

20 Nhận Xét :

 1. Thay đổi hiến pháp , pháp luật sao cho phù hợp với hoàn cảnh nước ta ở những thời điểm phát triển khác nhau

  Trả lờiXóa
 2. Chúng ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, cần phải có những điều chỉnh thích hợp cho sự đi lên đó, vùa mở rộng vừa thắt chặt , làm sao để tạo điều kiện tốt nhất hòa nhập đồng thời ko bị lạc hậu so với các nước khác

  Trả lờiXóa
 3. Hiếp pháp là cái mà nhà nước đưa ra nhằm đưa đất nước ta theo 1 khuan thống nhất, xã hội ngày càng đi lên thì cũng phải có sự thay đổi cho phù hợp

  Trả lờiXóa
 4. quyền va nghĩa vụ luôn luôn đi liền với nhau, đó là lẽ đương nhiên, bởi 1 nhẽ rằng, nếu muốn được cái này ,thì ta phải làm những cái này, cái này. không có cái gì là tự dung mà có, mỗi người phải nỗ lwucj phấn đấu thì mới có thành quả như mình mông muốn được

  Trả lờiXóa
 5. thay đổi hiến pháp cần phù hợp với tình hình mới hiện nay, đảm bảo quyền dân chủ.

  Trả lờiXóa
 6. việc bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân,. nó giông như mọi người trong 1 gia đình phải bảo vể gia đình mình, bảo vệ những thành viên của gia đình, những gì là lợi ích của gia đình mình với những người khác vậy, vì vậy, mọi người dân, phải là những người chiến sĩ thực sự trong công cuộc bảo vệ tổ quốc mình

  Trả lờiXóa
 7. đấy là nhiệm cụ thiêng liêng, cao cả cho những cá nhân, tập thể, của toàn thể nhân dân, ai ai cũng muốn đóng góp cho tổ quốc, muốn bảo vệ xây dựng cho tổ quốc, tôi nghĩ đây không chỉ là nghĩ vụ mà là quyền của mỗi người dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
 8. việc sửa đổi hiến pháp ở nước ta hiện nay là điều cần thiết để phù hợp với thời đại,bởi có những điều đã không còn phù hợp với thực trạng hiện nay nữa

  Trả lờiXóa
 9. hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất cảu một đất nước, hiến pháp ta quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. công dân cần phải tìm hiểu và nắm vững những quyền và nghãi vụ đó để thực hiện cho đúng pháp luật

  Trả lờiXóa
 10. đối với tổ quốc và dân tộc ta thì hễ bạn là công dân VN thì bất kể bạn là ai, trai hay gái, già hay trẻ bạn cũng đều có nghĩa vụ với quốc gia này, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhà nước .

  Trả lờiXóa
 11. công dân nước cộng hòa XHCN VN phải có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc bảo vệ giữ vững đất nước, trong giai đoạn hiện nay các thế lực thù địch đang không ngừng tấn công tới tư tưởng của người dân, ảnh hưởng lớn tới uy tín của Đảng và nhà nước ta vậy nên chúng ta cần tăng cường kiến thức, tránh để các phần tử phản cm lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 12. trách nhiệm là vinh quang, mình vừa có mấy thằng em mới thực hiện nghĩa vụ về, thấy chúng trưởng thành nhiều lắm, cảm ơn Đảng và nhà nước nhé.

  Trả lờiXóa
 13. đã là công dân Vn từ khi sinh ra bạn đã mang trong mình trọng trách bảo vệ đất nước này rồi. Bác đã nói " các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời nói ấy đã mãi thấm vào suy nghĩ mỗi công dân.

  Trả lờiXóa
 14. Quyền làm chủ đất nước luôn di liền với nghĩa vụ phải bảo vệ tổ quốc, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn và của tôi. hãy và luôn nhớ điều đó nhé!

  Trả lờiXóa
 15. hiến pháp các năm qua đều quy định rất rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, trong đó đề cập tới việc nhập ngũ khi đủ 18 tuổi tới 20 tuổi. và đó là niềm vinh dự cho thế hệ trẻ được đóng góp sức trẻ cho sức mạnh toàn dân tộc. Sự nhiệt tình và hăng hái của mọi người là điều đáng mừng

  Trả lờiXóa
 16. Bản Hiến Pháp năm 1946 bản hiến pháp đầu tiên nhưng vấn đề quyền và nghĩa vụ của công dân được đặt lên hàng đầu. Và cho tới những bản Hiến pháp tiếp theo và sau này cũng vậy. Nhân dân là sức mạnh của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 17. Năm nay sửa đổi hiến pháp mà gặp nhiều ý kiến vớ vẩn quá. Bà con có nghĩa vụ với đất nước này, bà con nên nhìn nhận mọi thứ thật sãng suốt nhé, không đóng góp ý kiến thì thôi mà có thì hãy là những ý kiến ở trong tâm của mình ý đừng nghe theo sự súi dục của bất cứ ai nhé.

  Trả lờiXóa
 18. nhân dân có quyền xây dựng hiến pháp và nghĩa vụ của mỗi người là làm sao cho hiến pháp phải hợp thời và đúng đắn nhất giúp thúc đẩy sự phát triển cảu đất nước và xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
 19. các bạn thân mến từ khi đất nước được thống nhất gắn liền với việc chính các bạn những công dân nước CHXHCN VN các bạn sẽ làm chủ nhân đất nước và điều đó có nghĩa quyền và nghĩa vụ của các bạn sẽ là vô cùng to lớn.

  Trả lờiXóa
 20. Người tử tế01:28 27 tháng 7, 2015

  Trước tiên xin khẳng định rằng: mỗi công dân Việt Nam đều phải có quyền gắn liền với nghĩa vụ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là quyền làm chủ, quyền cao nhất của công dân đối với tổ quốc mình. Do đó, trong bất kể hành động nào mỗi công dân hãy cố gắng suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Điều đó là bạn đang góp phần xây dựng môt quốc gia giàu mạnh. Bên cạnh đó, việc trau dồi kiến thức và tích cực rèn luyện để có sức khỏe bảo vệ tổ quốc trong mọi thời kỳ.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ