Nhãn

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Sen Hong


"Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Thanh niên chúng ta là mùa xuân là sức sống muôn màu trường cửu của nhân gian, của đất nước anh hùng. Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn niềm tin vào thế  hệ  trẻ  trong  sự  nghiệp  dựng  nước và giữ nước của dân tộc, Người khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một  phần lớn là do thanh niên". Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người đã căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên". Vậy nên, Thanh niên chúng ta chính là nguyên khí của quốc gia, là vận mệnh của dân tộc .

Capture

Quán triệt tư tưởng của Người, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của Thanh niên, xác định Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác Thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức, xây dựng Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trải qua biết bao giai đoạn biến cố và thăng trầm của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, của Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, lực lượng Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh được xây dựng, rèn luyện nên đã phát triển không ngừng lớn mạnh cả về tư tưởng và tổ chức, hoàn thành thắng lợi vai trò là hạt nhân chính trị vững mạnh,  luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, trở thành lực lượng xung kích của cách mạng, lập nên bao chiến công huy hoàng, cùng với toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời chuyển đất, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Tiếp đó, trong suốt 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, lớp lớp Thanh niên Việt Nam, ở tiền tuyến cũng như hậu phương, đã hăng hái vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, không ngại hiểm nguy với khí phách hiên ngang "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" và tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" đã làm nên những chiến công hiển hách lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Hàng loạt những phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong", "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch năm năm lần thứ nhất", "Hát cho đồng bào tôi nghe",  những khẩu hiệu "Nhằm thẳng quân thù mà bắn", "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù" đã đi vào lòng người. Rất nhiều chiến sĩ, liệt sĩ có danh và vô danh là Đoàn viên, Thanh niên đã xả thân vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Sau đại thắng mùa xuân 1975, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đã tích cực tổ chức các phong trào thi đua học tập, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội. Tiêu biểu là các hoạt động xung kích, giữ gìn trật tự trị an, các phong trào xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa, thực hiện nếp sống mới văn minh tiên tiến. Góp phần to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước , đưa nước ta tiến lên một tầm cao mới sánh vai với các nước bạn năm châu trên thế giới. Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao những cống hiến đó của thế hệ trẻ, đã tặng thưởng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên nước ta nhiều phần thưởng cao quý:  Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng.

Bước sang thế kỷ XXI, nền kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức với xu thế toàn cầu hóa, vị thế của Việt Nam đã được nâng cao trên trường quốc tế, tuy nhiên xu thế toàn cầu hóa cũng đã đặt ra thời cơ, vận hội và cả những khó khăn, thách thức to lớn. Đây là điều kiện thuận lợi cho Thanh niên nước ta phát huy tài năng, sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ để khẳng định mình, để trưởng thành và cống hiến cho đất nước. Tại Đại Hội Đảng lần thứ XI Đảng ta đã khẳng định sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng Thanh niên. Và thế hệ sinh ra trong hoà bình sẽ dần dần thay thế đội ngũ cán bộ Đảng và Nhà Nước, những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có nghĩa là về mặt nguyên tắc sứ mệnh làm chủ đất nước đã được định đoạt, trao lại cho thế hệ trẻ. Bởi thế hệ Thanh niên ngày nay được sống, học tập, lao động trong môi trường hòa bình, được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vũng chắc của kinh tế xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ văn hóa, chuyên môn cao hơn các lớp Thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp Thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên đã và đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội , vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử to lớn, tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang của thế hệ cha anh và trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng để đưa Việt Nam Sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thanh niên đang tự khẳng định mình và đang dần dần xóa bỏ ranh giới tụt hậu để sánh vai ngang bằng với Thanh niên các nước trên thế giới, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Khi đất nước đang chuyển mình hội nhập quốc tế thì đòi hỏi thế hệ Thanh niên phải có tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao hơn nữa, có ý thức tự học , tự rèn luyện, tự tin , tự chịu trách nhiệm để trở thành nguồn lao động chất lượng cao , trở thành người thừa kế trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc :

Thứ nhất, Thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Bối cảnh trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng Thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của từng Thanh niên. Do đó, Thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, sự thắng lợi tất yếu của Chủ Nghĩa Cộng Sản ở Việt Nam, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh, tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống lại âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng .

Thứ hai, Thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật và tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, Thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập với phương châm: Người Thanh niên nào cũng phải học dù ở đâu, làm gì, thời gian nào cũng phải học, người Thanh niên nào cũng phải xác định tham gia học tập thường xuyên, suốt đời là quyền và nghĩa vụ của bản thân .

Thứ ba, Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Thanh niên phải tích cực tham gia bảo vệ và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp vững mạnh và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Thanh niên tự nguyện, tự giác tham gia vào các hội của Thanh niên, phấn đấu trở thành Đoàn viên, Đảng viên của Đảng và hội viên của các tổ chức quần chúng nhân dân .

Thứ tư, Thanh niên phải tích cực tham gia vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thứ năm, Thanh niên phải xung kích, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương, tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ sáu, Thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế, giới thiệu về bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua các trang mạng phổ thông như: Blog, Face Book,.v.v.. chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: Giữ gìn hoà bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo, hướng tới sự phát triển lành mạnh, trong sáng, đóng góp to lớn cho sự phát triển thinh vượng của nước nhà.

Tiến bước trên con đường vinh quang, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn là kim chỉ nam xuyên suốt chặng đường cách mạng của đất nước ta. Chiến công của cha anh đã làm nên truyền thống, làm nên trang sử vàng của dân tộc. Các thế hệ cha anh đã dựng nên đất nước, thế hệ Thanh niên ngày nay phải ra sức giữ lấy nước. Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó đã và đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang đó, Thanh Niên thế hệ Hồ Chí Minh ngày nay nói chung, Thanh Niên thế hệ Hồ Chí Minh Học Viện An Ninh Nhân Dân nói riêng phải phấn đấu trở thành những người giàu về trí tuệ, giỏi về chuyên môn, lí luận, nghiệp vụ, "vừa Hồng vừa Chuyên" , phải có lòng yêu quê hương, đất nước, yêu những giá trị lịch sử và truyền thống văn hoá của dân tộc được khởi thuỷ từ dòng máu Lạc Hồng, được hun đúc qua 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, được nhân lên gấp bội trong thời đại Hồ Chí Minh. Thanh niên chúng ta cần phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc, biết tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hoá nhân loại, có chí tiến thủ, có lòng quyết tâm, có tinh thần đoàn kết, sự năng động sáng tạo, biết vượt lên mọi hoàn cảnh để học tập, lao động, sản xuất với sức mạnh dời non lấp biển và tinh thần "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Hãy ra sức học tập và cống hiến hết mình cho tổ quốc, tương lai của nước nhà, đưa đất nước ta trở thành cường quốc của dân tộc anh hùng. Truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc ta phải được thế hệ trẻ phát huy và phải đưa nó trở thành một trong những nền tảng lớn của tinh hoa nhân loại, đó là sứ mệnh vĩ đại và thiêng liêng của thế hệ Thanh niên chúng ta  –  Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

 

15 Nhận Xét :

 1. thanh niên có vai trò quan trọng trong thời đại mới! là thế hệ tiếp bước cha anh! là chủ nhân tương lại của đất nước! thế hệ thanh niên cần tích cực rèn luyện và học tập hăng say!

  Trả lờiXóa
 2. thanh niên là lực lượng xung kích của xã hội,như bác hồ đã nói thạnh niên mạnh đất nước mạnh thanh niên suy đất nước suy.chính vì thế chúng ta phải ra sức học tập thực hiện theo tấm gương của bác hồ vĩ đại và trau rồi đạo đức một trở thành một công dân tốt đóng góp chi xã hội

  Trả lờiXóa
 3. thanh niên là lực lương trẻ và đông đảo là tương lai của nước nhà khi các bậc đi trước về hưu chính vì thế đào tạo thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu

  Trả lờiXóa
 4. không thể phủ nhận tâ,mf quan trọng của thanh niên việt nam,nhưng thế hệ 9x rồi 10x hiện nay đang dần đi xuống vè phẩm chất suy nghĩ đã rất khác xưa và càng ngày càng nhiều tệ nạn xảy ra quá

  Trả lờiXóa
 5. thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong các phong trào của xã hội, hầu hết về tất cả các mặt của đời sống chính trị kinh tế văn hóa. vì chúng ta cần phải giáo dục thanh niên để trao dồi tri thức, trao dồi đạo đức tránh đi phải những con đường lầm lỡ và phải luôn tích cực tham gia vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu

  Trả lờiXóa
 6. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương, tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. muốn trở thành được như vậy thì thanh niên chúng ta phải tích cực và cố gắng học tập thật tốt và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 7. trong từng gia đoạn lịch sự, thanh niên luôn là tuyến đầu cho việc bảo vệ và xây dựng tổ quốc. trong tình hình toàn cầu háo hiện nay, đang mở ra nhiều cơ hội và cũng không ít rủi ro cho đất nước, vì vậy mà vai trò của thanh niên trong tình hình hiện nay là vô cùng quan trọng, vì đây là lực lượng nòng cốt cho việc xây dựng đất nước, là chủ nhân tương lai của đất nước, là người chèo lái cho đất nước trước biển cả sóng gió

  Trả lờiXóa
 8. để xứng đáng với lòng tin của nhân dân và Đảng thì mỗi đoàn viên thanh niên phải không ngừng nỗ lực rèn luyện bản thân, có lối sóng lành mạnh, văn mình, không sa đọa vào cá trò vui, tiêu khiển thâu đêm suốt sáng, mà hãy nghĩ ta nên làm gì cho dất nước, ta đã làm gì cho đất nước này chưa???

  Trả lờiXóa
 9. đất nước ta là đất nước có dân số trẻ. nghĩa là gi? nghĩa là độ tuổi của dân số chúng ta đang còn rất trẻ, và lực lượng trong độ tuổi lao động là rất đông, đây là lợi thế cho chúng ta, nhưng cung đặt ra không ít những thách thức, đó là việc đào tạo nhân lực theo hướng chuyên môn hóa, trình độ cao, và giải giải quyết việc làm, bởi vậy mà chúng ta cần có những haochj định chính sách họp lí để sự dụng tốt nguồn lực này

  Trả lờiXóa
 10. Đất nước ta nên chú trọng hơn vào việc giáo dục chính trị cho thanh niên, thanh niên hiện nay rất nhạy cảm với các vấn đề thời sự nhưng bản lĩnh chính trị còn kém lắm, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng

  Trả lờiXóa
 11. Cần phải có cách định hướng tốt cho thanh niên trên con đường đi của họ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đừng để họ bơ vơ thiếu lý tưởng chiến đấu.

  Trả lờiXóa
 12. Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword....wait there's even more Now what if i told you there was a simple Wordpress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That's right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin

  Trả lờiXóa
 13. Là thanh niên sinh viên thời đại mới bạn hãy làm chủ với chính kiến của mình trên những gì mà bạn đã được học từ khi lọt lòng cho đến khi ngồi trên giảng đường và cả sau này khi bạn trưởng thành, hãy tự hào là một công dân yêu nước chân chính biết lên án đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc mà các thế lực thù địch đã đang ra sức phá hoại đất nước ta

  Trả lờiXóa
 14. người tử tế09:10 13 tháng 7, 2015

  thanh niên là bộ phận quan trọng, với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, năng động sáng tạo đất nước này sẽ lơn mạnh hơn khi mỗi thanh niên Việt Nam chú tâm học tập rèn luyện làm theo lời Bác. Nhưng trước luận điệu thâm hiểm của các thế lực thù địch trong việc tuyên truyền văn hóa phương tây có hại, đục khoét tâm hồn người thanh niên. Việc các cơ quan chức năng cần làm là tích cực tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đặc biệt là thanh niên để họ biết và phân biệt được các luận điệu ấy.

  Trả lờiXóa
 15. Thanh niên là lực lượng quan trọng của đất nước. Ở đâu có việc khó là ở đó có thanh niên. Chúng ta là thế hệ thanh niên, chúng ta càng cố gắng hơn trong việc học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh sánh vai với các cường quốc năm châu như lòng bắc hồ hằng mong muốn.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ