Nhãn

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

QUAN ĐIỂM “ĐA NGUYÊN” CẦN HAY KHÔNG CẦN

Theo Tiengnoitre

Lấy vấn đề xửa đổi hiến pháp mà không ít người có quan điểm là xóa bỏ điều 4 hiến pháp là giúp phát triển đất nước, đòi đa nguyên đa đảng đối lập nó giúp cho đất nước phát triển giàu mạnh them, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhà nhà có cơm no áo mặc. nhưng thực ra thực ra là quan điểm sai trái đó đều do các đối tượng bất mãn với chế độ, các thế lực thù địch trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức phản động lưu  vong chống phá nước ta một cách nhiệt tình. Chúng dùng mọi biện pháp thủ đoạn, bằng bất kì giá nào cũng phải lật đổ chế độ xã hội chu nghĩa ở nước ta, phương phá thù đoạn như tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chế độ, chính sách của nhà nước, trên internet qua các phương tiện truyền thông đại chúng tấn công vào quan điểm tư tưởng của nhân dân và nhất là tư tưởng của các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước… Đa nguyên đa đảng làm cho đất nước ta hỗn loạn đây là mục tiêu cơ bản của cái gọi là “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ”. Chúng phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và nhà nước, coi sự lãnh đạo đó là độc tài, chúng coi đảng lãnh đạo nhân dân nhưng thực chất là một tập “đoàn chính trị”. Trong bối cảnh hiện nay chúng khoét sâu vào mặt xấu của kinh tế thị trường và sự thiếu xót của các cấp lãnh đạo. nhưng họ có hiểu hết được niềm tự hào của dân tộc khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, được tự do phát triển mà không phụ thuộc vào đất nước nào, không bị tác động làm sai lệch hướng phát triển xã hội chủ nghĩa. Đất nước Việt Nam sạch bóng quân thù nhưng nhìn vào các nước tư bản hiện nay như Nhật Bản, Hàn Quôc và các đồng minh thân cận của Mỹ thì các nước đó giống như sân sau của Mỹ chịu sự chi phối của Mỹ. Mỹ bảo gì thì làm vậy và tuân theo sự chỉ đạo của Mỹ, nhân dân trong nước phải sống chung với nước ngoài, lãnh thổ của mình thì làm căn cứ quân sự của Mỹ với cái lí do là bảo vệ đồng minh, nhân dân  mất dần bản sắc dân tộc  khi giới trẻ không còn hiểu nguồn gốc của mình, không nắm được sự hy sinh của cha ông để bảo vệ lãnh thổ. Nhưng với Việt Nam thì nhân dân dưới sự chì đạo dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh và ánh sáng của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin là lực lượng đại diện cho giai cấp công nhân hiện đại thì nó lại khác, nhân dân tuy chưa được sống âm no hạnh phúc nhưng chúng ta có quyền tự hào vì được sống với hòa bình và nền chính trị ổn định trong đo đặc biệt chúng ta đã tổ chức thành công các hội nghị lớn thế giới mà không phải lo sợ trước khủng bố. nhìn vào thành quả mười năm gần đây nước ta đã có nhiều bước phát trển to lớn về chính trị kinh tế và văn hóa, đời sống của nhân dân được cải thiện điều đó là nhờ sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng điều đó được thể chế hóa vào điều 4 hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội là vấn đề mang tính giai cấp phù hợp vối quy luật khách quan, thông qua việc ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng mà uy tín của Đảng được nâng cao không chỉ với nhân dân trong nước mà cả với nhân dân thế giới không chỉ với chính đảng của giai cấp tự sản mà cả với các đảng cộng sảng anh em. Mà nhất là trong khi các đảng anh em đang trong giai đoạn thoái trào. Việc ghi nhận vai trò lanh đạo của Đảng vào điều 4 hiến pháp là sự thể chế hóa, vai trò lãnh đạo của Đảng trở thành nguyên tắc hiến định cơ bản xuyên suốt quá trình hoạt động tổ chức của bộ máy nhà nước.

Đảng lãnh đạo nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: Đảng đề ra đương lối chủ trương chính sách lớn định hướng cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, lãnh đạo nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật có tính cưỡng chế. Đảng định hướng cho tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước. Đảng lãnh đạo về công tác tuyển chọn cán bộ giới thiệu những con người có tài vào những vị trí quan trọng, Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra và giám sát việc chấp hành và tổ chức thực hiện đường lối, chính  sách, nghị quyết của Đảng  đối với các đảng viên, tổ chức đảng. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình  đối với nhà nước và xã hội bằng phương pháp dân chủ, bằng quyết định của tập thể và trách nhiệm cá nhân, dân chủ đi đôi với tập trung, trung phát huy trên cơ sở phát huy dân chủ.

Các thế lực thù địch luôn kích động “đa nguyên đa đảng” “đa đảng đối lập” hòng nhằm kích động tư tưởng dân chủ vô chính phủ loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta,

Đa nguyên đa đảng không phải là chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa đa nguyên chính trị thực chất là một khuynh hướng xã hội triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, các đảng đối lập, tổ chức xã hội đối lập. giai cấp tự sản còn gọi là giai cấp tiến bộ trong dấu tranh chống độc quyền bảo về sự đa dạng và quyền lợi của các tổ chức xã hội phát triển sự. Khi xuất hiện các tổ chức độc quyền đa nguyên chính trị mất dần ý nghĩa ban đầu trở thành thủ đoạn để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm các nhóm. Tổ chức độc quyền có lực lượng ngang bằng nhau là bình phong dân chủ che đậy sự bất công bình đẳng trong xã hôi tư bản. Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ tư tưởng để giai cấp tư sản chống các nhà nước xã hội chủ nghĩa, phong trào công nhân và các trào lưu tiến bộ trên thế giới bằng việc đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ, chống nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện chế độ đa đảng, nhằm vô hiệu hóa và từng bước đẩy Đảng Cộng sản khỏi vị trí lãnh đạo xã hội, đòi xây dựng nhà nước pháp quyền tư sản - bề ngoài đại diện cho lợi ích của tất cả các nhóm, đảng phái đối lập, nhưng thực chất đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Đa nguên đa đảng không đảm bảo được dân chủ đích thực mà bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất suốt sáng khi không thâu tóm quyền lực mà chia đều cho các tổ chức khác để cùng chung tay chống quân thù. Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đấu tranh, đánh tan các tổ chức phản động, loại bỏ những quan điểm đường lối đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Sau 1954, Đảng ta cũng chủ trương tổng tuyển cử tự do, thành lập chính phủ liên hiệp, thống nhất nước nhà, nhưng chính chính quyền Ngô Đình Diệm đã bác bỏ và phủ nhận thể chế đa nguyên đó. Mặt khác thế lực phong, được sự tiếp sức của đế quốc Mỹ, các kiến và phản động ở miền Nam cũng đã từng lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái. Nhưng mục đích chính trị của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động, nên nhân dân cả nước ta đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó, thiết lập nên nền chính trị nhất nguyên và lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện duy nhất cho quyền lợi của nhân dân lao động và cả dân tộc. Tính tất yếu của quá trình lịch sử tự nhiên đó đã và đang được nhân dân ta khẳng định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Đảng Cộng sản Việt Nam - một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở nước ta là do nhân dân vì nhân dân, ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động . Đó là độc lập, tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân; là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế; quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội; là sự phát triển trong đa dạng các sắc màu văn hóa dân tộc; là sự tiến bộ trong giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện con người… Những thành tựu không thể phủ nhận của nền chính trị nhất nguyên đó đã khẳng định và ngày càng củng cố vững chắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

27 Nhận Xét :

 1. về quan điểm đa nguyên là không thể ở Việt Nam, đơn giản không phải vì kì thị nó hay là phủ nhận nó, nhưng thực tiễn đã cho thấy, các nước đa nguyên chính trị, thì tình hình trong nước luôn bất ổn, mâu thuẫn trong nước luôn phát sinh, cuộc chiến tranh giành quyền lực dẫn đến những cuộc nội chiến và tàn sát, sự buông lõng chính quyền khi đó sẽ khiến đất nước, người dân khốn khổ! và còn rất nhiều nữa vậy nên có cần thiết phải đa nguyên không!

  Trả lờiXóa
 2. Sửa đổi hiến pháp mà không ít người có quan điểm là xóa bỏ điều 4 hiến pháp là giúp phát triển đất nước, đòi đa nguyên đa đảng đối lập nó giúp cho đất nước phát triển giàu mạnh thêm, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhà nhà có cơm no áo mặc. nhưng thực ra thực ra đó là quan điểm sai trái, đó đều do các đối tượng bất mãn với chế độ, các thế lực thù địch trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức phản động lưu vong chống phá nước ta

  Trả lờiXóa
 3. Các thế lực thù địch luôn kích động “đa nguyên đa đảng” “đa đảng đối lập” hòng nhằm kích động tư tưởng dân chủ vô chính phủ loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta, phủ nhận công lao của đảng ta tư trước tới nay

  Trả lờiXóa
 4. Chúng dùng mọi biện pháp thủ đoạn, bằng bất kì giá nào cũng phải lật đổ chế độ xã hội chu nghĩa ở nước ta, phương phá thù đoạn như tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chế độ, chính sách của nhà nước, trên internet qua các phương tiện truyền thông đại chúng tấn công vào quan điểm tư tưởng của nhân dân và nhất là tư tưởng của các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước ví dụ như BBC, VOA

  Trả lờiXóa
 5. Đất nước Việt Nam sạch bóng quân thù nhưng nhìn vào các nước tư bản hiện nay như Nhật Bản, Hàn Quôc và các đồng minh thân cận của Mỹ thì các nước đó giống như sân sau của Mỹ chịu sự chi phối của Mỹ. Mỹ bảo gì thì làm vậy và tuân theo sự chỉ đạo của Mỹ, nhân dân trong nước phải sống chung với nước ngoài, lãnh thổ của mình thì làm căn cứ quân sự của Mỹ với cái lí do là bảo vệ đồng minh, nhân dân mất dần bản sắc dân tộc khi giới trẻ không còn hiểu nguồn gốc của mình, không nắm được sự hy sinh của cha ông để bảo vệ lãnh thổ.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng đề ra đương lối chủ trương chính sách lớn định hướng cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, lãnh đạo nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật có tính cưỡng chế. Đảng định hướng cho tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước. Đảng lãnh đạo về công tác tuyển chọn cán bộ giới thiệu những con người có tài và có đức vào những vị trí quan trọng, Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra và giám sát việc chấp hành và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng đối với các đảng viên, tổ chức đảng. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với nhà nước và xã hội bằng phương pháp dân chủ, bằng quyết định của tập thể và trách nhiệm cá nhân, dân chủ đi đôi với tập trung, trung phát huy trên cơ sở phát huy dân chủ.

  Trả lờiXóa
 7. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động . Đó là độc lập, tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân; là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế; quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội; là sự phát triển trong đa dạng các sắc màu văn hóa dân tộc; là sự tiến bộ trong giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện con người…

  Trả lờiXóa
 8. Đa nguyên là không thể và không bao giờ xuất hiện tại Việt Nam, các thế lực phản động luôn lợi dụng việc sửa đổi hiến pháp lần này để chống phá nhà nước ta, chúng kêu gọi đa nguyên đa đảng nhưng sẽ không bao giờ thành công âm mưu của chúng sẽ thất bại

  Trả lờiXóa
 9. có rất nhiều ý kiến đóng góp về việc sửa đổi hiến pháp lần này, trong đó các thế lực thù địch đang lợi dụng để tung tin phản động yêu cầu đa nguyên đa đảng chống phá nhà nước Việt Nam do đó ta cần loại bỏ những âm mưu đó và đưa chúng ra ánh sáng

  Trả lờiXóa
 10. minh thấy bây giờ đa nguyên đa đảng là không thể vì nếu mà Việt Nam đa nguyên thì đất nước ta sẽ gặp một nguy hiểm rất lớn đó là từ phía Trung Quốc, Trung Quốc lúc đó sẽ xâm chiếm ta mà không ngại ngần gì vì ta không còn là XHCN cùng cánh với Trung Quốc nữa, ít ra thì bây giờ Trung Quốc muốn đánh Việt Nam cũng phải nghĩ đến tình anh em XHCN , tức là chung ý thức hệ CS

  Trả lờiXóa
 11. Đa nguyên đa đáng sẽ đẩy đất nước ta vào rất nhiều mối nguy hại đó là: các đảng phái sẽ đánh lộn lẫn nhau chịu khổ sẽ là nhân dân, trung quốc sẽ làm thịt việt nam ngay lập tức vì Việt Nam không còn là cộng sản nữa, Đất nước Việt Nam rất có thể sẽ tự bị xé lẻ ra làm nhiều mảnh, giống như Liên Xô cũ, ít nhất là 2 mảnh, miền Nam và Miền Trung-Bắc, Các khu tự trị trên đất nước

  Trả lờiXóa
 12. nếu đa nguyên đa dảng xảy ra thì Việt Nam sẽ rơi vào vết xe đổ của tất cả các nước tư bản trước chúng ta đang là các quốc gia đa đảng, lưỡng đảng.đất nước sẽ trở nên hỗn loạn dân chủ bị vi phạm, thường xuyên có xung đột... cho nên đa nguyên là không bao giờ có tại Việt Nam

  Trả lờiXóa
 13. các nước khác thì chúng ta không quan tâm nhưng riêng với Việt Nam thì không thể chấp nhận chế độ đa nguyên được bởi vì Việt Nam chúng ta chỉ có duy nhất một Đảng và tất cả đều trung thành và công hiến cho Đảng chứ các nước đa nguyên thì tình hình trong nước thường không được yên ổn,quá trình tranh chấp xảy ra,gây mâu thuẩn nội bộ giữa các bên.

  Trả lờiXóa
 14. Đa nguyên đa đảng không phải là chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa đa nguyên chính trị thực chất là một khuynh hướng xã hội triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, các đảng đối lập, tổ chức xã hội đối lập. cho nên ở Việt Nam chúng ta không thể có chế độ đa nguyên đa Đảng được vì nếu như thế thì tình hình đất nước ngày càng sẽ mất ổn định hơn.

  Trả lờiXóa
 15. đa nguyên đa đảng chỉ được các nước lớn sử dụng để nhằm chia ra quản lí nhà nước nhưng bên cạnh đó lại xảy ra nhiều việc mà chính quyền cũng khó có thể can thiệp được cho nên Việt Nam chúng ta không nên dùng đa nguyên đa đảng bởi vì chúng ta luôn luôn trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 16. chúng ta không nên nhìn vào các nước khác ở những điểm như đa nguyên đa đảng này bởi vì mỗi nước đều có một chế độ khác nhau và cách quản lí khác nhau cho nên có những điều có thể tốt với nước này nhưng lại không tốt đối với nước khác,vì vậy tốt hơn hết là không vi phạm đến quyền nội bộ của nước khác và Việt Nam chúng ta sẽ không theo chế độ đa nguyên đa đảng.

  Trả lờiXóa
 17. Vậy cho tôi hỏi nếu không có cạnh tranh (VNPT độc quyền) thì giá cước viễn thông có giảm từ 3000đ/p xuống gần 1000đ/p (trong khi mọi cái lại tăng giá trong 10 năm trở lại đây). Xét về toàn cục thì VN mình chiến tranh, bất ổn ít không khi mà 30 năm chiến tranh với khoảng 5 triệu người chết (Mỹ chết 58000 người và một số ít quân đội nước khác), rồi sau đó chiến tranh biên giới phía bắc, phía Nam, và giờ là bất ổn trên biển Đông mà VN mình đang bị bắt nạt?

  Trả lờiXóa
 18. Chế độ đa nguyên đa đảng chỉ phù hợp với các nước tư bản chủ nghĩa, các nước bóc lột nhân dân thôi, không phù hợp với tình hình ở Việt Nam. Nước ta hiện đang có nền chính trị ổn định, kinh tế đất nước cũng đang phát triển một cách bền vững đúng hướng, việc gì mà phải thay đổi. Nếu giờ thay đổi thì nước ta sẽ càng bị lạc hậu so với các nước khác vì phải mất thời gian làm quen với nó

  Trả lờiXóa
 19. Việt Nam mà theo đa nguyên đa đảng thì không biết sẽ ra sao đây. Tôi đang tưởng tượng đến cảnh có cậu bé ôm một đống bom trong người chạy đến một trạm xăng rồi kích nổ. một cảnh tượng kinh hoàng sẽ xảy ra. Hậu quả chắc sẽ không nhỏ hơn vụ 11-9 ở mĩ hay các vụ đánh bom liều chết ở isarel plestin đâu :)

  Trả lờiXóa
 20. ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chị trị, đa đảng đối lập hay nói cách khác Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam và nó phù hợp với thực tế hoàn cảnh xã hội nước ta. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động. Vì vậy đừng đòi Việt Nam đa nguyên, đa đảng.

  Trả lờiXóa
 21. Dưới sự lãnh đạo của ÐCS Việt Nam, sự nghiệp đổi mới đất nước hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" đã giúp cho mọi người dân thuộc các thành phần kinh tế đều được tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của mình thông qua Nhà nước pháp quyền XHCN - nhà nước của dân, do dân và vì dân. Cho nên hoàn toàn không cần tới cơ chế "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập". Lý luận và thực tiễn đều bác bỏ những vu cáo, bịa đặt về vai trò lãnh đạo của ÐCS Việt Nam, đồng thời cũng trực tiếp khẳng định các luận điệu tuyên truyền "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" ở Việt Nam thực chất chỉ nhằm thực hiện mục tiêu chính trị đen tối của các thế lực đang có tham vọng đi ngược lại xu thế phát triển tất yếu của đất nước. Sự thật trước sau vẫn là sự thật. Không ai có thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam! Quá khứ và hiện tại đã khẳng định chân lý đó

  Trả lờiXóa
 22. Quyền lãnh đạo của Ðảng là dựa trên sự tín nhiệm của nhân dân. Quyền ấy được nhân dân trao cho. Trong công cuộc Ðổi mới, từ đổi mới tư duy, Ðảng đã tìm được con đường và những bước đi thích hợp để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, từng bước tiến lên, tích cực, chủ động hội nhập để phát triển đi vào chiều sâu, bền vững trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn của một thế giới đầy biến động. Đòi hỏi đa nguyên đa đảng để làm gì, lẽ nào chưa nhìn thấy toàn cảnh của các nước phải sống trong đa nguyên

  Trả lờiXóa
 23. Tất cả mọi thứ đang rất tốt cớ sao lại đòi đa nguyên đa đảng làm gì không biết. Đa Đảng bậy giờ có mà lại suốt ngày nội chiến suốt ngày tranh giành quyền lực ấy mà như Thái Lan đấy cứ một thời gian lại thấy bạo loạn lại thấy lật đổ đất nước rối ren khổ ai khổ chính người dân chứ ai.Huống chi Đảng đang lãnh đạo đất nước rất tốt mà vậy đa đảng làm cái gì.

  Trả lờiXóa
 24. Đa đảng đa nguyên chỉ là luận điệu của những kẻ tâm thần chính trị ảo tưởng chính trị và của những kẻ phản động đang có đưa vào quần chúng nhân dân chúng cố tìm mọi cách để tuyên truyền nó và cũng tìm mọi cách để phủ nhận đi những tính ưu việt của xã hội chủ nghĩa ,phủ nhân về vai trò và công lao của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhưng chúng càng nói thì càng lộ ra cái đuôi cáo của chúng lộ ra cái bản chất xấu xa của chúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 25. Hồng trường15:43 7 tháng 5, 2013

  Sửa đổi hiến pháp đang được toàn thể quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài quan tâm. Sửa đổi hiến pháp với mục đích làm cho dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh hơn. Về cơ bản đều nhất trí với bản dự thảo hiến pháp mà nhà nước đưa ra. Nhưng tập trung và quan tâm nhất của dư luận vẫn là ĐIỀU 4. Nên hay không nên đa nguyên, đa đảng. Về có bản thì cả 2 hướng đi đều có những cái khó khăn và thuận lợi riêng. Nhưng trong thời điểm hiện tại thì nên giữ một đảng cầm quyền để tránh sự bất ổn chính trị.

  Trả lờiXóa
 26. Tuyệt đối không thể đa nguyên, đa đảng vì hiện tại rất nhiều bọn phản động trong và ngoài nước đang nhòm ngó chuyện này. Chúng chỉ chờ bỏ điều 4. Ngay sau đó thì các Đảng sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Khi đó chính trị sẽ bất ổn, kính tế gặp khó khăn. An ninh, an toàn quốc da bị đe dọa. Hãy đa nguyên đa đảng khi có đủ các điều kiện cần thiết cho 1 cuộc cách mạng

  Trả lờiXóa
 27. Nhân danh công lý08:21 23 tháng 7, 2015

  Hãy nhìn một chút về các nước lớn như Mỹ, Anh, Đức.....họ đều là những nước lớn trên thế giới và có điểm chung là tư sản mại bản, đa đảng đối lập. Vào mỗi kỳ bầu cử, các đảng không ngại đấu đá, lôi kéo cử tri về phía mình trong cái mà chùng vẫn gọi là chiến dịch tranh cử. Điều đó làm xáo trộn xã hội một cách ghê ghớm. Nhìn thấy vết xe đổ ấy sao ta có thể mắc phải được chứ.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ