Nhãn

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Một số quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về tự do tôn giáo!!!

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật quan trọng, thể hiện những quan điểm đổi mới, khoa học về tín ngưỡng, tôn giáo, đã từng bước đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của quần chúng tín đồ và chức sắc tôn giáo. Song tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta những năm qua diễn biến khá phức tạp.
Đảng và Nhà nước ta trước sau như một, thực hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; lãnh đạo và giúp đỡ đồng bào có đạo đoàn kết xây dựng cuộc sống mới và hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc.


1 (1)Ảnh minh họa


Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận quyền tự do tôn giáo. Đại hội II (1951) đưa ra quan điểm tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào các tôn giáo. Đại hội III (1960), Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân. Đại hội IV (1976) tiếp tục tái khẳng định tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân và lần đầu tiên nêu lên việc đối xử bình đẳng về mặt pháp luật đối với tôn giáo. Đại hội V (1982) lại tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các tôn giáo, động viên đồng bào có đạo tăng cường đoàn kết với các tầng lớp nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đại hội VI (1986), Đảng ta cho rằng, trước sau như một thực hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng.


Nghị quyết số 24 ngày 16 tháng 10 năm 1990 của Bộ Chính trị khóa VI về “Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới” được coi là dấu mốc mở đầu cho bước ngoặt phát triển nhận thức về tôn giáo của Đảng ta. Nghị quyết mang tính đột phá là đã coi tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân và tôn giáo có những giá trị văn hóa, đạo đức phù hợp với chế độ mới. Nghị quyết này cũng cũng nêu lên 3 quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác tôn giáo, 3 nhiệm vụ, 5 nguyên tắc và 5 chính sách cụ thể đối với tín đồ, với chức sắc, với nhà tu hành, với tổ chức giáo hội, với hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo với hoạt động đối ngoại của tôn giáo.


Đại hội VII (1991), Đảng ta cho rằng tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đại hội VIII (1996), Đảng ta tái khẳng định mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.


Sau Nghị quyết 24, Đảng ta còn nhiều văn kiện khác khẳng định và phát triển tư duy đổi mới về tôn giáo. Cụ thể là Chỉ thị 37/CT-TW ngày 2 tháng 7 năm 1998 của Bộ Chính trị về “Công tác tôn giáo trong tình hình mới”, một văn kiện quan trọng lần đầu tiên được đăng tải trên báo Nhân dân và một số tờ báo khác.


Đại hội IX (2001), Đảng ta nhấn mạnh việc từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.


Ngày 12 tháng 3 năm 2003, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX), vấn đề tôn giáo được đưa ra bàn bạc, quyết định và ra Nghị quyết riêng về công tác tôn giáo – Nghị quyết số 25. Nghị quyết này đã đánh giá tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo, xác định những quan điểm, chính sách, đề ra những nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới.


Nghị quyết 25 được xem là quá trình tiếp tục đổi mới về tư duy của Đảng trên lĩnh vực tôn giáo. Nghị quyết này đã nêu ra 5 quan điểm, chính sách đối với tôn giáo, trong đó có sự tái khẳng định những quan điểm trước đó, có những quan điểm mới được bổ sung như: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội”.


Đại hội X (2006) khẳng định việc thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của nhân dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình đẳng theo pháp luật.


Đến Đại hội XI (2011), Đảng ta vẫn tiếp tục khẳng định tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh tình hình tôn giáo ở nước ta và trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng trong giai đoạn mới của đất nước”.


Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI có ghi: “… Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất”.


Qua đó ta thấy, vấn đề tôn giáo được nêu lên trong các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị đã thể hiện một lộ trình đổi mới tư duy của Đảng trên lĩnh vực tôn giáo. Các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta. Nhưng, với sự đổi mới chính sách tôn giáo đã đem lại hiệu quả to lớn trong việc góp phần quyết định tạo ra sự ổn định, bức tranh sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam ngày càng có nhiều điểm sáng, đồng bào các tôn giáo ngày càng đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng và phát triển đất nước.


Như vậy, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là có thật, nó không phải là một thủ đoạn chính trị hay mỵ dân mà là một chính sách nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta.


Trần Ái Quốc12 Nhận Xét :

 1. đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo là nguyên tắc hàng đầu và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta vì cuộc sống tinh thần của hàng triệu tín đồ các tôn giáo là những công dân của Việt Nam. Chính vì vậy, các tổ chức tôn giáo, chức sắc và tín đồ đã thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, yên tâm sinh hoạt tôn giáo và cùng nhau hưởng cuộc sống thanh bình, trên một đất nước ổn định về chính trị; cùng nhau đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

  Trả lờiXóa
 2. chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo là tư tưởng cơ bản của Đảng và Nhà nước ta thể hiện quan điểm trước sau như một: tín ngưỡng hay không tín ngưỡng là sự lựa chọn tự do của con người, bởi vì tôn giáo là niềm tin và tồn tại như một nhu cầu tinh thần của quần chúng. Thái độ của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề tự do tôn giáo luôn luôn rõ ràng và phân minh. Một mặt Đảng và Nhà nước ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác lại nghiêm cấm việc kỳ thị hoặc xúc phạm người có tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự của công dân hoặc trái với thuần phong mỹ tục.

  Trả lờiXóa
 3. vấn đề tôn giáo được nêu lên trong các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị đã thể hiện một lộ trình đổi mới tư duy của Đảng trên lĩnh vực tôn giáo. Các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta. Nhưng, với sự đổi mới chính sách tôn giáo đã đem lại hiệu quả to lớn trong việc góp phần quyết định tạo ra sự ổn định, bức tranh sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam ngày càng có nhiều điểm sáng, đồng bào các tôn giáo ngày càng đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng và phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 4. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đã rất rõ rồi, đó là "tự do tín ngưỡng, tôn giáo". Việt Nam luôn tạo điều kiện để cho tín ngưỡng, tôn giáo có điều kiện để phát triển nhất và không bao giờ chèn ép tôn giáo hay đàn áp cả. Những ai sống ở VN nếu không thù hằn gì chế độ thì có thể thấy điều đó. Nhưng tự do tín ngưỡng, tôn giáo không có nghĩa là hoạt động không tuân theo pháp luật, bất chấp luật pháp. Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền, mọi hành động của công dân hay tổ chức đều phải tuân thủ theo pháp luật, vì thế một cá nhân hay tổ chức tôn giáo nào nếu có hành vi lợi dụng tự do tôn giáo để thực hiện những việc làm trái pháp luật thì sẽ bị pháp luật trừng trị

  Trả lờiXóa
 5. chẳng có cái gì cả đâu mà, với cái đám người đó thì có thể làm được cái gì hơn được ngoài cái trò cá nhân đâu chứ, cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó còn đám người này có cái trò quấy phá mà thôi chứ chẳng thể nào hơn đâu được nên đừng cố cái gì nhé. chẳng có hiểu đám người này còn có thể nghĩ được gì hơn được chứ nếu làm mãi có thể thay đổi được gì hơn chứ

  Trả lờiXóa
 6. chẳng có cái giới hạn nào với đám người này cả đâu cho nên đừng cố thực hiện thêm làm cái gì cả, vì cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể thích làm là được đâu. Các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta.

  Trả lờiXóa
 7. tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đảng luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng. Chống mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, đồng thời chống việc lợi dụng tín ngưỡng để làm tổn hại đến lợi ích của tổ quốc và nhân dân

  Trả lờiXóa
 8. Hoan nghenh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo là một nhu cầu chính đáng, nhưng thường được các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền và chống phá Đảng và Nhà nước nên mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần hết sức tỉnh táo trước thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

  Trả lờiXóa
 9. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm ý thức về tầm quan trọng của vấn đề này trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu chung là phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 10. Mình thấy tôn giáo, tín ngưỡng hay các vấn đề xung quanh đó Nhà nước mình đã làm rất tốt rồi, có hay chăng những việc khó chịu lại là vấn đề của chính những kẻ "cầm đầu" trong đó, khi mà những người đó chịu ảnh hưởng của những tư tưởng ngoài luồng mà làm mất đi những giá trị tốt đẹp của tôn giáo. Nói không xa đâu chính là Đặng Hữu Nam vậy, chẳng hiểu sao phải làm thế. Cũng là người dân Việt mà chắc chẳng bao giờ nghĩ mình là người dân đất Việt nên suốt ngày chỉ thấy chống đối, bôi nhọ, xuyên tạc hết cái này đến cái khác đến nỗi mà chính những người theo Tôn giáo đó cũng không thể nào mà chấp nhận được!

  Trả lờiXóa
 11. Sự đời khó đoán00:48 13 tháng 1, 2016

  Lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là một trong những âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch nhà nước Việt Nam. Để thực hiện âm mưu đó họ không từ một thủ đoạn nào để chống phá đặc biệt là xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 12. Vì thói lưu manh và bịp bợm của mình nên Việt Tân khá “biết thân biết phận” sau khi ra đời Việt Tân không dám đặt trụ sở chính của “đảng” tại California, nơi có hơn nửa triệu người Việt đang sinh sống, mà chui lủi tuốt lên tận phía bắc TP Seattle, bang Oregon, một nơi khỉ ho cò gáy. .

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ