Nhãn

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG

     Phillip Tran


          Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề quốc nạn của dân tộc đó là tham nhũng. Người có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với “Tệ tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu” nên đã thường xuyên giáo dục toàn Đảng, toàn dân đấu tranh không khoan nhượng đối với tệ nạn này. Người coi tham ô, lãng phí là "tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội". Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa sâu sắc, toàn diện vừa căn bản lâu dài; vừa có tính khái quát, vừa cụ thể, dễ hiểu, luôn giữ được tính thời sự và còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam định hướng chúng ta tổ chức các biện pháp đấu tranh hiệu quả với tệ nạn tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ bản chất của tham ô: là lấy của công làm của tư, là gian lận tham lam, tham ô là trộm cướp. Người nêu ra một khái niệm khái quát, làm rõ bản chất của tham ô: “Tham ô là gì? Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: Ăn cắp của công làm của tư; Đục khoét của nhân dân; Ăn bớt của bộ đội; Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, cũng là tham ô. Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế” [1].

Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng của hành vi tham ô là biến "của công" thành "của tư". "Của công" chính là tài sản của nhân dân, do nhân dân đóng góp, phục vụ mục đích chung là giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. "Của công" thành "Của tư" tức là tài sản chung khi không nhằm phục vụ mục đích chung mà chỉ dành làm của riêng, quỹ riêng cho một tập thể, một địa phương, "của tư" không chỉ là tài sản riêng của một cán bộ, công chức nào. Bất cứ hành vi nào lấy "của công" làm "của tư" nào cũng đều bị Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là hành vi tham ô. Đây chính là hành vi tham ô hiểu theo nghĩa rộng. Theo nghĩa này, chủ thể của hành vi tham ô không chỉ là cán bộ, công chức - những người nắm chức vụ, quyền hạn nhất định trong bộ máy nhà nước. Người dân bình thường, nếu "ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế" cũng có thể là chủ thể của hành vi tham ô.

Sâu sắc hơn nữa, Hồ Chí Minh còn chỉ ra một hình thức tham ô tinh vi, rất khó nhận thấy trong cuộc sống đời thường, đó là tham ô gián tiếp. Người nêu ra một ví dụ về tham ô gián tiếp là: “Thí dụ: một cán bộ, Chính phủ, nhân dân trả lương hằng tháng đều cho, nhưng lại kém lòng trách nhiệm, đứng núi này, trông núi nọ, làm việc chậm chạp, ăn cắp giờ của Chính phủ, của nhân dân” [2]. Đây là hình thức tham ô đặc biệt, tuy không nhanh chóng gây hậu quả nghiêm trọng như những hành vi trực tiếp chiếm đoạt tài sản công, nhưng tham ô gián tiếp xảy ra hằng ngày, thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nước cũng như hiệu lực của quản lý nhà nước, là một trong những mối nguy hại lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Chính vì vậy, chống tham nhũng là vấn đề cấp bách quan trọng hàng đầu trước và trong giai đoạn hiện nay. Để làm tốt công tác chống tham nhũng, Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta phải hết sức đồng lòng cùng tham gia góp sức mình vào bộ máy chống tham nhũng đó là cội nguồn của sức mạnh dân tộc.

Để có kế hoạch đấu tranh chống tham nhũng triệt để, hiệu quả, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ phương hướng là: “phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên”. Đấu tranh chống tham ô, lãng phí cần phải bằng hệ thống các biện pháp đồng bộ, cả trước mắt và lâu dài, kết hợp chặt chẽ giữa “xây”“chống”. Cùng với việc xây dựng cơ chế phòng, chống, tấn công tham ô, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, cần xác định và tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm. Yếu tố quan trọng, quyết định hiệu lực, hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham ô, lãng phí chính là công tác lãnh đạo. Sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, thông qua các chủ trương, chính sách mang tính chỉ đạo, thông qua các cấp uỷ đảng quyết định sự thành bại của cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phải kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục và cưỡng chế, trong đó lấy tuyên truyền, giáo dục là nền tảng, cơ sở. Người nói: “Trong phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu, giáo dục là chính, trừng phạt là phụ” [3]. Việc tuyên truyền, giáo dục cần được đặc biệt coi trọng, làm sao để cán bộ hiểu được sự nguy hại, xấu xa của tham ô, lãng phí, từ đó có các hành động tích cực trong phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ giúp nêu gương tốt, lên án các hành vi tham ô, lãng phí, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn nạn tham ô, lãng phí. Nhưng khi cần thiết, đối với những người đã suy thoái về đạo đức, không chịu rèn luyện, cố tình tư lợi, chiếm đoạt tài sản của nhà nước, của nhân dân, phá hoại sự nghiệp cách mạng, phải bị xử lý nghiêm khắc để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và để răn đe, làm gương cho những người khác.

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống tham nhũng là một hệ thống các bài học kinh nghiệm quí báu, mang tính lịch sử nay vẫn còn nguyên giá trị. Thấm nhuần các tinh hoa của Người về nghệ thuật phòng ngừa, đấu tranh xử lí tội phạm tham nhũng, theo chúng tôi cần quán triệt một số nội dung cơ bản sau:

          Một là, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị nhằm nâng cao vai trò, nhận thức cho quần chúng nhân dân trong đấu tranh chống tham nhũng.

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng trăm, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp” [4]. Quần chúng là lực lượng chính của cách mạng, sự tham gia tích cực của quần chúng quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, quần chúng nhân dân giám sát cán bộ, công chức, kịp thời phát hiện sai phạm, phê bình, lên án các biểu hiện tiêu cực của cán bộ. Sự giám sát chặt chẽ của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, công chức nhà nước, thông qua các hình thức khác nhau là một cơ chế ngăn ngừa tham ô, lãng phí hữu hiệu. Đồng thời, các phản ánh, kiến nghị kịp thời của nhân dân qua công tác giám sát sẽ giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm phát hiện các hành vi tham ô, lãng phí, từ đó có các biện pháp xử lý phù hợp.

          Hai là, cấp ủy Đảng phải định kì, thường xuyên tổ chức phong trào phê bình và tự phê bình rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Người chỉ đạo: "bộ đội, cơ quan, đoàn thể và nhân dân phải tổ chức một phong trào thật thà tự phê bình và phê bình từ cấp trên xuống, từ cấp dưới lên” [5]. Trong phong trào này, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức tự phê bình và phê bình, không phải để đả kích nhau, mà để cùng nhau nhận thức các sai lầm, khuyết điểm, cùng bàn cách khắc phục, sửa chữa, để thực hiện chức trách, công vụ tốt hơn. Hồ Chí Minh nêu các bước thực hiện tự phê bình và phê bình. Trước hết, tự phê bình và phê bình ở các "tiểu tổ". Sau đó, cơ quan triển khai kiểm thảo chung. Phê bình và tự phê bình phải tiến hành từ trên xuống, từ dưới lên, phải làm thường xuyên, liên tục, phải có báo cáo, điều tra, hướng dẫn việc kiểm thảo. Sau khi công khai, thật thà tự phê bình và phê bình, cán bộ, đảng viên phải kiên quyết sửa đổi những sai lầm, khuyết điểm.

Ba là, sử dụng đồng bộ, toàn diện các biện pháp về tư tưởng như giáo dục, thuyết phục đi đôi với kiên quyết nghiêm trị đấu tranh xử lí với các hành vi vi phạm, trong đó lấy phòng ngừa là nền tảng trong cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

           Người luôn nhấn mạnh việc nghiêm trị các hành vi tham ô, lãng phí. Việc xử lý nghiêm khắc hành vi tham ô, lãng phí phải đúng các quy định của pháp luật, không được nể nang người có chức vụ, địa vị, với mục đích bảo vệ công lý, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, răn đe, làm gương cho những người đang hoặc có ý định tham ô. Hồ Chí Minh chỉ thị: “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”, điển hình như: Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu, vốn là người có công với cách mạng, nhưng đã có hành động tham ô tài sản của Nhà nước. Toà án kết án Trần Dụ Châu tử hình. Gia đình Trần Dụ Châu đã làm đơn gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh xin được ân giảm. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh bác đơn xin ân giảm đó. Và hình phạt đã được thi hành. Đây chính là minh chứng thể hiện sinh động, cụ thể, rõ nét quan điểm, sự nghiêm khắc của Hồ Chí Minh đối với hành vi tham ô, lãng phí.

          Bốn là, phát huy tốt vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Trong công cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu, các cơ quan thanh tra nhà nước đóng vai trò rất quan trọng. Hồ Chí Minh huấn thị: “các ban thanh tra phải chú ý kiểm tra chống lãng phí, tham ô. Phát hiện ra những việc lãng phí, tham ô, chẳng những cần báo cáo với Trung ương và Chính phủ giải quyết mà còn phải giúp các cấp lãnh đạo địa phương tìm ra được những biện pháp để tích cực chống lãng phí, tham ô” [6].

Công tác thanh tra, kiểm tra không những để phát hiện vi phạm, phát hiện tham ô, lãng phí để xử lý. Quan trọng hơn, qua kiểm tra, các cơ quan thanh tra nhà nước tìm hiểu nguyên nhân tham ô, lãng phí, từ đó, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với bản thân các cơ quan là đối tượng thanh tra, kiểm tra để có các giải pháp hữu hiệu nhằm chống tham ô, lãng phí có hiệu quả.

Quan liêu là nguyên nhân, nguồn gốc của nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, các cơ quan thanh tra nhà nước chẳng những kiểm tra chống lãng phí, tham ô mà còn phải chống quan liêu để giúp các cơ quan nhà nước đổi mới công tác, giữ gìn kỷ luật, thực hành dân chủ, góp phần củng cố bộ máy nhà nước. Để thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ của mình, cơ quan thanh tra nhà nước phải tự chống tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu trong nội bộ cơ quan mình trước. Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ thanh tra phải tự mình nghiêm chỉnh, phải có đạo đức cách mạng, tự mình phải gương mẫu cho người khác. Người chỉ thị rõ ràng: “phái anh tham ô đi thanh tra tham ô thì không được, phái người lười đi thanh tra công việc người khác cũng không được” [7]. Người cán bộ thanh tra khi đi thanh tra chống quan liêu thì trước hết bản thân mình không được quan liêu. Thanh tra muốn biết, muốn thấy, muốn hiểu rõ sự thật ở cơ quan, ở địa phương nào đấy phải đến tận nơi, nghe ngóng, tìm hiểu, chịu khó. Quan liêu sẽ không làm được nhiệm vụ.

Như vậy, từ việc nghiên cứu, phân tích tư tưởng của Người, chúng tôi thấy tham nhũng, quan liêu, lãng phí là một trong những thách thức lớn đối với dân tộc ta trong bất cứ thời gian nào của lịch sử. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã và đang đặc biệt quan tâm, tiếp tục nhấn mạnh các nguy cơ, thách thức đối với đất nước trong đó có vấn đề tham nhũng. Văn kiện Đại hội XI đã chỉ rõ: “… quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng” [8] , đây là  một trong “Bốn” nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong, sự vững mạnh của chế độ và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hiện nay. Tổ chức công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh xử lí đối với hệ đối tượng này rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, nặng nề của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Cơ quan chức năng Việt Nam cần sử dụng linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị vào công tác chống tham nhũng. Trong đó, việc nghiên cứu, học tập các quan điểm, chủ trương trong tư tưởng về đấu tranh chống tham nhũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm vận dụng sáng tạo vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng và cần thiết./.

 

                                                                                           


[1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.6, tr.488.

[2]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 436, 394.

[3]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 497.

[4]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 576.

[5]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 395.

[6]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 81.

[7]. Thanh tra Nhà nước: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thanh tra, tr. 73.

[8]. Nhà xuất bản chính trị quốc gia: (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, tr. 292.

30 Nhận Xét :

 1. cần phải dẹp được nạn tham nhũng thì đất nước mới nhanh phát triển và đi lên, nhân dân mới được ấm no hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 2. Đấu tranh chống tham ô, lãng phí cần phải bằng hệ thống các biện pháp đồng bộ, cả trước mắt và lâu dài, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

  Trả lờiXóa
 3. Lòng tham ai chẳng có, Càng làm to càng tham ô, vì thế vất đề thắt chặt, vận động, đấu trang với tư tưởng sai trái

  Trả lờiXóa
 4. Tham ô lãng phí làm cho xã hội ngày càng đi xuống, Vì vậy cần sự ủng hộ của tất cả mọi người chung tay cũng cơ quan chức năng để xóa bỏ tệ tham nhũng

  Trả lờiXóa
 5. phát huy tốt vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

  Trả lờiXóa
 6. tham nhũng, quan liêu, lãng phí là một trong những thách thức lớn đối với dân tộc ta trong bất cứ thời gian nào của lịch sử. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã và đang đặc biệt quan tâm, tiếp tục nhấn mạnh các nguy cơ, thách thức đối với đất nước trong đó có vấn đề tham nhũng

  Trả lờiXóa
 7. lời căn dặn dạy dỗ của người vẫn còn tác dụng mãi với thwoif gian, và không bao giờ thừa trong công tác tư tưởng, hành động, đường đi nước bước của đất nước cả

  Trả lờiXóa
 8. chống tham nhũng là công việc cực kì gian nan, không thể ngày 1 ngày 2 được, vì vậy, không ai hết, những cán bộ, Đảng viên phải đi đầu, xứng đáng là người Đảng viên chân chính, không phụ lòng mong mỏi, vun đắp dạy dỗ của Bác Hồ

  Trả lờiXóa
 9. tham nhũng là vấn đề ,ớn, cần có sự nỗ lực của toàn Đảng toàn dân thì mới có thể thành công được

  Trả lờiXóa
 10. Liễu Lộng lẫy12:49 13 tháng 3, 2013

  Người là một tấm gương sáng cho tất cả các thế hệ sau noi theo. Chúng ta cần phải phát huy phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật rộng rãi và mạnh mẽ!

  Trả lờiXóa
 11. tham quan, tham nhũng là kẻ thù lớn của toàn Đảng toàn dân, là kwr thù trong chính mọi con người, trước hết, mọi người phải tự trừ khử nó khỏi bản thân, thấm nhuần tư tưởng cách mạng vì nước vì dân, sau đó, là mọi người phải nêu cao tinh thần tập thể, tố giác những cá nhân sai phạm, không nể nang bao che, như thế thì chúng ta mới thắng lọi trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng được

  Trả lờiXóa
 12. tham nhũng là một phần nguồn gốc gây nên bất ổn chính trị nếu như những người lãnh đạo lại tham nhũng thì làm sao có thể đoàn kết nhân dân chung tay phát triển kinh tế và đưa đất nước lên con đường xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 13. Tham nhũng đang là vấn nạn lớn ở nhiều nước trong đó có Việt Nam. Chúng ta cần chung lòng hợp tác với Đảng và Nhà nước để vấn nạn này được đẩy lùi. Để làm điều đó chúng ta cần phải lấy tấm gương bác Hồ để noi theo.

  Trả lờiXóa
 14. tham nhũng là vấn nạn lớn với rất nhiều quốc gia không riêng gì ở Việt Nam! chúng ta cần tăng cường phòng chống tham nhũng, đảm bảo sự phát triển bền vững

  Trả lờiXóa
 15. cần phải mạnh tay hơn nữa trong công tác chống tham nhũng! đảm bảo sự phát triển bền vững

  Trả lờiXóa
 16. Nâng cao hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra không những để phát hiện vi phạm, phát hiện tham ô, lãng phí để xử lý.

  Trả lờiXóa
 17. Tham nhũng đang là 1 vấn nạn cần phải dc sử lý ngay,nó ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín các cấp lãnh đạo nhà nước, gây đến mất niềm tin ở nhân dân

  Trả lờiXóa
 18. với sự nỗ lwucj của toàn Đảng toàn dân, quyết tâm tim và xử lí triệt để tham nhũng, tôi nghĩ trong tương lai không xa, chúng ta sẽ giành thắng lợi

  Trả lờiXóa
 19. vấn đề quan liêu tham nhũng được thanh lí là vấn đề lớn mà Đảng ta và nhân dân đang cố gắng thực hiện loại trừ

  Trả lờiXóa
 20. tham những là tệ nạn xã hội cần được nhà nước đẩy mạnh thanh kiểm tra hơn nữa để xã hội được trong sạch hơn, những kẻ tham ô cần được đưa trừng trị nghiêm minh trước pháp luật

  Trả lờiXóa
 21. nếu ai cũng có ý thức và có lòng tự trọng, học tập và làm theo tấm gương của Hồ Chí Minh thì xã hội này ắt sẽ có những chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động của mình

  Trả lờiXóa
 22. tham nhũng là một vấn nạn lớn, nó như con sâu làm rầu nồi canh, làm chậm sự phát triển của cả đất nước, làm mất dần lòng tin của nhân dân vào chính quyền!

  Trả lờiXóa
 23. quan điểm của Bác về phòng chống tham nhũng là chính xác, có triệt tiêu được tham nhũng thì đất nước ta mới có thể đi lên được, tham nhũng là con mọt đang ngày càng ăn sâu vào chính quyền làm cho bộ máy nhà nước mất đi lòng tin ở nhân dân, cần tiêu diệt thật sạch sẽ những con mọt đó.

  Trả lờiXóa
 24. Quan điểm của lãnh tụ thì luôn chính xác rồi. hihi! tham nhũng cần phải triệt sạch sẽ. Đảng và Nhà nước phải thật mạnh tay mới có thể làm được điều đó.

  Trả lờiXóa
 25. con sâu làm dầu nồi canh! Công cuộc quét sạch lũ sâu mọt cần sự quyết tâm từ phía Đảng, Nhà nước và sự quan tâm lên tiếng của quần chúng nhân dân,

  Trả lờiXóa
 26. Thang nhũng làm bộ máy nhà nước không còn được nhân dân tin tưởng là tiền đề cho sự sụp đổ 1 chế độ xhcn, chính vì vậy Đảng ta phải thật trong sạch và vững mạnh, những kẻ tham nhũng cần phải phơi bày và chịu hình phạt của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 27. Tham nhũng làm đất nước ngày càng xuống dốc. Phải chăng chúng ta nên có một cuộc cải tổ bộ máy làm cho Đảng ta trong sạch hơn, đất nước vững mạnh hơn

  Trả lờiXóa
 28. Tham nhũng phải chịu hình phạt nặng nhất là tử hình thì mới đủ độ răn đe. TQ cách đây mấy năm đã chiển khai chiến dịch đó và dường như TQ đã mạnh nên trông thấy. Vấn đề này chúng ta nên học tập TQ

  Trả lờiXóa
 29. Tử hình hết! quan tham thì đem chém, cán bộ ăn hối lộ tham nhũng thì sử bắn. Xưa nay cái tội đó là không thể tha thứ được. cứ thế mà làm

  Trả lờiXóa
 30. Bệnh tham nhũng là căn bệnh nặng nhất, một khi dính phải là phải đem tử hình ngay, không mạnh tay thì nó lây lan nhanh lắm

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ