Nhãn

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Một số quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về tự do tôn giáo!!!

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật quan trọng, thể hiện những quan điểm đổi mới, khoa học về tín ngưỡng, tôn giáo, đã từng bước đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của quần chúng tín đồ và chức sắc tôn giáo. Song tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta những năm qua diễn biến khá phức tạp.
Đảng và Nhà nước ta trước sau như một, thực hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; lãnh đạo và giúp đỡ đồng bào có đạo đoàn kết xây dựng cuộc sống mới và hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc.


1 (1)Ảnh minh họa


Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận quyền tự do tôn giáo. Đại hội II (1951) đưa ra quan điểm tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào các tôn giáo. Đại hội III (1960), Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân. Đại hội IV (1976) tiếp tục tái khẳng định tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân và lần đầu tiên nêu lên việc đối xử bình đẳng về mặt pháp luật đối với tôn giáo. Đại hội V (1982) lại tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các tôn giáo, động viên đồng bào có đạo tăng cường đoàn kết với các tầng lớp nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đại hội VI (1986), Đảng ta cho rằng, trước sau như một thực hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng.


Nghị quyết số 24 ngày 16 tháng 10 năm 1990 của Bộ Chính trị khóa VI về “Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới” được coi là dấu mốc mở đầu cho bước ngoặt phát triển nhận thức về tôn giáo của Đảng ta. Nghị quyết mang tính đột phá là đã coi tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân và tôn giáo có những giá trị văn hóa, đạo đức phù hợp với chế độ mới. Nghị quyết này cũng cũng nêu lên 3 quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác tôn giáo, 3 nhiệm vụ, 5 nguyên tắc và 5 chính sách cụ thể đối với tín đồ, với chức sắc, với nhà tu hành, với tổ chức giáo hội, với hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo với hoạt động đối ngoại của tôn giáo.


Đại hội VII (1991), Đảng ta cho rằng tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đại hội VIII (1996), Đảng ta tái khẳng định mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.


Sau Nghị quyết 24, Đảng ta còn nhiều văn kiện khác khẳng định và phát triển tư duy đổi mới về tôn giáo. Cụ thể là Chỉ thị 37/CT-TW ngày 2 tháng 7 năm 1998 của Bộ Chính trị về “Công tác tôn giáo trong tình hình mới”, một văn kiện quan trọng lần đầu tiên được đăng tải trên báo Nhân dân và một số tờ báo khác.


Đại hội IX (2001), Đảng ta nhấn mạnh việc từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.


Ngày 12 tháng 3 năm 2003, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX), vấn đề tôn giáo được đưa ra bàn bạc, quyết định và ra Nghị quyết riêng về công tác tôn giáo – Nghị quyết số 25. Nghị quyết này đã đánh giá tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo, xác định những quan điểm, chính sách, đề ra những nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới.


Nghị quyết 25 được xem là quá trình tiếp tục đổi mới về tư duy của Đảng trên lĩnh vực tôn giáo. Nghị quyết này đã nêu ra 5 quan điểm, chính sách đối với tôn giáo, trong đó có sự tái khẳng định những quan điểm trước đó, có những quan điểm mới được bổ sung như: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội”.


Đại hội X (2006) khẳng định việc thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của nhân dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình đẳng theo pháp luật.


Đến Đại hội XI (2011), Đảng ta vẫn tiếp tục khẳng định tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh tình hình tôn giáo ở nước ta và trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng trong giai đoạn mới của đất nước”.


Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI có ghi: “… Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất”.


Qua đó ta thấy, vấn đề tôn giáo được nêu lên trong các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị đã thể hiện một lộ trình đổi mới tư duy của Đảng trên lĩnh vực tôn giáo. Các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta. Nhưng, với sự đổi mới chính sách tôn giáo đã đem lại hiệu quả to lớn trong việc góp phần quyết định tạo ra sự ổn định, bức tranh sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam ngày càng có nhiều điểm sáng, đồng bào các tôn giáo ngày càng đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng và phát triển đất nước.


Như vậy, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là có thật, nó không phải là một thủ đoạn chính trị hay mỵ dân mà là một chính sách nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta.


Trần Ái QuốcĐôi dòng mạn đàm về Trần Huỳnh Duy Thức - kẻ cấp tiến hay ngu dốt!

Nhân chuyện đám Rận chủ Việt ca tụng Trần Huỳnh Duy Thức là tri thức cấp tiến, còn các blogger và báo chí lề phải lại coi hắn là một kẻ ngu đốt. Tác giả xin mạn phép gửi đến độc giả vài lý do để chứng minh Trần Huỳnh Duy Thức là một kẻ không chỉ ngu dốt và còn dại dột và "ăn cháo đá bát".


1 (1)Trần Huỳnh Duy Thức (nguồn: internet)


 Thứ nhất :Trần Huỳnh Duy Thức được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương giàu truyền thống cách mạng Thành Phố Hồ Chí Minh,với những chiến công lừng lẫy trong những ngày xuân lịch sử của dân tộc Việt Nam ,ngày 30/04/1975 non sông thu về một mối,hai miền Nam-Bắc sum họp một nhà,những giá trị trường tồn đó còn và sẽ vang vọng mãi trong lịch sử Việt Nam cũng như sự chứng kiến của cộng đồng Quốc tế.Đáng nhẽ ra ;Thức phải tự hào về vì điều đấy ! vì mình đã vinh dự được tiếp nối truyền thống của cha ông,chẳng lý nào mà hắn lại quay lại đi phản bội lại dân tộc,phản bội lại truyền thống của đất nước như thế,đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.


 Thứ hai:Thức đã được học tập với công lao dạy dỗ của các thế hệ thầy cô giáo,được nuôi dưỡng trong môi trường của con người Việt Nam thân thiện,giàu lòng nhân ái và quả cảm.Nếu như hắn không được đào tạo tại trường Đại Học Bách Khoa T.P Hồ Chí Minh thì làm sao năm 1990 hắn có thể tốt nghiệp được khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Bách Khoa T.P Hồ Chí Minh .Tại sao Thức không chịu “Bổ óc” suy nghĩ ,sao không giúp gì cho đất nước lại còn đi làm những điều xằng bậy như vậy ? Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia,nếu gặp những trường hợp như Trần Huỳnh Duy Thức thì liệu đất nước này có tồn tại được đến ngày hôm nay nữa không ? Những câu hỏi bởi những luồng suy nghĩ luôn đặt ra đối với Thức,nhưng vẫn khó có thể giải thích được nguyên nhân tại sao hắn lại làm như thế.Để đến bây giờ tội lỗi của Thức gây ra cho dù có phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể rửa được vết nhơ cho tội lỗi đó.


 Thứ Ba:Tại Sao hắn không hiểu hay là không muốn hiểu ,nếu không có chính sách hỗ trợ của nhà nước Việt Nam,các chính sách ưu đãi cho người tài như hắn  thì làm sao hắn có chổ đứng trên thị trường Công Nghệ Thông Tin Việt Nam mà thành lập được công ty cổ phần Công nghệ thông tin EIS (EIS, Inc.) và hướng ra thế giới.


Capture       Trần Huỳnh Duy Thức đã từng là một kỹ sư giỏi, một doanh nhân thành đạt (Ảnh: Mạng Internet


 Thứ tư :Hắn phủ nhận đi công lao của cha ông mình chăng ? hắn tôn thờ cuộc sống xa hoa trụy lạc chăng,hay là lại thích cuộc sống hưởng thụ mặc cho xã hội Việt Nam đi vào lâm nguy,có chăng hay chớ.Hắn lại muốn một đất nước nhỏ bé đã qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh lại gồng mình chịu đựng với sự thử thách của những cuộc xung đột ,những cuộc bạo loạn như các nước Trung Đông.Làm thế hắn được gì ? Quyền lợi Thức được hưởng nhưng bao nhiêu đau thương mất  mát nhân dân Việt Nam lại phải gánh chịu.Nếu như ngày đó cơ quan Công An không phát hiện kịp thời,đưa hắn ra trước vành móng ngựa để cúi đầu nhận tội thì bây giờ không biết điều gì đã xẩy ra.Hành động của hắn đã tiếp tay cho thế lực thù địch hay là thế lực thù địch tiếp tay cho hắn,chắc chúng ta cũng đã biết rõ không cần giải thích nhiều.Tôi thiết nghĩ một người có đầu óc như  Thức mà tầm suy nghĩ chính trị lại ấu trĩ,lạc hậu như vậy.Đúng là có tài mà không có đức thì cũng là vô dụng,chẳng giúp ích gì được cho sự  phát triển kinh tế-xã hội của đất nước lại còn muốn đưa nhân dân quay lại cảnh tối tăm của ngày xưa.Chắc hẳn khi ai đó đọc bài viết của tôi cũng nghĩ  rằng ;người như Thức sống chỉ làm cho xã hội Việt Nam càng thêm rối ren mà thôi.


 Thứ năm :Xã hội Việt Nam mặc dù còn nghèo ,vẫn còn những tồn tại nhỏ chưa thể giải quyết nhưng nguyên nhân là do đâu ? Có phải các bạn nghĩ ngay đến do chiến tranh gây ra hay không ? Đúng vậy! điều đó là  hoàn toàn đúng,các bạn thử nghĩ xem sau hai cuộc chiến tranh đất nước ta hoang tàn như thế nào ,thế hệ trẻ chúng ta trong thời đại đó chưa tồn tại nên chưa thể hiều được,nhưng cha ông ta thì đã chứng kiến điều đó với những mất mát quá nhiều,Thức cũng sinh ra cuối cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ ,hắn cũng đã chứng kiến những tội ác của chiến tranh gây ra mà sao  hắn lại không thấu hiểu được nỗi thống khổ của người dân Việt Nam ,mà lại muốn gây nên thêm nhiều bất biến cho đất nước vậy ,hắn muốn lật đổ chính quyền ?chính quyền này còn đứng vững còn đủ sức để vượt qua những khó khăn ,không phải muốn làm gì cũng được ,nếu như Thức chịu “Đập Óc” nghĩ thì hắn đã không làm như vậy,mà hắn đã cùng chung tay xây dựng chế độ này ngày càng tươi đẹp hơn,nhân dân Việt Nam ngày càng được ấm no,tự do,hạnh phúc hơn.Không phải cái kiểu suy nghĩ nông cạn như hắn và đồng bọn đã từng làm.Văn hóa chúng ta không cho phép sự văng tục nhưng đối với những loại người như  thế này thì chỉ có thể gọi là “Đầu đất” thôi các bạn ạ.


 Phải chăng kẻ “Đầu đất” này đã bị một thế lực vô hình nào đấy đứng sau giật dây,câu mốc,cho những miếng mồi ngon,béo bở,khi đã cắn câu rồi thì không tài nào dứt ra được .Thật là ngu xuẩn khi mà vào đầu tháng 11/2008 Thức thành lập 2 blog trên mạng Internet là :Change We NeedTrần Đông Chấn với các bài viết không có căn cứ,không đúng sự thật về lãnh đạo và chính trị Việt Nam.Không chỉ dừng lại ở hành động đó ,nguy hiểm hơn Thức còn phối hợp với một bộ phận bất đồng chính kiến thành lập cái gọi là “Đảng Xã Hội Việt Nam” đồng thời cùng vứi Lê Công Định,Nguyễn Sĩ Bình viết cuốn sách con đường Việt Nam,thật là nực cười,điên rồ và mơ mộng hảo huyền bởi những hành động của chúng.Làm sao một dân tộc có bề dày lịch sử truyền thống cách mạng  hàng nghìn năm lại để cho những kẻ “Vắt mũi chưa sạch” có những hành động sai trái  lật đổ chính quyền được.


 Đúng là “Gieo nhân nào thì gặp quả nấy” “Lưới trời lồng lộng” hắn đã không thoát khỏi tội lỗi mà mình gây ra cùng đồng bọn như  :Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long đã bị tòa án nhân dân T.P Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20/01/2010,riêng Trần Huỳnh Duy Thức với bản án với 16 năm tù giam  là đã quá nhẹ nhàng,luật pháp Việt Nam đã quá khoan hồng để hắn có cơ hội sửa lỗi.


 Thời gian đã trôi qua chắc hẳn  ở trong tù Thức hối hận lắm,hối hận vì tại sao ngày xưa không thức tỉnh sớm,tại sao lại làm như vậy đối với đất nước đã sinh ra mình,sao lại đi ngược lại với nguyện vọng của Quốc Gia dân tộc,đi ngược lại với truyền thống của ông cha,đã không giúp được gì cho đất nước lại còn quay lại hoạt động để lật đổ chính quyền nhân dân.


 Thế nhưng trong thời gian qua mặc dù bản án đã được thì hành khá lâu rồi,nhưng một bộ phận lại tiếp tục bới mốc thông tin của Thức lên để nhằm khoe mẽ cái tài năng “rởm” của mình,chơi trò núp trong bong tối câu ra quả là hiểm nhưng không đau,những kẻ đó không đáng ngại,đáng ngại nhất là những kẻ lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc luận điệu này nọ,với một lý luận khá “Cùn” nhưng cũng có thế qua mắt được người đọc nếu như họ không xác minh lại sự thật một cách chắc chắn.


 Với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” rõ như ban ngày của Thức thì cho dù có xuyên tạc mấy thì cũng không thể thay đổi được sự thật đó.


 Xin có một vài lời khuyên cho hành động “Bới móc” trên : Đừng xoay chuyển sự thật nữa,sự thật vẫn là sự thật chẳng ai tin đâu,hãy suy nghĩ cho thật kỹ ,đất nước này mặc dù nhỏ bé nhưng đủ lòng bao dung và rộng lượng để đón chào những đứa con hư về với Tổ Quốc ,đất nước này sẽ có đủ kiến thức để dạy dỗ nên người những thứ đầu óc đã được nhồi sọ bởi tư bản chủ nghĩa.Hãy sống sao cho thật,sống đúng với lương tâm của mình,đừng vì hám đồng tiền,hám danh mà bán rẻ đi tổ quốc thân yêu của mình.Rồi một ngày cũng sẽ phải trả giá đắt như Trần Huỳnh Duy Thức ,lúc đấy không chỉ là tòa án công lý lên án mà cái lương tâm bị tha đi bởi con vật nào đó sẽ không tha thứ cho cái tội phản Quốc ,đi lại lợi ích của Quốc gia dân tộc đâu.Nếu thực sự là người giỏi thì hãy chứng minh bằng cách góp phần công sức của mình cho tổ quốc vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của đất nước,đừng bao giờ có những hành động núp trong bóng tối,nói bóng nói gió,xuyên tạc sự thật hiển nhiên,những hành động đó thật đáng khinh,đáng coi thường.


  Và tôi cũng tin tưởng rằng,cho dù có xuyên tạc mấy đi chăng nữa,hay căng thẳng hơn là những hành động phá hoại thì cũng sẽ không bao giờ làm rung chuyên ý chí cứng như thép của dân tộc Việt Nam đâu,nước Việt Nam là một,dân tộc Việt Nam là một sẽ luôn vững bước phát triển trong tương lai./


Trần Ái Quốc

Sự lồng lộn của Rận chủ Việt sau Hội nghị Trung ương 13!

Chiều 21/12 , Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)


Hội nghị cũng đã nhất trí Quyết định triệu tập Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII từ ngày 20-28/1/2016 và Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các vị Ủy viên Trung ương khóa XI(cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XII;  Và Hội nghị cũng đã giới thiệu các vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII. Thế nhưng tin này có vẻ không tốt đối với Rận chủ Việt. Bởi hơn 3 năm qua, đám Rận chủ Việt dưới bàn tay tài trợ của Việt Tân đã "vì tiền" nên tích cực trên tất các các phương diện tìm mọi cách chống phá sự nghiệp phát triển của đất nước Việt Nam, đòi đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập. Và đặc biệt đã có hàng chục hội, nhóm phản động được thành lập một cách trái phép nhằm chống phá nền chính trị Việt Nam. Tuy nhiên, thật đắng cay cho đám Rận chủ Việt, bởi sức lực và ý chí của chúng đang đi ngược với thời đại và lòng dân. Thế nên, chẳng có ai theo chúng, nghe những điều sằng bậy mà chúng tuyên truyền. Và dĩ nhiên, chúng chỉ như một đám lưu manh về chính trị, như những hạt cát trên sa mạc chẳng đủ sức để làm ảnh hưởng đến thể chế chính trị Việt Nam. Thế nhưng, thật đáng buồn khi ảo vọng và những đồng tiền dơ bẩn của chúng cũng đã làm thoái hóa biến chất một bộ phận cán bộ đảng viên, và số ít thành phần ấy đã trở thành những kẻ bất mãn, trở cờ làm hại cho đất nước.


Sau hội nghị Trung ương lần thứ 13, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời theo lời mời Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) Trung Quốc Trương Đức Giang. Thế nhưng, một lần nữa, những kẻ phản dân hại nước lại "lồng lộn" xuyên tạc, bịa đặt về sự kiện này, cho rằng đó là " Nguyễn Sinh Hùng đi cầu khẩn và đã ký kết, bán thêm những gì cho Bắc Kinh?" Thật lộng ngôn và mất dạy hết chỗ nói.


1Bài viết xuyên tạc chuyến thăm của CTQH Nguyễn Sinh Hùng đến Trung Quốc


Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có những tiến triển đáng kể, đặc biệt sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam. Mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đạt được những tăng trưởng đáng kể, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam và ngược lại. Trong 9 tháng đầu năm 2015, Tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với châu Á  đạt 159,92 tỷ USD, trong đó với Trung Quốc là 12.442 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, bên cạnh đó tồn tại những vấn đề chưa giải quyết được, đặc biệt là vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Đông trong đó có (Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam) và bản đồ hình lưỡi bò vô lý của Trung Quốc đối với các quốc gia có chủ quyền liên quan đến biển Đông. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nâng tầm quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chuyện Trung Quốc can thiệp nhân sự Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam mà lũ chấy Rận và đám Việt Tân đang ra sức tuyên truyền ở Việt Nam.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm hữu nghị chính thức CHND Trung Hoa


Chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia Việt Nam nhưng lại được lũ Rận chủ Việt xuyên tạc thành "mang nhiều màu sắc Lê Chiêu Thống" và "mua chuộc sự đỡ đầu của Bắc Kinh cho những nhân sự thân Tàu chiếm ghế quyền lực trong đại hội đảng XII?". Những luận điệu này không quá xa lạ đối với dư luận Việt Nam, bởi đám Rận chủ Việt suốt ngày ca cẩm những luận điệu trên đến mức nhàm chán và khiến nhiều người thấy khó chịu. Thế nhưng chuyến thăm của ông Hùng tiến hành sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ 13 bàn về nhân sự và định ngày tiến hành Đại hội, tức mọi chuyện đã xong xuôi, chỉ chờ kết quả từ những lá phiếu của nhân dân. Điều đó chứng minh rằng chuyến thăm của ông Nguyễn Sinh Hùng diễn ra hoàn toàn hợp lý và đáp ứng được yêu cầu công tác của năm 2015 trước thềm năm mới 2016. Hơn nữa, xin khẳng định lại rằng Việt Nam có quyền dân tộc tự quyết, và từ thưở cha ông dựng nước đến giờ, chưa có quốc gia nào có đủ khả năng để can thiệp vào chuyện nội bộ của dân tộc Việt Nam. Thế nên sẽ thật ngu xuẩn và buồn cười khi có ai đó lập luận rằng Việt Nam đi thỉnh cầu ý thiên triều về chuyện nhân sự đại hội Đảng lần thứ XII, bởi việc trên nhân dân Việt Nam tự làm được, và không bất cứ thế lực nào, quốc gia nào đủ sức để can thiệp vào công việc nội bộ của dân tộc Việt Nam.


Mất dạy hơn, đám rận chủ Việt còn tung ra những ngôn ngữ mất dạy và xỏ lá để hạ bệ và làm biến dạng chuyến thăm của ông Nguyễn Sinh Hùng. Chúng lộng ngôn rằng "Một trong những việc quan trọng, cực kỳ quan trọng, đó là ngay lập tức cử một đồng chí thân Tàu sang Bắc Kinh "cầu viện" để được thiên triều hỗ trợ, gia tăng nội lực cho cuộc giành ghế cai trị đất nước Việt Nam.Do đó, mà Hội nghị TƯ 13 vừa chấm dứt vào chiều 21/12, trong thời điểm của những ngày cuối năm, sáng 23 tháng 12, Nguyễn Sinh Hùng đã cùng một đoàn tùy tùng khăn gói đi sứ sang Tàu cầu viện". Thật nhục nhã cho những kẻ bồi bút, bởi cho đến ngày hôm nay, chúng vẫn xổ toẹt vào công lao hơn mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông, chúng hiện nguyên hình là những kẻ ăn cháo, đá bát, khốn kiếp và hèn hạ. Những kẻ trên nhân cách, đạo đức đã không ra gì, thử hỏi những dòng chúng viết có đủ sức "gột nên hồ" hay chỉ là thứ ba sàm, ba láp. Viết ra những dòng trên chúng tưởng rằng hạ bệ được ông Nguyễn Sinh Hùng đồng thời làm biến dạng tính chất của chuyến thăm này. Thế nhưng chúng đã lầm, bởi trong tư tưởng của đám Rận chủ Việt, lúc nào cũng nhập tâm cái tư tưởng thân tàu, coi Trung Quốc là "thiên triều" thế nên càng viết càng cho thấy bản chất hèn hạ, đê tiện, xấu xa của những kẻ "lạc loài", "mất gốc". Sinh ra là người Việt Nam, nhưng không bao giờ tự hào là dân Việt Nam, chưa làm được chuyện gì có ích cho đất nước này, ngược lại chúng luôn ấp ủ những tư tưởng phản trắc hòng cầu mong cho đất nước Việt Nam bị ngoại bang đô hộ, mất quyền độc lập để bọn chúng dễ bề tác oai, tác quái như hồi thực dân Pháp đô hộ nước ta, hay hồi Chính phủ ta mới thành lập, nước ta mới khai sinh, còn phải đối phó với giặc ngoài và đám thù trong phản động và xảo trá. Còn bản thân những người chính nghĩa, vì dân vì nước, họ biết nghĩ đến cái đại cục, đến sinh mệnh chính trị của hơn 90 triệu dân Việt Nam và đến những bước phát triển trong tương lai của dân tộc Việt Nam. Thế nên họ biết hy sinh những lợi ích cá nhân nhỏ nhoi, những điều tiếng xuyên tạc từ kẻ thù để làm những chuyện vinh quốc. Một lần nữa xin chúc mừng chuyến thăm tốt đẹp của ông Nguyễn Sinh Hùng đến Trung Quốc và những thành tựu mà Quốc hội hai nước cũng như các đơn vị có liên quan đã kí kết. Đồng thời cũng xin nhắc đám Rận chủ Việt rằng, Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam đã định ngày diễn ra và sẽ thành công tốt đẹp, những chức danh chủ chốt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ được lá phiếu của nhân dân trực tiếp lựa chọn bầu ra. Đây chính là câu trả lời chính xác nhất, xác đáng nhất cho những cuồng vọng chốn phá của đám lưu mạnh chính trị, hỡi đám Rận chủ Việt, hãy tỉnh lại trước khi quá muộn.


Trần Ái Quốc 


Đôi dòng về gã Đại sứ Ted Osius - kẻ làm ô danh nước Mỹ!

Hoa Kỳ không chỉ là cường quốc kinh tế số 1 thế giới, còn là một quốc gia hùng mạnh về chính trị, quân sự. Mối quan hệ bang giao của Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới trong đó có Việt Nam trong giai đoạn hiện nay có những dấu hiệu ngày càng khởi sắc. Ngay nay, hòa chung với xu thế chung của thế giới, các nước đang xích lại gần nhau. Mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ cũng khởi sắc theo những chiều hướng vô cùng tiến bộ. Tiêu biểu nhất trong những khởi đầu tốt đẹp là chuyến thăm Hoa Kỳ thành công của Tổng bí thư một Đảng cộng sản - ông Nguyễn Phú Trọng, hay việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Rồi chuyện Việt Nam đàm phán gia nhập TPP vừa rồi... Và đề tạo môi trường tốt cho quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, Mỹ cũng đã có những hành động hạn chế sự chống phá của đám lưu manh chính trị Việt Tân và những tàn dư của Việt Nam Cộng hòa nhân dịp chúng tổ chức 40 năm ngày "Cuốc hận". Có thể nói rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sẽ ngày càng phát triển, nâng tầm. Thế nhưng đang có những kẻ mang danh là đại sứ Mỹ nhưng chẳng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nước Mỹ, hay nói cách khác là đang có những hành động làm ô nhục quốc thể,  làm xấu mặt hợp chủng quốc Huê Kỳ. Kẻ đó chính là đại sứ Ted Osius.


1Bài viết về chuyện Đại sứ Ted Osius đăng trên danlambao


Là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tuy nhiên, nhưng việc có ích cho nước Mỹ thì chẳng thấy ông Đại sứ này làm, chỉ thấy ông ta suốt ngày tìm cách chọc ngoáy vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đối với mỗi quốc gia, quyền dân tộc tự quyết là quyền tối thượng, vì thế mỗi quốc gia đều có pháp luật là công cụ để bảo vệ cho thể chế và trật tự xã hội. Và cũng đương nhiên rằng, mỗi quốc gia kể cả Mỹ đều có những công việc nội bộ và những kẻ chuyên chống phá. Những vấn đề mang tính toàn cầu hay quốc gia như chuyện chống khủng bố hay biến đổi khí hậu cho nước Mỹ chẳng thấy ông đại sứ này mảy may quan tâm. Chỉ thấy ông ta năm lần, bảy lượt đưa ra những tuyên bố can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, can dự vào việc thực thi pháp luật Việt Nam. Từ chuyện bắt Nguyễn Văn Đài, ông ta cũng nhảy lên diễn đàn trái chiều chụp ảnh chung với vợ Nguyễn Văn Đài và đưa ra những tuyên bố này nọ. Lần này đến lượt trò hề của đám lục lâm thảo khấu Lao động Việt, Ông đại sứ đáng kính này cũng đưa ra những tuyên bố hùng hồn rằng "“Tôi thúc giục chính phủ Việt Nam điều tra các báo cáo về các buộc hành hung ngay lập tức và buộc bất kỳ quan chức có trách nhiệm phải giải trình”. Ô hay nhỉ, chuyện kẻ nào đó bị Cảnh sát Mỹ bắt, liệu một ông đại sứ Việt Nam, hay đại sứ nước nào trên đất Mỹ có quyền lên tiếng không? trừ khi kẻ đó là công dân của nước có trụ sở trên đất Mỹ xét thấy cần hợp tác. Còn chuyện bắt Nguyễn Văn Đài hay những lùm xùm của Lao động Việt là chuyện diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam, do quy phạm pháp luật Việt Nam điều chỉnh, đâu có liên quan gì đến lợi ích của nước Mỹ, ảnh hưởng gì đến mối quan hệ ngoại giao của nước Mỹ mà một kẻ như Ted Osius lại nhúng mũi vào? Xin hỏi ông Ted Osius có quyền gì mà đòi yêu cầu Việt Nam phải thực hiện những yêu cầu của ông ta? Đại sứ Ted Osius tại Việt Nam


Hay ông ta ảo tưởng sức mạnh rằng "“Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp và hành động của nước mình nhất quán với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình.Chúng tôi cũng thúc giục chính phủ thả vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ mà không sợ bị trả thù.” và cái này ngay lập tức được lũ Rận chủ Việt biến thành cái gọi là "Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ"??? Vẫn biết các ông bà đại sứ các nước tại Việt Nam có những quyền bảo hộ riêng. Thế nhưng đừng biến những ưu đãi của bản thân thành công cụ để tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Xin nhắc lại rằng bản thân ông Ted Osius không đại điện cho ý chí của nước Mỹ, khôn phải là phát ngôn viên của nước Mỹ và cũng không có tư cách hay quyền hành gì để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nói trắng phớ như vậy để lũ Rận chủ Việt bớt ảo tưởng sức mạnh và cả gã đại sứ Mỹ Ted Osius biết tự lượng sức mình, đừng làm xấu mặt quốc thể.


Trần Ái Quốc

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

LUẬT SƯ HAY LƯU MANH CHÍNH TRỊ!

Cuteo@


Cứ tưởng rằng luật sư thì phải tôn trọng luật pháp, nào ngờ...đến như LS Trần Thu Nam mà cũng tò te về luật. Thảm thật.

Lời lẽ của một luật sư mà không khác gì đám lưu manh chính trị hay toạc ra là đám cào lìn ăn vạ.Sự ngu dốt của Trần Thu Nam


Cưỡng chế là dùng quyền lực nhà nước bắt phải tuân theo. Việc cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại điều 70 và 71 Luật đất đai 2013.

Việc cưỡng chế thu hồi đất tại phường Dương Nội theo quyết định của UBND quận Hà Đông là hoàn toàn đúng luật. Anh LS Trần Thu Nam đã có mặt tại đó nhưng không phải để đảm bảo chi việc thực thi luật pháp mà là để gây rối. 

Như thường lệ, sau lưng anh là một mụ đàn bà mồm loa mép giải, sẵn sàng và liên tục gây sự với lực lượng cưỡng chế, đặc biệt là nhằm vào cán bộ công an. Âm mưu của Trần Thu Nam và mụ nạ dòng kia là gây sự, chờ đợi phản ứng thiếu kiềm chế của cán bộ công an để quay clip tung lên mạng, bôi xấu chính quyền. Xem link dưới từ facebook của Trần Thu Nam.


https://www.facebook.com/luatsunam01?ref=ts&fref=ts#


Không biết LS Nam nghĩ gì khi mô tả những cán bộ làm công việc cực chẳng đã kia là "đeo băng đỏ ở tay sẵn sàng lao vào hành hung, bắt người khi có lệnh" hoặc "Khi tôi phản ánh việc tôi bị khiêu khích đến mấy công ăn mặc sắc phục đang đứng quanh thì chỉ nhận được mấy nụ cười nhăn nhở và quay mặt đi chỗ khác.". 

Sử dụng ngôn từ không chuẩn là điều tối kị trong hành nghề luật sư. Những người thực thi công vụ mới chỉ đứng sẵn sàng làm nhiệm vụ mà LS Nam lại du côn tới mức viết rằng họ "sẵn sàng hành hung".

Đến các anh công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cười với dân mà anh cũng xiên xẹo mô tả rằng "mấy anh công an kia cười nhăn nhở".

Người có văn hóa sao nỡ để miệng dính đầy phân thế hả anh luật sư Trần Thu Nam?

Phát biểu trước công chúng mà như lũ du thủ du thực, không khác gì đám lưu manh thảo khấu thì đừng trách người khác mô tả anh như kẻ mọi rợ mang danh luật sư.

 

 Trelangblog

Nguyễn Văn Đài - Một con buôn dân chủ rẻ tiền!

Một “con buôn dân chủ” vẫn ngựa quen đường cũ !
Một “con buôn dân chủ” vẫn ngựa quen đường cũ !


84b23-khc3b4ng2bthc3adch2bc491csvn2b-2bnvc490c3a0iLS Nguyễn Văn Đài - một con buôn dân chủ chính hiệu

Sau khi Nguyễn Văn Đài bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, như thường lệ và bất chấp đúng sai, lập tức một số tổ chức, cá nhân lên tiếng phản đối Nhà nước Việt Nam,… Vậy lý do đưa tới việc khởi tố, tạm giam là gì?


Điều 88 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam ghi rõ ràng, cụ thể: Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam: 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm: a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 


Về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã có những văn bản hướng dẫn, giải thích cụ thể, như Bộ luật Hình sự phân tích, chỉ rõ: Người phạm tội bằng lời nói hay việc làm truyền bá những tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gieo rắc sự nghi ngờ bất mãn với chế độ hoặc có lời nói, việc làm xúc phạm chính quyền hoặc phao tin bịa đặt nhằm gây hoang mang trong quần chúng nhân dân hoặc lưu hành những văn hóa phẩm có nội dung kích động chống đối chính quyền, xuyên tạc chế độ XHCN. 


Như vậy, việc khẳng định Nguyễn Văn Đài vi phạm Điều 88 là hoàn toàn xác đáng, và cần lưu ý đó là hành vi đã trở thành hệ thống. Vì tới hôm nay, tin tức liên quan việc năm 2007 Nguyễn Văn Đài bị bắt giữ, điều tra xét xử vẫn còn lưu giữ trên in-tơ-nét. Như theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Đài đã có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam thông qua việc vẽ ra các dự án, thành lập các tổ chức, khóa huấn luyện, cùng một lúc “làm công ăn lương” cho nhiều tổ chức phản động lưu vong người Việt. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến tháng 3-2007, Đài đã nhận hơn 60.000 USD tài trợ từ các tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài, như “mạng lưới nhân quyền Việt Nam”, “họp mặt dân chủ”, “ủy ban cứu trợ thuyền nhân Việt Nam” của Nguyễn Đình Thắng. Văn phòng của Đài được Thắng “nuôi” đều đặn 1.819,39 USD/tháng, trong đó Đài hưởng 700 USD. Mỗi tổ chức thành lập mới được xem như là một “dự án” xin tiền tài trợ từ cá nhân, tổ chức phản động ở hải ngoại… Cả với tín ngưỡng của mình, Đài cũng có hành vi tiêu cực đến mức tháng 6-2006, Đài đã bị khai trừ, miễn nhiệm chức vụ “ủy viên pháp chế Hội đồng quản trị sản nghiệp của Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam miền bắc”. Với các tội danh cụ thể, năm 2007 Nguyễn Văn Đài bị bắt, bị xét xử theo Điều 88 Bộ luật Hình sự, và bị tuyên phạt năm năm tù giam, sau đó Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên mức án bốn năm tù. 


Sau khi ra tù, Nguyễn Văn Đài không những không hối cải mà hoạt động chống phá ngày càng hung hăng. Đọc các bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Nguyễn Văn Đài từ ngày ra tù sẽ thấy anh ta vi phạm Điều 88 như thế nào, như các bài: “Chào năm mới 2014 và những cơ hội”, “Dân có quyền phản kháng ôn hòa”, “Cô Hoàng Vi có thể kiện lên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc”, “Đảng vẫn chưa trưởng thành”, “Đảng CSVN dựa vào đâu để tồn tại?”, “Vụ bắt giữ trái pháp luật với luật sư Trần Vũ Hải, nhớ lại cuộc cách mạng Lybia”… Bên cạnh đó là bài viết, bình luận trên facebook của Đài thể hiện rất rõ mục đích bôi nhọ, vu cáo chính quyền, kích động chống đối, lật đổ chế độ. Như lợi dụng sự việc liên quan một luật sư, Nguyễn Văn Đài viết: “giống như vụ bắt giữ trái pháp luật đối với luật sư Fathi Tirbil của an ninh Lybia (Li-bi). Nhưng sự khác nhau là giới luật sư của Lybia, những người hoạt động nhân quyền và nhân dân Lybia đã tận dụng tốt cơ hội để tiến hành thành công cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Kadhafi. Còn giới luật sư, những người hoạt động nhân quyền và nhân dân Việt Nam chưa làm được điều đó…”! Không chỉ viết và trả lời phỏng vấn một số cơ quan truyền thông vốn là địa chỉ chống phá, thiếu thiện chí với Việt Nam, Nguyễn Văn Đài còn triệt để khai thác trang facebook cá nhân, lấy đó là địa chỉ phỉ báng lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, xúc phạm cơ quan chức năng, công khai thách thức và hô hào lật đổ chế độ. Đáng chú ý là Nguyễn Văn Đài hăng hái cổ súy thành lập các hội nhóm trái phép, như trả lời phỏng vấn của RFA ngày 7-5-2014, Nguyễn Văn Đài nói rằng: “Nếu chỉ có một hội hoặc một vài hội thôi, hay chỉ một vài tổ chức chính trị thôi thì không thể nào có thể làm nên sự thay đổi về chính trị Việt Nam được mà lúc này chúng ta cần rất nhiều hội đoàn ra đời để cùng phát triển mỗi một nhóm, một hội khác nhau ở mỗi địa phương khác nhau, thuộc các thành phần khác nhau để đến một thời điểm nào đó khi các hội đoàn lớn mạnh rồi, sẽ tạo nên liên minh, thành tổ chức lớn mạnh; lúc đó mới đủ sức áp lực với chính quyền để thay đổi tiến trình dân chủ”! Trên một trang mạng khác, rất nhiều lần Nguyễn Văn Đài trả lời phỏng vấn mà nội dung chủ yếu vu cáo chính quyền, gần đây là vu cáo cơ quan công an Nghệ An giả dạng côn đồ hành hung, cướp tài sản của Đài nhằm trả thù, răn đe “người hoạt động nhân quyền”! Đài còn trực tiếp khởi xướng, thành lập hội nhóm trái phép với ý đồ không giấu giếm là tập hợp lực lượng, liên minh, liên kết các tổ chức, hội nhóm trái phép khác để chống phá Nhà nước. Trên in-tơ-nét không thiếu thông tin cho biết cái gọi là “hội anh em dân chủ” do Nguyễn Văn Đài thành lập sau khi ra tù thực chất là một nhóm tay sai của tổ chức khủng bố “Việt tân” do một nữ “ủy viên trung ương Việt tân” trực tiếp điều hành. Không chỉ có vậy, Nguyễn Văn Đài còn có mặt trong một số hội, nhóm trái phép khác như cái gọi là “trung tâm nhân quyền Việt Nam”, “hội cựu tù nhân lương tâm”… Và Đài còn lợi dụng in-tơ-nét, lợi dụng cơ sở tôn giáo để tổ chức huấn luyện “đấu tranh dân chủ” dưới danh nghĩa “an toàn kỹ thuật số, thúc đẩy xã hội dân sự”, hoặc phổ biến tài liệu của tổ chức khủng bố “Việt tân”. 


Nguyễn Văn Đài cũng được cho là đã đứng sau điều hành cái gọi là “lương tâm TV” bị công an triệt phá gần đây, thu giữ nhiều phương tiện, máy móc trị giá hàng trăm triệu đồng. Thử hỏi, một người không nghề nghiệp lấy đâu tiền bạc để làm các việc như vậy? Thời gian qua có rất nhiều ý kiến của quần chúng tố cáo Nguyễn Văn Đài lợi dụng các cuộc tiếp xúc và gặp gỡ nhân viên ngoại giao nước ngoài để vu cáo chính quyền “đàn áp bất đồng chính kiến”, vận động họ can thiệp đòi trả tự do cho cái gọi là “tù nhân lương tâm”, rồi lên án Việt Nam, thậm chí can thiệp đòi sửa đổi hệ thống pháp luật Việt Nam,… Bởi vậy, không thể coi Nguyễn Văn Đài là “người bất đồng chính kiến”. Chính đồng bọn của Đài, qua nhiều danh nghĩa khác nhau, từng tố cáo Đài là “con buôn dân chủ”, là đầu mối tuyển lựa người cho tổ chức khủng bố “Việt tân” huấn luyện, lợi dụng các cuộc tiếp xúc với người nước ngoài để than thân khóc phận, kể lể xin tiền. 


Từ bản chất hoạt động của Nguyễn Văn Đài và đồng bọn có thể thấy họ luôn coi các thế lực cực đoan ở phương Tây là “ông chủ”, là thế lực duy nhất “bảo hộ và quyết định” số phận của dân tộc Việt Nam, bất chấp việc bao thế hệ người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh mới giành được nền độc lập, tự do. Nguyễn Văn Đài và mấy kẻ như anh ta sẵn sàng chối bỏ nền độc lập mà biết bao dân tộc trên thế giới còn đang khát khao. Không gì ô nhục hơn khi Đài và đồng bọn được coi là đại diện, “tài sản quý giá của văn minh phương Tây”, “nhà lãnh đạo của thể chế dân chủ trong tương lai”, xử lý họ là đụng đến “quyền lợi” của phương Tây, thách thức quan hệ bang giao, hy sinh lợi ích dân tộc! Sau khi Nguyễn Văn Đài bị khởi tố, tạm giam để điều tra, lập tức “làng dân chủ” nhốn nháo, thi nhau vào facebook của nhân viên đại sứ quán một số nước tại Hà Nội, dịch tin này ra tiếng Anh để chuyển tới một số nhân viên sứ quán, chính khách phương Tây hy vọng họ can thiệp. Sau khi trang facebook Đại sứ quán CHLB Đức thông báo ý kiến của ông C. Strässer, Đặc ủy nhân quyền Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội thì chưa đầy một ngày, hàng trăm “nhà hoạt động dân chủ” ở trong và ngoài nước đã bình luận, chia sẻ với những lời mỹ miều cảm ơn, ca tụng nhân viên này, và đó cũng là bằng chứng cho thấy sự tột cùng thảm hại trong não trạng nô lệ của những “Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thời hiện đại”! 


Những kẻ sùng bái nền dân chủ, nhân quyền phương Tây, coi đó là hình mẫu để đòi lật đổ chính thể chắc chắn chưa bao giờ tìm hiểu thực chất nền dân chủ, nhân quyền ấy là gì. Đã có quá nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về vấn đề này, song mấy kẻ như Nguyễn Văn Đài không bao giờ có tự trọng để tìm hiểu, suy nghĩ. Vì lợi ích cá nhân hẹp hòi, họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm. Họ ca tụng “dân chủ phương Tây” mà không có liêm sỉ nhìn thẳng vào thảm cảnh của các quốc gia sau khi được hưởng “nền dân chủ” theo tiêu chuẩn của nước ngoài. Họ sống trong tâm thế cuồng ngoại. Họ tự ru ngủ từ “thành công trong náo loạn phi nhân tính” sau cái gọi là “sự chuyển đổi dân chủ” ở Bắc Phi, Trung Đông với ảo vọng phương Tây sẽ ủng hộ lập “chính phủ tự do hậu cộng sản”! Nguyễn Văn Đài là điển hình tiêu biểu của mấy kẻ “cuồng ngoại” như vậy, vì thế chúng ta chờ đợi cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Riêng với mấy cá nhân, tổ chức nước ngoài đang kêu gọi “trả tự do cho Nguyễn Văn Đài”, không có lời khuyên chân thành nào hơn là họ nên xem xét lại chính mình để tỉnh táo phân biệt đúng sai. Nếu thật sự coi ý kiến của mình là đến từ “thế giới văn minh”, họ nên sáng suốt thừa nhận quyền lựa chọn con đường phát triển của mỗi quốc gia và luật pháp chính là cơ sở để các quốc gia giữ gìn sự ổn định, như chính quyền của nước họ đang thi hành. Vì thế họ cần dừng lại, không thể có những đòi hỏi phi lý một quốc gia có chủ quyền, được thế giới công nhận phải thay đổi luật pháp theo ý muốn từ bên ngoài!


Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Hot - Rận Vũ Đông Hà càng viết càng ngu!

Bài viết mới nhất của rận Vũ Đông Hà đăng trên danlambao một lần nữa khẳng định lại nhận định về tầm vóc tư duy viết lách của đám Rận chủ Việt chỉ ngang hàng đám súc sinh. Thậm chí đánh giá khách quan, Vũ Đông Hà còn thua kém cả bồi bút Hoàng Thanh Trúc về mọi mặt, kể cả trình độ viết lách và thâm niên gia nhập làng bồi bút Rận, cỡ Hoàng Thanh Trúc khi viết bài đăng mạng còn bị dư luận chửi rủa là ngu dốt, viết non tay, thì Vũ Đông Hà cũng chỉ là loài tép riu, chỉ đáng xách dép cho những kẻ hạ tiện nhất trong làng Rận.


1Bài viết nâng bi Nguyễn Văn Đài của Vũ Đông Hà (danlambao)


Giật một cái tít thật kêu rằng "Ls Nguyễn Văn Đài: món quà hậu TPP và tiền đại hội XII gửi Tập Cận Bình"
Tưởng rằng Vũ Đông Hà định trình bày vấn đề gì lớn lao, thế nhưng xuyên suốt bài viết chỉ thất rặp lại mỗi một luận điệu là chửi rủa chế độ cộng sản ở Việt Nam. Vu cáo cho họ lệ thuộc vào Trung Quốc và tệ hơn nữa là nâng bi cho Nguyễn Văn Đài, một kẻ đội lốt luật sư chuyên tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam. Còn những kiến thức còn lại về TPP hay về mối quan hệ Việt - Mỹ, Việt - Trung, gã này mù tịt như con bò đội nón.


Ai đời khi đánh giá về những sự kiện chính trị - xã hội mang tầm cỡ quốc tế lại lấy quan điểm cá nhân ra để ngụy biệ và lập luận. Kiểu lập luận và viết lách này chỉ có đám rận chủ Việt và lũ cờ ba que hải ngoại, những kẻ này chẳng khác gì "ếch ngồi đáy giếng" ngồi trong ao nhỏ mà suy đoán về thế giới bao la. Thế nên, chúng càng viết càng lòi cái ngu ra, sự lập luận kém lô gic dẫn đến người đọc dễ bóc tách và làm rõ những luận điệu xảo trá trong từng đoạn viết. Ai đời lại lấy một kẻ ngu dốt như Nguyễn Văn Đài ra để lập luận cho rằng "giở trò phá thối quan hệ đang mới bắt đầu sáng sủa giữa Việt Nam với Hoa Kỳ" hay "nhà nước CHXHCNVN đang vi phạm thô bạo Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương vừa mới ký kết????. Việc bắt Nguyễn Văn Đài thì liên quan quái gì đến vấn đề Việt Nam gia nhập TPP, hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam đang khởi sắc, mặc dù vẫn phải nuôi báo cô đám ăn bám Việt Tân và cờ vàng chống cộng Nam Cali, thế nhưng nhà nước Hoa Kỳ cũng đã có những chính sách để hạn chế những biểu hiện cực đoan từ đám "đàn em" tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt - Mỹ. Việc Nguyễn Văn Đài có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam với vấn đề nhân quyền Việt Nam là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Nguyễn Văn Đài cần phải xứ lý để làm gương cho kẻ khác, và không có bất cứ nước nào kể cả Mỹ có quyền can thiệp, cũng như chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của nước Mỹ. Vì vậy đừng nghĩ một vài dân biểu nhỏ nhoi hám tiền là có thể lòe được ông OBAMA và Quốc hội Mỹ, hay làm thay đổi thực trạng của TPP. Thế nên sẽ thật ngu xuẩn và hồ đồ khi lập luận rằng "Mực Mỹ chưa ký khô, phân Tàu đã tri trét. Hành động phóng uế, tri trét đó là hành động: bắt luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài." Hành động nâng bi tội phạm một cách công khai như thế này càng khiến dư luận thêm hiểu rõ về bản chất tởm lợm của Nguyễn Văn Đài, khiến nhân dân càng thêm khinh gét y và cũng cho thấy luôn bản chất hèn hạ của những kẻ bồi bút chuyên ca tụng những kẻ xấu xa trong xã hội. Bộ mặt thật của những kẻ chuyên làm những việc trái ngược với quy luật phát triển của lịch sử và xu thế của thời đại, phản bội lại lợi ích dân tộc sẽ bị đưa ra ánh sáng và bị chính dư luận phán xét. Lấy việc bắt một gã tội phạm tép riu để làm lớn chuyện rằng "Việc bắt giam Ls Nguyễn Văn Đài đã gây ra làn sóng phẫn nộ khắp nơi. Từ các cá nhân, tổ chức hoạt động nhân quyền người Việt, đến các Tổ chức Nhân quyền quốc tế, sang đến chính giới các quốc gia EU và Hoa Kỳ" chỉ cho thấy người viết ngu xuẩn đến mức không chấp nhận được. Bởi hắn không phân biệt được đâu là quan điểm cá nhân "vì tiền mà phát biểu ủng hộ" như đám dân biểu, và đâu là phát ngôn chính thức của quốc gia? Còn dư luận, chỉ có đám Rận chủ Việt đang tự ảo tưởng sức mạnh cho rằng mình đại diện cho dư luận, còn nhân dân còn bận làm ăn, chuẩn bị đón tết không ai rảnh để đi quan tâm đến một kẻ phản phúc như Nguyễn Văn Đài. Thế nên mới nói mỗi chuyện Nguyễn Văn Đài bị bắt mà cứ nhai đi nhai lại, Vũ Đông Hà chẳng khác gì một còn bò không có trí não, chỉ biết nhai và nhai, thật tội nghiệp và đáng thất vọng.


Trần Ái Quốc 

 

Hot - Gã bồi bút Lê Ái Quốc đã bị công an khám nhà!

Blogger Lê Thanh Tùng, bút danh Lê Ái Quốc trú tại Phù Lỗ, Sóc Sơn lại tiếp tục bị khám nhà vì hành vi tham gia thành lập tổ chức phản động chống phá cách mạng Việt Nam. Trang danlambao và một số trang mạng phản động ngay lập tức giật tít, viết bài và bình phẩm những điều mất dạy về sự kiện này.


1Thông tin về sự việc đăng trên danlambao


Lê Thanh Tùng người được cho là phát ngôn viên của tổ chức phản động Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ do cựu Trung tá Trần Anh Kim (quê Thái Bình)  (một kẻ trở cờ, bị thải hồi khỏi ngành công an), kẻ bị khởi tố và bắt giam hồi tháng 9 năm 2015 sau khi tái phạm nguy hiểm (trước đó ông Kim đã bị bắt và khởi tố theo điều 79 Bộ luật hình sự Việt Nam, vừa ra tù được 8 tháng) vì hành vi vận động và chuẩn bị thành lập Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ với dự định sẽ công bố vào tối 21 tháng Chín. Sau khi ông này bị bắt, dường như đánh hơi được việc cơ quan chức năng sẽ sờ gáy mình, với những tội trạng rõ như ban ngày của mình, Lê Thanh Tùng, bút danh Lê Ái Quốc chuyên viết bài xuyên tạc trên các trang mạng phản động đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hắn còn nghênh ngang lên mạng tuyên bô với RFA rằng  “đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng” nếu phải trở lại nhà tù. Điều đáng nói là Lê Thanh Tùng từng bị bắt vào tháng 12 năm 2011 và bị kết án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế theo điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước”. Ngày 29/6/2015 được trả tự do trước thời hạn nhưng ngay lập tức đã cùng Trần Anh Kim chuẩn bị thành lập tổ chức Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Cả hai đối tượng này đều tái phạm nguy hiểm. Riêng Kim đã bị bắt và khởi tố theo điều 79, đối với Lê Thanh Tùng, 7 giờ sáng ngày 24/12/2015 Cơ quan ANĐT tỉnh Thái Bình đã thưc hiện việc khám nhà đối với Lê Thanh Tùng và thu giữ một số vật chứng quan trọng liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.


Điều đáng nói là các đối tượng phản động đang tích cực thực hiện các hoạt động chống đối chính quyền tập trung vào dip Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị diễn ra. Nhân dịp này đám lưu manh chính trị đã đưa ra những nhận định và bình phẩm theo kiểu "nhà cầm quyền cộng sản đang ráo riết chuẩn bị cho Đại hội đảng 12 bằng quyết tâm thanh trừng những tiếng nói đối lập. Đây cũng là kịch bản lặp lại sau khi cộng sản VN vào được TPP như đã đàn áp, bắt bớ các nhân vật bất đồng chính kiến sau khi vào được WTO hồi 2007". Xin nhắc lại rằng với những hành vi phạm pháp khi đã củng cố đủ chứng cứ theo quy định của pháp luật thì cơ quan chức năng ngay lập tức tiến hành các hoạt động tố tụng theo đúng quy định. Pháp luật Việt Nam rất nghiêm minh, đúng người, đúng tội thế cho nên không hề có chuyện thanh trừng hay đàn áp, bắt bớ như đám dân làm báo và các trang mạng trái chiều khác đang xuyên tạc, bịa đặt. Điều cần lưu tâm ở đây là các tổ chức truyền thông trái chiều trong và ngoài dưới sự tài trợ của Việt Tân đang tích cực tiến hành các hoạt động chống đối quyết liệt, chúng đang âm mưu phá Đại hội lần thứ XII của Đảng, thế nên vẫn chiêu trò chuyên bé xé ra to, Rận chủ Việt đang cố tình bôi xấu, xuyên tạc, bịa đặt hòng làm ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị của Việt Nam từ đó dễ bề trục lợi. Do đó đề nghị bà con cảnh giá trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, tránh bị chúng lợi dụng vào những mục đích chính trị đen tối. Trần Ái Quốc sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.


Trần Ái Quốc


 

Hot - Thêm một trò hề của Lao động Việt!

Đám tổ chức dân sự tự xưng Lao động Việt, tác giả kịch bản của những vụ gây rối đình đám tại miền Nam khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, trong đó có vụ kích động công nhân biểu tình đập phá công xưởng, gây những hậu quả nghiêm trọng. Thời gian gần đây, chúng liên tục tiến hành các cuộc tiếp xúc nhằm xúi giục công nhân trong các xí nghiệp tiến hành lãn công, bãi công, biểu tình, nhồi sọ cho họ những tư tưởng cực đoan, thù hằn chống đối chính quyền, âm mưu tạo nên một cuộc chính biến tại Việt Nam trước thềm Đại hội XII cận kề.


Lần này cũng chính đám Lao động Việt do Đỗ Thị Minh Hạnh cầm đầu đã tiến hành in truyền đơn cổ súy cho những điều bậy bạ, đồng thời tuyên truyền những tư tưởng sằng bậy trong dân chúng. Khi bị cơ quan chức năng mời về làm việc thì những kẻ này lên mạng viết bài vu cáo lực lượng chức năng đánh người, hòng tạo ra sự bất ổn về chính trị, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.


1aTrò hề mới của đám Lao động Việt


Theo nội dung xuyên tạc của những kẻ trong tổ chức dân sự tự xưng lao động Việt, một tổ chức trá hình dưới danh nghĩa giúp đỡ công nhân, nhưng thực chất là tổ chức bất hợp pháp hoạt động nhờ vào tài trợ của Việt Tân và đám chống cộng cờ vàng Hải ngoại, chuyên nhận tiền tài trợ để tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Điểm nhận dạng dễ nhất là chúng tập hợp những đối tượng có trình độ dân trí thấp như Đỗ Thị Minh Hạnh, Hoàng Đức Bình,..và những đối tượng có tiền án, tiền sự khác để tiến hành phổ cập và giáo dục nhân quyền. Vẫn chiêu bài vu khống quen thuộc, lần này đám Lao động Việt đã diễn một trò hề mới và đẩy nó thành đỉnh điểm xung đột bằng việc vào trụ sở cơ quan công an ăn vạ. Theo trang mạng danlambao, các đối tượng này tung tin rằng "Nhiều nhà hoạt động tại Sài Gòn đã bị bắt giữ và đánh đập hết sức dã man khi đến trụ sở CA phường Hoà Thành, quận Tân Phú để đòi trả tự do cho anh Hoàng Đức Bình - một người bị bắt giam trước đó chỉ vì lưu trữ tờ rơi có trích dẫn lời thủ tướng về việc thành lập nghiệp đoàn độc lập". Tìm hiểu kỹ về thông tin này, thì ra đám Lao động Việt chơi trò ghép chữ quen thuộc nhằm cổ súy cho hành động lập những hội nhóm bất hợp pháp tại các doanh nghiệp ở miền Nam, đặc biệt sau sự việc công ty YUPOONG có quyết định cho thôi việc hàng loạt đối với lao động Việt thời gian trước đây. Và chính Hoàng Đức Bình là kẻ đã sáng tác truyền đơn và xuyên tạc câu nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành một phạm trù khác, sau đó in khoảng  4000 tờ định đem phát cho công nhân và cổ súy họ làm bậy.Truyền đơn do Hoàng Đức Bình sáng tác và đem phổ biếnĐỗ Thị Minh Hạnh (nữ áo xám) kẻ đầu têu cho những trò hề của đám Lao động Việt


Vẫn giọng điệu quen thuộc, đám Rận này vu cáo công an đánh đập dã man Huỳnh Thành Phát và Phạm Ngọc Văn Long, thế nhưng những bức ảnh đưa lên chẳng cho thấy tính chất nghiêm trọng như những gì chúng mô tả.Những vết cào cấu trên mặt của Phạm Văng Ngọc Long được cho là bị công an đánh đập dã man


Kết: Những chiêu trò cũ này không lòe được ai, thế nhưng những hành động gần đây của đám Lao động Việt đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị Việt Nam và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thiết nghĩ có lẽ đã đến lúc cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý đám bầy nhầy làm ô nhục đất nước này.


Trần Ái Quốc

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Nhân Sự Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam Khóa XII

Nhân Sự Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam Khóa XII

Như đã nói ở bài trước về “Tứ Trụ Triều Đình”, nội dung nhân sự lãnh đạo Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm bình thường, khác thường, và dị thường của thế giới, tùy vào chủ thể của sự quan tâm ấy là ai hay là cái gì. Bình thường đối với hàng tỷ người đọc báo xem tin trên toàn thế giới mà tờ báo lớn hay trang tin lớn đều tải đăng vô số chuyện, chuyện nào cũng quan trọng như nhau. Khác thườngđối với một số người như tỉnh ngủ, tiến từ giai đoạn ngủ đông trẻ thơ chẳng biết Việt Nam ở đâu trên bản đồ thế giới, sang giai đoạn trưởng thành có dư thừa kiến thức, có dư thừa bản lĩnh tài năng, và có dư thừa tiền bạc, quan tâm đến Việt Nam như miền đất hứa mình phải đến để đầu tư, để làm giàu, để lấy vợ Việt, để sống đế vương trong môi trường tuyệt diệu của ổn định chính trị và đầy đủ vắc-xin miễn nhiễm trước các suy thoái lụn bại kinh tế toàn cầu. Dị thường đối với dăm ba kẻ mông muội khi mừng rở thấy có dịp để tập viết tiếng Việt cũng như có tham vọng muốn có danh “nhà phê bình thời cuộc.” Bài viết này nói về cái phi thường rất đỗi bình thường ở Việt Nam, đối với người Việt Nam: nhân sự Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Gần đây tin tức chính thống Việt Nam cho biết vấn đề chuẩn bị nhân sự lãnh đạo nhân Đại Hội Đảng Cộng Sản XII năm 2016 đã được thực hiện như bao lần thành công trước đó. Tuy nhiên, đối với nội dung rằng có nhiều vị đã ở tuổi nghĩ hưu đã nộp đơn xin tiếp tục phục vụ Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, tôi có các ý kiến sau về kinh nghiệm và yêu cầu.


Kinh nghiệm:


Thiên hạ tại các nước siêu cường, văn minh, hiện đại, thực tế thực dụng thực chất, đã từ rất lâu không còn bất kỳ ai rêu rao về tự do, ngợi ca cấp tiến, phất cờ đòi trẻ hóa. Tại tất cả các quốc gia siêu cường tư bản đó không có bất kỳ đảng phái chính trị nào dám đặt tên là Đảng Tự Do hay Đảng Cấp Tiến, vì rằng quốc gia càng cường thịnh, vị trí của Đảng Bảo Thủ càng vững chắc, vì rằng như đã nói trong bàiTranh Giành Ngôn Từ, “tự do” hoàn toàn kém về ý nghĩa chính trị so với “dân chủ”. Còn tại siêu cường Hoa Kỳ với nhiều trăm năm tuổi vẫn chỉ có sự lãnh đạo của một đảng chính trị duy nhất là anh em song sinh Dân Chủ với Cộng Hòa mà cả hai thì tất nhiên là cùng bảo thủ, tức trên nền tảng vững vàng đạt được từ xưa đến nay dứt khoát không cho phép bất kỳ một tên “tự do”, “cấp tiến” hay “trẻ nít hay trẻ quá hoặc trẻ hóa” nào lãnh đạo Hoa Kỳ. Tất cả mang ý nghĩa rằng việc trị quốc bắt buộc phải sau giai đoạn tu thân và tề gia vốn ngốn bao thời gian để một lãnh đạo quốc gia có thể bắt đầu trị quốc để bình thiên hạ.


Trị quốc rất khác với trị quốc để bình thiên hạ. Việt Nam đã trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo các địa phương, các ban ngành, đoàn thể chính trị, và nhiều nghị sĩ rất trẻ đã có mặt tại quốc hội. Đây là những người trẻ tham chính, tức tham gia trị quốc. Sau thời gian dài trị quốc, những chính khách thành công có thể trở thành nhân vật trị quốc để bình thiên hạ, nghĩa là lãnh đạo quốc gia (“tứ trụ triều đình”). Điều này nói lên một sự thật phải có – mà nói theo tiếng Anh là “it’s a must” – rằng kinh nghiệm là điều kiện tiên quyết của thời trị quốc bình thiên hạ, rất khác với thời chiến tranh vốn chỉ dành sự chiến thắng vẻ vang vinh dự cho bậc thiên tài ngàn năm có một. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp lãnh đạo quân đội thời chiến tranh như một thiên tài. Thời trị quốc bình thiên hạ đòi hỏi một vị tướng phải kinh qua nhiều cấp bậc, nhiều thời gian, nhiều thành tích, nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức quân chính (quân sự và chính trị), nhiều xét chọn, nhiều thủ tục được lên một bậc tướng, khiến nhiều vị tá đại tài phải về hưu khi chưa kịp lên cấp thiếu tướng. Chính vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ việc các vị đương nhiệm trong Bộ Chính Trị khi tự thấy vẫn còn sức khỏe để tiếp tục phục vụ Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, nộp đơn xin ứng cử tiếp cho nhiệm kỳ XII. Đây là chuyện bình thường trên thế giới từ thời thượng cổ đến nay. Đây là chuyện quốc gia đại sự chứ không phải chuyện lãnh đạo một tỉnh ủy. Thiên hạ hay nói sai rằng người “già” nên nhường chỗ cho người “trẻ” như một khẩu hiệu chung, mà không phân biệt được chỗ ấy là chỗ nào, chỗghế lãnh đạo một công ty, ghế lãnh đạo một Bộ, ghế lãnh đạo chính phủ, ghế lãnh đạo Nhà Nước, hay ghế lãnh đạo tại Bộ Chính Trị. Không bất kỳ vị tổng thống một siêu cường nào muốn bắt tay chào một tổng thống trẻ măng của một nước khác nếu như đó không là nước đàn em trung thành. Không bất kỳ vị tổng thống một siêu cường nào muốn bắt tay chào một Tổng Bí Thư trẻ măng của Đảng Cộng Sản Việt Nam nếu như không đang nghĩ rằng có thể biến người đó thành một Gorbachev Việt Nam. Không bất kỳ vị tổng thống một siêu cường nào muốn bắt tay chào một Chủ Tịch Quốc Hội trẻ măng của nước khác nếu như đó không là nước đàn em trung thành. Và không bất kỳ vị tổng thống một siêu cường nào muốn bắt tay chào một Thủ Tướng trẻ măng của nước khác nếu như đó không là nước đàn em trung thành. Vì vậy, “trẻ hóa” chưa bao giờ là một “kế sách” được phát trên loa của các siêu cường. Đó là sự mặc định quá ư là rõ nét rõ ràng rõ rệt trên cả hiển nhiên.


Việt Nam là một đất nước có hai vấn đề miên viễn (thậm chí cho đến sau cả ngày tận thế) sau:


1) luôn là mục tiêu phá hoại sự ổn định chính trị của các thế lực thù địch, và


2) luôn có đa số người dân dễ “lờn mặt” với lãnh đạo “trẻ”, dù ở góc độ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài, hay cơ quan hành chánh công quyền.


Vì hai vấn đề miên viễn trên, với thực tế là nhiệm kỳ 2011-2016 trải qua những biến động cực kỳ to lớn trước ngưỡng cửa chiến tranh với hay từ Trung Quốc, những biến chuyển khác thường về an ninh địa chính trị trên thế giới, và những nắm bắt được các vận hội cực kỳ quan trọng cho nhiệm kỳ tiếp theo, các lãnh đạo Bộ Chính Trị đã có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, cùng uy tín với thế giới cũng như sự nể trọng của thế giới, và do đó, nếu tình trạng sức khỏe cho phép và nếu không phạm các quy định nghiêm ngặt của Đảng về nhân sự, sự có mặt của các vị vẫn là một bảo đảm tốt hơn cho Việt Nam ở thời gian 2011-2021 tiếp theo, vừa tiếp tục đại cuộc mà các vị đã hình thành, nắm bắt, vừa hòa vào đội ngũ các vị kế thừa cùng được bầu vào Bộ Chính Trị để thực hiện phát triển đại cuộc ấy. Đây luôn là sự lành mạnh của trọng tâm trị quốc để bình thiên hạ: lực lượng lão luyện tài ba đang hay đã qua ngưỡng tuổi hưu phối hợp với lực lượng lão luyện tài ba còn nhiều năm mới đến tuổi hưu.


Yêu cầu:


Việt Nam vẫn còn tồn tại một thực tế về sự vô tâm vô tình vô cảm vô lý vô trách nhiệm của các lãnh đạo Đảng ở các địa phương, dù cố ý hay vô tình. Các thành viên Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh như Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Nguyễn Thị Quyết Tâm hay Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Lê Hoàng Quân vẫn bị một người dân cho rằng các yêu cầu đối thoại với các vị này để giải quyết các khiếu tố đã kéo dài quá nhiều năm của người ấy đã chưa từng được đáp ứng trong suốt nhiệm kỳ 2011-2016 của các vị, dù bởi trực tiếp vị lãnh đạo ấy hay gián tiếp với trợ lý của chính vị lãnh đạo ấy, thậm chí không có bất kỳ thư phúc đáp cụ thể nào của vị lãnh đạo ấy trong ngần ấy năm. Thành phố Hồ Chí Minh ắt không là ngoại lệ, nếu tính theo số lần có các vụ khiếu tố đông người từ các tỉnh đổ về Thành phố Hồ Chí Minh.


Các lãnh đạo tái cử và mới trúng cử của Bộ Chính Trị nhiệm kỳ mới do đó phải bảo đảm chấn chỉnh các cơ sở Đảng, giám quản các lãnh đạo Đảng ở địa phương bằng kỷ luật sắt, để giải quyết xong và dứt điểm tất cả các vụ khiếu tố đã kéo dài nhiều năm qua của người dân, nội trong nửa đầu nhiệm kỳ mới, và dứt khoát không để có sự dây dưa bất kỳ đối với vụ việc khiếu tố mới nào được kéo dài qua nhiệm kỳ sau đó (2021-2026). Đó mới là trị quốc để bình thiên hạ để thay thế cho trị quốc bây giờ còn bình thiên hạ là chuyện của nhiệm kỳ sau.


Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam gánh trên vai trọng trách (a) xây dựng Việt Nam dứt khoát thành cường quốc, (b) dứt khoát không để một nắm đất hay một hạt cát nào của Việt Nam bị chiếm đoạt bởi bất kỳ nước nào dù là man di quốc hay siêu cường quốc, (c) dứt khoát dùng trí tuệ và sự sáng suốt cùng sức mạnh để tái lập chủ quyền thực tế đối với các vùng lãnh thổ đã bị ngoại bang lấn chiếm trong lịch sử cận đại, và (d) dứt khoát dùng sức mạnh của Đảng để bảo đảm Đảng có đội ngũ kế thừa thực chất thay vì kế thừa danh xưng kiểu “Đoàn là đội ngũ kế thừa của Đảng” để chủ động đưa người giỏi trẻ tuổi ngoài Đảng vào Đảng mà không qua chuyến xe trung chuyển của Đoàn.


Bộ Chính Trị Việt Nam là một thực thể quyền uy mà Tông Thống Mỹ cũng như lãnh đạo các cường quốc phải công nhận và kính trọng như đã thể hiện trong những lời mời Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam sang thăm chính thức nước họ trong nhiệm kỳ qua.


“Tứ trụ triều đình” là một thực thể uy quyền, trong đó Tổng Bí Thư Đảng là một cột trụ cùng với ba cột trụ Chủ Tịch Quốc Hội (Lập Pháp), Chủ Tịch Nước, và Thủ Tướng (Hành Pháp và Tư Pháp) đều là thành viên của Bộ Chính Trị, thực hiện các kế sách chủ trương đối ngoại và đối nội của Bộ Chính Trị, tinh hoa của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng và Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Nhân sự lãnh đạo Bộ Chính Trị, do đó, không dựa theo tuổi để nói là đến tuổi hưu, quá tuổi hưu, hay còn trẻ tuổi; không dựa theo giới tính để cho ra tỷ lệ bao nhiêu phần trăm nam, bao nhiêu phần trăm nữ; không dựa theo sắc-tộc-chủ-nghĩa để cho ra tỷ lệ dân tộc bất kỳ. Tất cả chỉ dựa vào kinh nghiệm, uy tín, năng lực, trí tuệ, sự kiên định chính trị hiến định, và lòng ái quốc cao nhất. Sẽ là đại phúc của quốc gia nếu có những nhà lãnh đạo còn rất nhiều năm mới đến tuổi hưu nhưng đã hội đủ tất cả những tiêu chí quan trọng mang tính “đầu óc” này.


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải là cường quốc kinh tế để hiện thực hóa hiện đại hóa quân đội để trở thành thủ lĩnh của ASEAN.


Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế


a) Ghi chú:


Với tư cách nhà quản trị nhân sự học, tôi từng tư vấn cho các tập đoàn nước ngoài về đặc điểm số 2 ở trên để các tập đoàn này đừng bao giờ vướng phải do không hiểu biết về sự thật mang đặc tính dân tộc ấy, để rồi gặp khó khăn trong điều hành chi nhánh tại Việt Nam; nghĩa là dù dùng người ngoại quốc, Việt Kiều, hay người Việt cũng phải trên cơ sở ưu tiên chọn người đã đứng tuổi mới tránh được thất bại. Là người luôn giữ chức vụ lãnh đạo khi vẫn còn “trẻ” và dù luôn tạo điều kiện cho các nhân viên thuộc quyền còn trẻ lên nắm quyền trong các kế sách kế thừasuccession plan, tôi vẫn khẳng định rằng sự già dặn là cực kỳ quan trọng, mà sự già dặn đến từ kinh nghiệm tích lũy phong phú dồi dào bất kể tuổi tác của người đó, nghĩa là người lớn tuổi hơn có nhiều cơ may có nhiều kinh nghiệm hơn còn người trẻ tuổi hơn buộc phải nỗ lực tối đa để có nhiều kinh nghiệm sớm hơn như đã nêu trong bài Định Tính Và Định Lượng Tuổi Trẻ.


b) Kính mời tham khảo:


Hoàng Hữu Phước. 26-10-2013. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2013/10/26/dai-tuong-vo-nguyen-giap/
Hoàng Hữu Phước. 03-12-2015. Tranh Giành Ngôn Từ.https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/12/03/tranh-gianh-ngon-tu/


Vụ Ninh Hiệp và bữa tiệc của đám Rân chủ!

Thật tởm lợm hết chỗ nói.


Chỉ mới nghe thấy dân Ninh Hiệp dùng trẻ em và người già biểu tình phản đối dự án xây dựng TT thương mại tại bãi gửi xe thuộc sở hữu nhà nước, lũ khốn zân chủ đã không kìm được sự sung sướng và tìm cách la liếm kiếm vìu.


Với lũ khốn zân chủ, bất cứ sự kiện nào cũng có thể trở thành bữa tiệc, cho dù đó là sự kiện quan trọng của đất nước hay đơn giản là dự tập trung đông người vì lý do nào đó.


Khi thông tin về Ninh Hiệp được loan tải rộng rãi, đánh hơi thấy mùi chống chính quyền, Phan Cẩm Hường, vốn nổi tiếng là sát thủ nạ dòng, kiêm bồ nhí, kế toán và thủ quỹ của ông chủ nhóm “Cứu lấy dân oan” đã vội vã tiếp cận với hy vọng bắt mối được “thủ lĩnh” dân chợ Ninh Hiệp để kích động bạo loạn. 


Bài viết của Phan Cẩm Hường - kẻ kích động bạo lực


Rất tiếc, dân Ninh Hiệp khác với Dương Nội hay Văn Giang, Phan Cẩm Hường nhanh chóng bị phát hiện và lột mặt nạ. Thị bị chính người dân Ninh Hiệp "tóm cổ" trên facebook, yêu cầu gỡ tin bài cũng như những hình ảnh kích động bạo lực tại Ninh Hiệp. Thậm chí, nhiều người vừa inbox vừa công khai trên Timeline rằng, nếu tiếp tục, thị sẽ bị báo cho công an hoặc có thể bị xử lý tại chỗ.Khi bị đuổi khỏi Ninh Hiệp, cô ả trơ tráo viết rằng, tiếp cận được người dân đang khiếu kiện ở chợ Ninh Hiệp được 4 phút, cùng những công cụ phản đối chính quyền, doanh nghiệp xây dựng trung tâm thương mại như “đã quấn vải vào đầu gậy chất thành đống lớn, bên cạnh có gần 20 cỗ quan tài, hương, vòng hoa, ban thờ...Thị cũng không quên bơm bít rằng, tất cả đã chuẩn bị cho cuộc chiến không cân sức.


Tất nhiên, thủ đoạn kích động bạo lực của thị đã bị phát hiện, FB Lạc Gia Cát đã thẳng thừng yêu cầu Phan Cẩm Hường không thừa cơ kích động người dân và dư luận, và rằng, nếu còn tiếp diễn họ sẽ bắt và giao nộp công an.


Hóa ra, làm zân chủ ở Ninh hiệp không dễ bởi sự cảnh giác của người dân nơi đây.


Liệu Phan Cẩm Hường có còn dám la liếm?


Blog Trelang

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Lý luận của Rận chủ Việt - Đòi xóa bỏ Điều 258 Bộ Luật Hình sự!

Điều 258 quy định hành vi khách quan là lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Hậu quả của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là những thiệt hại gây ra về vật chất, tính thần cho Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp. Người phạm tội có thể vì động cơ, mục đích khác nhau tùy thuộc vào hành vi lợi dụng quyền cụ thể và ý thức của người phạm tội xâm phạm đến lợi ích nào. Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi vi phạm pháp luật được quy định là tội phạm trong BLHS, chúng ta áp dụng luật tuân theo nguyên tắc hành vi, không có việc truy cứu hình sự về mặt tư tưởng mặc dù trong tư tưởng cũng đã hình thành ý định thực hiện những hành vi phạm tội.


1Hình minh họa (nguồn: internet)


Điều 258 BLHS được áp dụng trong thực tiễn bảo vệ, điều chỉnh các quan hệ xã hội. Như vậy, Điều luật 258 BLHS là tương thích với các văn bản pháp lý quốc tế về quyền con người và việc quy định điều luật này là bảo vệ quyền con người nhằm tránh sự xâm phạm, đảm bảo các quyền tự do dân chủ của cá nhân được bảo vệ, trong đó khảch thể cao nhất là an ninh quốc gia.


BLHS đầu tiên năm 1985 tại Điều 124 “Tội xâm phạm các quyền hội họp, lập hội, tín ngưỡng của công dân” đã quy định: “Người nào lợi dụng các quyền tự do nói trên và các quyền tự do dân chủ khác để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội hoặc của công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm”. Đến BLHS 1999, được cụ thể hóa tại điều 258. Như vậy, ít nhất có 3 thập kỷ điều này được luật hóa và đời sống xã hội đã thừa nhận sự cần thiết của chế định này. Nó không phải là sản phẩm mới của thời đại internet hiện nay để quy dẫn cho tự do ngôn luận trên thế giới mạng. Nếu như trước đây, xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác bằng cách tán phát, bôi nhọ qua sách báo, ấn phẩm in hay phát tờ rơi thi ngày nay, bôi nhọ trên blog, mạng internet đều là hành vi phạm pháp và người vi phạm đều phải chịu hậu quả pháp lý tương ứng.


Điều 258 là một quy phạm pháp luật trong BLHS và cũng như các điều còn lại, mục đích góp phần quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, đảm bảo các hành vi xâm phạm đến quốc gia, dân tộc, tổ chức cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì phải chịu trách nhiệm hình sự.


Từ những phân tích cơ bản về trên đây cho thấy điều luật quy định rất chặt chẽ, thể hiện được tính chất bản lề, chuẩn mực pháp lý và đã áp dụng thống nhất trong thực tiễn thi hành pháp luật hình sự.


Liên quan về Điều 258 BLHS, soi chiếu luật pháp các nước tiên tiến xem họ quy định ra làm sao. Mới đây, một quan chức Nhà Trắng ở Mỹ bị sa thải vì đã lăng mạ chính phủ trên trang Tweeter. Trang Daily Beast đưa tin, Jofi Joseph, 40 tuổi và làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã bị sa thải khi bị xác định là người đã gửi những tin nhắn mang nội dung láng mạ chính phủ dưới cái tên mạo danh “@NatSecWonk”. 


Nước Mỹ, nơi mà nhiều người viện dẫn để minh chứng cho cái gọi là tự do báo chí, tự do ngôn luận, thì họ cũng phân định rõ ràng giữa tự do và luật pháp. Chạm vào ranh giới không cho phép, ấy là phạm pháp. Chính quyền Mỹ sẵn sàng trừng phạt nếu báo chí hay cá nhân đưa các thông tin lên mạng internet vi phạm các lĩnh vực bị cấm, trong đó quy định nghiêm ngặt với đăng bài viết có phương hại đến nền an ninh quốc gia. Ví dụ như vụ án Near V State of Minnesota ex rel. Olson (1931) hay vụ án United States V OBrien (1968). Kế đó, xử nặng báo chí, mạng internet đăng bài viết gián tiếp xúi giục bạo động gây bất ổn xã hội như vụ án Brandenburg Ohio (1969), vụ án Virginia Black (2003)...


Điều luật về lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân không phải sản phẩm riêng của pháp luật Việt Nam. Nhìn rộng ra, rất nhiều nước trên thế giới đều có những điều luật cụ thể để quy định giới hạn của tự do ngôn luận, tự do dân chủ. 


Ví dự ở CHLB Đức, Bộ luật hình sự Đức quy định cả “Tội phỉ báng tổng thống”, trong đó nêu: Ai phỉ báng tổng thống công khai hoặc phát tán truyền đơn sẽ bị phạt tù từ 3 tháng tới 5 năm. Trong trường hợp nhẹ tòa có thể giảm án nếu không nằm trong đối tượng vi phạm vào điều 188. Phạt tù từ 6 tháng tới 5 năm trong trường hợp vi phạm vào tội vu khống (điều 187) hoặc cố ý với mục đích gây nguy hại cho nước CHLB Đức hoặc chống lại hiến pháp. Điều 90a của Bộ luật quy định “Tội phỉ báng chính quyền và các biểu tượng của nhà nước”. Theo đó, ai công khai hoặc phát tán truyền đơn nhằm phỉ báng hoặc vu khống chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc cơ quan hợp pháp, phỉ báng màu biểu tượng, cờ, quốc huy, quốc ca của nước CHLB Đức hoặc các tiểu bang thì bị phạt tù tới ba năm hoặc phạt tiền.


Nhìn sang nước Mỹ, rất nhiều vụ người phỉ báng, bôi nhọ tổng thống, chính quyền đã bị xử lý. Mới đây, một nữ giám đốc cửa hàng bán kem ở bang California đã bị đuổi việc sau khi đăng tải trên Facebook những lời phỉ báng Tổng thống Mỹ Barack Obama. Như thế cho thấy, nơi được một số coi là “thiên đường tự do” cũng đều có khuôn phép rất rõ và chẳng những vậy, việc xử lý trên thực tế rất nghiêm ngặt.


Điều 258 BLHS Việt Nam đặt trong mối tương thích với văn bản luật pháp quốc tế cho thấy, tự do ngôn luận, hoặc tự do phát biểu là một trong những nhân quyền cơ bản được quy định trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Tự do ngôn luận kiểu một cách thông thường là việc một người có quyền phát biểu và giữ ý kiến, quan điểm của minh trước người khác. Tuy nhiên, tự do ngôn luận hiển nhiên phải tuân thủ giới hạn. Tại Điều 29, Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948 quy định: “Trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người chỉ phải chịu những hạn chế do luật định và những hạn chế này chi nhằm mục tiêu bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng nhân quyền, và quyền tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng, và nền an sinh chung trong một xã hội dân chủ”. Đồng thời, quyền tự do dân chủ của người này phải đảm bảo rằng không xâm phạm đến lợi ích người khác. Từ quy định nói trên của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền cũng như các văn bản pháp lý quốc tế khác, tự do ngôn luận gắn với nguyên tắc quyền phát biểu nhưng không vi phạm quyền của người khác. Tại nhiều quốc gia, những người đưa thông tin sai lạc có thể sẽ bị kiện, xử lý hành chính hay khởi tố, nếu dùng từ ngữ tục tĩu hay mang tính phân biệt trên truyền thông đều bị hạn chế với các văn bản điều chỉnh.


“Việc một số người làm mọi cách đòi bỏ Điều 258 BLHS thực chất là xuất phát từ động cơ, mục đích cá nhân. Thực tế cho thấy, thời gian qua, không ít người đã bị truy tố theo điều luật này vì lọi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích của Nhà nước, lợi ích của tổ chức, công dân. Bởi vây, chính những người này cùng những bè cánh của họ muộn xóa bỏ điều luật này để rộng đường trong tiến hành các hoạt động đó mà không phải bị xử lý. Sâu sa hơn nữa, họ đang tìm cách để tác động hướng lái đường lối chính sách pháp luật của Việt Nam, tìm mọi cách để tác động chuyển hóa Việt Nam thông qua con đường lập pháp.”


Lấy tiếng là “góp ý sửa đổi dự thảo BLHS”, không ít ý kiến đang muốn lập lờ đánh lận bằng cách viện ra nhiều lý do để đòi gỡ bỏ điều luật 258. Cùng với lý lẽ thì những “dẫn chứng” cũng được viện ra song chẳng ăn nhập gì vì danh sách đều là người vi phạm pháp luật bị bắt, bị xử tủ, không liên quan tụ do hội họp, tự do ngôn luận. Mà thật ra, cái cách “râu ông nọ cắm cằm bà kia” cũng chẳng lạ gì. Chiêu ấy cũ lắm rồi. Nhưng có điều nữa là bên cạnh sự phê phán của những đối tượng từng bị xử lý về hành vi, tội danh này thì còn có sự cổ súy của những người dù chưa bị xử lý theo điều luật nói trên nhưng có quan điểm, suy nghĩ kiểu a dua, a tòng, tìm các lý lẽ đề nghị gỡ bỏ điều luật. Sự cổ súy ấy lan ra, đôi khi chỉ là hội chứng “like” trên Facebook hay thêm thắt đôi ba lời “binh loạn”. Để thực hiện mục đích nhằm xóa bỏ Điều 258, một số người còn tập hợp nhau lại để cho ra đời cái gọi là “Tuyên bố 258”, đại loại là để vận động cộng đồng quốc tế, các nước gây sức ép buộc Việt Nam phải bỏ Điều 258 trong BLHS.


Người xưa có chuyện con cáo vì hung hăng hống hách nên bị cụt mất đuôi. Xấu hổ với đồng loại, nó ngụy biện rằng, đuôi rất lạc hậu, vướng víu và khuyên các con cáo khác hãy chặt bỏ đuôi. Nhưng rồi một con cáo trong đàn nói thẳng: “Tổ tiên sinh ra cáo phải có đuôi, vừa tự vệ, vừa làm đẹp. Nếu nhà ngươi không bị cụt đuôi thì có đưa ra lời khuyên hãy chặt bỏ nó đi không?”. Ngày nay, ngẫm chuyện xưa còn sâu cay lắm: Không ít kẻ đang cố ngụy biện theo lối cáo cụt đuôi, lợi dụng tự do ngôn luận, xâm phạm lợi ích quốc gia, xã hội và lợi ích người khác, vi phạm luật pháp rồi ngụy biện đòi gỡ bỏ Điều 258 Bins. Ralph Waldo Emerson, triết gia người Mỹ và là người đi đầu trong phong trào tiên nghiệm vào khoảng giữa thế kỷ XIX đúc kết: “Người ta thường không nhận ra rằng quan điểm của họ về thế giới cũng là lời thú nhận về tính cách”. Đánh giá về sự vật, hiện tượng, để tiếp cận chân lý cần tôn trọng quy luật, sự thật khách quan. Ngược lại nếu chỉ nhìn một phía, xuất phát từ một động cơ tiêu cực thì dù quan điểm ấy có bộc lộ với trăm nghìn bài viết hay vạn lời rao giảng, nó chỉ giúp sự hiện hình rõ hơn tính cách, ý đồ những kẻ đội lốt “dân chủ", “tự do”...


Nguồn: Hoàng Trường - gocnhinthoidai.blogspot.com

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Hot - Rận Trương Văn Dũng bị tạt axit???

Trang danlambao đưa tin râm ran về vụ Trương Văn Dũng của nhóm NoU, một chủ chăn "dân oan" có tiếng bị tạt axit hôm 21/12/2015 khi  Dũng cùng một số bà con "dân oan" ngồi nghỉ dưới gốc cây gần trụ sở công an phường Bách Khoa sau những điệp khúc la hét và trưng khẩu hiệu quen thuộc.


1Thông tin về sự việc đăng tải trên danlambao


Nhắc đến Trương Văn Dũng, người ta nhớ đến một gã chí phèo nổi tiếng và danh hiệu "chủ chăn dân oan". Trương Văn Dũng là kẻ đã ký tên thứ 14 trong danh sách 103 blogger ký Tuyên bố 258 vào năm 2013. Do nhan sắc kém tệ, thân hình nhỏ thó, thấp bé nên Trương Văn Dũng gặp nhiều bất lợi trong nghề kinh doanh dân chủ, thế nhưng hắn lại nổi tiếng là kẻ có tài gây gổ, chửi bậy hung hăng với công an, trật tự và không ít lần gặp rắc rối với cơ quan chức năng. Trương Văn Dũng là một kẻ "ăn vạ nổi tiếng" đơn cử như các vụ ông Đoàn Văn Vươn, hắn đã tổ chức biểu tình và ăn vạ công an đánh hắn nhập viện. Những vụ ăn vạ điển hình như ở Trại Lộc Hà ngày 3/6/2013, rồi vụ tố cáo bị 10 công an đánh hội đồng gẫy 3 xương sườn,...bla, bla. Nói chung trong cộng đồng rận, Trương Văn Dũng nổi lên với những thành tích "khó đỡ" và cũng không được cộng đồng này thừa nhận tài năng hay coi trọng. Cuối cùng hắn chỉ biết "cạp sức dân oan" để sống qua ngày và từ đó gây ra hàng loạt vụ việc như lợi dụng đám tang của em Đỗ Đăng Dư để gây rối, tổ chức biểu tình tại tượng đài Lý Thái Tổ hôm 14/3/2015,...Những màn ăn vạ quen thuộc của Trương Văn Dũng (nguồn: internet)


Trở lại với vụ tạt axit, trang danlambao mô tả rất hùng hồn như kiểu Trương Văn Dũng bị nghiêm trọng lắm "Một thanh niên cầm một chai dung dịch đến thẳng chỗ anh Dũng đang ngồi và đổ chai dung dịch này thẳng từ đầu anh Dũng xuống. Chất lỏng trong chai được xác định là axit. Tên côn đồ sau khi gây án xong đã được côn an giúp đỡ và bỏ chạy. Ngay lập tức, bà con dân oan đã sơ cứu cho anh và đưa anh đi cấp cứu". Mô tả như thế, nhưng sau khi sử dụng màn kịch dội nước lên đầu thì hình ảnh của Trương Văn Dũng bị tạt "axit" là đây:Bị tạt axit mà như thế này đây (nguồn:danlambao)


Ai cũng biết sức tàn phá của axit kinh khủng đến mức độ nào, chứ đừng nói là còn nguyên vẹn thế này. Nghe nói Trương Văn Dũng Sau khi thăm khám, khoa mắt Bệnh viện 103 (Viện Bỏng QG) đã kết luận mắt trái của anh Trương Văn Dũng bị bỏng kết - giác mạc cấp độ 1 do axit. Nhân chuyện này, Lão xin có mấy lời như sau, ông bà minh có câu "ác giả, ác báo" hay "gieo nhân nào gặp quả ấy". Lão vô cùng lên án những hành vi tạt axit vào người khác, vì đó là hành vi "cố ý gây thương tích" có tính chất nguy hiểm và nghiêm trọng đến mức có thể tước đoạt cả tương lai và số phận của nạn nhân. Tuy nhiên, đối với đám rận chủ Việt thì không việc gì chúng không dám làm, thế nên vụ việc bị tạt axit này vẫn là một dấu hỏi lớn. Và cũng chẳng có ai bị tạt axit mà con nguyên vẹn thế này cả, cũng không hề có chuyện công an tạo điều kiện cho kẻ tạt axit bỏ trốn vì tất cả đều nằm trong sự tính toán của Trương Văn Dũng, tiếp theo những kịch bản mà gã đã thực hiện trước đây, những màn ăn vạ của "Chí phèo thời đại". Nhưng dù sao trên quan điểm tình người cũng có lời chia buồn đến Trương Văn Dũng, hãy biết dừng đúng lúc trước khi quá muộn, bởi ông bà mình có câu "quay đầu là bờ". Trần Ái Quốc sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này ở những bài viết tiếp theo.


Trần Ái Quốc


 

Thực hư về tài liệu được cho là của TT Nguyễn Tấn Dũng đăng trên danlambao?

Ngày 18/12 trên trang Basam đăng tải một tài liệu được giới thiệu là thuộc dạng "tuyệt mật", được cho là của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên nhân để có được tài liệu này theo mô tả của Basam và danlambao là do có cộng tác viên "trở cờ" tự giới thiệu là "cấp tiến" cung cấp và muốn nhân chuyện này cho thấy "Chế độ này đã quá thối nát và nhân dân có quyền biết bộ mặt thật của nó"?  Vậy thực hư của chuyện này như thế nào?


1Thông tin xuyên tạc đăng trên danlambao


Thứ nhất, ai cũng biết rằng chỉ vài tuần nữa sẽ diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng, trước thềm Đại hội lần thứ XII các đối tượng phản động đặc biệt lợi dụng hệ thống Blog và Facebook để tiến hành viết bài, tung tin bịa đặt nhằm bôi nhọ hoặc hạ bệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Các đối tượng cơ hội chính trị thường xuyên tung những tin, bài tập trung xuyên tạc các đồng chí lãnh đạo cấp cao như TBT Nguyễn Phú Trọng, TT Nguyễn Tấn Dũng, CTQH Nguyễn Sinh Hùng, CTN Trương Tấn Sang và các thành viên của Bộ Chính Trị, Ban bí thư...Chính vì vậy, việc xuất hiện một tài liệu được cho là của thủ tướng đăng trên các trang mạng phản động cũng là điều dễ hiểu, bởi nó cũng nằm trong âm mưu nhằm hạ bệ thủ tướng bằng việc bới móc chuyện đời tư và những vụ việc liên quan đến thủ tướng trong thời gian qua.


Thứ hai, nội dung trong tài liệu 9 trang được đăng tải toàn đăng lại những vụ việc theo kiểu "dân hỏi, Bộ trưởng trả lời" và toàn những việc đã được đưa ra công luận, quần chúng đã nắm rõ và chắc về những sự kiện trên, chẳng có gì phải bàn cãi thêm, cũng như cho thấy luôn dụng ý của người viết và đăng tải tài liệu này, nhằm nhắc đến những vụ việc liên quan đến thủ tướng, qua đó khiến dư luận suy đoán lung tung, làm ảnh hưởng đến tư tưởng của nhân dân. Đây là một âm mưu vô cùng thâm độc trước thềm Đại hội XII của Đảng.


Thứ ba, là tài liệu của Thủ tướng, nhưng từ trước đến giờ, đặc biệt là các bản báo cáo không có chuyện đóng dấu treo, cũng như cách trình bày ở trên. Có khả năng rằng "kẻ tung tin" vì muốn tăng độ tin cậy của bằng chứng mình đăng tải, nên đã quá cẩn thận dẫn đến những sai phạm trên và dẫn đến sự thật nực cười là "gậy ông đập lưng ông". Thứ nữa, con dấu quá mờ nhạt, chữ kí của Thủ tướng cũng có những điểm không tương đồng như mẫu chữ ký thật của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên các văn bản mà Chính phủ ban hành.


1aDấu treo trong tài liệu được đăng tải, và cách trình bày


1


Mẫu chữ ký thật của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


3


Chữ ký trong văn bản được đăng tải trên danlambao


Với công nghệ ngày nay, không khó để ký giả và làm giả con dấu, tất cả chỉ là trò bịp thiên hạ, khá khen cho kẻ nào đã mất công dựng lên chuyện này, tuy nhiên rất tiếc khi thông tin không có gì mới và hiệu ứng mang lại cũng không lớn. Xin chia buồn sâu sắc tới đám rận chủ Việt.


Trần Ái Quốc

 
Chia sẻ