Nhãn

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Sự bẩn tưởi của Rận Nguyễn Lộc Yên (dân làm báo)

Trong bài viết mới nhất của rận Nguyễn Lộc Yên (Dân làm báo) trong nỗ lực bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới để thể hiện sự "bẩn tưởi" của mình và lộ rõ ràng bản chất bẩn thỉu, xấu xa của Rận chủ Việt.


KHBài viết hỗn láo của Nguyễn Lộc Yên nhằm bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh


Là một kẻ hậu sinh, được thừa hưởng thành quả cách mạng, hưởng thụ sung sướng trên thành quả cách mạng và xương máu của cha ông, thụ hưởng thành quả mà Đảng cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mang lại, thế nhưng Nguyễn Lộc Yên và những kẻ hậu sinh mất dạy đang đặt vấn đề xét lại tư tưởng Hồ Chí Minh, trong khi trong đầu óc và bản chất của chúng chẳng có nổi một từ nào gọi là "mác xít"


Sự ngu si và đần độn của những kẻ xét lại này thể hiện ở chỗ chúng đang tìm mọi cách, sử dụng mọi sức lực để hạ bệ chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người anh hùng giải phóng dân tộc của thế kỷ XX, Người mà không chỉ nhân dân Việt Nam mà nhân dân trên toàn thế giới đều tôn sùng, ca ngợi. Chính vì sự nổi tiếng, giản dị và công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh đã vang vọng khắp năm châu, sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam và kiều bào quốc tế, thế cho nên trong suốt 40 năm qua, rận chủ Việt dưới sự tài trợ của Việt Tân đã rất nỗ lực, cố gắng hết sức để bôi nhọ, nói xấu, hạ bệ Người nhưng không hề làm lay chuyển được hình ảnh của Người trong lòng dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ngày Người mất, cả dân tộc Việt Nam xuống đường, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đau trong cái đau chung của dân tộc và nhân loại, về vấn đề này, mời độc giả xem video sau sẽ rõ:


http://www.youtube.com/watch?v=kGy9WDJvcqg


Lễ Quốc tang chủ tịch Hồ Chí MinhGiá trị nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh


Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành qua quá trình vận động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình Người bôn ba đi tìm đường cứu nước. Hành trang ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành không chỉ là lòng yêu nước sâu sắc như những nhà yêu nước đương thời. Mà ở Nguyễn Tất Thành là lòng yêu nước gắn với lòng thương yêu nhân dân vô hạn. Do đó từ lúc ra đi đến khi trở về lãnh đạo cách mạng nước nhà, mục tiêu nhất quán của người thanh niên Nguyễn Tất Thành là phải tìm được con đường vừa giải phóng được dân tộc, vừa phải đem lại được hạnh phúc, quyền làm chủ thực sự của nhân dân. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của người thanh niên Nguyễn Tất Thành với những nhà yêu nước đương thời. Ngày 5/6/1911, tại bến cảng nhà Rồng Nguyễn Tất Thành với tên là Văn Ba ra đi tìm đường cứu nước, xem các nước làm thế nào để trở về giúp đồng bào mình. Trên hành trình của mình, Nguyễn Ái Quốc đã tìm hiểu sâu sắc các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới như cách mạng Mỹ (1776) cách mạng Pháp (1789).Trong vòng 10 năm, từ 1911 đến 1920, Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua ba đại dương, bốn châu lục, đặt chân lên, đặt chân lên khoảng gần 30 nước, là một trong những nhà chính trị đã đi nhiều nhất, có vốn hiểu biết phong phú nhất về thực tế các thuộc địa cũng như các nước tư bản đế quốc chủ yếu nhất trong những thập niên đầu của thế kỷ XX. Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn chặt chẽ với chủ nghĩa Mác Leenin, trên cơ sở kế thừa những thành quả cách mạng và lý luận của chủ nghĩa Mác Leenin và vận dụng, phát triển nó và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Chủ nghĩa Mác - Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”[1]


Tìm hiểu và kế thừa những thành quả của Cách mạng Tháng Mười, Nguyễn Ái Quốc nhận định : Cách mạng Tháng Mười như tiếng sét đã đánh thức nhân dân Châu Á tỉnh giấc mê hàng thế kỷ nay. “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin1.


Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương và vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo L’ Humanité. Người nhận ra “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”2. Nguyễn Ái Quốc tìm thấy trong luận cương của Lênin lời giải đáp về con đường giải phóng cho nhân dân Việt Nam; lời giải đáp về cách mạng thuộc địa trong mối quan hệ với cách mạng thế giới; mối quan hệ giữa yếu tố sức mạnh dân tộc và sự giúp đỡ, ủng hộ của quốc tế. Sự kiện này chính là nhân tố quan trọng để hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của tất cả các chính trị gia như Lê nin hay Mao Trạch Đông đều trên cơ sở kế thừa những tư tưởng của Mác, Ăng ghen. Thế cho nên việc Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa những tư tưởng của Nho giáo, đạo giáo, chủ nghĩa Mác Lênin, tinh hoa văn hóa nhân loại để hình thành nên tư tưởng là việc làm quá đỗi bình thường, hợp quy luật. Hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh được tổng hợp sau khi Người đã mất trên cơ sở những bản thảo và bài viết của Người để lại. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Thế nên việc các thế lực thù địch xuyên tạc rằng "Tư tưởng Hồ Chí Minh đã khéo léo dùng tư tưởng người khác làm của mình" là xuyên tạc mất dạy và "tởm lợm" của những kẻ vô học. Những nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh từ tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về xây dựng Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, đến tư tưởng về phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam, về giáo dục, về ngoại giao,… cũng như đạo đức, phong cách của Người đã trở thành những giá trị bền vững.


Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sợi chỉ đỏ xuyên suốt, hạt nhân cốt lõi là: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó chính là quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Vì vậy, Đảng ta xác định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục đào sâu nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Giá trị nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh được biểu hiện vô cùng đa dạng và phong phú, thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tỏa sáng trong những trước tác, trong từng việc làm, cử chỉ và mối quan tâm sâu sắc, ân cần đối với con người, với nhân dân, đất nước và nhân loại, nhất là nhân dân các dân tộc bị áp bức. Tất cả đều toát lên tình yêu thương, sự tôn trọng, thái độ khoan dung và niềm tin vào khả năng tự hoàn thiện của con người, khi được giải phóng, giác ngộ lý tưởng cách mạng cao quý. Hồ Chí Minh chủ trương và suốt đời phấn đấu xây dựng một xã hội không có chế độ người bóc lột người, một xã hội bình đẳng, ai cũng phải lao động và có quyền lao động, ai làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít, không làm không hưởng, người già yếu hoặc tàn tật được nhà nước giúp đỡ chăm nom, mọi người đều có điều kiện để phát triển toàn diện, phát huy năng lực, sở trường của mình... Mục đích cao nhất của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là mong muốn con người được giải phóng triệt để và trở thành chủ nhân đích thực của đất nước, của thế giới. Với nghĩa như vậy, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là kết tinh của văn hóa, văn hóa Việt Nam, văn hóa nhân loại.


Hơn nữa Nguyễn Lộc Yên (dân làm báo) còn xảo ngôn khi cho rằng "Bác Hồ tự viết sách nói về mình" thông qua dẫn chứng về bút danh "Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa kể chuyện". Nói thẳng rằng về chuyện này Rận Chủ Việt đã tốn kém rất nhiều giấy mực để tiến hành các hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ, thậm chí còn viết bậy bạ vào nhằm bôi xấu hình ảnh Bác Hồ. Thế nhưng sau hàng ngàn bài viết xuyên tạc, chúng cũng chẳng đủ chứng cứ để chứng minh những điều ngớ ngẩn trên là có thật. Lòng tôn kính Bác của dân tộc Việt Nam là vấn đề mãi mãi không bao giờ thay đổi được, thế nên có rất nhiều tác giả may mắn có được thời gian gặp gỡ Người, tiếp xúc và làm việc với Người đã viết lại những câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động của Người, đó là những chuyện của hậu thế và được lưu truyền cho đến ngày nay. Bằng chứng của sự vững bền là sau 70 năm ngày lập nước, đất nước Việt Nam vẫn trường tồn và phát triển, nhân dân Việt Nam ngày càng giàu mạnh, thịnh vượng, sống hạnh phúc hơn. Các lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh đủ sức bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Người dân Việt Nam từ già đến trẻ đều tôn kính, ghi nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bất cứ ai khi có dịp đến Việt Nam, đến Hà Nội đều muốn ghé thăm Lăng Bác, nơi Bác đang yên giấc để thỏa lòng trong những mưu sinh của cuộc sống xô bồ. Những giá trị nhân văn, nhân ái của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ trường tồn mãi với thời gian, cho dù các thế lực thù địch có cố công xuyên tạc thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.


Trần Ái Quốc

 

 

 

 1. Hồ Chí Minh: Toàn tập,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.10, tr.128


5 Nhận Xét :

 1. Tôi đã thấy bài này trên danlambao. Tôi không nghĩ là con ngươi có học thức lại đủ dũng cảm để viết một vài viết như thế này. Nhưng thực tế lại có kẻ như thế.

  Trả lờiXóa
 2. Nói đến bọn nào chứ cái bọn danlambao thì thấy thật bẩn tưởi, một lũ còn chó ghẻ mở miệng ra toàn mùi hôi thôi, chả có cái gì gọi là có chút suy nghĩ hay đáng để lưu tâm cả. Danlambao như giống một bãi rác thải xủy uế tanh thôi mà thôi. Ngoài việc cắn và cắn ra chả có cái gì hơn.

  Trả lờiXóa
 3. Lại thêm một tên Rận chủ chỉ giỏi xảo ngôn, nói lời tục tỉu trong cái sự chống phá của chúng. Nhơ nhớp loài Rận chủ, phải chăng mãi mãi chúng chỉ là những tên Rận cho tới suốt đời. Thiết nghĩ nếu có kiếp sau có lex chúng nên hóa kiếp làm súc xanh để nhường kiếp người .

  Trả lờiXóa
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh có tốt đẹp, có thiết thực thì người ta mới học hỏi và làm theo. Hồ Chí Minh từ cách sống, làm việc, đến tư tưởng luôn toát lên những giá trị cao đẹp đáng để chúng ta học tập và làm theo.

  Trả lờiXóa
 5. Đúng là lại thêm một tên rận chủ xấu xa. Chỉ giỏi chống phá Đảng và nhà nước ta. Chúng chuyên đi nói xấu, bôi nhọ Đảng và nhà nước. Nhưng cho dù chúng có làm gì thì cũng không thể qua mắt được ta. Chúng ta luôn cần đề phòng các thế lực thù địch dưới nhiều hình thức.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ